BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XL/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 8 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnej Ireny Zofii Przybylak, natomiast Jacek Nowakowski utracił mandat radnego w związku z wygraniem konkursu na stanowisko Dyrektora PCPR w Łomży i zrzeczeniem się mandatu). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Podsumowując podziękowała wszystkim zebranym, dyrektorom jednostek, służb, straży, wszystkim radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek, za – w jej ocenie bardzo dobrą współpracę podczas całej V kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jan Kuczyński – poprosił, aby zapraszać go na spotkania dotyczące inwestycji drogowych. Ponadto podkreślił, że trzeba zrobić inwentaryzację dróg powiatowych przed rozpoczęciem prac związanych z budową drogi Via Baltica, aby była możliwość dochodzenia odkodowania za ewentualne zniszczenie naszych dróg.

 

Z kolei zwrócił uwagę, że należy wykonać odwodnienie w miejscowości Czarnocin, ponieważ jest aktualnie chętny wykonawca, natomiast Wójt Gminy Piątnica deklaruje pomoc w realizacji tego zadania.  Koszt odwodnienia, to wg Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 157.000 zł.

 

Przewodniczący Rady – poparł wniosek o wykonania inwentaryzacji dróg powiatowych przed rozpoczęciem prac związanych z budową drogi Via Baltica. Zwrócił przy tym uwagę, że także gminy Łomża i Miastkowo może dotknąć ciężki transport związanych z ww. przedsięwzięciem.

 

Radny Adam Zaczek – poprosił o dokładną analizę sytuacji podczas inwestycji realizowanej przez inwestora, który będzie kładł gazociąg przez kilka naszych gmin, także w pasie drogowym dróg powiatowych.

 

Elżbieta Parzych – Starosta – odnosząc się do interpelacji radnego Jana Kuczyńskiego stwierdziła, ze jeżeli Gmina znajdzie środki na wykonanie odwodnienia w m. Czarnocin to ze strony Powiatu nie będzie żądnego problemu.

 

Następnie wobec braku innych uwag, zapytań bądź interpelacji zostało ogłoszone przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023 została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Sławomir Łomotowski – zwrócił uwagę, że w paragrafie 51 ust. 2 dotychczas było 7-iu radnych, natomiast aktualnie proponowane jest wprowadzenie zapisu 3-ch radnych. Podkreślił, że o taki zapis zabiegał na początku kadencji, natomiast udało się to wprowadzić dopiero na koniec kadencji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Monika Domurat - pracownik Wydziału GN – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – podkreśliła, że budynek ten był już sprzedawany kilkanaście razy, jednak nieskutecznie. Natomiast teraz ma być przekazany z bonifikatą w wysokości 90 % organizacji, która zamierza realizować zadania na rzecz lokalnej społeczności. Takie rozwiązanie jest racjonalne i w interesie Powiatu, ponieważ nieruchomość niszczej i ulega systematycznej degradacji, co też z roku na rok znacznie utrudnia jej sprzedaż.

 

Radny Jan Kuczyński – zwrócił uwagę, że tej organizacji, która chce odkupić nieruchomość warto nawet za symboliczną złotówkę oddać tę nieruchomość.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – zwróciła uwagę, że te 10 % wartości nieruchomości to koszty wycen i inne związane z próbami sprzedaży problemowej nieruchomości, wobec czego nie powinniśmy rezygnować z takiej formy rekompensaty, ponieważ nie jest to zarobek.

 

Przewodniczący Rady – zauważył, że od ponad 6 lat nie udaje się Powiatowi pozbyć tego uciążliwego budynku, wobec czego warto za zaproponowaną kwotę sprzedać go.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu (ww. informacje stanowią załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Przewodniczący Rady – przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Adam Frankowski – odnosząc się do zapytania radnego Jana Kuczyńskiego oraz radnego Jarosława Kuleszy poinformował, że ZDP jest już przygotowany do wykonania inwentaryzacji dróg powiatowych, które będą mogły być zdegradowane przez ciężki sprzęt wykorzystywany do budowy drogi Via Baltic’a.

 

Z kolei odnosząc się do innego zapytania radnego Jana Kuczyńskiego stwierdził, że w sprawie wykonania odwodnienia to z Gminy Piątnica nie wrócił podpisany projekt porozumienia w tej kwestii.

 

Radny Jan Kuczyński – poprosił o dołożenie starań, aby wykonać ten odcinek odwonienia – o  długości około 240 m i wartości kosztorysowej około 157.000 zł.

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że na terenie gminy Piątnica zostało wykonane podczas ostatniej kadencji najwięcej inwestycji drogowych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Ad.13 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował wszystkim za dotychczasową owocną współpracę.

 

Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

 

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XL-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  

 

Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 15:47
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 15:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 972 razy