BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr I/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 21 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.40.

      

Jako pierwszy głos zabrał radny senior – Edward Łada, który otworzył obrady pierwszej Sesji  Rady Powiatu Łomżyńskiego kadencji 2018-2023. Jako radny senior poprowadził sesję do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Z kolei poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych.

Kontynuując odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Łomżyńskiego (kopia ww. Postanowienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Powyższe Postanowienie przewidywało następujący porządek obrad, który można było zmienić bezwzględną liczba głosów ustawowego składu Rady:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 4. Wybór Starosty Łomżyńskiego.
 1. Zamknięcie obrad I-szej sesji Rady Powiatu.

 

Następnie dodał, że zgodnie z paragrafem 12 ust. 5 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdzającym, że pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, czyli zaszczyt ten przypadł radnemu seniorowi – Edwardowi Ładzie.

 

Z kolei zebrani przystąpili „Do hymnu”.

 

Po odśpiewaniu Hymnu radny senior – Edward Łada przywitał serdecznie wszystkich radnych oraz gości, po czym radni przystąpili do złożenia ślubowania. Radny senior poprosił radną Alicję Nowakowską – najmłodszą wiekiem radną o wyczytywanie z imienia i nazwiska radnych z listy oraz każdego wyczytanego radnego o powstanie i odczytanie całej roty ślubowania. Dodał, że każdy radny otrzymał treść ślubowania, która może zakończyć się dodaniem formuły ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad.1 Z kolei wszyscy radni złożyli ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i  sumiennie  wykonywać  obowiązki wobec  Narodu  Polskiego,  strzec  suwerenności i interesów  Państwa  Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Następnie została zarządzona przerwa, po zakończeniu której przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.

 

W tym punkcie głos zabrał radny Kazimierz Polkowski, który zaproponował poszerzenie porządku sugerowanego przez Komisarza Wyborczego w wydanym Postanowieniu o:

 1. Wybór Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu.

 

Wobec powyższego radny senior – Edward Łada poprosił o zabranie głosu mecenasa.

 

Mecenas – Dariusz Wąsowski przypomniał, że Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Łomżyńskiego dopuszcza wprowadzenia takiej zmiany. Ponadto taką zmianę dopuszcza zarówno Statutu Powiatu Łomżyńskiego oraz ustawa o samorządzie powiatowym. Zmiany przyjmuje się bezwzględną większością ustawowego składu Rady.  Natomiast zgodnie z nowymi wytycznymi od tej kadencji głosowania są imienne, czyli każdy oglądający obrady ma prawo wiedzieć jak głosował poszczególny radny.

 

Innych wniosków w tym temacie nie zgłoszono.

 

Radny senior – kontynuując obrady zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. wniosek został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Następnie, na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Radny senior – kontynuując obrady zarządził głosowanie, w wyniku którego poszerzony porządek obrad został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) wg następującego układu:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 4. Wybór Starosty Łomżyńskiego.
 5. Wybór Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu.
 1. Zamknięcie obrad I-szej sesji Rady Powiatu.

 

Ad.2 Radny senior – kolejnym punktem porządku obrad jest wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Zwracam się z prośbą do Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego też każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem: czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radny – Zenon Białobrzeski – na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Jarosława Kuleszę – wieloletniego samorządowca oraz Przewodniczącego tej Rady, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

W związku z powyższym Radny senior kontynuując obrady – poprosił o zgłaszanie innych kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualne ich przedstawienie.

 

Radna Maria Dziekońska – zgłosiła radnego Jana Kuczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Z kolei zgłoszeni kandydaci przedstawili swój dorobek samorządowy oraz zawodowy.

 

Radny senior – proszę o dalsze zgłoszenia kandydatów.   

 

Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przyjęte 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Radny senior – przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Powiatu nie mogą wchodzić  w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.

 

Radny Adam Zaczek – chciałabym do pracy w komisji zgłosić radną Wiesławę Masłowską.

 

Ww. radna wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

 

Radny Tadeusz Góralczyk: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Mirosława Szymanowskiego.

 

Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

 

Radny Jan Kuczyński: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radną Alicję Nowakowską.

 

Ww. radna wyraziła zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej w osobach: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska został przyjęty 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącą Komisji – radną Alicję Nowakowską.

 

Po zakończeniu przerwy radny senior udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła zasady głosowania. Objaśniając stwierdziła, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni będą głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znak x i z kolei wrzuci kartę do urny. Każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Wobec powstałych wątpliwości Mecenas – Dariusz Wąsowski poinformował, że karty do głosowania mogą być uproszczone i zawierać tylko po jednej kratce ze słowem TAK, natomiast postawienie znaku x w tej kratce będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata – którego imię i nazwisko zostało umieszczone przy tej kratce, na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radni zaakceptowali ww. rozwiązanie.

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania nowych kart do głosowania.

 

Po zakończeniu przerwy radny senior udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła nowe zasady głosowania, czyli zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni głosowali przy mównicy, natomiast urna znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znak x i z kolei wrzuci kartę do urny. Radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK obok kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Następnie członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

 

Z kolei wyczytywany w kolejności alfabetycznej radny, otrzymywał kartę do głosowania i stawiał znak x w kratce pod słowem TAK umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu a następnie wrzucał kartę do urny.

 

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która odczytała protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydaci na Przewodniczącego Rady Powiatu:

 1. Jarosław Kulesza otrzymał 7 głosów ważnych.
 2. Jan Kuczyński otrzymał 10 głosów ważnych.

Wobec powyższego nowowybranym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Jan Kuczyński (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2018 roku w ww. sprawie stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).

 

Radny senior pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu. Z kolei realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie – 17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było  (Uchwała Nr I/1/18 Rady Powiatu Łomżyńskiego     z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński przejął prowadzenie sesji od radnego seniora, po czym serdecznie podziękował za wybór go na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego i za zaufanie okazane przez Radę Powiatu.

Następnie stwierdził, że kolejnym punktem jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, zgodnie ze Statutem Powiatu Łomżyńskiego w liczbie dwóch, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów

 

Radny Tadeusz Góralczyk na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Sławomira Dębek, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Lech Szabłowski na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Jarosława Kuleszę, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Sławomira Łomotowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Następnie została ogłoszona przerwa. 

 

Po zakończeniu przerwy radna Maria Dziekońska na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła radnego Wiesława Olszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze zgłoszenia kandydatów.  

 

Wobec ich braku zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostało przyjęte 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Następnie zgłoszeni kandydaci przedstawili swój dorobek samorządowy i zawodowy.

 

Radny Adam Zaczek – poprosił kandydata Sławomira Dębek o uzupełnienie informacji nt. dorobku samorządowego.

 

Radny Sławomir Dębek – stwierdził, że w samorządzie jest debiutantem, po raz pierwszy kandydował do Rady Powiatu w roku 2014, jednak dopiero w tej kadencji udało mi się uzyskać mandat radnego Powiatu.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała nadal w tym samym składzie.

 

Poszczególni kandydaci: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej w osobach: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska został przyjęty 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła zasady głosowania. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu, zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni będą głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znak x i z kolei wrzuci kartę do urny. Każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka Komisji Skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Radny Edward Łada – przypomniał, że są zgłoszeni dwaj kandydaci.

 

Następnie członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

 

Z kolei wyczytywany w kolejności alfabetycznej radny, otrzymywał kartę do głosowania i oddawał swój głos, a następnie wrzucał kartę do urny.

 

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie, której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która odczytała protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Powiatu:

 1. Sławomir Dębek otrzymał 12 głosów ważnych.
 2. Wiesław Olszewski otrzymał 13 głosów ważnych.

Wobec powyższego nowo wybranymi wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radny Sławomir Dębek oraz radny Wiesław Olszewski (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2018 roku w ww. sprawie stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie –   17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było  (Uchwała Nr I/2/18 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym tematem jest wybór Starosty Łomżyńskiego. Wybór starosty następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Kontynuując poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Radna Agnieszka Zduńczyk zgłosiła kandydaturę radnego Lecha Marka Szabłowskiego, po czym przedstawiła jego osobę.

 

Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Adam Zaczek zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Polkowskiego, po czym przedstawił jego osobę.

 

Ww. radny nie wyraził zgody na kandydowanie.

 

Z kolei radny Zenon Białobrzewski zwrócił uwagę, że zamknięcie listy kandydatów powinno mieć formę pytania: „Kto jest za zamknięciem listy kandydatów?”, a nie oświadczenia czy też stwierdzenia.

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze zgłoszenia kandydatów.  

 

Wobec ich braku zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Starostę Łomżyńskiego.

 

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na Starostę Łomżyńskiego zostało przyjęte 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała nadal w tym samym składzie.

 

Poszczególni kandydaci: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska został przyjęty 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła zasady głosowania. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu, zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni będą głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znak x i z kolei wrzuci kartę do urny. Każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka Komisji Skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce obok kandydata na Starostę Łomżyńskiego. Postawienie znaku x w kratce będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na ww. stanowisko. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Następnie członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

 

Z kolei wyczytywany w kolejności alfabetycznej radny, otrzymywał kartę do głosowania i oddawał swój głos, a następnie wrzucał kartę do urny.

 

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie, której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która odczytała protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydat na Starostę Łomżyńskiego Lech Marek Szabłowski otrzymał 11 głosów ważnych. 

Wobec powyższego nowo wybranym Starostą został radny Lech Marek Szabłowski (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2018 roku w ww. sprawie stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego została podjęta jednogłośnie – 17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było  (Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Nowo wybrany Starosta – radny Lech Marek Szabłowski – zabierając głos podziękował radnym za okazane zaufanie.

 

Następnie głos zabrała ustępująca Starosta – Elżbieta Parzych, która przekazała nowemu Staroście okolicznościowy herb Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ponadto głos zabrał Sebastian Sobociński, który w imieniu Poseł na Sejm RP – p. Bernadety Krynickiej złożył gratulacje nowemu Staroście oraz odczytał i wręczył okolicznościowy list gratulacyjny od Premiera RP – p. Matusza Morawieckiego oraz przekazał okolicznościową flagę Państwa Polskiego.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym tematem jest wybór Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu. Przypomniał przy tym, że Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

 

Następnie głos zabrał StarostaLech Szabłowski, który mając na względzie powyższe, na funkcję Wicestarosty Łomżyńskiego zgłosił kandydaturę radnej Marii Dziekońskiej.

 

Ww. kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym przedstawiła swoją osobę.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała nadal w tym samym składzie.

 

Poszczególni kandydaci: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska został przyjęty 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła zasady głosowania. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu, zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni będą głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znak x i z kolei wrzuci kartę do urny. Każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka Komisji Skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce obok kandydata na Wicestarostę Łomżyńskiego. Postawienie znaku x w kratce będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na ww. stanowisko. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Następnie członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

 

Z kolei wyczytywany w kolejności alfabetycznej radny, otrzymywał kartę do głosowania i oddawał swój głos, a następnie wrzucał kartę do urny.

 

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie, której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która odczytała protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydatka na Wicestarostę Łomżyńskiego – Maria Dziekońska otrzymała 14 głosów ważnych. 

Wobec powyższego nowo wybraną Wicestarostą została radna Maria Dziekońska (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2018 roku w ww. sprawie stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu – Nr I/4/18, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).

 

Nowo wybraną Wicestarostą została radna Maria Dziekońska, która podziękowała radnym za okazane zaufanie.

 

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym etapem jest wybór pozostałych członków Zarządu. Przypomniał przy tym, że Rada Powiatu wybiera pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

 

Następnie głos zabrał StarostaLech Szabłowski, który mając na względzie powyższe, na funkcje pozostałych członków Zarządu zgłosił kandydatury: radnej Agnieszki Zduńczyk, radnego Tadeusza Góralczyka oraz radnego Kazimierza Polkowskiego, po czym przestawił ww. osoby.

 

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała nadal w tym samym składzie.

Poszczególni kandydaci: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Wiesława Masłowska, Mirosław Szymanowski i Alicja Nowakowska został przyjęty 17-ma głosami „za” – jednogłośnie (imienny wykaż głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Alicja Nowakowska wyjaśniła zasady głosowania. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu, zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego radni będą głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny będzie otrzymywał kartę do głosowania i następnie będzie stawiał znaki x i z kolei wrzuci kartę do urny. Każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka Komisji Skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie będzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata wybranego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na ww. stanowisko, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na ww. stanowisko. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.

 

Następnie członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

 

Z kolei wyczytywany w kolejności alfabetycznej radny, otrzymywał kartę do głosowania i oddawał swój głos, a następnie wrzucał kartę do urny.

 

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie, której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która odczytała protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydaci otrzymali:

 1. Agnieszka Zduńczyk otrzymała 12 głosów ważnych.
 2. Tadeusz Góralczyk otrzymał 14 głosów ważnych.
 3. Kazimierz Polkowski otrzymał 12 głosów ważnych.

 

Wobec powyższego nowo wybranymi członkami Zarządu Powiatu zostali radna Agnieszka Zduńczyk, radny Tadeusz Góralczyk i radny Kazimierz Polkowski (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2018 roku w ww. sprawie stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego została podjęta jednogłośnie – 17-ma głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było  (Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym: Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu.

 

Z kolei Przewodniczący – Jan Kuczyński mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku obrad, zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

 

                      

 

                       

                                                                                                                                                                                      

 

Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 16:15
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 16:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1071 razy