BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 24 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.35.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji obecni byli wszyscy radni). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok oraz wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

Wyjaśniając poinformowała, że Komisja Budżetu postanowiła negatywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczący zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, uzasadniając to propozycją unieważnienia przetargu na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego. Komisja uznała, że warto jeszcze raz ogłosić przetarg, do którego być może zgłosi się więcej oferentów. W takiej sytuacji kwota realizacji niniejszego zadnia może ulec zmniejszeniu i nie będzie potrzeby zwiększania środków poprzez stosowne uchwały Rady Powiatu. Wobec tego Zarząd Powiatu postanowił przychylić się opinii Komisji Budżetu i stąd też propozycja wprowadzenia takich zmian.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

W zarządzanym głosowaniu zmiana porządku obrad została przyjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok.
Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jan Kuczyński – poprosił o wyremontowanie lub naprawę nawierzchni placu manewrowego przy Kościele w Drozdowie.

Ponadto zwrócił się z prośbą o wyżwirowanie nawierzchni drogi przez miejscowość Wyrzyki oraz rozważenie możliwości wybudowania chodnika do miejscowości Cydzyn, jadąc z miejscowości Jeziorko. Na tym odcinku dzieci chodzą pieszo do szkoły, co poważenie zagraża ich bezpieczeństwu.

Z kolei zwrócił uwagę na to, że na odcinku drogi Jeziorko – Motyka, drzewa w skrajni drogi znacznie ograniczają widoczność.

Ponadto zapytał czy na odcinek drogi od nowego mostu w kierunku miejscowość Drozdowo nie ma dokumentacji technicznej.

 

Radna Barbara Zalewska – zapytała czy w miejscowości Niewodowo zostały naprawione pobocza.

 

Wobec braku kolejnych zapytań i interpelacji, Przewodniczący Rady stwierdził, ze odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 9, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Elżbieta Parzych – Starosta – poinformowała, że Wójt Gminy Śniadowo zwrócił się  z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Śniadowo w zarząd drogi powiatowej nr 1946B relacji Śniadowo – Chojny na odcinku Chomentowo – Osobne na okres 2 lat. Szczegółowe zasady przekazania zarządu określonego w §1 uchwały określi porozumienie z Gminą Śniadowo. Gmina Śniadowo wyraziła wolę przejęcia zarządu ww. drogi powiatowej celem wyremontowania oraz przebudowy niniejszego odcinka. Wymieniony odcinek jest w złym stanie technicznym, trudnym do przejechania. Dlatego też zasadnym jest jego pilne wyremontowanie i przebudowa w celu zachowania parametrów jezdnych. Kosztorys tej inwestycji opiewa na kwotę około 3 mln zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok został wszystkim radnym przekazany. Jest to standardowy wymóg, corocznie wypełniany przez Radę Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Z kolei Bogusław Popkowski – główny specjalista w Wydziale ORiK – przedstawił zebranym sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytania i interpelacje stwierdziła, że:

propozycja w sprawie modernizacji placu manewrowego przy Kościele w m. Drozdowo jest przekazana Gminie Piątnica;
na odcinku drogi Jeziorko – Wyrzyki wyżwirowaliśmy około 1,5 km, tyle na ile starczyło nam materiału przekazanego przez Wójta;
wniosek dotyczący budowy chodnika do miejscowości Cydzyn, jadąc z miejscowości Jeziorko, powinien być skierowany na piśmie do ZDP;
pielęgnacja drzew na odcinku drogi Jeziorko – Motyka zostanie wykonana w najbliższym czasie w ramach bieżącego utrzymania dróg;
w miejscowości Niewodowo pobocza zostały oczyszczone i następnie zostaną zamontowane zakupione wcześniej specjalne ażury.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Wobec tego Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad.10 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji   o przygotowanie projektów planów pracy stałych komisji Rady Powiatu oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Elżbieta Parzych – Starosta – zapoznała zebranych z odpowiedziami na pisma pana Bogusława  Kuczyńskiego – radnego Rady Gminy Piątnica (kopie ww. odpowiedzi stanowią załącznik nr 6 oraz nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Radny Dariusz Kossakowski – wyraził przekonanie, że jest to przykład złej współpracy radnego rady gminy z samorządem powiatu, ponieważ w pierwszej kolejności radny powinien zwrócić się o stosowne wyjaśnienia a nie formułować zarzuty, które powodują dezinformację.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Radny Adam Zaczek – zwrócił się do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie utrwalenia poboczy na odcinku drogi Nowogród – Miastkowo – nr 648. Zaznaczył przy tym, że stosunkowo niedawno wydarzył tam się wypadek, poza tym droga ta jest bardzo wąska, co dodatkowo pogarsza bezpieczeństwo komunikacyjne na tym odcinku.

 

Z kolei zaznaczył, że mostek położony w m. Chmielewo zapada się i wymaga szybkiej naprawy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – zwróciła się do Zarządu Powiatu o wykonanie uzupełnienia poboczy na odcinku Miastkowo – Drogoszewo.

 

Radny Kazimierz Polkowski – stwierdził, że pobocza zostaną uzupełnione jak tylko nastąpi poprawa pogody.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Rady wspólnie z Przewodniczącą Zarządu złożyli radnym oraz wszystkim zgormadzonym serdeczne życzenia noworoczne.

 

 

Ad.11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz   w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 13:53
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 13:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 986 razy