BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr V/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

,która odbyła się 20 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.55.

  

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Tadeusza Góralczyka, Mirosława Szymanowskiego oraz Adama Zaczka (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że w związku z koniecznością zaopiniowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, wraz ze Statutem ww. Muzeum z projektowanymi zmianami, w tym zmianą nazwy na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, który został przyjęty przez Zarząd Powiatu, proponuje wycofać ten punkt z porządku obrad. W dniu dzisiejszym nie może być głosowany ten projekt uchwały przez radę, niniejszy temat zostanie omówiony na kolejnej sesji Rady – po zakończeniu obligatoryjnej procedury w ww. Ministerstwie.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Przewodniczący Rady wobec braku innych propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad V Sesji Rady Powiatu, obejmujący zaproponowaną zamianę, został przyjęty 14-ma głosami „za” wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrala Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji RPOWP 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018.
16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z IV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinny być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Z kolei udzielił głosu radnemu Sławomirowi Łomowskiemu, który poprosił o przyjęcie w drodze wyjątku zapytania ustnego i udzielenia odpowiedzi podczas sesji, na pytanie dotyczące przygotowania do remontu i planów co do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno.

 

Przewodniczący Rady – zapytał Starostę Łomżyńskiego czy udzieli odpowiedzi na te zapytanie.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi podczas sesji.

 

Ad.6 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – członek Komisji Budżetu, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – członek Komisji Budżetu, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

 

Wiesław Olszewski – członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/25/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Wiesław Olszewski – członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/26/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wiesław Olszewski – członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się  i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/27/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrala Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji RPOWP 2014-2020.

 

Wiesław Olszewski – członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrala Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji RPOWP 2014-2020 została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji –  przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 

Wiesław Olszewski – członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie.

 

Kazimierz Polkowski – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/30/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Kazimierz Polkowski – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, w zastępstwie Przewodniczącego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska oraz radna Agnieszka Zduńczyk nie brały udziału w głosowaniu (Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.15 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.16 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.17 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji –  przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.18 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Lech Marek Szabłowski, który odpowiadając na zapytanie radnego Sławomira Łomotowskiego stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo odpowiadając na pytanie zadane przez Pana Radnego, które akurat w tej chwili wyszedł, ale odpowiadając na to pytanie ja chciałbym przekazać Państwu jeśli pozwolicie i przedstawić troszkę szerzej informacje na temat naszego przygotowania  do remontów, ale również inwestycji na drogach w roku bieżącym i w latach następnych. Oczywiście w tej treści znajdzie się również informacja szczegółowa o drodze Stara Łomża – Siemień – Rybno, o którą pytał Pan Radny – Sławomir Łomotowski. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie powiat łomżyński dysponuje od lat niewystarczającą kwotą środków finansowych jaką możemy i byśmy chcieli przeznaczyć na inwestycje drogowe. W roku bieżącym  przeznaczamy na inwestycje ze środków własnych kwotę około 3 mln złotych, nie licząc pieniędzy jakie wydajemy na bieżące utrzymanie i na remonty na drogach powiatowych. Rząd przyjął Ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych i w ślad za tą ustawą odpowiednie rozporządzenia przyjęte przez Radę Ministrów i Ministerstwo Infrastruktury. Finałem tego rozporządzenia i jego efektem jest ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego nabór wniosków na remonty, modernizacje i przebudowy dróg lokalnych, dróg samorządowych, gminnych i powiatowych. Ten nabór już się rozpoczął, zostanie zakończony 12 kwietnia tego roku, a będzie dotyczył dofinansowania inwestycji drogowych w roku 2019 i inwestycji, które zostaną rozszerzone na lata 2020 i 2021. Proszę Państwa województwo podlaskie dysponuje w roku  bieżącym kwotą 332 mln zł, pomniejszoną o kwotę 65 mln 800 tyś na pokrycie realizacji zadań, które były zgłaszane, znalazły się na liście do dofinansowań zgłaszanych jeszcze w roku 2018. Z naszego powiatu na tej liście zadań do dofinansowania znajdują się dwie drogi: jedna to jest przedłużenie ul. Młynarskiej  w Konarzycach i druga droga w miejscowości Kuzie na terenie gminy Zbójna, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 %. Jesteśmy po rozmowach z Panią Wójt, Panem Wójtem na temat współfinansowania tych zadań, przekazaliśmy stosowne projekty porozumień do państwa  i oczekujemy na ich akceptację. W dniu 7 marca na moje zaproszenie spotkaliśmy się   z wszystkimi wójtami, burmistrzami z terenu powiatu łomżyńskiego, po to aby przedstawić sytuację finansową i nasze przygotowania jeśli chodzi o projekty techniczne i dokumentację techniczną, po to abyśmy mieli  jasną sytuację co do możliwości realizacji inwestycji drogowych przy wykorzystaniu funduszu dróg samorządowych, ale również z uwzględnieniem możliwości wsparcia finansowego przez samorządy gminne tych przedsięwzięć. Proszę Państwa na dzień dzisiejszy jesteśmy w posiadaniu, czy raczej Zarząd Dróg Powiatowych jest w posiadaniu siedmiu projektów technicznych, które mają albo ważne pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub też wymagają aktualizacji i ta aktualizacja jest w większości w tej chwili realizowana. Te 7 inwestycji drogowych to jest kwota tak na dziś ponad 27 mln zł - ponad 27 mln zł wartość kosztorysowa tych zadań. Są to inwestycje: odcinek drogi Chomętowo – Osobne w gminie Śniadowo, odcinek drogi Stara Łomża nad Rzeką – Siemień – Rybno na terenie gminy Łomża, odcinek drogi Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe od zakończenia planowanej inwestycji mostowej do drogi  w kierunku na Pieńki Borowe, następnie Kotowo Plac, Kotowo Stare, Choszczewo na odcinku Kotowo Plac, Kotowo Stare gmina Jedwabne, odcinek drogi Jedwabne - Bronaki Pietrasze gmina Jedwabne, odcinek drogi Łuby Kurki – Łuby Kiertany gmina Miastkowo i droga Olszewo – Stare Duchny w gminie Śniadowo. Proszę Państwa, wszyscy Państwo Wójtowie mają pełną świadomość, akceptują i zgadzają się z tym, że inwestycje na drogach powiatowych bez udziału finansowego samorządów gminnych są niemożliwe do zrealizowania. Poziom dofinansowania z funduszu dróg samorządowych zgodnie z ustawą tj. 50 % - 80 %. Wojewoda Podlaski poinformował we wcześniejszej korespondencji, że podstawowy poziom dofinansowania w naszym województwie to  60%. 26 marca odbędzie się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, na którym zostaną przekazane szczegółowe informacje odnośnie realizacji tego projektu jak również na pewno będzie możliwość wymiany uwag, pytań czy uzyskanie odpowiedzi na wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące tego projektu. Aktualnie, na moją prośbę Pan Dyrektor rozmawia ze wszystkimi poszczególnymi wójtami, burmistrzami na temat ich deklaracji współfinansowania inwestycji drogowych zgodnie z programem w roku bieżącym, ale również  w latach następnych. Mimo pozytywnych deklaracji złożonych na spotkaniu jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, mam duże obawy co do możliwości zrealizowania tych projektów w ciągu tych lat ze względu na ograniczone możliwości finansowe i także gmin, bo pamiętajmy, że gminy również będą angażować się w realizację dróg gminnych w ramach tego samego programu. Przy tym to co jest również ważne i istotne to sytuacja na rynku usług w zakresie inwestycji drogowych. W tej chwili jesteśmy po przetargu na realizację remontu odcinka drogi w miejscowości Zanklewo w gminie Wizna. Inwestycja będzie w większości finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy na to już promesę o dofinansowaniu tego zadania. Remont odcinka długości ok. 350 metrów, wykonanie podbudowy, przepustu - jeden poprzeczny, odwodnienia itd. nawierzchnia - dwie warstwy tj. kwota ponad 1mln zł, z tego 20 % udziału własnego, ponieważ 80 % otrzymamy z Ministerstwa. Wobec tego udział własny pokryjemy solidarnie z Gminą Wizna i tak przeliczając na poszczególne jednostki to jest ok. 160 tyś zł. Tyle będzie kosztował  powiat czy gminę odcinek trasy. Te inwestycje mogą być bardzo drogie i będą trudne do zrealizowania, mimo dużych środków finansowych jakie na ten cel przeznaczył rząd czy w swoich budżetach będą mogły wyasygnować samorządy. Na inwestycję Stara Łomża - Siemień - Rybno mamy kompletną dokumentację techniczną, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku ok. 2200m tj. wzdłuż ciągu ścieżki rowerowej na tym odcinku. Mamy ważne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i w tej chwili przystąpiliśmy do aktualizacji kosztorysu, ale również pewnej weryfikacji  dokumentacji technicznej a kosztorys inwestorski na ten odcinek drogi w tej chwili tj. ponad 8 mln zł. Obawiam się o rozstrzygniecie przetargu, może być zagrożeniem tej inwestycji. Na początku przygotowujemy się to tego żeby jak najwięcej wniosków złożyć, jeśli to będzie możliwe do udźwignięcia od strony finansowej przez nas i przez gminy. Chcemy oczywiście złożyć  wniosek na budowę tej drogi i  jest ustna deklaracja Pana Wójta Piotra Kłysa o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Jest jeszcze kilka planowanych remontów odcinków dróg powiatowych jakie chcemy zrealizować w bieżącym roku. Na posiedzeniu komisji merytorycznej informowałem o planach i zamierzeniach remontów poprzez po pierwsze powierzchniowe utrwalenie emulsjami na gorąco, to co jest realizowane już przez szereg lat odkąd zarząd powiatowy posiada do tego sprzęt, ale chcemy również w roku bieżącym wykonać remonty kilku odcinków dróg poprzez tzw. nakładki na istniejących nawierzchniach twardych w szczególności nawierzchniach asfaltowych. Na spotkaniu z wójtami i  burmistrzami, ale również w rozmowach bezpośrednich doszliśmy do porozumienia odnośnie współfinansowania przez gminy  remontów dróg, w tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania porozumiem z samorządami o współfinansowaniu tych zadań i planujemy wykonać remonty na długości ok. 7 km w poszczególnych gminach. Są to odcinki dróg powiatowych uzgodnione z samorządami gminnymi, które są najbardziej oczekiwane, najbardziej potrzebne i  ich stan techniczny po pierwsze jest słaby, a po drugie zezwala na tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że w ciągu krótkiego okresu czasu zostanie to zrealizowane. Dw2unastego kwietnia br. jest ostatecznym terminem składania wniosków, o czym musimy pamiętać aby odpowiednio wcześniej przygotować i złożyć wnioski czekając dalej na rozstrzygniecie Pana Wojewody”.

Z kolei, po przedstawieniu najważniejszych informacji, Starosta poprosił zebranych o pytania szczegółowe.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Edwarda Łady na temat ciągu drogowego Piątnica – Kalinowo  przez miejscowość Kalinowo stwierdził, że sukcesywnie są przekazywane wnioski do Wojewody Podlaskiego. Wójt Gminy Piątnica jest również zainteresowany współfinansowaniem tego przedsięwzięcia drogowego. Przygotowujemy przetarg i opracowujemy dokumentację techniczną na ten odcinek drogi i w latach następnych chcemy składać wniosek o dofinansowanie, aby ten pierwszy odcinek poddać przebudowie.

 

Z kolei Starosta odpowiadając na pytanie radnego Jarosława Kuleszy na temat modernizacji dalszego odcinka drogi Chojny – Sławiec – Nowogród uznał, że tutaj komentarz nie jest potrzebny, ponieważ każdy wie, że ta droga jest w fatalnym stanie technicznym i została poprawiona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w czasie kiedy była modernizowania czy jest nadal modernizowana droga Łomża – Nowogród, którędy był prowadzony objazd. Musieliśmy reagować w każdej chwili, praktycznie codziennie naszym sprzętem i ta droga w miarę możliwości została uporządkowana, ale nie jest to stan jaki byśmy oczekiwali. Natomiast jeśli chodzi o zmiany kategorii drogi wojewódzkiej 677 mamy informację nieoficjalną, niemniej jeśli temat został wywołany jestem zobowiązany odpowiedzieć. Niestety założenia są takie, że w momencie wybudowania drogi VIA BALTICA, droga krajowa numer 61 tak naprawdę nie ma chyba najmniejszych szans na to żeby drogę wojewódzką 677 przekwalifikować na drogę krajową. W najbliższych dniach spotkam się z Panem Wojciechem Borzuchowskim – Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będę rozmawiać na temat między innymi przebudowy skrzyżowania  z drogą powiatową Chojny – Nowogród w miejscowości Chojny. Są obawy czy uda się namówić Generalną Dyrekcję do inwestowania w tym miejscu w sytuacji takiej kiedy za 2-3 lata ta droga stanie się drogą wojewódzką. Szkoda, że modernizacja i remont tego odcinka drogi nie znalazła się na liście zadań do realizacji w latach poprzednich. Krytycznie oceniam decyzję o wybudowaniu obwodnicy Konarzyc z takim właśnie przebiegiem, ponieważ tak naprawdę odbywa się to kosztem modernizacji całego odcinka drogi do Śniadowa, ale są to już  fakty i trudno o tym dzisiaj dyskutować. Wielokrotnie spotykałem się z Panem Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa, który jest odpowiedzialny za transport. Spotykaliśmy się z przedstawicielami gmin, m.in. z Panem Wójtem Rafałem Pstrągowskim, podczas których padła deklaracja o tym, że już w roku bieżącym rozpocznie się remont odcinka drogi Śniadowo – Łomża. Remont ten będzie nieco w innym zakresie niż było to planowane. Remont będzie prawdopodobnie bez tych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, typu lewoskręty czy inne rozwiązania. Nie mniej planowane jest frezowanie istniejącej nawierzchni i później wykonanie nowej nawierzchni  z  dwóch warstw położonych na specjalnej siatce amortyzującej, przenoszącej obciążenia. Założenia są takie, że w ciągu dwóch lat ta droga ma być kompleksowo  wyremontowana. Jest to jakiś taki optymistyczny powiew. Jeśli tak się stanie sytuacja na tej drodze poprawi się.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.19 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady V-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

                       

 

                                                                                                                                                                            

Data powstania: czwartek, 6 cze 2019 15:51
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2019 15:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1044 razy