BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 12 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.25.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja, radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda Podlaski wystąpił z zapytaniem dotyczącym regulacji płac Starosty Łomżyńskiego, co wynika z nowego rozporządzenie Rady Ministrów wydanego w tym zakresie. W związku z tym zaproponował podjęcie stosownej uchwały Rady Powiatu po punkcie nr 9 proponowanego porządku obrad. Projekt niniejszej uchwały został przekazany radnym przed sesją

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Starosty Łomżyńskiego zostało przyjęte 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Starosty Łomżyńskiego
Raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2017 roku.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Adam Zaczek – zapytał czy i kiedy zostanie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni  drogi powiatowej przez m. Grzymały oraz czy i kiedy zostanie wykonany chodnik przy ul. Cmentarnej w Nowogrodzie.

 

Radny Jan Kuczyński – zapytał o termin wykonania odwodnienia w m. Czarnocin, podkreślił, że od dwóch lat zgłasza ten problem i nie ma w tym zakresie żadnych konkretnych decyzji, a spraw nie wymaga dużych inwestycji.

Ponadto poprosił o wykonanie pobocza w m. Nagórki w okolicach skrzyżowania.

 

Radna Barbara Zalewska – w związku ze wzmożonych ruchem, na odcinku Chojny – Nowogród, poprosiła o naprawę nawierzchni, która jest w bardzo złym stanie.

 

Wobec braku kolejnych zapytań lub interpelacji, Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 13, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023 została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVII/191/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVII/192/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXVII/193/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 13-ma głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Starosty Łomżyńskiego. Reasumując stwierdził, że projekt uchwały przewiduje obniżenie wynagrodzenia Starosty o 1.000,00 zł do kwoty 4.700,00 zł.

(Starosta – Elżbieta Parzych – jako bezpośrednio zainteresowana, czasowo wyłączyła się z udziału w obradach i nie brała udziału w omawianiu przedmiotowego tematu)

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Jan Kuczyński – poparł rozwiązanie zaproponowane w projekcie uchwały, dodał przy tym, iż jego zdaniem radni także powinni obniżyć swoje diety.

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że Starosta nie jest na kontrakcie i ponosi odpowiedzialność za cały powiat, wobec czego wynagrodzenie powinno być jakimś odzwierciedleniem i adekwatne do pełnionej funkcji.

 

Radny Jan Kuczyński – zapytał jakie będą konsekwencje jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – stwierdził, że Wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze w tym zakresie.

 

Radny Dariusz Kossakowski – zwrócił uwagę, że może dojść do takiej sytuacji, iż w przyszłości Starosta musiałaby zwrócić różnicę w wynagrodzeniu – w sytuacji kiedy Rada nie podejmie tej uchwały.

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że na fakt, że to rada gminy lub powiatu ustala wynagrodzenie wójtowi lub staroście i to jest wyłączna kompetencja tych organów.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – podkreślił, że jeżeli wysokość wynagrodzenia nie zostanie zmieniona to nie będzie mieścić się w nowych widełkach określonych w rozporządzeniu.

 

Przewodniczący Rady – dodał, że problemem jest sprzeczność kompetencyjna w przepisach reagujących problemowe zagadnienie.

 

Radny Jan Kuczyński – uznał, że poprzez dodatki będzie można w pewnym stopniu zwiększyć wynagrodzenie dla Starosty.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że problemem są niechlujnie uchwalana przepisy, które przygotowywane w pośpiechu stwarzają takie właśnie problemy.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – zaproponował zarządzenie 10-ciominutowej przerwy.

 

Zgromadzeni przychyli się do powyższej propozycji.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady ponownie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Starosty Łomżyńskiego.

 

Radny Jan Kuczyński – uznał, że lepszym rozwiązaniem jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę, ponieważ zarządzenie zastępcze Wojewody może być jeszcze bardziej niekorzystne dla Starosty.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenie Starosty Łomżyńskiego została podjęta 9-ma głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXVII/195/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radna Irena Przybylak – zapytała ilu lekarzy zatrudnionych w ZPOZ posiada status emeryta.

 

Stanisław Studencki – poinformował, że takich lekarzy jest pięcioro.

 

Przewodniczący Rady –  zapytał czy nadal brakuje lekarzy w naszym ZPOZ.

 

Stanisław Studencki – poinformował, że brakuje jeszcze jednego lekarza.

 

Radny Jan Kuczyński – uznał, że problem ten jest spowodowany tym, że lekarze w Polsce najczęściej kształcą si e za publiczne pieniądze a następnie wyjeżdżają do pracy za granicą. Jego zdaniem jest to błędem, ponieważ takie osoby powinny zwracać koszty wykształcenia, które poniósł polski podatnik.

 

Przewodniczący Rady –  zwrócił uwagę, że znaczna część lekarzy kształci się już prywatnie za swoje środki.

 

Ad.12 Przemysław Gosk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – przedstawił raport nt. stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2017 roku (ww. raport stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.13 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytanie stwierdził, że powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej przez m. Grzymały zostanie wykonane jeszcze w miesiącu sierpniu – około 15go sierpnia, obecnie został rozstrzygnięty przetarg na zakup materiałów.

Natomiast chodnik przy ul. Cmentarnej w Nowogrodzie zostanie wykonany do końca września br. Jednak należy pamiętać, że wszelkie prace są uzależnione od pogody.

 

Wykonania odwodnienia w m. Czarnocin – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z 2017 roku w tym przedmiocie, Gmina miała dokonać wykupu bądź dzierżawy działki celem umieszczenia tam rury do cieku wodnego. Ponadto miały być wykonane kratki ściekowe, do których miała ściekać woda. Gmina jednak nie przekazała żadnych informacji w tym zakresie.

Na kolejnym spotkaniu dotyczącym tego problemy ustaliliśmy, że prace te zostaną wykonane  w nieco inny sposób. Przesłany projekt porozumienia w tym zakresie nie został nam odesłany przez Gminę Piątnica. Ponadto dodał, że przez m. Czarnocin jest planowane wykonanie powierzchniowego utrwalenia na długości 500 m – ramach bieżącego utrzymania dróg.

 

W m. Nagórki w gm. Piątnica niebawem zostaną naprawione uszkodzenia – w okolicach skrzyżowania. Zostanie to naprawione mieszanką kruszyw.

 

Natomiast skrzyżowanie w m. Olszyny zostanie przebudowane i wykonanym odwodnienie.

 

Odcinek Chojny – Nowogród zostanie naprawiony także w najbliższym czasie. Zadanie te realizujemy na bieżąco. 

 

Radny Jan Kuczyński – wykonanie odwodnienia w m. Czarnocin trwa już 2 lata, Gmina Piątnica dołożyła nam około 4 mln zł. Nie można wszystkiego na jej barki składać. Wbudowanie rury nie stanowi chyba tak wielkiego problemu. Myślę, że ten problem uda się załatwić jeszcze w tej kadencji.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – wobec tego proszę o zorganizowanie kolejnego spotkania  w tym przedmiocie, na którym padną konkretne ustalenia. Bez samorządu Gminy tej sprawy nie możemy

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonych tematów.

 

Ad.14 W wolnych wnioskach radny Jacek Nowakowski – zapytał czy Gmina Łomża poczyniła jakieś kroki, aby przejąć w zarząd odcinek drogi przez m. Jednaczewo.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – projekt porozumienia w tym zakresie zostało przekazane Gminie Łomża, jednak do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.

 

Radny Adam Zaczek – czy nadal będziemy budować ścieżkę rowerową na odcinku Stara Łomża – Siemień, ponieważ w wydatkach na ten cel zapisane są dodatkowe środki.

 

Starosta – kwota ta wynika z tego, że prowadziliśmy spór o pokrycie kosztów robót dodatkowych. Jednak rzeczoznawca powołany w tej sprawie uznał, że nie mamy szans na wygranie tej sprawy. Wobec tego, aby nie płacić odsetek zawarliśmy ugodę.

 

Radny Adam Zaczek – czy stronę Powiatu reprezentował nasz radca prawny?

 

Starosta – tak.

 

Przewodniczący Rady – należy zwrócić uwagę na to, aby pełnomocnik prawny czy rzeczoznawca, zatrudniani w różnych podmiotach i jednostkach jednocześnie nie reprezentowali obu stron sporu.  

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXVII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 18 wrz 2018 12:25
Data opublikowania: wtorek, 18 wrz 2018 12:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1335 razy