BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IV/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 16 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym ogłosił minutę ciszy w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańsk – śp. Pawła Adamowicza.

 

Z kolei na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Dębek (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

 

2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za” wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II i III Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z II-ej oraz III-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z II-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinny być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad.6 i Ad.7 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023 oraz projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023 (ww. opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023 (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (ww. opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Edward Łada – zaproponował, aby odczytywać jedynie sekwencje poszczególnych uchwały, co w jego ocenie usprawni prace Rady.

 

Przewodniczący Rady – będąc odmiennego zdania uznał, że zarówno uchwały jak i projekty uchwał powinny być dokładnie przedstawione wszystkim zgromadzonym.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Starosta – Lech Marek Szabłowski – zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Objaśniając dodał, że ZPP obecnie pełni także rolę pośrednika w kontaktach z Komisją Europejską. Ponadto zaznaczył, że w ramach współpracy z tym Związkiem zostały nawiązane partnerskie kontakty z powiatem Dingolfing Landau, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Reasumując zaproponował, aby delegatem na przedmiotowe zgromadzenie była Pani Wicestarosta – Maria Dziekońska.

 

Zebrani przychyli się do powyższej propozycji.

 

Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Starosta – Lech Marek Szabłowski – zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie wyboru delegatów, reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Reasumując przypomniał, że dotychczas delegatem reprezentującym Powiat Łomżyński w organach ww. Stowarzyszenia był on oraz Pani Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji. Nawiązując do powyższego zaproponował utrzymanie tych samych osób w strukturach Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

 

Zebrani przychyli się do powyższej propozycji.

 

Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgodnie z artykułem 13 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego następuje w drodze podjętej uchwały w tej sprawie.

 

Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do przedstawionego projektu planu pracy Rady.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgodnie z artykułem 38 Statutu Powiatu Łomżyńskiego Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie projekt rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do przedstawionego projektu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgodnie z artykułem 46 Statutu Powiatu Łomżyńskiego komisje stałe Rady Powiatu Łomżyńskiego opracowują i przyjmują projekty swoich planów pracy na dany rok, które to wszyscy radni otrzymali.

 

Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do przedstawionych planów pracy poszczególnych komisji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. Radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Lech Marek Szabłowski, który w imieniu całego Zarządu Powiatu Łomżyńskiego podziękował wszystkim radnym za pozytywne głosowania w dniu dzisiejszym, szczególnie za jednogłośnie przyjęcie projektu budżetu na 2019 rok.  Ponadto zadeklarował, że ze wszystkim najbliższymi współpracownikami Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek będzie czynił starania, aby budżet powiększyć w jak największym wymiarze i w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom wszystkich radnych i mieszkańców powiatu.

 

Z kolei radny Adam Zaczek, poprosił o przedstawienie kompetencji oraz odpowiedzialności Starosty oraz Wicestarosty za poszczególne zadania realizowane przez Powiat.

 

Starosta – poinformował, że aktualnie trwają prace nad nowym regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego i w związku z tym będą także zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu. Natomiast szczegóły w tej sprawie zostaną przedstawione radnym na kolejnej sesji.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski odnosząc się do podjętej jednogłośnie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2019 – 2023 poinformował, że jako mieszkaniec powiatu łomżyńskiego oraz obecnie radny oczekuje, że w ramach tej prognozy będą podjęte inwestycje w infrastrukturę drogową, projekty i programy unijnie, w postaci nowych miejsc pracy, głownie po to, aby zatrzymać młode pokolenie. Społeczeństwo szybko się starzeje, szczególnie na terenach wiejskich.

Zaznaczył, że współpraca powinna obejmować Prezydenta Miasta Łomża, Związek Powiatów Polskich i Łomżyńskie Forum Samorządowe, tak aby zatrzymać odejście młodego pokolenia do metropolii. W jego ocenie to powinno być strategicznym zadaniem powiatu. Wyraził przekonanie, że delegaci do Związku Powiatów Polskich i Łomżyńskiego Forum Samorządowego powinni godnie reprezentować nasz powiat i skutecznie zabiegać o to, żeby warunki życia i pracy w powiece łomżyńskim były na tyle atrakcyjne, aby zatrzymać odpływ młodych ludzi, ponieważ to w dużym stopniu zależy także od radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego – to co zastanie następne pokolenie na ziemi łomżyńskiej. Jego zdaniem nie ma ważniejszej inwestycji niż inwestycja w młodzież. Reasumując parafrazując zacytował myśl świętego Papieża – Jana Pawła II – „każdy z nas powinien mieć jakieś Westerplatte, mieć jakiś porządek, porządek praw i wartości, które trzeba obronić, dla siebie i dla innych”.  

 

Przewodniczący Rady – podzielił uwagę i opinię, dodał przy tym, że jako pracodawca zna doskonale obecne realia i wie, że exodus młodego pokolenia został już zatrzymany, a nawet przeciwnie – młodzi ludzie wracają z obczyzny do kraju i chcą tu pracować.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady IV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

                       

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 14 maj 2019 10:08
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2019 10:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 911 razy