BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 28 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

 Przebieg sesji:

 Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego, radnego Lecha Szabłowskiego oraz radnej Barbary Zalewskiej). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wprowadzenie po punkcie nr 12 dodatkowego tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”,

Zmiana wynika z drobnych modyfikacji w zakresie wejścia w życie niniejszej uchwały, które zalecił nadzór prawny Wojewody Podlaskiego.

 Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

W zarządzanym głosowaniu zmiana porządku obrad została przyjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ponadto zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych   w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta ParzychStarosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej to zmiany dochodów bieżących i majątkowych. Wynikają one ze zmian kwot dotacji oraz dochodów własnych, w tym ze sprzedaży majątku; zmiany kwot wydatków wynikają ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych; zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego, co pociąga za sobą zmianę wysokości przychodów; zmianie ulega finansowanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2017 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/162/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych, wynika ze zmian, które wprowadzone zostały ustawami oraz przez Komisję Europejską, przy czym nowe możliwości prawne dotyczą odstąpienie od sądowego dochodzenia roszczeń do wysokości 100,00 zł, gdy koszty tego dochodzenia byłyby niewspółmiernie wysokie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale PRiK zapoznała zgromadzonych z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Objaśniając zaznaczyła, że Wojewoda Podlaski zmienił swojego przedstawiciela do Rady Społecznej ZPOZ.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu jest przyjmowany przez Zarząd corocznie. Stawki zostały zaproponowane w zbliżonej wysokości do roku 2017. Minimalny wzrost wynika z rozporządzenia ministra. Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany  w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową,  w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

Zgodnie z art. 130 a ust. 2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 3 sierpnia 2017 r. Minister Rozwoju Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez Radę Powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta   14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – do kompetencji rad powiatów należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację ustawy Rada Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zwiększenie liczby przystanków o dwa na drodze nr 1934B w Wiźnie i po jednym na drodze 1962B we wsi Nieławice i 1965B we wsi Kramkowo wynika z nowych linii komunikacyjnych i potrzeb mieszkańców. Przystanki – ich lokalizacja była ustalana także   z Wójtem i mieszkańcami gminy. Dokładnie mają one być zlokalizowane w m. Wizna przed mostem, w m. Wizna ul. Stefana Czarnieckiego, za skrzyżowaniem z ul. Polną; w m. Nieławice oraz przy Domu Samotnej Matki, nr 29 a także w m. Kramkowo.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został ponownie Państwu zaproponowany, ponieważ  w PUP pojawiły się dodatkowe środki w ramach zwrotu podatku VAT przez pracodawcę, który otrzymał pokaźne środki na utworzenie stanowiska pracy, natomiast na rehabilitację zawodową aktualnie nie ma zapotrzebowania. W związku z tym może z tych środków skorzystać rodzina, która czeka na wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że program współpracy  Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był przyjmowany na poprzedniej sesji, jednak zalecaniem nadzoru prawnego Wojewody jest, aby wpisać w tej uchwale okres, który wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Stąd też wymóg, aby zmodyfikować część formalną tej uchwały. Z kolei przypomniała, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  uchwala roczny program współpracy po wcześniejszych  konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. w.w. ustawy. Konsultacje przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 12 października 2017 r. do 2 listopada 2017 roku. w sposób określony  w art..5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych oraz żaden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy nie zgłosił  wniosków i uwag co do projektu programu. Program zawiera w szczególności cel główny i cele szczegółowe programu, zasady i formy współpracy. Dokument określa  zakres przedmiotowy  i  priorytetowe zadania publiczne  w  ramach współpracy Powiatu z organizacjami, a także sposób realizacji i wysokość środków planowanych na realizację programu. Reguluje  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Podjęcie niniejszej uchwały    w przedstawionym projekcie ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców  Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”,, została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Przewodniczący Rady – przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji.

 

Wobec tego ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad.15 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Janowi Kuczyńskiemu.

 

Jan Kuczyński – podziękował Dyrektorowi ZDP za szybką interwencję w sprawach, które zgłosił na poprzedniej sesji Rady.

 

Przewodniczącą Zarządu poinformowała, że kolejki w Wydziale Komunikacji wynikają z wad nowego sytemu informatycznego, który obsługuje rejestrację pojazdów i mimo podjętych działań samorząd powiatu nie jest w stanie zapobiec tej sytuacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Rady wspólnie z Przewodniczącą Zarządu złożyli radnym oraz wszystkim zgormadzonym serdeczne życzenia noworoczne.

 

 

Ad.16 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 13:46
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 959 razy