BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXV/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 9 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.05.

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Adama Zaczka). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (plik sprawozdania w formie elektronicznej został zmieszczony na stronie głównej BIP).
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2017 roku.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu   i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIV-ej Sesji Rady   Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Następnie Starosta wspólnie z Przewodniczącym Rady podziękowali panu Edwardowi Jarocie – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za dotychczasową, bardzo owocną współpracę oraz pogratulowali mu osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał czy na odcinku drogi przez m. Wygoda będą prowadzane dalsze prace remontowe, ponieważ dotychczas zostało nawiezione jedynie kruszywo.

 

Wobec braku kolejnych zapytań lub interpelacji, Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 13, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021, została podjęta  16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXV/182/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXV/183/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Ewa Elster – starszy specjalista z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXV/184/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Ewa Elster – starszy specjalista z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.10 Ewa Elster – starszy specjalista z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznała zebranych oceną zasobów pomocy społecznej (ww. ocena stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.11 Elżbieta Gosk – główny Specjalista w Wydziale PRS – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8,0000000 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Marcin Pieńkowski  – główny Specjalista w Wydziale ORiK – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2017 roku.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.13 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytanie stwierdziła, że na odcinku drogi w m. Wygoda przełomy zostały doraźnie zasypane, natomiast w najbliższym czasie zostanie wylana emulsja na położony grys.

 

Sławomir Łomotowski – zapytał czy w m. Bacze Suche była wykonana naprawa odcinka drogi.

 

Adam Frankowski – odpowiedział, że naprawę we wskazanym miejscu już wykonano – przy użyciu masy na zimno. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Wobec tego Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad.14 W wolnych wnioskach radny Jan Kuczyński – poprosił o ogłoszenie kolejnego przetargu na modernizację odcinka drogi na terenie gminy Piątnica – zjazdu z mostu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 849 razy