BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXX/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 6 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1340.

 Przebieg sesji:

 Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2018 – 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 i Ad.5 Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych – zapoznała zebranych z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2018 – 2021 oraz z projektem budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. Reasumując zaznaczyła, że: ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2018 r. po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu powiatu na 2018 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami. Projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji w związku z czym nie widzę potrzeby powtarzać wszystkich informacji dotyczących niniejszego tematu, wobec tego proszę o przyjęcie obydwu dokumentów oraz podjęcie stosownych uchwał.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2018 – 2021 (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2018 – 2021 oraz projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2017 – 2021, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały, po czym odczytał treść opinii (ww. opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017, została podjęta 16-ma głosami „za”, 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIX/160/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Przewodnicząca Zarządu złożyła radnym serdeczne podziękowania za poparcie i uchwalenie budżetu na 2018 rok.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.6 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Irenie Przybylak, która poinformowała, że: po raz czwarty dziesięcioosobowa grupa Tacy Sami uczestniczy w międzynarodowym festiwalu Mode H 2017 w Tours we Francji. W tym roku grupa zaprezentuje układ taneczny do muzyki country. Choreografię przygotowała Justyna Wawrzyniak. W tym roku poza polskim zespołem zaprezentują się grupy z: Litwy – Zarasai, Łotwy – Daugavpils, Rumunii – Brasov, Hiszpani – Madryt, Portugalii – Lizbona oraz Francji – Bordeaux oraz Tours. W wyjeździe udział biorą przedstawiciele władz samorządowych na czele z Ireną Przybylak – Członkiem Zarządu oraz Radnym Powiatu Łomżyńskiego – Jackiem Nowakowskim. Województwo Podlaskie, które w tym roku wsparło finansowo wyjazd grupy Tacy Sami, reprezentuje Członek Zarządu – Stefan Krajewski. Podsumowując zaznaczyła, że we Francji te wydarzenie jest bardzo popularne i odbija się szerokim echem w całym regionie kraju. Na występy niepełnosprawnych sprzedano ponad 2.500 biletów, przy czym wszystkich uczestników było ponad 4.000. Dane te są imponujące. Wyjazd jest efektem porozumienia jakie zostało w 2009 roku zawarte przez Powiat Łomżyński i Stowarzyszenie L’Association MODE H Europe Tours we Francji na realizację projektu MODE H 2010. Celem projektu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych   z osobami pełnosprawnymi poprzez sztukę oraz zmianę świadomości obu środowisk w zakresie wzajemnego zrozumienia i akceptacji. 

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei radna Agnieszka Zduńczyk – nawiązując do problemów kolejkowych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego zaproponowała rozważenie wprowadzenia pracy popołudniami, ponieważ w tym czasie system nie jest tak obciążony i rejestracja pojazdów  z pewnością odbywałaby się znacznie płynniej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.7 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 13:43
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 13:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 956 razy