BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIX/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 10 października 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego, natomiast radny Jacek Nowakowski utracił mandat radnego w związku z wygraniem konkursu na stanowisko Dyrektora PCPR w Łomży                      i zrzeczeniem się mandatu). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wprowadzenie tematu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Województwa Podlaskiego.  Wyjaśniając dodała, że sprawa ta wynika z potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Chmielewo, gm. Nowogród.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Województwa Podlaskiego zostało przyjęte 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Województwa Podlaskiego.
Wręczenie Stypendiów Starosty Łomżyńskiego.
Wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego.
Podsumowanie V Kadencji samorządu powiatowego.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Starosta – Elżbieta Parzych – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Województwa Podlaskiego.  Wyjaśniając przypomniała, że niniejsza sprawa wynika z potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Chmielewo, gm. Nowogród.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 października 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Z kolei odbyło się uroczyste wręczone dorocznych Nagród Starosty Łomżyńskiego oraz Stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

 

Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK – stwierdziła, że przyznaniu stypendiów przyświecała idea inspirowania najzdolniejszych uczniów, studentów do rozwijania talentów, umiejętności na polu nauki, sztuki, sportu, a także do rozwoju osobowego. Z drugiej strony, potrzeba wyrównania szans na sukces edukacyjny uczniów i studentów wywodzących się z różnych środowisk. Stypendia mają prestiżowy charakter. Wydobywają z cienia w światło reflektorów młode, utalentowane, często bardzo skromne osoby, mogące stanowić wzór dla rówieśników. Stypendia to znakomita inwestycja w człowieka.

W dziedzinie nauki stypendium otrzymał Jakub Mazewsk – obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży o profilu biologiczno-chemicznym. Wyznacznikiem jego uzdolnień, ukoronowaniem Jego sukcesów jak i ogromnej pracy mogą być tytuły laureata i finalisty w szeregu konkursach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, w Białymstoku
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, w Białymstoku
Laureat Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, w Białymstoku
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów
Finalista Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów;
Zdobywca Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR MATEMATYCZNY,
Zdobywca I miejsca w konkursie literackim „Ziemia Łomżyńska - Nasza Mała Ojczyzna” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „RATUJMY KONIE”,
Osiągnął najwyższa średnią ocen w szkole - 5, 67.

W dziedzinie sportu Stypendium Starosty Łomżyńskiego otrzymał Damian Budziszewski – uczeń Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „ŻAK” w Łomży. Efektem jego uzdolnień, pracowitości i talentu są osiągnięte wyniki:

IX miejsce na 72 PZLA Mistrzostwach Polski Juniorów w rzucie oszczepem z wynikiem 58,93 m,
VII miejsce na Mistrzostwach Polski LZS U18 i U 20 w rzucie oszczepem z wynikiem 56,94 m,
II miejsce na Otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w rzucie oszczepem z wynikiem 55,24m,
I miejsce 19. Miting Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w rzucie oszczepem z wynikiem 53,84m,
I miejsce na Mitingu podczas Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem z wynikiem 55,03 m.
W dziedzinie artystycznej stypendium otrzymała Inga Wawrzynkowska – uczennica III klasy Państwowego Gimnazjum Nr 6 w Łomży i kl. II. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Łomży. Jest ona Laureatką i Złotą medalistką wielu międzynarodowych, a także ogólnopolskich i regionalnych konkursów skrzypcowych. Skrzypaczka w lipcu 2018 r. zdobyła I nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie w Wiedniu i główną nagrodę specjalną – wyjazd z występem do Cleveland w Stanach Zjednoczonych. Ten sukces poprzedziły wcześniejsze:

I nagroda i tytuł laureata w II Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe 2018 ” w Poznaniu
III nagroda i Tytuł Laureata na Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Kielcach
III nagroda i Tytuł Laureata na XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Młody Paganini” w Legnicy
III nagroda i Tytuł Laureata na XVII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach-Warszawie
Tytuł Laureata i IV miejsce na Międzynarodowym Konkursie Nałęczów& Skrzypce.
Wystąpiła jako solistka z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Łomżyńskiej w Koncercie „Łomżyńskie Betlejem” w styczniu br. z okazji inauguracji obchodów 600-lecia Łomży. W roku szkolnym 2017/2018 czwarty raz z rzędu zakwalifikowała się do całorocznej Akademii Młodzieżowej przy Akademii Muzycznej w Łodzi na rok 2018/2019 oraz do Zakopiańskiej Akademii Muzyki i Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Jest również uczestniczką Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie (gdzie została jako uczestnik wyróżniona), w Bałoszycach, Krakowie, Warszawie i Nałęczowie.

 

Ad.5 Kolejnym punktem sesji było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego dla osób ze znaczącymi osiągnięciami, powszechnie cenionymi, popularyzującymi Ziemię Łomżyńską              i Polskę.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie kultury otrzymał: pan Jan Zieliński – emerytowany nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, geografii i wychowania fizycznego w Szkołach Podstawowych w Turośli i Zbójnej, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zbójnej znany i ceniony lokalny twórca ludowy – rzeźbiarz. Inicjator i współorganizator pierwszych konkursów na kurpiowską palmę wielkanocną w Zbójnej. Zdobi domy i wnętrza mieszkań w stylu kurpiowskim, które zdobywają zaszczytne miejsca w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Wykonuje rzeźby, płaskorzeźby, meble rzeźbione i inne wyroby stolarskie ze zdobieniami snycerskimi. Jego prace znajdują się w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej i w zbiorach prywatnych. Są prezentowane na imprezach regionalnych w Zbójnej, Myszyńcu i Nowogrodzie. Był założycielem kwartalnika „Nowego Głosu Puszczańskiego”, autorem ilustracji okładki I numeru i do dziś jest autorem szeregu artykułów. Od wielu lat corocznie angażuje się w organizację regionalnych uroczystości folklorystycznych inicjowanych przez Gminny Ośrodek Kultury takich, jak: Rozmaitości Wielkanocne, Jesienne Prezentacje Kulturalne, Regionalny Przegląd kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych. Ponadto jest członkiem Związku Kurpiów, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Honorowym Krwiodawcą a także aktywnym wolontariuszem WOŚP. W uznaniu zasług biografia Pana Jana Zielińskiego została zamieszczona w „Słowniku Biograficznym Kurpiowszczyzny XX-XXI wieku, część druga” Stanisława Pajki wydanym w Ostrołęce w 2016 r. Słownik stanowi kompendium wiedzy o tych, którzy tworzyli ten region.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymał Klub Sportowy ŚNIADOWO. Klub powstał 14 lipca 2003 roku,  tuż po TURNIEJU WIOSEK                i funkcjonuje nieprzerwanie od 15 lat. Pierwszym Prezesem a jednocześnie współtwórcą Klubu był pan Lech Szabłowski obecny Wicestarosta. II prezesem był Pan Jarosław Kulesza obecny Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego. Jest jedynym wiejskim klubem działającym na najwyższym szczeblu rozgrywek województwa. W chwili powstania Klub grał w klasie B, później awansował do klasy A, by później wejść do Klasy Okręgowej i w 10-lecie Klubu awansować do IV LIGI - elity województwa podlaskiego. W IV Lidze Klub grał przez 3 trzy sezony. W tym sezonie 2018/2019 Klub Sportowy ŚNIADOWO ponownie awansował do IV Ligi. Zawodnicy liczą, iż w tej IV Lidze pozostaną na dłużej. Klub w 2018 roku obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności W lipcu 2007r. drużyna gościła w Bawarii w Niemczech na zaproszenie partnerskiej Gminy Marlkhofen, uczestnicząc w rozgrywkach. Klub Sportowy ŚNIADOWO umiejętnie konsoliduje lokalne środowisko sportowe wokół pięknej idei sportu. Aktywnie upowszechnia sport, zarażając pasją do sportu młodych ludzi. W Klubie działa grupa seniorów i dwie grupy młodzików. Klub Sportowy ŚNIADOWO jest jedynym wiejskim klubem działającym na najwyższym szczeblu rozgrywek województwa. Zapisał piękne karty w historii piłki nożnej gminy, powiatu i województwa. Prezesem klubu jest Pan Zdzisław Zaremba. Trenerami drużyny  są Pan Adam Szuba i Mariusz Radgowski. Drużyna występuje  w rozgrywkach prowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inicjatyw społeczno-gospodarczych otrzymał: Pan Zbigniew Kalinowski – od 34 lat Prezes Zarządu OSM Piątnica, związany ze Spółdzielnią od 42 lat, jeden z współtwórców potęgi Spółdzielni, która znajduje się wśród najsilniejszych marek w Polsce. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy należy do najnowocześniejszych, najbardziej innowacyjnych produktowo i najszybciej rozwijających się mleczarni w kraju i na świecie, zdobywając przy tym zaufanie rzeszy konsumentów oraz liczne wyróżnienia i nagrody. OSM Piątnica jest spółdzielnią mleczarską zrzeszającą aktualnie ponad 2 tysiące rolników prowadzących gospodarstwa na Mazowszu, Kurpiach, Podlasiu. Spółdzielnia działała od ponad 40 lat temu. Stawia czoła nowym wyzwaniom. Spółdzielnia jako pierwsza  w Polsce wdrożyła kompleksowy program poprawy jakości surowca. Od kwietnia 2016 r. dostawcy mleka do OSM Piątnica żywią krowy paszami bez składników modyfikowanych genetycznie (GMO). Efektem tych działań było wprowadzenie przez Spółdzielnię na opakowaniach jej produktów specjalnego oznaczenia: „Bez GMO”. Z mleka od krów karmionych paszami bez GMO". Jest to dla konsumentów znak, że OSM Piątnica do produkcji swoich wyrobów wykorzystuje składniki wolne od genetycznie zmodyfikowanych organizmów, chroniąc naturalne środowisko. 40 lecie funkcjonowania OSM Piątnica zarządzanej przez Prezesa Zbigniewa Kalinowskiego to ciągłe pasmo sukcesów. Ich potwierdzeniem jest uznanie konsumentów i konkurencji oraz czołowe lokaty Spółdzielni w licznych rankingach branżowych i fakt, że w ciągu szczególnie ostatnich 20 lat udało się zbudować markę wytyczającą nowe standardy rynkowe. W opublikowanym, po raz 14, w lutym 2018 r przez Dziennik Rzeczpospolita Rankingu 100 Najcenniejszych Polskich Marek z różnych branż. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy zajęła 10. Pozycję (awansując tym samym z ubiegłorocznej 17), odnotowując zarazem najlepszy wynik spośród wszystkich marek mleczarskich w Polsce. Spółdzielnia wyprzedziła takich gigantów jak m.in.: TVN, Orlen czy PZU. Warto podkreślić iż, Spółdzielnia uzyskała bardzo dobre wyniki w rankingach cząstkowych. W zestawieniu lojalności klientów zajęła wysokie 5. miejsce, poprawiając ubiegłoroczną 9. lokatę. Również w rankingu postrzeganej wartości przez konsumentów Piątnica zajęła 7. miejsce - awans z 10. lokaty w poprzednim roku. Marka Piątnica zdobyła także tytuł Superbrands 2018 (rozstrzygnięty 29.11.2017), plasując się na 6. pozycji wśród najsilniejszych, najbardziej polecanych marek  w Polsce. Badanie obejmowało prawie 2000 marek konsumenckich. Polska spółdzielnia wyprzedziła takich gigantów, jak Facebook, YouTube czy Lego. Równocześnie Piątnica zajęła 1. miejsce w kategorii nabiał, potwierdzając silną pozycję w branży mleczarskiej. Cenne jest to, ze laureatów największego niezależnego badania marek w Polsce wybierali wyłącznie konsumenci (ponad 10 tysięcy respondentów). Te sukcesy poprzedziły wcześniejsze, np. zdobycie trzech wyróżnień  przez OSM Piątnica w badaniu Najlepszy Produkt 2017 – Wybór Konsumentów, tj.:

Złotego  Medalu w kategorii „Jogurty i desery mleczne” dla Jogurtu typu greckiego z borówką amerykańską,
Srebrnego Medalu w kategorii „Innowacja spożywcza” dla śmietanki 42% która może posłużyć do samodzielnego wyrobu masła.- Srebrnego Medal w kategorii „Mleko, kefiry, maślanki” dla mleka Wiejskie bez laktozy.
Pan Zbigniew Kalinowski kierując OSM w Piątnicy skupia się nie tylko na działaniach biznesowych, dużo uwagi poświęca działaniom integrującym  Spółdzielnię ze środowiskiem, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom tego środowiska pełniąc rolę Mecenasa. Jest Sponsorem Głównym imprez: „Piątuś Cup” – Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w tenisie  i „Biegu z Butelką Mleka” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia”. Od lat wspiera instytucje kultury, m.in. Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży i realizowane przez te instytucje przedsięwzięcia. Zarządzana przez Pana Z. Kalinowskiego OSM w Piątnicy jest wspaniałym Ambasadorem Ziemi Łomżyńskiej. Całokształt dokonań, znakomite zarządzanie, umiejętność wizjonerskiego patrzenia w przyszłość firmy, wkład w przemianę Spółdzielni od lokalnej mleczarni do jednego z czołowych na rynku graczy, znakomite wyniki OSM Piątnicy w kluczowych rankingach określających siłę marki,   6. miejscu w rankingach wartości sprzedaży, zadowolenie klientów predestynują Pana Zbigniewa Kalinowskiego – Prezesa OSM w Piątnicy do uhonorowania Nagrodą Starosty Łomżyńskiego.

Wszystkim laureatom Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Ad.6 Na zakończenie Sesji Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych przedstawiła krótkie podsumowanie mijającej V kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Podziękowała wszystkim radnym tej kadencji, przybyłym gościom, w tym Posłowi Lechowi Kołakowskiemu, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego Jackowi Piorunkowi, Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Markowi Olbrysiowi, a także wójtom z gmin powiatu łomżyńskiego, Prezydentowi Miasta Łomża reprezentowanemu przez Wiceprezydenta Andrzeja Garlickiego, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, służb mundurowych, inspekcji oraz swoim współpracownikom za dobrą i owocną współpracę, za zaangażowanie w tworzenie wspólnego dobra na Ziemi Łomżyńskiej. Następnie głos zabrał Wicestarosta Lech Szabłowski, który także podziękował za dobrą i rzetelną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Na potwierdzenie tych słów na koniec wręczono wszystkim pamiątkowe notesy z podziękowaniem za przychylność, dobrą współpracę i z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

Ad.7 W wolnych wnioskach glos zabrali: Poseł Lech Kołakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Olbryś, a także Wójt Gminy Zbójna Zenon Białobrzeski oraz Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Garlicki.

W swoich przemówieniach podziękowali za dotychczasową owocną współpracę na szczeblu rządowym oraz samorządowym.

 

 

Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

 

Ad.8 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXIX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 8 lis 2018 08:31
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2018 08:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 956 razy