BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 29 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.55.

 

 Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Radyogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1932B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600m.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

   

  Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół XXIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu             i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych               w powyższych protokołach.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIII-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o podanie informacji nt. kontroli, która miała odbyć się   w Wydziale PRiK, z jakiego powodu nie ma tych informacji na BIP.

  Ponadto zwróciła uwagę na to, że niektórych Zarządzeń Starosty nie ma zamieszczonych na BIP, jedynie znajdują się puste miejsca pod niektórymi numerami zarządzeń.

   

  Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

  Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia uchwały będącej wypełnieniem ustawowej delegacji zawartej w art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. Powiat Łomżyński podjął Uchwałę Nr XXIII/126/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca br. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Powyższa uchwała miała charakter intencyjny. W myśl art. 217 ww. ustawy po otrzymaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych możliwe jest podjęcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Powiat Łomżyński Uchwałą NR IV/16/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia i Uchwałą Nr XXV/127/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie przekazał Szkoły wraz z majątkiem odpowiednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Gminie Jedwabne do prowadzenia. Kuratorium Oświaty pozytywnie wypowiedziało się w niniejszej sprawie. Związki zawodowe pozytywnie ustosunkowały się do niniejszej kwestii, oprócz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Opinie te nie mają charakteru zobowiązującego. Uchwala ta ma charakter informacyjny.

  Z kolei Elżbieta Gosk zapoznała zebranych z opiniami związków zawodowych.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim, została podjęta 16-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/130/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach przy Muzeum samorządowym działa Rada Muzeum, której członków na 4–letnią kadencję powołuje jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy członków Rady w liczbie od 5 do 15 osób powołuje  i odwołuje jednostka samorządu terytorialnego. Zadaniem Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa,         w szczególności nad realizacją celów zadań i celów statutowych; ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

  Skład Rady Muzeum określa art. 11 ust. 5 ustawy stanowiąc, że w skład Rady powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:

  1) jednostkę samorządu terytorialnego (nie więcej niż ½ składu);

  2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego;

  3) stowarzyszenia naukowe i twórcze;

  4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;

  5) dyrektora muzeum;

  6) samą radę muzeum.

  W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały określającej nowy 13 osobowy skład Rady. Osoby te są desygnowane przez odpowiednie instytucje lub przyjęły zaproszenie Starosty Łomżyńskiego oraz Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie do uczestnictwa w działaniach Rady i wyrażają chęć pracy w Radzie.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/131/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej zgodnie z art.19 ust.3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W myśl art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2017 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2016. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/132/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyjaśniając podkreślił, że zmiany Statutu polegają głownie na zmianie nazewnictwa.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy zmianie uległo także nazewnictwo gabinetów lekarskich prowadzonych przez ZPOZ?

   

  Stanisław Studencki – odpowiedział, że struktura ZPOZ składa się z 4-ch gabinetów lekarza Rodzinnego usytuowanych w mieście Łomża, natomiast pozostałe gabinety są filiami. Przy czym zmiany te były wprowadzone we wcześniejszym terminie.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/132/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1932B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600m. Podsumowując zaznaczyła, że Gmina ma zamiar inwestować na tych odcinkach dróg, wobec czego na okres 2-ch lat proponowane jest przekazanie Gminie tych odcinków dróg  w zarząd.

   

  Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1932B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600m, została podjęta 17-ma głosami „za””, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/134/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Przewodniczący Rady – przypomniał, żew punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono interpelację. Wobec tego poprosił Panią Starostę o ustosunkowanie się do tych interpelacji.

   

  Elżbieta Parzych – poinformowała, że w tej chwili nie jest możliwe sprawdzenie treści Zarządzeń Starosty, natomiast z tego co pamięta, to treść niektórych zarządzeń nie jest publikowania, ponieważ dotyczą one informacji poufnych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK – stwierdziła, że przeprowadzona kontrola w dniu 29 grudnia 2016 roku nie wykazała żadnych uchybień i zaleceń, natomiast pełna treść protokołu jest dostępna w Wydziale PRiK. Przy tym dodała, że dotychczas protokoły pokontrolne nie były publikowane na BIP Starostwa Powiatowego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.12 W wolnych wnioskach radny Jan Kuczyński – zapytał na czym polega planowana rozbudowa siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie?

   

  Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – planowana rozbudowa siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie będzie polegać na wyprowadzeniu toalet z piwnic na zewnątrz.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Radny Jan Kuczyński – zwrócił uwagę na konieczność wykonania odwodnienia w miejscowości Czarnocin. Przypomniał, że tę sprawę zgłasza już od ponad roku.

  Ponadto poprosił o naprawę nawierzchni na odcinku Czarnocin – Krzewo, ponieważ po zimie jest wiele ubytków. Podkreślił, że naprawa chodników w tym momencie nie jest uzasadniona, ponieważ są inne priorytety.

  Z kolei poprosił o przygotowanie informacji nt. zamierzeń inwestycyjnych na drogach powiatowych.  

   

  Radny Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że w najbliższym miesiącu planuje zwołać posiedzenie wyjazdowe Komisji, aby ustalić priorytety dotyczące napraw. Mają powyższe na uwadze zaprosił wszystkich radnych na te posiedzenie.

   

  Radny Antoni Włodkowski – stwierdził, że naprawa chodnika od mostu im. Hubala w kierunku Piątnicy jest potrzebna, ponieważ w tej sprawie zabiegało wiele osób, które całymi rodzinami tamtędy spacerują.

   

  Radny Kazimierz Polkowski – stwierdził, że chodnik ten trzeba było wyremontować pilnie, ponieważ kostka brukowa wypadała już na jezdnię. Natomiast aktualnie będą kontynuowane prace na innych odcinkach dróg z użyciem masy na zimno.

   

  Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP poinformowała, że emulsje i masy na zimno znacznie podrożały w bieżącym roku.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o przesyłanie informacji o planowanych posiedzeniach drogą mailową.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

   

  Ad.13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1041 razy