BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.35.

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

Następnie, na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – przypomniał, że zgodnie z ustaleniami, które miały miejsce podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu projekt budżetu powiatu ma być uchwalony w miesiącu styczniu 2019 roku. Wobec tego zaproponował wykreślenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok. Ponadto zaproponował wprowadzenie następujących tematów:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
Z kolei stwierdził, że wkradł się drobny błąd pisarski, który polegał na tym, iż w punkcie nr 4 zamiast podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023 powinno być podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają inne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane przez Starostę Łomżyńskiego zmiany zostały przyjęte 16-ma głosami „za” (głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było).

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad III Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za” (głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było) wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2017/2018
Informacja Nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad poinformował, że protokół z drugiej sesji Rady Powiatu został przez niego podpisany w dniu 19 grudnia 2018 roku. Był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad poinformował, że sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2017/2018 zostało przekazane wszystkim radnym (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.8 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad poinformował, że informacja Nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu zostało przekazane wszystkim radnym (ww. informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.9 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Adam Zaczek, który zapytał z czego wynika fakt, że w punkcie nr 3 porządku obrad protokół z poprzedniego posiedzenia nie był przyjmowany przez radnych.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że w jej ocenie protokół nie był głosowany, ponieważ zaczął obowiązywać w momencie podpisania przez Przewodniczącego Rady. Natomiast jeżeli zostałyby zgłoszone wnioski lub uwagi to one byłyby głosowane. 

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że uważa, iż protokół powinien być podpisywany  dopiero po tym jak radni – przed głosowaniem nie wniosą uwag.

 

Mecenas – Dariusz Wąsowski – stwierdził, że praktyka była taka – m. in. sesji na poprzedniej sesji, iż protokół był przyjmowany. Natomiast tę kwestię należy zbadać w oparciu o zapisy Statutu Powiatu Łomżyńskiego, które tę kwestię regulują.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że sprawę przyjęcia protokołu reguluje porządek obrad, w którym jest zapis: Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.

Nawiązując do powyższego zaproponował przyjęcie protokołu z drugiej sesji na kolejnej sesji Rady Powiatu.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – uznał, że problemowa sprawa zostanie przeanalizowana w oparciu o Statut  i wyjaśniona na kolejnej sesji.

 

Radny Edward Łada – stwierdził, że kwestia przegłosowania lub nieprzegłosowania jest sprawą umowną i leży w kompetencji Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Z kolei Starosta – Lech Marek Szabłowski – przekazał serdeczne życzenia noworoczne wszystkim radnym oraz pracownikom służb, straży, jednostek oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Przewodniczący Rady – życząc wszystkiego najlepszego w przyszłym roku przyłączył się do życzeń Starosty.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, mając na uwadze powyższe oraz   w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady  III-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                       

 

                       

                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Jan Kuczyńsk

 

 

       Protokół sporządził:

          Marcin Pieńkowski                                                                                                                                                   

Data powstania: środa, 30 sty 2019 09:01
Data opublikowania: środa, 30 sty 2019 09:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1198 razy