BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się  25 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Wręczenie Stypendiów Starosty Łomżyńskiego:

Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – stwierdziła: w tym roku z godnie z tradycją, po raz 17, trójce najlepszych uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego zostały wręczane Stypendia Starosty Łomżyńskiego. Przyznaniu stypendiów przyświecała idea inspirowania najzdolniejszych uczniów, studentów do rozwijania talentów, umiejętności na polu nauki, sztuki, sportu, a także do rozwoju osobowego. Z drugiej strony, potrzeba wyrównania szans na sukces edukacyjny uczniów i studentów wywodzących się z różnych środowisk. Stypendia mają prestiżowy charakter. Wydobywają z cienia w światło reflektorów młode, utalentowane, często bardzo skromne osoby, mogące stanowić wzór dla rówieśników. Stypendia to znakomita inwestycja w człowieka.

W DZIEDZINIE NAUKI stypendium otrzymał Marcin Sokołowski, absolwent Gimnazjum w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, aktualnie uczeń I klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Jest Uczniem zdolnym, ambitnym osiągającym wysokie wyniki w nauce, średnia ocen 5,35.

Wyznacznikiem jego uzdolnień, ukoronowaniem Jego sukcesów jak i ogromnej pracy mogą być tytuły laureata i finalisty w szeregu konkursów, ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Zdobył m.in. tytuł:

 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017, Geograficznego ,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017,
 • Laureata Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017,
 • Laureata XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów” „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Spośród wszystkich zgłoszonych, w dziedzinie nauki, jako jedyny zdobył tytuły laureata, finalisty w tak licznych konkursach.

W DZIEDZINIE SPORTU Stypendium Starosty Łomżyńskiego otrzymała Weronika Włostowska uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Liceum Sportowe” Łomża. Zdaniem trenera jest uczennicą z dużymi predyspozycjami sportowymi, zdolną, konsekwentną, sumienną, dążącą do stałej poprawy wyników. Efektem jej uzdolnień, pracowitości i dyscypliny są poprawiające się z roku na rok wyniki:

 • VIII miejsce w finałach Mistrzostwach Polski Młodzików w pchnięciu kulą, Słubice 2016 r., 10,99 m (tzw. Mały Memoriał Kusocińskiego),
 • II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w pchnięciu kulą, Zamość 2016r.,
 • I miejsce w Halowych mistrzostwach Województwa Podlaskiego , w pchnięciu kulą, Białystok 02. 2017 r, 11,66 m
 • I miejsce w Podlaskiej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce im. St. Baszenia w pchnięciu kulą, Białystok 06. 2017 r, 11,95 m
 • I miejsce w finale Wojewódzkim i Powiatowej Gimnazjady, Łomża, 05.2017r.; rzucie dyskiem - 26,74 m; w pchnięciu kulą – 11,85.

Jej osiągnięcia dobrze rokują na przyszłość. Ma talent i duże szanse na dalsze znakomite wyniki sportowe. Być może przełamie w przyszłości złą passę w rzucie kulą kobiet i pójdzie w ślady T.Majewskiego, Bukowieckiego.

W DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ stypendium otrzymała Inga Wawrzynkowska uczennica II klasy Państwowego Gimnazjum Nr 6 w Łomży i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia       w Łomży - młoda skrzypaczka o wielkim talencie i dużej indywidualności,

Inga jest Laureatką i Złotą medalistką wielu mieędzynarodowych, a także ogólnopolskich i regionalnych konkursów skrzypcowych w Warszawie, Lublinie, Legnicy, Poznaniu, Stalowej Woli, Grudziądzu, Olsztynie, Nałęczowie. Zdobyła m.in.

 • I Nagrodę i złoty medal na Międzynarodowym Konkursie w Nałęczowie w 2016 r.,
 • III miejsce w VII Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli w 2016 r.
 • III Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Warszawie w 2014 r.,
 • Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. P. Janowskiego w Grudziądzu w 2015 r.,
 • I Nagrodę w Makroregionalnym Konkursie Skrzypcowym w Olsztynie w 2016 r.

W lipcu br. została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Łańcucie. Jest również utalentowaną wokalistką. Przeszła wieloetapowe eliminacje do Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, gdzie w finale zdobyła wyróżnienie i możliwość udziału w koncercie transmitowanym w Telewizji Trwam. Inga jako solistka bierze udział w licznych koncertach z cyklu „Młode Talenty”, „Estrada Młodych”, „Chóralna Wiosna” z towarzyszeniem Filharmonii Łomżyńskiej pod batutą znakomitych dyrygentów. Występuje na dużych scenach koncertowych jak np. Sali Balowej na Zamku w Łańcucie, a także z W. Malickim w Łomży. Jej aktywność artystyczna wpisuje się pięknie w życie kulturalne miasta. Koncertuje na rzecz lokalnego środowiska reprezentując szkołę, powiat, województwo. Inga doskonali swoje umiejętności na warsztatach i kursach skrzypcowych ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki w Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, co jest wielkim wyróżnieniem. Rekomendacji udzielili profesorowie Akademii Muzycznych w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, dyrektor Teatru Wielkiego  w Łodzi, podkreślając nietuzinkową indywidualność, talent, oryginalną osobowość muzyczną i wrażliwość na barwy.

Pan Jarosław Kulesza–Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Pani Elżbieta Parzych-Starosta Łomżyński i Pan Lech Szabłowski-Wicestarosta złożyli gratulacje Stypendystom, ich Rodzicom oraz Dyrektorom szkół, z których wywodzą się Stypendyści. Wraz z gratulacjami przekazali Wyróżnionym Stypendia Starosty Łomżyńskiego w wysokości 2 500 zł.

Próbkę talentu zaprezentowała Stypendystka – Ing Wawrzynkowska grając utwory Jana Sebastiana Bacha i Niccolo Paganiniego. W imieniu Rodziców Stypendystów podziękował Kapitule Konkursu, Radzie Powiatu i Starostom Łomżyńskim – Pan Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna.

 

Stypendyści podziękowali za wyróżnienie i podkreślili, iż stypendia pozwolą im na realizację praktycznej strony marzeń.

Gratulujmy Stypendystom zdobycia prestiżowego wyróżnienia - Stypendium Starosty Łomżyńskiego.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

Wręczenie Stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łomża w zarząd drogi powiatowej.
 9. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2016/2017.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu             i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym zapytać o chodnik na odcinku drogi Stara Łomża n/rzeką. W związku z tym, że pojawiły się problemy z wykupem działek, to proszę o informację, na jakim etapie jest realizacja tego zadania.

 

Ponadto odnosząc się do wniosku Wójta Gminy Łomża, pragnę zapytać o inwestycję na odcinku Stara Łomża – Pniewo, czy była pisemna deklaracja w zakresie współfinansowania tego zadania.

 

Wobec braku innych zapytań i interpelacji, Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 12.

 

Ad.6 Starosta – Elżbieta Parzych – na wstępie pragnę zaznaczyć, że autopoprawka dotyczy rozdziału 75818, w którym dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł do rozdziału 85141 w związku z udzieleniem przez Powiat Łomżyński dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego. Jest to symboliczna pomoc, jednak z naszego budżetu nie da się wygenerować wyższych środków na ten cel. Poza tym w załączniku Nr 1 Dochody bieżące dokonuje się zmian: rozdział 60014 +20.000,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od Gminy Łomża z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Śniadowo”; rozdział 60078 +11.979,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu zwiększenia dotacji od Gminy Jedwabne z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1931B Karwowo – Wszebory. W załączniku Nr 2 Wydatki bieżące – zadania w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: rozdział 85333 dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Wydatki bieżące – zadania własne: rozdział 75020 dokonuje się zwiększenia wydatków starostwa w zakresie pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup usług remontowych; rozdział 85333 dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych : realizacja nowych zadań dotyczących aktywacji osób bezrobotnych do 30-go roku życia, zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla 1 osoby, zmiana formy zatrudnienia konserwatora oraz odpisu na FŚS; rozdział 90008 zmiana klasyfikacji budżetowej – plany urządzania lasów 40.000,00 przeniesiono do rozdz. 02001. Wydatki majątkowe – zadania własne: rozdział 60014 dokonuje się przeniesienia kwoty 26.900,00 zł z zadania p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Tarnowo gm. Miastkowo do zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników na odcinku 590 mb.”. Środki finansowe przeznaczone są na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania zadania. Załącznik Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – aktualizacja załącznika według zmian wprowadzonych uchwałą zarządu i rady, pozycje nr:

1 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi – 500,00 zł,

4 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 500,00 zł,

5 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi -20.000,00 zł,

9 – przeniesienie środków z rezerwy na wydatki majątkowe – 5.000,00 zł,

11 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi - 61.200,00 zł,

14 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 20.000,00 zł,

23 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 61.200,00 zł,

24 – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego + 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – do załącznika, pod poz. 17 wprowadzono nową dotację celową na kwotę 5.000,00 zł. 

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – z jakiej puli środków nastąpiło przeniesienie kwoty 5.000,00 zł do rozdziału 85141 w związku z udzieleniem przez Powiat Łomżyński dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego?

 

Starosta – z rezerwy inwestycyjnej.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – poinformowała, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest podyktowany koniecznością zmiany jednego z członków, co wynika z faktu śmierci byłego już Burmistrza Nowogrodu – pana Józefa Piątka. Rada Społeczna składa się między innymi z wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację 2017 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją zweryfikowania danych GUS i naliczenia w oparciu o aktualne dane dotacji z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji niepełnosprawnych. W przypadku powiatu łomżyńskiego zmiana dotyczy zaledwie 1 zł, jednak w niektórych powiatach była to kwota znacznie większa. Przy tej okazji przeniesiemy niewykorzystane środki z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVIII/155/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łomża w zarząd drogi powiatowej dotyczy odcinka przez m. Jednaczewo, ponieważ Gmina planuje zmodernizować ten odcinek własnymi siłami. Sprawa ta była już wielokrotnie poruszana na forum Rady Powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – czy Wójt będzie musiał podjąć konkretne działania i wyremontować lub zmodernizować ten odcinek drogi, czy też po 2 latach odda go w podobnym stanie, w jakim przejmie tą drogę.

 

Barbara Chojnowska – w projekcie porozumienia te sprawy zostaną określone.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Mariola Czarnecka – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2016/2017 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Radny Antoni Włodkowski – na czym polegają badania przesiewowe wśród dzieci i młodzieży szkolnej? Czy Państwo jeździcie do szkół, czy w inny sposób to się odbywa?

 

Mariola Czarnecka – odbywa to się na podstawie zapotrzebowania palcówek oświatowych, które corocznie Poradnia otrzymuje od dyrektorów tych placówek.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.11 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Przewodniczący Rady – przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono kilka interpelacji. Wobec tego poprosił Panią Starostę o ustosunkowanie się do złożonych ustanie interpelacji i zapytań.

 

Elżbieta Parzych – odnosząc się do zapytań i interpelacji oraz wniosków radnego Sławomira Łomotowskiego pragnę poinformować, że chodnik na odcinku drogi Stara Łomża n/rzeką aktualnie jest na etapie wydania decyzji przez Wojewodę, natomiast wykupy działek są już wykonane.

 

Natomiast odnosząc się do inwestycji na odcinku Stara Łomża – Pniewo pragnę poinformować, że od mieszkańców w tej sprawie wpłynął wniosek. Jak wiadomo własnymi siłami tej inwestycji nie uda się wykonać. Może ewentualnie przy podziale na etapy. Pracujemy nad projektem budżetu na kolejny rok.

Mamy nadzieję, że także ten odcinek drogi uda nam się złożyć do pomocowego programu PROW. Ze strony Wójta nie otrzymaliśmy żadnych deklaracji w tym temacie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

Ad.13 1) W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z prośbą Zarządu Powiatu Tucholskiego o udzielenie pomocy w celu usunięcia skutków nawałnicy (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Radna Barbara Zalewska poinformowała, że zachodzi potrzeba wyremontowania odcinka ulicy 11-go Listopada w Nowogrodzie.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – stwierdziła, że nie zna tej sprawy i będzie musiała ją skonsultować z ZDP w Łomży oraz nowym Burmistrzem Nowogrodu.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – w tej kwestii dodał, że dzisiaj odbywa się sesja Rady Gminy Nowogród i ma być podjęta uchwała o zamiarze przejęcia tej ulicy i wyremontowania jej, ponieważ w pierwszej kolejności konieczne jest wykonania modernizacji kolektora ściekowego pobliskiego osiedla.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

3) Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – poruszył sprawę dotyczącą specjalnej strefy ekonomicznej w Nowogrodzie. Informacje nt. tej strefy powinny być szeroko rozpowszechnione, m.in. na stronie internetowej, a także przedsiębiorcom.

Reklama tych terenów i oferta w tym zakresie musi być przekazywana, bowiem w zasadzie nikt nic nie wie nt. tej strefy.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – w Nowogrodzie została utworzona podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej w Suwałkach i nie mamy tutaj swojego lokalnego zarządu. Warto zauważyć, że zapraszamy pana Burmistrza do przystąpienia do Łomżyńskiego Forum Samorządowego, który jak wiem ma przedstawić na sesji Rady Gminy taki projekt uchwały.

Dodam, że przedsiębiorstwa podstrefy w Nowogrodzie specjalnej strefy ekonomicznej  w Suwałkach będą reklamowane i promowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – tereny podstrefy są terenami Gminy i Powiatu i obu samorządom powinno zależeć na ich promowaniu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza zwrócił uwagę na to, że od pewnego czasu pracownicy samorządowi powiatu łomżyńskiego przechodzą do innych samorządów, co jest podyktowane lepszymi warunkami finansowymi. Wobec tego zaapelował do Zarządu Powiatu o wygenerowanie środków na podwyżkę płac, szczególnie dla pracowników z dużą wiedzą i zaangażowaniem, aby nie dopuścić do dalszego migrowania ze względu na różnice w wynagrodzeniach.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz   w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXVIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                    Jarosław Kulesza

 

            Protokół sporządził:

            Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 5 gru 2017 09:36
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 09:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1186 razy