BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

,która odbyła się 10 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnego Adama Zaczka. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża. Wynika to z propozycji ufundowania nagrody w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Walizka”. Taka uchwała była podejmowana przez radę Powiatu cyklicznie od kilku lat.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej propozycji.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad VII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za” wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok:
debata nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za  2018 r.
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

wystąpienie Starosty Łomżyńskiego nt. wykonania budżetu za 2018 rok,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu  Łomża

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VI-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VI-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.    

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały o wyrażeniu zgody na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała o wyrażeniu zgody na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich została podjęta 14-ma głosami „za” i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu przedstawiła raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

 

a) Przewodniczący Rady poinformował, że od mieszkańców powiatu łomżyńskiego nie wpłynęły żadne zgłoszenia, wobec czego otworzył debatę nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za  2018 r.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 a) Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił wykonanie budżetu za 2018 rok.

 

Zenon Białobrzeski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 9 maja br. na swoim posiedzeniu po analizie dokumentów stwierdziła dobrą realizację zadań w roku 2018, właściwe wykonanie budżetu – zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Z kolei Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 b) Zenon Białobrzeski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 9 maja br. na swoim posiedzeniu zawnioskowała o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).. 

 

Z kolei Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną RPŁ wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu  Łomża.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu  Łomża została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się  i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

 

Ad.11 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Lech Marek Szabłowski, który podziękował za podjęte uchwały, w szczególności za uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok oraz za

uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Podkreśli przy tym, że dziękuje zarówno w imieniu obecnego Zarządu jak  i poprzedniego, który przygotowywał i wykonał budżet na 2018 rok.

 

Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawnych i udanych obchodów 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego oraz 20-lecia współpracy z Powiatem Dingolfing-Landau.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.12 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                    

 

                                                                                                                                                                 

 

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 10:36
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 10:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 751 razy