BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 2 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.

 Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Kazimierza Polkowskiego, radnej Ireny Przybylak, radnego Antoniego Włodkowskiego oraz radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Radyogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 8. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. Podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji projektu.

 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

 11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

   

   

   

   

  Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVI-ej Sesji Rady   Powiatu został przyjęty 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

   

  Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Jan Kuczyński – podziękował za przekazane informacji, które dotyczyły wykonanych inwestycji na drogach powiatowych w roku 2015, ze szczególnym uwzględnieniem podwójnego     i potrójnego utrwalenia nawierzchni (ww. dokumenty stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Z kolei odnosząc się do drogi powiatowej przez m. Kobylin stwierdził, że należy wykonać przebudowę tego odcinka – po aktualnym pasie. Podkreślił przy tym, że Gmina Piątnica chce wesprzeć tą inwestycję a ponadto było obiecane mieszkańcom tej miejscowości, że ten odcinek zostanie przebudowany.

   

  Radny Tomasz Chojnowski – przypomniał, że podczas posiedzenia wyjazdowego Komisji Rozwoju Gospodarczego członkowie Komisji dokonali wizji, z której wynikało, że nie ma możliwości przebudowy tego odcinka, ponieważ droga biegnie bardzo blisko zabudowań i nie ma możliwości dokonania wykupów gruntów.

   

  Radny Jan Kuczyński – to prawda, że nie ma możliwości dokonania wykupów gruntów, jednak drogę można wyremontować wg aktualnego przebiegu. Proszę Zarząd Powiatu o zajęcie się tą sprawą.

   

  Radna Barbara Zalewska – proszę o informację nt. możliwości wsparcia przez nasz powiat przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Nowogród – Morgowniki – w kierunku Kolna.

   

  Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – proszę o podcięcie drzew znajdujących się na terenie Nowogrodu – przy ul. 11-go Listopada. Przechodnie nie mogą tamtędy przejść.

   

  Wobec braku innych zapytań i interpelacji Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 12.

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020, została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje w załącznik Nr 1 w pozycji dochody bieżące – zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne: zmiany w planie dochodów bieżących, w tym:

  - rozdz. 15013 +2.361.108,00 zł – wprowadzenie do budżetu środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” oraz „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”;

  - rozdz. 71095 - 50.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z usług uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów oraz innych usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

  - rozdz. 75020 +9.300,00 – środki zwrócone przez firmę GEOKART w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym,

  - rozdz. 75095 +116.650,00 – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizacji projektu pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim  i wiarygodny partner w biznesie”. Powiat jako lider przystąpi do realizacji projektu w partnerstwie z Łomżyńskim Forum Samorządowym, w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017”. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu, a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych.

  - rozdz. 75814 +4.095,00 zł – środki niewykorzystane z wydatków niewygasających.

  Natomiast w dochodach majątkowych – zadania własne dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym:

  - rozdz. 90005 +27.809,53 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego             w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

  Załącznik Nr 2 wydatki bieżące – zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 15013 +2.238.608,00 – środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” oraz „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”; rozdz. 75095 +116.650,00 zł – środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Powiat oraz dotacji dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

  W wydatkach majątkowych zadania własne dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: rozdz. 90005 – przeniesienie środków między paragrafami w związku z realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży   z wykorzystaniem OZE”.

  W załączniku Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – Uchwałą Zarządu oraz niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 9 – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej – przeniesienie kwoty 162,00 zł do pozycji 17, 10 – zmiana nazwy oraz źródeł finansowania zadania, 17 – zwiększenie wartości zadania o kwotę 162,00 zł. Załącznik Nr 4 – „Przychody  i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają z obniżenia planowanego deficytu. Załącznik Nr 5 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany po wprowadzeniu zmian Uchwałą Zarządu – zwiększenie dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury. Załącznik Nr 6 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku” – wprowadzenie dotacji dla partnera projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – wprowadzenie 4 nowych projektów.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/150/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową: 24.06.2015 – 28.09.2018. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.424.227,18 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2.223.288,83 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 1.734.165,21 zł. Wkład własny Powiatu Łomżyńskiego wynosi łącznie 690.061,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 489.123,62 zł. Środki na realizację projektu nieobjęte budżetem projektu 7.308,89 zł.

  Celem Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych; docieplenie ścian zewnętrznych piwnic; docieplenie stropodachów; wymianę 27 okien i drzwi; zamurowanie otworu okiennego   w ścianie piwnicy; modernizację instalacji c.w.u.; modernizację instalacji c.o.; wymianę oświetlenia na energooszczędne; montaż instalacji fotowoltaicznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/151/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt partnerski pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” został dofinansowany kwotą 116.650,00 PLN ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017 komponent III Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2017”. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych. Wkład własny Powiatu to niespełna 4.000 zł, natomiast ŁFS wnosi 30.000 zł.

  W ramach projektu zaplanowano do realizacji 4 działania, w tym:

 15. Opracowanie Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego. W tym przypadku będziemy pokazywać przedsiębiorców z naszego regionu, którzy prowadzą innowacyjną działalność.

 16. Organizację pierwszego w Subregionie – Forum Gospodarczego połączonego z panelami dyskusyjnymi z udziałem ekspertów oraz praktyków,

 17. Wizyty studyjne w firmach wykorzystujących najnowszą myśl technologiczną jak  i wprowadzających innowacje produktowe, technologiczne, przemysłowe itp. – z obszaru Subregionu,

 18. Kampania promocyjna z wykorzystaniem mediów lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w tym opracowanie oferty współpracy w formie folderu, powstanie spotu promującego Subregion oraz opracowanie strony internetowej, na której to będzie można znaleźć nie tylko informacje o realizowanym projekcie ale przede wszystkim zamieścić swoją ofertę współpracy czy znaleźć partnera do współpracy i biznesu, krajowego lub zagranicznego.

Tak zaplanowane działania pozwolą na kompleksowe potraktowanie tematu i dają pewność osiągnięcia zakładanych rezultatów i wskaźników projektu. Dzięki realizacji projektu chcemy wypromować Subregion Łomżyński na arenie krajowej i międzynarodowej jako Partnera kreatywnego, innowacyjnego, wiarygodnego i z ogromnym potencjałem a także stworzyć warunki do współpracy zarówno samorządów jak i podmiotów gospodarczych z terenu Subregionu z rynkiem polskim i międzynarodowym. Projekt będzie realizowany w okresie maj – listopad 2017 roku.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszone zostaną także delegacje z krajów współpracujących z członami Łomżyńskiego Forum Samorządowego, w tym: Niemcy, Łotwa, Szwecja, Litwa, Białoruś czy USA.

W 2014 roku realizowaliśmy projekt z MSZ i wówczas nie mieliśmy żadnych istotnych problemów z rozliczeniem tego projektu. Nie ma tu środków unijnych, więc są mniejsze obwarowania w zakresie rozliczeń. Umowa dotacyjna jest pomiędzy Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz Powiatem. Jesteśmy równorzędnym partnerem w tym projekcie, nawet można uznać, iż jesteśmy liderem w tym projekcie.  W ramach tego projektu uda nam się istotnie wzmocnić naszą współpracę, szczególnie widzę duże możliwości jeżeli chodzi o wizytę delegacji z Dingolfing Landau i możliwość podjęcia współpracy gospodarczej pomiędzy partnerami z naszego regionu i z terenu Bawarii. Naszym zdaniem ten projekt w zdecydowanym stopniu przyczyni się do zaprezentowania naszego regionu a szczególnie naszego powiatu na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Firmy innowacyjne będą wystawiały swoje produkty i każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Z pewnością wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego ile wartościowych, a w tym innowacyjnych firm jest na terenie naszego województwa.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji projektu, została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.11 Agnieszka Grzeszczuk – Powiatowy Inspektor Sanitarnyzapoznała zebranych z oceną stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Radna Barbara Zalewska – w jaki sposób jest orzekana renta dla rolników – z tytułu choroby zawodowej?

 

Agnieszka Grzeszczuk – np. jeżeli rolnik ma chorobę zakaźną – np. boreliozę – do nasza inspekcja wydaje decyzję, którą rolnik wykorzystuje w dalszym postępowaniu i lekarz orzecznik może orzec chorobę i rentę z tytułu choroby zawodowej.

 

Radny Andrzej Piotrowski – zwrócił uwagę na fakt, że rodzice od pewnego czasu unikają szczepień dla dzieci z tytułu chorób zakaźnych.

 

Agnieszka Grzeszczuk – poinformowała, że Inspekcja zdaje sobie sprawę z zagrożeń z tego tytułu, ponadto zwróciła uwagę, że od jakiegoś czasu notowany jest wzrost chorób zakaźnych, które nie występowałaby już od dawna. Jest to skutkiem napływu ludności z innych krajów, gdzie nie ma szczepień przed chorobami zakaźnymi.

Zaznaczyła, ze dużą rolę w tej kwestii mają media, które kreuję pewne zachowania wśród społeczeństwa.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Przewodniczący Rady – przypomniał, żew punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono kilka interpelacji. Wobec tego poprosił Panią Starostę o ustosunkowanie się do złożonych ustanie interpelacji i zapytań.

 

Elżbieta Parzych – odnosząc się do zapytań i interpelacji oraz wniosków radnego Jana Kuczyńskiego poinformowała, że wniosek dotyczący przebudowy odcinka w m. Kobylin był uzgadniany z Gminą, jednak do tej pory żadne porozumienie nie zostało podpisane, ponieważ takiego wniosku dotychczas nie było. Każe porozumienie inwestycyjne w tym zakresie, w gminie musi zaakceptować rada gminy. Jeżeli takie porozumienie – jego projekt – do nas wpłynie – to podejmiemy się analizy i uważam, że je zawrzemy.

 

Natomiast jeżeli chodzi o przekazane Panu radnemu informacje, które dotyczyły wykonanych inwestycji na drogach powiatowych w roku 2015, ze szczególnym uwzględnieniem podwójnego   i potrójnego utrwalenia nawierzchni, to opracowanie te było ogólne – zbiorcze. Jeżeli Pan chce jakąś konkretną informację to proszę zwrócić się na piśmie do nas. Natomiast wszystkie dane dotyczące wszelkich inwestycji na drogach przekazywane są na bieżąco, a w zbiorczym opracowaniu radni otrzymują przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok.

 

Odnosząc się do zapytań radnej Barbary Zalewskiej – możliwości wsparcia przez nasz powiat przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Nowogród – Morgowniki – w kierunku Kolna, na początku tej kadencji polegały na tym, że zwróciliśmy się do Zarządu Województwa Podlaskiego   z prośbą o remont tego odcinka. Nie widzę innych naszych możliwości w tym zakresie.

 

Odnosząc się do zapytań Wiceprzewodniczącego Rady – Adama Zaczka – to podcięcie drzew znajdujących się na terenie Nowogrodu – przy ul. 11-go Listopada zostanie zrealizowane w najbliższym czasie.

 

Ponadto dodam, że parking od strony ul. Szosa Zambrowska przy Starostwie Powiatowym jak Państwo wiecie znajduje się w złym stanie, jednak nasz czynności podjęte w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Prokuratura, która jest właścicielem i nie zamierza tam inwestować.

 

Radny Jan Kuczyński poinformował, że jedynie chciał zwrócić uwagę, ze na informację, którą otrzymał, czekał około 8 m-cy.  Ponadto poprosił o organizowanie spotkania z Wójtem Gm. Piątnica w sprawie przebudowy przez m. Kobylin.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – zwróciła uwagę na to, że każdy wójt i burmistrz otrzymuje na sesje Rady Powiatu zaproszenie i ten który jest zainteresowany jakimś tematem przybywa na taką sesję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

Ad.13 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady zapoznał zebranych ze stanowiskiem Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie zmiany uregulowań prawnych związanych z gospodarką łowiecką roku (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Reasumując dodał, że temat ten jest znany od wielu lat i niestety nadal trudny do rozwiązania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Radny Jacek Nowakowski poinformował, że na stronach Gminy Łomża pojawiła się informacja nt. zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi powiatowej w Jednaczewie. Pan radny Jan Kuczyński mówił o współpracy miedzy samorządami. Ja wiem jak była to współpraca, ponieważ byłem Wójtem przez kilka lat. Mogę jasno stwierdzić, ze żaden Wójt nie wykona inwestycji drogowej bez poparcia z radnych gminy.

W odniesieniu do sytuacji do Gminy Łomża pragnę poinformować, że nie wszyscy wójtowie pragną się wywiązać ze swoich obietnic i ustaleń ze Starostwem Powiatowym. Mam tu na myśli moją gminę, której jestem radnym. Na stronach internetowych Gminy pojawiły się kłamliwe informacje. Mianowicie Wójt Gm. Łomża odpowiadając na zapytania mieszkańca Jednaczewa podał nieprawdziwe informacje. One dotyczą zarówno ZDP w Łomży jak i w konsekwencji Zarządu Powiatu jak też mnie radnego powiatu. Wójt odpowiadając na pytanie „co się dzieje z drogą w Jednaczewie” stwierdził, że ZDP wziął na siebie w 2015 roku załatwienie pewnej sprawy, natomiast wiemy doskonale z dokumentacji znajdującej się w ZDP, że było zupełnie inaczej. Stąd też mieszkańcy są wprowadzani w błąd, że z winy powiatu nie są podjęte działania, aby przebudować odcinek drogi przez m. Jednaczewo.

Poza tym na spotkaniu u Pani Starosty w sprawie projektowania ww. drogi, w którym brałem udział jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, z udziałem również przedstawicieli Gminy Łomża. Jak wiadomo powiat nie jest w stanie udźwignąć ciężaru finansowanego takich inwestycji. Natomiast Wójt Gminy Łomża odpowiadając na zapytanie mieszkańca odpowiedział, że były Wójt Gminy Łomża, a obecny radny powiatu, który uczestniczył w tym spotkaniu – czyli moja osoba – był stanowczo przeciwny temu projektowi. Powiem Państwu, że bardzo się z tym źle czuję, ponieważ zależało mi bardzo na tej inwestycji, natomiast Wójt skłamał w tej sprawie. Ja poinformowałam Wójta, że powinien złożyć wniosek, aby przejąć ten odcinek w zarząd i wówczas nikt nie będzie mu przeszkadzał. W takich przypadkach często oddawaliśmy drogi w zarząd dla gmin. Starosta i Wicestarosta uczestniczący w spotkaniu poparli wtedy mój pomysł.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – mam wniosek do Naczelnika Wydziału PRiK, aby zaprosić na organizowane forum gospodarcze prezesów specjalnej strefy suwalskiej i przy tej okazji składam wniosek o zabezpieczenie środków na przebudowę drogi na odcinku Nowogród – Śniadowo, która to przebiega przez wyznaczone tereny pod specjalną strefę ekonomiczną.

 

Ponadto w związku ze zmianą Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, wnoszę o ponownie prośby w zakresie utworzenia oddziału urazowego dla dzieci w naszym Szpitalu w Łomży.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 13:44
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 13:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1062 razy