BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 24 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.35.

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wprowadzenie dodatkowego tematu: podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin do kategorii drogi powiatowej, na terenie Gminy Zbójna, powiat łomżyński.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

W zarządzanym głosowaniu zmiana porządku obrad została przyjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Radyogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego (ze względu na objętość dokumentu, z jego treścią można było zapoznać się w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – pok. 322, na stronie BIP lub na wniosek może zostać udostępniony drogą elektroniczną).

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin do kategorii drogi powiatowej, na terenie Gminy Zbójna, powiat łomżyński.

 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2016.

 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski.

 16. Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.

 17. Zamknięcie obrad.

   

  Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIV-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – odnosząc się do kwestii przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora ZPOZ w Łomży, poprosiła o podanie informacji nt. sytuacji w ośrodkach zdrowia w Śniadowie       i Miastkowie.

   

  Starosta – poinformowała, że w uzgodnieniu z nią Dyrektor zlecił firmie zewnętrznej poszukiwania dodatkowych lekarzy, którzy mogliby być zatrudnieni w tych ośrodkach, jednak    w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się jeszcze odnaleźć lekarza, który chciałaby być zatrudniony w ZPOZ. Poszukiwania są prowadzone na terenie całego kraju a nawet poza nim, mimo to nie uzyskano jeszcze oczekiwanego efektu. Natomiast przyznanie nagrody rocznej odbywa się na podstawie wyników finansowych Zakładu oraz ze względu na fakt, że Dyrektor ZPOZ nie otrzymuje 13-ki – dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom administracji publicznej. Przy tym, jak co roku Rada Społeczna ZPOZwystąpiła do nas z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ocenie Zarządu sytuacja Zakładu jest stabilna i wyniki są dobre.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

   

  Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Jan Kuczyński – zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o sporządzenie wykazu z ilością dróg i ich lokalizacją jakie zostały zmodernizowane – wykazu inwestycji drogowych wykonanych w tej kadencji samorządowej. Przypomniał, że w ubiegłym roku zwracał się o takie informacje jednak był to okres przedświąteczny i postanowiono taki wykaz przedłożyć po nowym roku. Wobec tego swój wniosek w tej sprawie ponowił.

  Ponadto przypomniał, że wnioskował o wykonanie odwodnienia w m. Czarnocin, odwodnienia skrzyżowania w m. Olszyny i naprawę nawierzchni 2 km drogi żwirowej Guty- Kossaki, naprawy skrzyżowania na odcinku drogi w kierunku mostu im. Hubala oraz skrzyżowania od zjazdu w Mleczarni w Piątnicy. Mając na uwadze oszczędności, które wynikają z projektów uchwał przedłożonych na aktualną sesję, poprosił o sfinansowanie ww. zadań z tych środków. Zaproponował również o poproszenie Prezesa Mleczarni na spotkanie celem zachęcenia go do współfinansowania naprawy skrzyżowania w okolicy Mleczarni.

  Z kolei odnosząc się do ostatniej sesji, zwrócił uwagę, że pytał o inwestycję w siedzibę Muzeum Przyrody w Drozdowie, ponieważ z przekazanych dokumentów nie wynikało, iż zakres ma dotyczyć wybudowania sanitariatów.

  Reasumując podkreślił, że naprawy i modernizację dróg należy wykonywać porządnie  i w wysokiej jakości, aby zapobiec systematycznym i kosztownym naprawom.

   

  Radny Adam Zaczek – zwrócił uwagę, że radny Jan Kuczyński deklarował wcześniej, iż będzie inicjatorem spotkania z Prezesem Mleczarni w Piątnicy.

   

  Radny Jan Kuczyński – uznał, że zadanie dotyczące organizacji spotkania z Prezesem należy do Zarządu Powiatu, natomiast on chciałby być zaproszony na te spotkanie.

   

  Radny Dariusz Kossakowski – zapytał z jakich powodów nie przeszły 2 zaplanowane inwestycje drogowe, które miały być wsparte środkami zewnętrznymi.

  Poza tym poprosił o wyprofilowanie niebezpiecznego zakrętu w m. Olszyny. Przypomniał, że ww. sprawę zgłaszał już w ubiegłym roku.

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzedstawiła projekt uchwaływ sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik PowiatuZałącznik Nr 1 przewiduje dokonanie zmian   w planie dochodów bieżących, w tym: rozdz. 75020 +4.500,00 zł – większe od planowanych wpływy z tytułu wpłat za dzienniki budowy oraz karty wędkarskie; rozdz. 75622 +19.500,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu udziałów w CIT. Dochody majątkowe – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne: dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym:

  - rozdz. 60014 -2.215.712,00 zł, w tym:

     -2.258.122,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica oraz dotacji z Budżetu Państwa w związku z odstąpieniem od realizacji zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1934B w miejscowości Drozdowo gm. Piątnica” oraz „Przebudowa drogi pow. 1934B Kalinowo Drozdowo gm. Piątnica”,

  -190.435,00 zł – zmniejszenie dotacji z PROW na zadania: „Przebudowa drogi pow. nr 1962B   w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna”;

  +232.845,00 zł – pomoc finansowa udzielona przez gm. Wizna na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 1962B w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz przez gm. Zbójna na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna”.

  Załącznik Nr 2 - wydatki bieżące – zadania własne:

  Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 60014 +150.000,00 zł – na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w planie Zarządu Dróg Powiatowych  w Łomży.

  Wydatki majątkowe – zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne: dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym:

  - rozdz. 60016 -225.000,00 zł – zmniejszenie dotacji dla gm. Śniadowo na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Śniadowie” oraz dla gm. Zbójna na realizację zadania „Most Stanisławowo gm. Zbójna” w związku z odstąpieniem od realizacji zadań;

  - rozdz. 60014 -2.310.169,03 zł – w tym:

  -2.298.026,00 zł – odstąpienie od realizacji zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1934B w m. Drozdowo gm. Piątnica” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1034B Kalinowo–Drozdowo gm. Piątnica”;

  - zmiana wartości zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1962B w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu przetargu i zmniejszeniem dotacji z PROW oraz otrzymaniem dotacji z gmin Wizna i Zbójna i potrzebą wykonania robót dodatkowych;

  - zmniejszenie wartości zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI01028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę pow. nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu rozeznania cenowego;

  - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 1905B w m. Kuzie gm. Zbójna”, „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 1962B w m. Nieławice gm. Wizna” oraz „Zakup nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać gm. Śniadowo”;

  -17.884,97 zł – zmniejszenie dotacji dla gm. Nowogród na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo” – kwota zgodna z umową dotacji.

  Załącznik Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 2 – zmiana wartości zadania -123.490,00 zł, 3 – zmiana wartości zadania +47.230,00 zł, 6 – zmiana wartości zadania -17.884,97 zł, 14 – zmiana wartości zadania -40.000,00 zł, 15 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 15.000,00 zł, 16 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 13.000,00 zł, 17 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.500,97 zł,

  Odstąpienie od realizacji zadań: „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1934B w m. Drozdowo gm. Piątnica” o wartości 846.661,00 zł, Przebudowa drogi pow. nr 1934B Kalinowo–Drozdowo gm. Piątnica” o wartości 1.662.365,00 zł, „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Śniadowie – pomoc finansowa dla gm. Śniadowo” o wartości 125.000,00 zł, „Most Stanisławowo gm. Zbójna – pomoc finansowa dla gm. Zbójna” o wartości 100.000,00.

  Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają z obniżenia planowanego deficytu oraz zmian w harmonogramie spłat rat kredytu.

  Załącznik Nr 5 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych   w 2017 r.” – zmniejszenie dotacji dla Gminy Nowogród.

  Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zmiana w wydatkach majątkowych dotyczących przebudowy dróg w ramach PROW.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Radny Sławomir Łomotowski – zapytał jaka jest wysokość dotacji Gminy Nowogród na inwestycję na odcinku drogi Jakowo–Młodzianowo – uwzględnia w punkcie nr 6 projektu uchwały.

   

  Starosta – Elżbieta Parzych poinformowała, że to Gmina przejęła w zarząd ten odcinek drogi i jest inwestorem, udział Gminy w tej inwestycji wynosi 552.000,00 zł.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – przypomniała, ze już od 2-ch lat zabiega o remont odcinka drogi w gminie Miastkowo i nadal nie widać tego, aby prace były rozpoczęte. Dodała przy tym, że na terenie gminy Piątnica, w jej ocenie, wykonywanych jest najwięcej inwestycji.

   

  Radny Jan Kuczyński – uznał, że skoro są pewne oszczędności, to można je przeznaczyć na dodatkowe remonty dróg.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/136/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Elzbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy corocznego już wsparcia przedsięwzięcia w zakresie organizacji festiwalu teatralnego „Walizka”.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża, została podjęta 16-ma głosami „za”, i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/137/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Czesław Waszczuk – przedstawiciel firmy wykonującej Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego – przedstawił prezentację multimedialną odnoszącą się do ww. Planu.

   

  Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/138/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 Elzbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – w myśl art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe Powiat Łomżyński podjął Uchwałę Nr XXIII/126/2017 z dnia 9 marca br. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Powyższa uchwała miała charakter intencyjny. Zgodnie z art. 217 ww. ustawy pozytywna opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotycząca ww. uchwały i zaopiniowanie tej uchwały przez związki zawodowe - Radę Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze NSZZ „SOLIDARNOSŚĆ” i ZNP Zarząd Oddziału w Łomży, było podstawą uchwalenia przez Radę Powiatu Łomżyńskiego docelowej Uchwały Nr XXIV/130/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Podlaski Urząd Wojewódzki po opublikowaniu ww. Uchwały Nr XXIV/130/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym wskazał na konieczność wykreślenie § 3 uchwały i załącznika nr 3 w.w. uchwały określającej sieć szkół mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i prowadzonych przez inne organy, od września 2019 r., co skutkuje koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej wyżej wymienioną uchwałę. § 3 uchwały i załącznika nr 3 ww. uchwały dotyczył planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r.,                      

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwałazmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że droga gminna nr 104467B Kuzie – Charubin jest świeżo po remoncie, wobec czego dla Powiatu jest korzystna zmiana kategorii tej drogi – z gminnej na kategorię powiatową.

   

  Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin do kategorii drogi powiatowej, na terenie Gminy Zbójna, powiat łomżyński, została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się             i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2016 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.13 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży zapoznał zebranych z oceną zasobów pomocy społecznej (ww. ocena stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.14 Przewodniczący Rady – przypomniał, żew punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono kilka interpelacji. Wobec tego poprosił Panią Starostę o ustosunkowanie się do złożonych ustanie interpelacji.

   

  Elżbieta Parzych – odnosząc się do interpelacji radnego Jana Kuczyńskiego i radnego Dariusza Kossakowskiego poinformowała, że inwestycja dotycząca przebudowy drogi na odcinku przez m. Drozdowo nie jest jeszcze przesądzona ostatecznie. W dniu dzisiejszym – podczas wizyty Wojewody będzie ta sprawa omawiana.

   

  Z kolei odnosząc się do programu PROW poinformowała, ze samorządy gminy Śniadowo, Wizna oraz Zbójna uzyskały dodatkowe punkty za niski dochód na mieszkańca i stąd też udało się na termie tych gmin wykonać inwestycje przy wsparciu wspomnianego programu. Te dwa dodatkowe punkty w zasadzie przesądziły o uzyskaniu dofinansowania. Niestety niewiele pozostało środków w tym programie. Zasady te obowiązują na terenie całego kraju.

   

  Natomiast z oszczędności, które powstały, to one będą stanowić zmniejszenie kredytu.

   

  Jeżeli będzie możliwe wsparcie to na następnej sesji planujemy wprowadzić stosowną uchwałę.

  Na gminę Piątnica jest 280.000,00 zł zarezerwowane, a np. na gminą Zbójne jest zaplanowane 136.000,00 zł.

   

  W m. Dobrzyjałowo przygotowujemy dokumentację. W m. Olszyny to porozumienia są w trakcie przygotowywania – dotyczy to odwodnienia.

   

  Wszystkie inwestycje musimy konsultować z gminami, które określają priorytety w tym zakresie .

   

  Odwodnienie w m. Kobylinie jest uzależnione od wykupu w pasie drogowym i zgody właścicieli na te wykupy. Bez takiej zgody i decyzji zrid nie możemy zastosować wywłaszczenia.

   

  Ponadto odwodnienie w m. Czarnocin musi być także wykonane przy zgodzie właścicieli gruntów.

   

  Skrzyżowanie w m. Piątnica od strony Mleczarni także wymaga kompleksowego rozwiązania – być może trzeba będzie wykonać projekt techniczny.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.15 W wolnych wnioskach radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do wyjazdu delegacji do Dingolfing Landau poprosił o informację kto będzie przewodniczył tej delegacji.

   

  Następnie radna Agnieszka Zduńczyk – odnosząc się do kwestii odwodnienia drogi przy tartaku w m. Miastkowo – przypomniała, ze sprawa ta była już uzgodniona jesienią. Wobec tego ponowiła prośbą o wykonanie tego odwodnienia.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Z kolei nastąpiło uroczyste wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbępanu Edwardowi Jarocie - Dyrektorowi PCPR w Łomży.

   

   

  Ad.16 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 11:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1045 razy