BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 19 września 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

  

Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza przed rozpoczęciem sesji udzielił głosu Stefanowi Krajewskiemu – członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego, który przedstawił działalność samorządu województwa.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „ Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jan Kuczyński – złożył wniosek o wykonanie projektu technicznego na modernizację odcinka drogi powiatowej Drozdowo – w kierunku Wizny – do wylotu na drogę wojewódzką. Zaznaczył przy tym, że inwestycja ta powinna być realizowana w porozumieniu z Gminą Wizna.  Także dodał, Rząd RP zamierza przeznaczyć na drogi lokalne dodatkowe 6 mld zł. Uzasadniając stwierdził, że wskazany odcinek drogi ma szczególnie wysokie obciążenie ruchem i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

 

Ponadto zwrócił się z prośbą o wystąpienie do DDK o wykonanie chodnika na odcinku drogi wyjazd z Piątnicy w kierunku Wizny.

 

Radny Antoni Włodkowski – nawiązując doi wniosku radnego Jana Kuczyńskiego poparł wykonanie projektu technicznego na modernizację odcinka drogi powiatowej Drozdowo – w kierunku Wizny – do wylotu na drogę wojewódzką, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Jednak podkreślił, że ten odcinek drogi powinien być realizowany całościowo – od Piątnicy.

 

Radny Adam Zaczek – złożył wniosek o wykonanie projektu technicznego na modernizację odcinka drogi powiatowej Śniadowo – Nowogród, która w jego ocenie jest najbardziej strategiczna dla naszego powiatu gdyż odcinek obejmuje 4 gminy i do tego jest najbardziej obciążony ruchem turystycznym i  tranzytowym.

 

Radna – Barbara Zalewska – poparła powyższy wniosek.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zwrócił uwagę, że szczególnym odcinkiem drogi na terenie powiatu łomżyńskiego jest droga powiatowa Stara Łomża – Pniewo, która dodatkowo jest popularnym szlakiem rowerowym i rekreacyjnym, której stan techniczny jest miejscami fatalny, między  innymi bez poboczy.

 

Radna – Irena Przybylak – przypomniała, że od 4-ch kadencji zabiega o modernizację i poprawę stanu nawierzchni drogi na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna. Jednak ma świadomość jakie są koszty tej inwestycji. Dotychczas nie udało się wyremontować tego całego odcinka, ponieważ z budżetu powiatu jest to niemożliwe, natomiast środków zewnętrznych na ten moment nie udało się pozyskać na całość tej inwestycji.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku kolejnych zapytań lub interpelacji, stwierdził, że odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 13, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVIII/196/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał z jakiego powodu została wycofana inwestycja w zakresie przebudowy drogi na odcinku Stara Łomża – Pniewo.

 

Starosta – poinformowała, że przytoczone zadanie inwestycyjne miało być złożone do PROW, ale konkurs w ramach tego programu nie został ogłoszony i wobec tego trzeba było wycofać niniejsze zadanie. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVIII/197/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Jan Kuczyński – zapytał czy są jeszcze na rynku pracy osoby wykluczone społecznie, ponieważ jako przedsiębiorca wie, że są duże problemy ze znalezieniem chętnego do pracy.

 

Edyta Zawojska – stwierdziła, że jest grupa osób, które są zaliczane do wykluczonych społecznie.

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w każdym społeczeństwie są osoby, które po porostu nie chcą pracować.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – stwierdził, że taka forma centrum integracji społecznej jest potrzebna i przydatna dla ZDP.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zapytał gdzie miałaby znaleźć zatrudnienie grupa docelowa – samotne matki.

 

Edyta Zawojska – stwierdziła, że jedynie jako przykład podała taką grupę docelową.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zwrócił uwagę, że trudności będą powstawać, jeżeli taki cis będzie odrębną jednostką z oddzielną księgowością i kadrą kierowniczą.

 

Wicestarosta – Lech Szablowski – zwrócił uwagę, że nie ma takich krajów, w których społeczeństwo byłoby bez osób wykluczonych społecznie. Wspomniany cis mógłby oprzeć swoich pracowników m.in. na osobach opuszczających okoliczne zakłady karne. Przedmiotowa inicjatywa będzie umożliwiać pozyskanie funduszy na remonty pomieszczeń, zakup sprzętu i maszyn na potrzeby ZDP, daje możliwość pomocy osobom wykluczonym oraz znacznego doinwestowania naszego ZDP.

 

Z kolei Dariusz Budrowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Łomży – omówił zasadny funkcjonowania cis na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy.

 

Radny Kazimierz Polkowski – zapytał na jaki okres jest przewidziana realizacja projektu oraz co będzie z ewentualnym majątkiem zakupionym na potrzeby ZDP.

 

Dariusz Budrowski – stwierdził, że projekt jest przewidziany na okres 3 lat, natomiast po tym okresie majątek cis-u pozostanie dla ZDP.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zwrócił uwagę, że wynagrodzenie w wysokości 847 zł jest tak niskie, że będzie bardzo trudno znaleźć osoby chętne do udziału w takim projekcie.

 

Dariusz Budrowski – stwierdził, że środki na ten cel będą pochodziły z Krajowego Funduszu Pracy, jednak to radni zdecydują czy warto takie przedsięwzięcie realizować na terenie powiatu łomżyńskiego. Fluktuacja występuje w zasadzie w każdym projekcie i w tym także będzie. Projekt stwarza możliwość pozyskania znacznej ilości środków, które zostaną w powiecie łomżyńskim i tu zostaną zainwestowane.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zapytał jakie organy mogą prowadzić i zakładać cis-y.

 

Dariusz Budrowski – stwierdził, że mogą to być powiaty lub organizacje pozarządowe.

 

Radny Tomasz Chojnowski – zapytał jak pula środków jest zaplanowana na wynagrodzenie dla  3-ch osób, które będą zatrudnione w przedstawionym projekcie.

 

Dariusz Budrowski – stwierdził, że na cały okres trwanie projektu – 3 lata jest to kwota około 600.000 zł.

 

Radny Kazimierz Polkowski – zapytał czy zostaną zatrudnione także osoby z przygotowaniem drogowym, aby mogły sprawować nadzór nad pracownikami cis-u.

 

Dariusz Budrowski – stwierdził, że nie zostało to przewidziane w projekcie. Natomiast za dodatkowy nadzór można będzie wypłacać dodatki dla pracowników.

 

Starosta – podkreśliła, że osoby wykluczone społecznie mają problem z mobilnością   i prawdopodobnie trzeba będzie je dowozić do pracy.

 

Radny Adam Zaczek – zaznaczył, że z założeń projektu wynika, iż trzeba będzie do nadzoru nad kilkoma osobami zatrudnić także kilka osób. Wobec tego zaproponował połączenie zarządów ZDP i cis-u, aby ograniczyć nielogiczne zatrudnienie. 

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – uznał, że należy zmniejszyć grupę docelową, aby zwiększyć wynagrodzenie w celu podniesienia motywacji.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Ad.10 Renata Wierzba – pracownik Wydziału PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022” została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVIII/198/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Izabela Grochowska – pracownik PCPR – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych    i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Ewa Elster – pracownik PCPR – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVIII/200/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Starosta – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytania stwierdziła, że remonty dróg powiatowych są najbardziej palącym problemem naszego powiatu i każda z wymienionych przez radnych inwestycji wymaga natychmiastowych działań, jednak powiat łomżyński wg licznych rankingów jest najbiedniejszy w skali całego kraju. W związku z tym nawet zabezpieczenie udziału własnego wymaga zaciągania zobowiązań i jest wysoce trudnym zadaniem. Mimo to nie przypomina sobie ani jednej niewykorzystanej sytuacji, kiedy doszłoby do utraty szansy na pozyskanie środków zewnętrznych.

 

Nawiązując do wniosku radnego Jana Kuczyńskiego poprosiła o precyzyjne sfomułowanie zapytania na piśmie i skierowania go do ZDP w Łomży.

 

Radny Jan Kuczyński – poinformował, że skieruje zapytanie na piśmie, po czym dodał, że aktualnie jest korzystny okres na to, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na remonty dróg lokalnych. W tej inwestycji chce uczestniczyć Gmina Piątnica.

Zauważył przy tym, że droga na odcinku Piątnica – Drozdowo – w kierunku Wizny ma szczególne znacznie dla całego regionu.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że często dochodzi do kuriozalnych sytuacji, ponieważ jego znajomy przedsiębiorca widząc ogromne potrzeby drogowe wyremontował 20 km dróg lokalnych za swoje pieniądze, natomiast teraz ma poważny problem z odzyskaniem chociażby podatku Vat od tych inwestycji. W tym przypadku Państwo Polskie nie wychodzi naprzeciw osobom, które w tak szlachetny sposób dbają o swój region.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonych tematów.

 

Ad.14 W wolnych wnioskach Starosta – zapoznała zebranych z zestawieniem zrealizowanych inwestycji drogowych i remontów dróg powiatowych oraz zestawienie opracowanych dokumentacji (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

 Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXVIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 8 lis 2018 08:28
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2018 08:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 893 razy