BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 16.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto poinformował również, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Radny Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaproponował zdjęcie z porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego. Wyjaśniając stwierdził, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wydała jeszcze opinii w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Komisji, Komisja nie posiada należytych narzędzi i uprawnień w celu rzetelnego wyjaśnienia problemowej skargi, ponieważ w dokumencie tym znajdują się informacje, które wychodzą poza kompetencje Komisji, natomiast wyjaśnienie ich jest niezbędne do właściwej i obiektywnej oceny skargi. Natomiast informacje, które otrzymała Komisja wskazują, że problemami zawartymi w skardze zajmują się właściwe organy państwowe. Dopiero decyzja tych organów może posłużyć do właściwej oceny zasadności skargi. Przy tym Komisja zdaje sobie sprawę, że obowiązkiem ustawowym komisji skarg wniosków i petycji jest wydanie opinii co do zasadności skargi, która winna być wydana w określonym terminie, jednakże ze względu na trwające postępowania w Sądzie Administracyjnym, Sądzie Pracy, Prokuraturze i Policji, w omawianym przypadku jest to znacznie utrudnione. Niemniej jednak, aby dochować obowiązujących terminów, Komisja planuje spotkać się raz jeszcze w przedmiotowej sprawie.

 

Z kolei Radny Zenon Białobrzeski – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, zgodnie z paragrafem 38 ust.5 Statutu Powiatu Łomżyńskiego (wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie w zarządzonym głosowaniu wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego został przyjęty 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Z kolei została zarządzona przerwa techniczna, w celu sprawdzenia pilotów do głosowania radnych, po zakończeniu której Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powinna wydać opinię w przedmiocie zasadności wspomnianej skargi do dnia 15 listopada br.

 

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził, że zgodnie z KPA Komisja ma 30 dni na wydanie stosownej opinii.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zaznaczyła, że to Rada Powiatu ma 30 dni na podjęcie uchwały w niniejszej sprawie.

 

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził, że Komisja musi mieć czas, aby dokładnie rozpoznać sprawę dotyczącą skargi.

 

Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, zgodnie z paragrafem 38 ust.5 Statutu Powiatu Łomżyńskiego (po punkcie obrad nr 13).

 

W zarządzonym głosowaniu ww. wniosek został przyjęty 9 głosami „za”, 4 głosami przeciwnymi i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

 

W sprawie porządku obrad nie zgłoszono innych propozycji.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad X Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.
 14. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z IX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IX Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu.

 

Następnie głos zabrał Krzysztof Święcki – powołany przez Zarząd Powiatu – nowy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Adam Zaczek – poprosił o doprecyzowanie informacji nt. tego co leżało u podstaw i co spowodowało, że Zarząd Powiatu w ciągu dwóch dni podejmował dwie różne uchwały dotyczące odwołania ze stanowiska byłego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Starosta – stwierdził, że cała informacja dotycząca przyczyn zwolnienia poprzedniego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została przedstawiona w uzasadnieniu do uchwały podjętej 20 września br. oraz w uzasadnieniu uchwały podjętej 25 września br. Dodatkowe informacje w tej sprawie zostały przekazane na posiedzeniu Zarządu Powiatu i protokół z tego posiedzenia wszystko wyjaśnia. Poza tym mają na uwadze to, iż pytanie miało charakter rozszerzający  dodał, że decyzja podjęta przez Zarząd Powiatu – podjęta na jego wniosek była do końca przemyślana oraz w jego ocenie dobrze uzasadniona. U jej podstaw leżały tylko i wyłącznie przyczyny merytoryczne, tylko i wyłącznie przyczyny merytoryczne. Nawet odrobiny akcentów politycznych z jego strony nie było, ani w treści uchwały i uzasadnieniu, ani w treści wypowiedzi na posiedzeniu Zarządu. Następnie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, iż w kuluarach krążą informacje czy domysły, że to była decyzja polityczna, a nawet takie oskarżenia, natomiast jeżeli miałaby być to decyzja polityczna to byłaby podjęta dużo, dużo wcześniej. W tej sytuacji absolutnie tego nie było. Podsumowując stwierdził, że po podjęciu tych uchwal oraz analizując różne dokumenty w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży utwierdził się w swoim przekonaniu co do słuszności podjętej decyzji.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poprosił o przybliżenie informacji nt. drogi na terenie miejscowości Łapy.

 

Starosta – stwierdził, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, przy zmianie kategorii drogi wymagane jest wydanie opinii przez ościenne samorządy i w tym przypadku Powiatu Białostocki zwrócił się o wydanie opinii co do zamiany kategorii z drogi powiatowej na inną kategorię – drogi w miejscowości Łapy.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/60/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Jacek Nowakowski  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radni: Antoni Włodkowski oraz radny Sławomir Łomotowski nie brali udziału głosowaniu (Uchwała Nr X/61/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  i Promocji przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Jednak zaznaczyła, że na posiedzeniu Komisji, które trwało ponad 2 godziny wypracowano pozytywną opinię. Natomiast Komisja w najbliższym czasie złoży wniosek z proponowanymi zmianami do niniejszego Regulaminu, szczególnie odnoszącymi się do paragrafu 7, ponieważ obecne zapisy wykluczają uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, za których stosowne wnioski mogliby składać rodzice. Ponadto paragraf 7 pkt 2 Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego, w ocenie Komisji powinien być wykreślony, ponieważ jest sprzeczny z poprzedzającymi zapisami. Z kolei Komisja proponuje zmianę terminu składania wniosków do dnia 15 września zamiast do dnia 30 września, ponieważ to poprawi możliwości w zakresie składania wniosków przez uczniów, którzy rozpoczęli naukę. Komisja także wnosi o rozszerzenie stypendiów w obszarze edukacji naukowej do dwóch stypendiów. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o wyjaśnienie z czego wynika utworzenie grupy stypendialnej klas 5-8 a nie 4-8, która to stanowi jeden ciąg edukacyjny. 

 

Radny Wiesław Olszewski – odnosząc się do paragrafu 7 Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego stwierdził, że nie wzięto pod uwagę szkół ponadpodstawowych, których uczniów w jego ocenie warto także wspierać, szczególnie mają na uwadze to, iż zechcieli uczyć się w szkołach na terenie powiatu łomżyńskiego, a nie w szkołach wielkomiejskich.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/63/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona przerwa, po zakończeniu której wznowiono obrady.

 

Ad 12 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. Wyjaśniając zaznaczył, że zmiana dotyczy jedynie zastąpienia sformułowania „rok Kalendarzowy” na „rok”, ponieważ rok kalendarzowy nie jest tożsamy z rokiem.

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu została podjęta 15 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radna Wiesława Masłowska nie brała udziału w głosowaniu (Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska    i Budownictwa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Z kolei poprosiła o przedstawianie ww. dokumentu pana Darka Svensona.

 

Darek Svensona – Prezes Zarządu Firmy EPH Sp. Z o.o. – w oparciu o prezentację multimedialną

Przedstawił Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – zapytał czy na tereny chronione na ternie powiatu łomżyńskiego są opracowane plany gospodarcze, szczególnie jeżeli chodzi o rezerwaty. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o zwiększanie obszarów chronionych to samorządy będą przeciwne, jeżeli nie będzie opracowanych tych planów. Wynika to z tego, że samorządy otrzymują 50 % należnego im podatku za te tereny – jeżeli dojedzie do utworzenia na nich obszarów chronionych. W momencie opracowania planów, które w przypadku rezerwatów powinny być opracowane przez regionalne dyrekcje lasów państwowych, samorządy mają możliwość obciążania podatkami od nieruchomości.

 

Darek Svensona – poinformował, że za te zadania odpowiada regionalna dyrekcja ochrony środowiska w związku z czym Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 nie porusza ww. zagadnienia.

 

Radny – Antoni Włodkowski – zapytał jak mają być wybudowane ekrany dźwiękochłonne począwszy od rzeki Narew w kierunku fortów i podobnie jeżeli chodzi o Miastkowo i Śniadowo.

 

Darek Svensona – poinformował, że ekrany dźwiękochłonne zostaną wybudowane tam gdzie będzie to możliwe technicznie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radna Wiesława Masłowska oraz radny Sławomir Łomotowski nie brali udziału w głosowaniu (Uchwała Nr X/66/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Przewodniczący Rady przechodząc do tematu dotyczącego rozpatrzenia wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży udzielił głosu Wicestaroście.

 

Maria Dziekońska – stwierdziła, że – ww. wniosek nie posiada ani uzasadnienia ani przedmiotu ani zakresu kontroli, jednakże domyślając się w jakim zakresie ta kontrola mogłaby być prowadzona, chciałam poinformować, ze ta sama osoba, która złożyła skargę na czynności Starosty Łomżyńskiego złożyła  również dwie skargi do wojewody podlaskiego na 4 uchwały Zarządu Powiatu. W tej chwili Wydział Nadzoru i Kontroli bada te uchwały. Złożyła do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dwa nioski i tutaj jesteśmy aktualnie przed przekazaniem dokumentów do tej instancji. Złożyła również wniosek do sadu pracy, tutaj także jesteśmy w trakcie czynności, złożyła również zawiadomienie w Prokuraturze. Uważam, że instytucje i organy posiadają wyspecjalizowane narzędzia do kontroli i będziemy należycie skontrolowani w tym zakresie. W związku z tym nie podzielam zasadności tego wniosku.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że chce przypomnieć, że organem kontrolnym wybranym prze tą Rade, w działaniu Powiatu, we wszystkich jednostkach organizacyjnych jest Komisja Rewizyjna, natomiast to, że prowadzone jest inne postępowanie nie przekreśla ani też nie uniemożliwia działania Komisji Rewizyjnej. Także historycznie przypomniał, że pan Adam F. wystąpił ze skargą i skierował ją na ręce ...

 

W tym momencie Przewodniczący Rady poprosił, aby radny nie używał imion i nazwisk osób prywatnych ze względu na ochronę danych osobowych.

 

Radny Zenon Białobrzeski – kontynuując dodał – zainteresowany wystąpił do mnie jako do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze skargą o podjęcie działań. Ja czytając statut czuję obowiązek podjęcia takich działań. Szczerze mówiąc to nie rozumiem czemu Komisja Rewizyjna nie miałaby się zająć tym tematem. Zamierzeniem naszym było oczyszczenia atmosfery przy tym wstydliwym temacie.  Nie widzę pani Starosto z Pani strony działań umożliwiających jawność życia w naszym powiecie. Zostawienie tych tematów niedomówionych utrudnia nam życie, a działania Komisji Rewizyjne wcale nie znaczą , że Komisja przyjmie to co jest w skardze. Ta są tylko słowa, te słowa należy sprawdzić, nie musza się potwierdzić. Jeżeli potwierdza się  to Komisja Rewizyjna owszem  ma obowiązek formalnego występowania w tej sprawie. Ale równi dobrze jeśli się nie potwierdzi to, to myślę, że tym organom, o których Pani wspomniała to stanowisko tej  Komisji także byłoby pomocne.

Panie Przewodniczący, jeżeli w przyszłości pismo będzie kierowane do Komisji Rewizyjnej, to Pan nie ma takiej możliwości przepisywania tego pisma na inne organy działające w naszej Radzie Powiatu . To, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powołana do rozpatrywania skarg, to nie znaczy,  że tymi samymi tematami nie może zajmować się Komisja Rewizyjna. A pan skierował skargę zaadresowaną do Komisji Rewizyjnej do innej komisji. Jeżeli dałby Pan mi znać, że takie dziania Pan podjął to nie miałbym pretensji, ale jeżeli to się odbywa poza mną dopiero po interwencji zainteresowanego, to tak nie powinno być.

Przypominam, że Komisja rewizyjna jest jedynym organem Rady Powiatu, który jest uprawniony do prowadzenie kontroli we wszystkich jednostkach.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uważał, że radny Zenon Białobrzeski otrzymał do wiadomości informację nt. skierowania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że skarga była skierowana 3 października i tam – na tym piśmie nie ma informacji „do wiadomości”.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że – przychyla się do słów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ta Komisja może sprawdzić czy uchwały podjęte przez Zarząd były podjęte zgodnie  z duchem prawa, może sprawdzić czy były one podjęte zgodnie z prawem i czy wszyscy mogli w tych głosowaniach uczestniczyć. Nie ma innej możliwości kontrolowania całe Rady i zarządu. Radni musza dowiadywać się wielu rzeczy z mediów lub  z plotek. Taka Kontrola jest zasadna i wnoszę, aby radni poparli ten wniosek.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że jedynym organem uprawnionym do kontrolowania tego czy uchwały Zarządu Powiatu były podjęte zgodnie z prawem jest Wojewoda Podlaski, natomiast w związku z tym, że nadal nie było uzasadnienia do wniosku, podtrzymała swoje stanowisko.

 

Radny Zenon Białobrzeski – cytując paragraf 40 Statutu Powiatu Łomżyńskiego podkreślił, że komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu, nie tylko Wojewoda.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski – stwierdził, że – aby to wszystko uporządkować oprę się tylko i wyłącznie na Statucie Powiatu. Jak wiadomo rada powiatu jest organem kolegialnym, a zatem każde stanowisko jest wyrażane w formie uchwały. Jak wiadomo komisja rewizyjna pracuje wg uchwalonego planu pracy – harmonogramu w oparciu o który przeprowadza określone czynności – o czym m owi paragraf 38 ust.3 Statutu. Natomiast kluczowym będzie e tej sytuacji paragraf 38 ust.5 Statutu – który stwierdza, że za zgodą Rady Powiatu komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzialnym w rocznym planie kontroli.

Z kolei powołując się na ww. zapis statutowy –, poinformował, że w przypadku analizowanej sytuacji rada powiatu, która jest organem nadrzędnym co do komisji, powinna przyjąć w formie uchwały swoje stanowisko co do tej kontroli. Wskazuje na to paragraf 15 ust.2 Statutu. Ponadto zaznaczył, że uchwała powinna zawierać uzasadnienie. Wskazuje na to paragraf 27 Statutu. Uzasadnienie powinno zawierać przede wszystkim uzasadnienie podjęcia tej uchwały, jakie skutki wnioskodawca chce uchwalą osiągnąć.

Z kolei odnosząc się do kwestii porządkowej zacytował paragraf 14 ust.3 Statutu wskazuje, że materiały powinny być radnym przekazane na 7 dni przed sesją, a nawet 14 dni jeżeli chodzi o materiały dotyczące projektu budżetu.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komesi rewizyjnej i nie było czasu na ścisłe uzasadnienie tego wniosku. Natomiast w jego ocenie przy dobrej woli ten wniosek mógł być dziś głosowany, natomiast jeże nie ma to ten wniosek zostanie powtórzony i Komisja Rewizyjna i tak zajmie się tym tematem. Podkreślił, że niepotrzebnie odsuwamy w czasie to, ponieważ to nie rada powiatu będzie rozmawiać o problemie, bo to inni będą rozmawiać o tej sytuacji.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że – tutaj nie ma żadnej tajemniczości, wszystko jest na stronach BiP-u, i każdy może przeczytać te informacje, natomiast nikt z radnych nie jest w stanie powstrzymać kogoś przed dowolnym wnioskowaniem czy interpretowaniem. Wszystkie uchwały i materiały  są opublikowane i dostęp do nich jest swobodny.

Podkreśliła także, że nie ma potrzeby przedstawiania sprawy tak jakby Zarząd Powiatu robił coś złego co wymaga wyjaśnienia przez Komisję Rewizyjną.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że – w związku z przedstawioną formuła prawna zgłasza wniosek formalny o przerwanie obrad celem przygotowania przez członków Komisji Rewizyjnej projektu stosownej uchwały i dokończenie obrad za 7 dni, tak aby radni mogli zapoznać się z dodatkowym projektem uchwały.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że w swojej wypowiedzi mówił, iż dąży do wyjaśniania i przerwania plotek, które krążą w tym temacie, i nie jest to żadne atak, jego celem jest wyjaśnienie sprawy i przeciwstawienie się plotkom, które już szeroko krążą w przedmiotowym temacie.

 

Z kolei została zarządzona przerwa techniczna, w czasie której zostało przygotowane glosowanie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz nad wnioskiem w sprawie przerwania obrad X sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

W czasie przerwy głos zabrał Starosta, który stwierdził, że nie chce cytować uzasadnienia uchwały dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z byłym dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast jest on otwarty na wszelkie rozmowy. Ponadto uznał, że wśród zgromadzonych mnie powinno być żadnej osoby, która miałaby wątpliwości co do tego, że kiedykolwiek zwolniłby jakąś osobę przyczyn pozamerytorycznych. Dodał, że nie broni się przed zbadaniem sprawy przez Komisje Rewizyjną, a nawet jest za takim rozwiązaniem, jednak powinno odbyć się to zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi zapisami statutowymi.

 

Następnie zostało zarządzone głosowanie w sprawie wniosku o przerwanie obrad X sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Ww. wniosek został odrzucony głosami 5-ma „za”, 7-ma głosami „przeciw” i 2-ma głosami ”wstrzymującymi się”.

 

W kolejnym głosowaniu wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został odrzucony głosami 5-ma „za” i 9-ma głosami „przeciw”, głosów ”wstrzymujących się” nie było.

 

Ad 15 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym tematem  jest informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu. Nawiązując do powyższego poprosił o bardziej dokładne i poprawne wypełnianie oświadczeń majątkowych.

 

Ad 16 i Ad 17 W wolnych wnioskach glos zabrał rany Zenon Białobrzeski – który poprosił o podanie powodów dla których na uroczysta galę łomżyńskich Aniołów Biznesu nie zostali zaproszeni radni Rady Powiatu Łomżyńskiego. Z ramienia powiatu łomżyńskiego zostali zaproszeni jedynie członkowie zarządu i Przewodniczącego Rady. Podkreślił, że radni miasta Łomży zostali zaproszeni wszyscy w związku z czym czuje się w pewnym stopniu dyskryminowany. Przy tym dodał, że organizatorami był Powiat Łomżyński i Miasto Łomża.

 

Przewodniczący Rady kontynuując odczytał interpelacje radnego Sławomira Łomotowskiego oraz interpelację radnego Antoniego Włodkowskiego (kopie interpelacji stanowią załącznik nr 12 oraz nr 13).

Następnie poprosił radnego Antoniego Włodkowskiego o ustosunkowanie się do kwestii wyłapywania psów w Gminie Piątnica – kiedy osobiście zajmował się tym zadaniem.

 

Radny Antoni Włodkowski – zaznaczył, że radny a także pracownik gminy nie wyłapuje psów, natomiast w jego interpelacji chodzi o pomoc Starosty przy organizowaniu schroniska dla psów, przy czym dodał, iż psy stanowią rzecz zgubioną, a rzeczami zgubionymi zajmuje się z urzędu starosta.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że dotychczas nie wiedział, iż interpelacje i odpowiedzi udzielane na nie są zgłaszane  tylko i wyłącznie na piśmie. W jego ocenie interpelacje powinny być odczytywane na sesji, ponieważ dotyczą spraw związanych z mieszkańcami powiatu.

 

Radny Antoni Włodkowski – poinformował, że stan nawierzchni drogi na odcinku Drożęcin – Czarnocin oraz drogi na docinku w kierunku Kossak jest bardzo zły i powinno nastąpić naprawienie nawierzchni tych odcinków dróg.

 

Ponadto zwrócił uwagę na drzewa zagrażające bezpieczeństwu, które znajdują się w pasie drogowym, szczególnie na odcinku Drozdowo – Krzewo. Drzewa te SA w takim stanie, że bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu uczestników ruchu na tym odcinku drogi powiatowej.

 

Przewodniczący Rady– poinformował, że ze środków klęskowych ma być sfinansowane pokrycie kosztów remontu odcinka drogi przez m. Czarnocin.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że art. 21 ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym wyraźnie wskazuje, iż interpelacje i zapytania radni składają na piśmie otrzymują odpowiedź na nie w ciąg 14 dni od złożenia takiego dokumentu.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że jego intencją było, aby Rada Powiatu Łomżyńskiego taką praktykę wprowadziła – przedstawiania interpelacji i zapytań radnych, bowiem ustawa tego nie zabrania.

 

Radny Kazimierz Polkowski – poinformował, że składa wniosek o udostępnienie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego, w której prawdopodobnie jest naruszona jego godność oraz godność Związku zawodowego NSSZ Solidarność (kopia wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski – odnosząc się do pozbawienia przez Radę Powiatu na jednej z poprzednich sesji kategorii drogi powiatowej Wizna – Męczki, biegnącej na ternie gminy Wizna i gm. Jedwabne. Celem było zaliczenie tego odcinka do kategorii drogi wojewódzkiej. Niestety okazało się, że Marszałek Województwa wykreślił ten temat z obrad sejmiku i do tej pory nie podjęto tego tematu. Powiat podjął tą decyzje 4 września br. i nie wiadomo co dalej będzie się działo z ta drogą, która jest w fatalnym stanie technicznym. Reasumując zapytał czy te działania miały związek z obietnicami wyborczymi i aktualnie z tego powodu sprawa utknęła.

 

Starosta – mając na uwadze powyższe podkreślił, że nie była to obietnica wyborcza. Wyjaśniając dodał, że jest po rozmowach z Marszalkiem i Wicemarszałkiem i nadal trwają rozmowy w jakiej to formie będzie ta droga wyremontowana. Natomiast to, że uchwała nie została podjęta to musi wypowiedzieć się Wicemarszałek lub Marszałek. O szczegółach na tym etapie nie ma co mówić, ponieważ jest analizowanych kilka wariantów. Podsumowując zaznaczył, że temat ten jest cały czas analizowany.

 

Radny Wiesław Olszewski – dodał, że poruszył ten temat, ponieważ uważa, że jeżeli słowo się rzekło to powinno się go dotrzymać.

 

Radny Jarosław Kulesza  – poinformował, że nasunęło mu się kilka uwag. Po pierwsze poprosił o zmianę terminu sesji na inna godzinę nie 13tą. Ponadto poprosił o lepsza organizacje sesji i bardziej poważna dysekuję na sesji, szczególnie miedzy Przewodniczącym a radnymi.

 

Z kolei stwierdził, że jego zdaniem Komisja Rewizyjna powinna skontrolować i sprawdzić problemy i nieprawidłowości w Zarządzie Dróg Powiatowych, a nie czytać informacje na BiP-ie. Natomiast Przewodniczący komisji Skarg, wniosków i petycji przesunęła wydanie swojej opinii ze względu na zawiłości i trudności w tym przedmiocie. Natomiast jego zdaniem pewne plotki rozprzestrzeniły się między innymi z tego powodu, że na portalu internetowym 4lomza.pl pojawiła się informacja, iż „teraz będzie dyrektor nie z polityki a fachowiec od dróg”, co jest dość kontrowersyjne. Zaznaczył, że zdaje sobie z tego sprawę, iż mogło nie być autoryzacji wywiadu przez Starostę, ale w przestrzeń informacja poszła.

 

Starosta – odnosząc się do ww. wypowiedzi podkreślił, że jego słowa zostały przekręcone i dziennikarz pozwolił sobie na swobodną interpretację wywiadu, którego mu udzielił.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że dzisiejsza sesja przekonała jego o tym, iż Rada Powiatu Łomżyńskiego nadal jest upolityczniona. Sądził, że uda się stworzyć taki zespół, który będzie ponad podziałami – dla dobra Powiatu, nie tylko kierować się interesami partyjnymi. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna mogła pomóc Powiatowi w tym zakresie, przeprowadzając w tym zakresie kontrolę. Takim głosowaniem Rada pokazała, że boi się Komisji Rewizyjnej, która została do tego powołana.

 

Starosta – mając na uwadze powyższe podkreślił, że zwrócił uwagę, iż potrzebne są informacje czym Komisja Rewizyjna będzie zajmowała się podczas kontroli – to powinien zawierać projekt uchwały. Formalnie taki wniosek zostanie postawiony na kolejnej sesji i uchwała w tej sprawie zostanie przyjęty przez Radę, jeżeli Komisja Rewizyjna ten projekt uchwały przygotuje. Podsumowując zaznaczył, że nie powinno być mowy o upolitycznieniu, chyba że Komisja Rewizyjna tego chce.

 

Radny Jarosław Kulesza  – poprosił o opinię mecenasa czy można przekazać skargę radnemu, który złoży wniosek w tej sprawie.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski – stwierdził, że – skarga jest dokumentem prywatnym, ponieważ jest wytworzony przez określoną osobę i skierowanym do określonego organu, który tę skargę bada. Skarga nie powinna być rozpowszechniona ponieważ zawiera informacje, które nie powinny być wysłane na zewnątrz. Nie jest to dokument urzędowy tylko prywatny. Natomiast jeżeli skarga zawiera elementy, czy treści, które naruszają czyjąś godność osobistą to będzie trzeba to przeanalizować. Trudno ten temat na dziś jednoznacznie przesądzić.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 18 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady X sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                       

         

 

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 14:03
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 14:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 656 razy