BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

,która odbyła się 21 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.20.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. W trakcie sesji przybył radny Wiesław Olszewski i od tego momentu (pkt nr 3 sesji) Rada obradowała w pełnym składzie. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za” wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego  Panu Heinrich Trapp – Staroście Powiatu Dingolfing-Landu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego  prof. dr hab. Henrykowi Chylińskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia  z Miastem Łomża.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Stawiski w zarząd drogi powiatowej nr 1829B Romany – do dr. Woj. 648 o dł. 500m – odcinek od granicy gminy Stawiski do drogi                    wojewódzkiej 648.
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa miasta i powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018  rok.
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nt. funkcjonowania KSGR na terenie powiatu łomżyńskiego za 2018 rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego  w 2018 roku.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2018 r.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.                                                                                

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z V-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z V-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.6 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zabierając głos jako pierwszy stwierdził, że inwestycja zaplanowana na terenie gminy Zbójna,  w jego ocenie powinna mieć większe dofinasowanie Samorządu Gminy, tak jak było to proponowane na specjalnym posiedzeniu samorządowców z terenu powiatu łomżyńskiego, którego tematem było ustalenie zasad finansowania inwestycji drogowych. Wobec tego przypomniał, że udział własny powinien być pokryty w równych proporcjach przez samorządy realizujące daną inwestycję.

Reasumując stwierdził, że w związku z powyższym osobiście wstrzyma się od głosu podczas głosowania nad uchwałą (jednak ze względu na powtórzenie głosowania i pomyłkę ostatecznie oddał głos „za”).

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego Panu Heinrich Trapp – Staroście Powiatu Dingolfing-Landu.

 

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny    i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego Panu Heinrich Trapp – Staroście Powiatu Dingolfing-Landu została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego Panu Heinrich Trapp – Staroście Powiatu Dingolfing-Landu.

 

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego prof. dr hab. Henrykowi Chylińskiemu została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia  w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny – Adam Zaczek – przypomniał, że w poprzednim roku sprawa powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną była szeroko dyskutowana przez radnych i w wyniku dyskusji ustalono, iż co roku zadania powiatowej biblioteki będą powierzane bibliotekom gminnym, które mają odpowiednią bazę, w powiecie łomżyński są biblioteki oceniane bardzo dobrze np. Gminna Biblioteka w Podgórzu, która wielokrotnie wygrywała konkursy dla bibliotek. Takie rozwiązanie pozwalałoby przeznaczyć środki dotychczas przekazywane Miastu Łomża w ramach porozumienia, na zwiększenie zasobów bibliotek powiatowych. To byłoby logiczne. Ponadto zwrócił uwagę na to, że nie wszyscy mieszkańcy powiatu, szczególnie osoby starsze mogą dotrzeć do Łomży, a biblioteki gminne zlokalizowane są w sąsiedztwie ich zamieszkania.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził: „Szanowni Państwo oczywiście te argumenty, które przedstawił Pan Radny są ważne, istotne i warte tego aby przyjrzeć się temu dokładnie, natomiast analizowaliśmy tą sytuację przed przygotowaniem i podjęciem uchwały i rozważałem ewentualną  możliwość aby podpisać porozumienie z inną biblioteką  tak jak to było w latach poprzednich. Jednak co zaważyło nad tym, że proponujemy nadal kontynuację tego co było realizowane w latach poprzednich, czyli podpisanie porozumienia  z Prezydentem Łomży. Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje mimo wszystko największym potencjałem  ludzkim, kadrowym oraz największym potencjałem jeśli chodzi o księgozbiór porównując to do bibliotek gminnych. Biblioteka łomżyńska ulokowana jest jednak w centrum naszego powiatu i mimo wszystko dotarcie do tej biblioteki na pewno jest łatwiejsze niż do każdej innej biblioteki znajdującej się na terenie każdej z gmin. Biblioteka realizuje szereg zadań, ta współpraca nie polega tylko na udostępnianiu księgozbiorów czy wypożyczaniu książek, ponieważ wypożyczanie książek może odbywać się tak na prawdę dla każdego i w każdej bibliotece bez względu na to czy takie porozumienie istnieje czy tego porozumienia nie ma. Miejska biblioteka publiczna organizuje i prowadzi  szkolenia dla pracowników bibliotek gminnych. Jeszcze jeden istotny argument otóż  nasz powiat to jest 9 gmin, przynajmniej 9 bibliotek publicznych, filie w większości gmin i nie byłoby możliwą sprawą doprowadzenie wprost do podpisania umowy, z którymkolwiek  z samorządów bez wcześniejszej selekcji, konkursu. Obawiam się, że mielibyśmy z tym dość duże problemy zwłaszcza, że kadencja jest pięcioletnia, żeby w ciągu kadencji można było objąć wsparciem wszystkie biblioteki funkcjonujące na terenie naszego powiatu. Biorąc pod uwagę te argumenty, o których powiedziałem zaproponowaliśmy na dzisiejszej sesji podjęcie uchwały, aby kontynuować współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną”.

 

Radny – Zenon Białobrzeski – zaproponował, aby na jednej z najbliższych sesji zapoznać się  z  pełnym sprawozdaniem z działalności biblioteki z Łomży i wtedy będzie wiadomo co na przyszłość z tym tematem robić.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – w odpowiedzi na uwagę radnego Adama Zaczka – poprosił zainteresowanego, aby w niniejszej kwestii złożył pisemny wniosek do Zarządu Powiatu, który całą sprawę rozpatrzy.

 

Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża została podjęta 15-ma głosami „za”, oraz 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Ad.10 Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Stawiski w zarząd drogi powiatowej nr 1829B Romany – do dr. Woj. 648 o dł. 500m – odcinek od granicy gminy Stawiski do drogi wojewódzkiej 648.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Następnie Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania Gminie Stawiski w zarząd drogi powiatowej nr 1829B Romany – do dr. Woj. 648 o dł. 500m – odcinek od granicy gminy Stawiski do drogi wojewódzkiej 648 została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy informacji o stanie bezpieczeństwa miasta i Powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.12 Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy informacji nt. funkcjonowania KSGR na terenie powiatu łomżyńskiego za 2018 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.13 Krzysztof Kozicki – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 (ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Marcin Pieńkowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności Rzecznika Konsumentów w 2018 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

                                                                                                      

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.15 Przemysław Gosk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży – przedstawił  najistotniejsze elementy informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego      w 2018 r. (ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.16 W wolnych wnioskach głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że na terenie powiatów ościennych między innymi stwierdzono przypadki wścieklizny – u nietoperza oraz afrykańskiego pomoru świń – u dzików. Nawiązując do powyższego przekazał apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w celu stosowania zabezpieczeń przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, który skierowany jest przede wszystkim do procentów i hodowców trzody chlewnej.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

                       

                                                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                        Jan Kuczyński

 

 

       Protokół sporządził:

 

 

         Marcin Pieńkowski                                                                                                                                                   

Data powstania: czwartek, 27 cze 2019 10:09
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2019 10:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 749 razy