BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIV/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 21 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1100, natomiast zakończenie o godzinie 1140.

 

  

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji obecni byli wszyscy radni). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych przedstawiła informację o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Starosta – Elżbieta Parzych zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/179/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Elżbieta Olejniczak-Bazydło – Zastępca Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu.

Podsumowując zaznaczyła, że proponowana realizacja projektu znacznie przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób chcących założyć własne firmy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/180/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porzadku obrad nie zgłosono żadnych interpelacji ani zapytań.

 

Ad.10 W wolnych wnioskach nie zabrano głosu. 

 

Ad.11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 9 maj 2018 07:53
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 07:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 977 razy