BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 7 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

 

 

 Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji obecni byli wszyscy radni). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży   z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jan Kuczyński – zapytał czy zostało zlecone wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Dobrzyjałowo, ponadto podziękował za naprawienie nawierzchni na skrzyżowaniu   w m. Piątnica.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – podziękowała za złożenie wniosku na przebudowę drogi w m. Tarnowo. 

 

Wobec braku kolejnych zapytań i interpelacji, Przewodniczący Rady stwierdził, ze odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 9, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia    z Miastem Łomża.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – zaproponował rozważenie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, jednej z bibliotek gminnych.

W jego ocenie takie rozwiązanie pozwoliłoby na przybliżenie działalności bibliotekarskiej mieszkańcom powiatu.

 

Elżbieta Gosk – trzeba być otwartym na zmiany, jednak corocznie przekazywanie jednej z bibliotek gminnych nie jest odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ nie wszystkie biblioteki gminne posiadają odpowiednie zaplecze. Jedynie większe biblioteki gminne mogłyby prowadzić te zadania. Natomiast Biblioteka Miejska posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne.

 

Radny Andrzej Piotrowski – zwrócił uwagę, że porozumienie z Prezydentem Miasta Łomża zostało już uzgodnione i zmiany w powyższym zakresie należy rozważyć przy powierzaniu zadań na kolejny rok, ponieważ w tym roku raczej nie jest przygotowana żadna z bibliotek gminnych do prowadzenia zadań biblioteki powiatowej.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża, została podjęta 16-ma głosami „za” i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/174/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego

 

Starosta – Elżbieta Parzych – dodała, że chlewnie powodują bardzo duże dolegliwości wynikająca z odoru, który jest efektem takiej produkcji. Niestety polskie prawo nie przewiduje ograniczeń ze względu na odoryzację. Natomiast mieszkańcy m. Sławiec szukają pomocy na różnych szczeblach administracji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja uznała skargę za bezsadną.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego, została podjęta 16-ma głosami „za” i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXIII/175/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Starosta – Elżbieta Parzych – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok, po czym przypomniał, że plany pracy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/177/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/178/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na nieobecność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zostanie przedstawione na kolejnej sesji.

 

Ad.15 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytania i interpelacje stwierdziła, że: zostało zlecone wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Dobrzyjałowo – w marcu ubiegłego roku, jednak projektant nie wykonał   w terminie tej dokumentacji. W chwili obecnej wydawane jest pozwolenie na budowę oraz zostało wystosowane wystąpienie do Ministra Infrastruktury, aby z 15 m zmniejszyć szerokość pasa drogowego do 12 m, ponieważ taki pas w zupełności by wystarczył.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Wobec tego Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad.16 W wolnych wnioskach Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – zaproponował wystąpić do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z prośbą o uruchomienie dziecięcej poradni ortopedycznej, ponieważ obecnie z każą sprawą w tym zakresie, np. ze złamaniami lub zdjęciem szwów itp. trzeba jeździć do Białegostoku. Może w tej kwestii warto podjąć wspólną inicjatywę z Prezydentem Miasta Łomża.   

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego poprosił Zarząd Powiatu o zajęcie się poruszonym problemem.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że nadal występują problemy z rejestracją pojazdów, co wynika z ograniczeń nowego systemu do rejestracji pojazdów. W tym Wydziale zostały zatrudnione dodatkowe dwie osoby w ramach przesunięcia, jednak to działanie nie zapobiegło kolejkom. 

 

Radny Jan Kuczyński – stwierdził, że pracownikom administracji należy podnieść wynagrodzenia, aby nie przechodzili do innych podmiotów.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do poruszonych tematów.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 15:10
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 15:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 959 razy