BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr II/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 19 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował, że przed formalnym rozpoczęciem sesji zostaną przeprowadzone testy urządzeń i systemu do elektronicznego głosowania radnych.

Z kolei po zakończeniu testów poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

Następnie, na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad II Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za” (głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było) wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z I-szej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z I-szej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Adam Zaczek – nawiązując do proponowanej sesji Rady w dniu 31 grudnia 2018 roku zapytał czy możliwe byłoby przeniesienie terminu tej sesji na styczeń 2019 roku, ponieważ ma być to sesja budżetowa, co wiążę się dłuższymi obradami, natomiast w okresie międzyświątecznym wielu radnych ma inne plany.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że pani Skarbnik prosiła o uchwalenie budżetu do końca roku stąd też padła taka propozycja terminu sesji budżetowej, natomiast w przerwie radni powinni to przedyskutować i ewentualnie ustalić inny termin.

 

Radny Adam Zaczek – dodał, że nie ma obowiązku uchwalania budżetu do końca roku.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku innych interpelacji lub zapytań, ogłosił, że odpowiedź na powyższe zapytanie nastąpi w punkcie nr 14, po czym zarządził przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad.6 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Rewizyjnej. W uzupełnieniu dodał, że członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Prezydium i członkowie Zarządu Powiatu, natomiast wg Statutu Powiatu Łomżyńskiego wspomniana Komisja musi składać się z 5-ciu członków.

 

Radny Kazimierz Polkowski – zgłosił na Przewodniczącego Komisji radną Alicję Paulinę Nowakowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Radny Tadeusz Góralczyk – zgłosił na członka Komisji radnego Mirosława Szymanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – zgłosiła na członka Komisji radną Wiesławę Masłowską, która wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Jarosław Kulesza – zgłosił na Przewodniczącego Komisji radnego Zenona Białobrzewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Podsumowując zaznaczył, że jego kandydat posiada bardzo bogate doświadczenie oraz wiedzę samorządową.

 

Przewodniczący Rady – zgłosił na Przewodniczącego Komisji radnego Sławomira Łomotowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Radny Tadeusz Góralczyk – zgłosił na członka Komisji radnego Edwarda Ładę, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Z kolei wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady, na wniosek radnego Adama Zaczka zarządził przerwę.

 

Po zakończeniu przerwy Radny Edward Łada – zgłosił na członka Komisji radnego Andrzeja Biedrzyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Następnie Starosta – Lech Marek Szabłowski – złożył wniosek formalny o dziesięciominutową przerwę.

 

Przewodniczący Rady przychylił się do powyższego wniosku i zarządził dziesięciominutową przerwę.

 

Po przerwie Wicestarosta – Maria Dziekońska – zgłosiła na Wiceprzewodniczącego Komisji radną Alicję Paulinę Nowakowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz na Sekretarza Komisji zgłosiła radnego Mirosława Szymanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady odczytał następujące kandydatury:

 1. Radny Zenon Białobrzewski – wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Radna Alicja Paulina Nowakowska – wyraziła zgodę na kandydowanie – na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Radny Mirosław Szymanowski – wyraził zgodę na kandydowanie – na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 4. Radna Wiesława masłowska – wyraziła zgodę na kandydowanie – na członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Radny Andrzej Biedrzycki – wyraził zgodę na kandydowanie – na członka Komisji Rewizyjnej.

 

Z kolei uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w tym czasie opuścił salę obrad (Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W uzupełnieniu przypomniał, że członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie mogą być członkowie Prezydium i członkowie Zarządu Powiatu.

 

Radny Tadeusz Góralczyk – zgłosił na Przewodniczącego Komisji radnego Sławomira Łomotowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Zenon Białobrzewski – zgłosił na Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Jarosława Kuleszę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zgłosiła na członka Komisji radną Alicję Paulinę Nowakowską, która nie wyraziła zgody na kandydowanie

 

Radny Tadeusz Góralczyk – zgłosił na członka Komisji radnego Edwarda Ładę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Wobec braku innych zgłoszeń Starosta – Lech Marek Szabłowski przypomniał, że wspomniana powyżej Komisja powinna składać się minimum z 3-ch członków i w związku z tym nie ma konieczności zwiększać tej liczby.

 

Przewodniczący Rady przychylił się do powyższej opinii.

 

Przewodniczący Rady odczytał następujące kandydatury:

 1. Radny Sławomir Łomotowski – wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji.
 2. Radny Jarosław Kulesza – wyraziła zgodę na kandydowanie – na Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Radny Edward Łada – wyraził zgodę na kandydowanie – na członka Komisji.

 

Z kolei uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Następnie Starosta – Lech Marek Szabłowski – wprowadzając do tematu w zakresie podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych złożył wniosek formalny o dwudziestominutową przerwę, w czasie której radni mieli ustalić w jakich komisjach stałych Rady Powiatu chcą pracować.

 

Przewodniczący Rady przychylił się do powyższego wniosku i zarządził dwudziestominutową przerwę.

 

Z kolei wznawiając obrady stwierdził, że na podstawie złożonych deklaracji radnych skład stałych komisji Rady Powiatu przestawia się następująco:

 

I. Komisja Budżetu:

1) Adam Zaczek,

2) Agnieszka Zduńczyk,

3) Lech Marek Szabłowski,

4) Jan Kuczyński.

W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. skład Komisji jednogłośnie.


II. Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:   

1) Edward Łada,

2) Andrzej Biedrzycki,

3) Wiesław Olszewski,

4) Kazimierz Polkowski,

5) Tadeusz Góralczyk,

6) Lech Marek Szabłowski.

W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

 

III. Komisja Rozwoju Gospodarczego:

1) Mirosław Szymanowski,

2) Kazimierz Polkowski,

3) Alicja Paulina Nowakowska,

4) Maria Dziekońska.

W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

 

IV. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1) Wiesława Masłowska,

2) Wiesław Olszewski,

3) Sławomir Dębek,

4) Maria Dziekońska,

5) Zenon Białobrzewski.

 

Z kolei uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona przerwa, w czasie której powołane stałe komisje Rady Powiatu ukonstytuowały się.

 

Ad.9 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, po czym poprosił o zgłaszanie przedstawicieli Rady Powiatu do prac ww. Komisji.

 

Radny Zenon Białobrzewski – zgłosił radnego Edwarda Ładę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – zgłosił radnego Kazimierza Polkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Zebrani nie zgłosili innych kandydatów.

 

Z kolei uchwała w sprawie w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 

Z kolei została ogłoszona dyskusja.

 

Radny Zenon Białobrzewski – zwrócił uwagę, że warto byłoby zmienić treść paragrafu 2 pkt 1 zamieniając frazę „są zadaniami powiatu” na „są realizowane na terenie powiatu”. Taka zmiana zapobiegnie ograniczaniu zgłaszającym się organizacjom możliwości realizacji zadań, które nie są koniecznie zadaniami powiatu, może ona wprowadzić elastyczność.

 

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że stowarzyszenia mają szerokie możliwości, natomiast fraza „są zadaniami powiatu” to pewien skrót myślowy. Ponadto organizacje pozarządowe realizują te zadania, które są zadaniami powiatu, ale których powiat nie realizuje sam tylko przy pomocy tych organizacji. Takie zmiany mogą być niezgodne z intencjami ustawowymi.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że zaproponowany zapis w projekcie uchwały jest odpowiedni i nie ogranicza lub nie wyłącza on możliwości współpracy z gminami. Natomiast każdy samorząd w swoim zakresie podejmuje analogiczne uchwały, powiat swój program i uchwałę, a gmina swoje.

 

Radny Zenon Białobrzewski – dodał, że chodzi o to czy będzie możliwość zlecenia zadania, które jest zadaniem gminy, np. jakieś działanie związane z zadaniami oświatowymi gminy.

 

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że zgłosiło się stowarzyszenie ze Zbójnej chcą pozyskać środki na upowszechnianie sportu i takie wsparcie otrzymało.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – uznał, że stwierdził, że zaproponowany zapis w projekcie uchwały w żaden sposób nie wprowadza ograniczeń.

 

Radny Adam Zaczek – zaproponował, aby w problemowej kwestii wypowiedział się radca prawny.

 

Radny Zenon Białobrzewski – poparł ww. propozycję.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że radca prawny w dniu dzisiejszym jest nieobecny z powodów osobistych.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że jeżeli uchwała ta nie zostanie podjęta na tej sesji to nie będzie można ogłosić konkursu, który miał być ogłoszony po planowanym posiedzeniu Zarządu – po zakończeniu sesji.

 

Radny Zenon Białobrzewski – wobec powyższych wyjaśnień wycofał swój wniosek.

 

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji, w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w tym czasie opuścił salę obrad (Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Karolina Przybyłek – Zastępca Naczelnika Wydziału PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Edward Łada – zapytał na jakiej podstawie ustalane są stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

Karolina Przybyłek – poinformowała, że podstawę stanowi Ogłoszenie Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym.

 

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji, w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w tym czasie opuścił salę obrad (Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Jacek Nowakowski – Dyrektor PCPR – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w tym czasie opuścił salę obrad (Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przewodniczący Rady – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego. Podsumowując zaznaczył, że proponowane wynagrodzenie jest na tym samym poziomie jak miała poprzednia Pani Starosta Elżbieta Parzych.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Zenon Białobrzewski – zapytał ile wynosi górna stawka zaszeregowania wynagrodzenia Pana Starosty.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że od dnia 1 lipca br. jest to kwota w wysokości 4.700 zł.

 

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, radny Kazimierz Polkowski nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w tym czasie nie był obecny na sali obrad (Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono zapytanie dotyczące zmiany terminu kolejnej sesji. Po czym poprosił o zgłaszanie propozycji w niniejszym zakresie.

 

Radny Jarosław Kulesza – podkreślił, że termin w dniu 31 grudnia jest bardzo niefortunny. Natomiast sesja budżetowa z pewnością zajmie więcej czasu i w związku z tym warto zrobić ją po nowym roku.

 

Z kolei Przewodniczący Rady wobec powstałych wątpliwości ogłosił przerwę, po zakończeniu której radni ustalili, że następna sesja odbędzie w dniu 30 grudnia br.

 

Ad.15 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Jarosław Kulesza, który zapytał jak będzie przedstawiał się porządek obrad III sesji.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że porządek obrad kolejnej sesji zostanie ustalono na początku sesji w głosowaniu, natomiast po zakończeniu obecnych obrad można pozostać i przedstawić swoje propozycje.

 

Ponadto podziękował radnym za podjętą uchwałę i ustalone wynagrodzenie oraz zadeklarował czynienie starań, aby sprostać oczekiwaniom radnych i mieszkańców powiatu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.16 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady II-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                      

Data powstania: środa, 30 sty 2019 08:59
Data opublikowania: środa, 30 sty 2019 09:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 967 razy