BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 9 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

 

 

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego i radnego Andrzeja Piotrowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wycofanie z porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek – 600m. Uzasadniając podkreśliła, że projekt tej uchwały jeszcze nie jest kompletny. Po uzupełnieniu projekt tej uchwały zostanie przedłożony na kolejnej sesji.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowana zmiana została przyjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i  głosów przeciwnych nie było.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Radyogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację  w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego do nowego ustroju szkolnego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

 14. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku w roku 2016.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Wolne wnioski

 17. Zamknięcie obrad.

   

  Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXI i XXII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  W kolejnym głosowaniu protokół z XXI-ej Sesji Rady Powiatu także został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany w projekcie uchwały dotyczą w zakresie zadań własnych w planie dochodów bieżących, w tym: rozdz. 75801 -27.596,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r.; rozdz. 85395 +172.998,00 zł – zwiększenie dochodów na projekt „Pendolino do zatrudnienia” o środki niewykorzystane w 2016 r. W zakresie dochodów majątkowych – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym rozdz. 60014 - 1.080.000,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

  W zakresie wydatków bieżących – zadania własne, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 85395 +172.998,00 zł – zwiększenie w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w związku zezwiększeniem środków na projekt „Pendolino do zatrudnienia”; przeniesienia w planie projektu „Pendolino do zatrudnienia; rozdz. 85406 -27.596,00 zł – zmniejszenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

  Wydatki majątkowe – zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: rozdz. 60016 +10.000,00 zł – środki na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 689B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki – pomoc finansowa dla Gminy Łomża”; rozdz. 60014 -1.100.000,00 zł – w tym 1.200.000,00 zł odstąpienie od realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m” oraz +100.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” oraz rozdz. 75020 +10.000,00 zł – środki na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łomży”.

  Załącznik Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” Uchwałą Zarządu oraz niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 17 – wprowadzenie nowego zadania o wartości 10.000,00 zł; 18 – wprowadzenie nowego zadania o wartości 10.000,00 zł; 19 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 100.000,00 zł; oraz odstąpienie od realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m”  o wartości 1.200.000,00 zł.

  Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych   w 2017 r.” – zwiększenie dotacji dla partnerów projektu „Pendolino do zatrudnienia” oraz wprowadzenie dotacji dla Gminy Łomża.

  Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 r.” zaktualizowany po wprowadzeniu zmian Uchwałą Zarządu – zwiększenie dotacji dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach o kwotę 293.000,00 zł; zmniejszenie dotacji dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży o kwotę 484,00 zł.

  Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zmiana w wydatkach bieżących dotyczących realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia”.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/122/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Starosta – Elżbieta Parzych –projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża dotyczy kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania ”Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone w porozumieniu. Dotychczas nie wspieraliśmy takich zadań na drogach gminnych, jednak Gmina dzięki temu uzyska lepszą ocenę złożonego projektu w ramach PROW, natomiast nam przekaże wsparcie w wysokości 20.000,00 zł, na ułożenie i zakup materiałów na odcinek drogi przez Jarnuty. Jet to remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odc. Janowo – Jarnuty, II etap dotyczy wybudowania kolejnej części pobocza utwardzonego ze specjalnych płyt betonowych. Jeden taki odcinek wykonaliśmy o długości około 1 km w ubiegłym roku. Wówczas Gmina na te zadanie przeznaczyła kwotę o połowę mniejszą – 10.000,00 zł. na

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/123/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Urszula Ilkowska – wykonawca Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” poinformowała, że funkcje niniejszego Programu to: realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie powiatu; strategiczne zarządzanie regionem w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami; wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju; przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska; przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie; organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

  Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne: ochronę środowiska przyrodniczego; gospodarkę leśną; gospodarkę wodno-ściekową; ochronę atmosfery; energooszczędność; sprawy bezpieczeństwa ekologicznego; kształtowania świadomości ekologicznej; propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

  Misja Programu ma nazwę: „OD BIEBRZY PRZEZ NAREW PO PISĘ. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie unikalnych zasobów środowiska przyrodniczego drogą rozwoju powiatu łomżyńskiego”. Cele Priorytetowe POŚ to: OCHRONA ATMOSFERY, ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ MONITORING ŚRODOWISKA, OCHRONA WÓD I RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA, UNIKANIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH I RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI, EDUKACJA EKOLOGICZNA I WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA.

   

  Z kolei Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji RLOŚiGW poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr

   

  Ad.9 Izabela Grochowska – gł. spec. PCPR w Łomży – w związku z tym, że otrzymaliśmy informację od Prezesa PFRON nt. ostatecznych wysokości środków, które nam przyznano, proponujemy podział środków PFRON na realizację zadań w 2017 r. w powiecie łomżyńskim na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację: dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie   559.860 zł; zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 100.000 zł; dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej to kwota 237.216 zł, przeznaczona ma być na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2017 roku    897.076 zł, jest to więcej o około 4.600,00 zł niż w roku ubiegłym.  

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/124/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych             w Powiecie Łomżyńskim. Wyjaśniając stwierdziła, że dokument ten jest wypełnieniem ustawowej delegacji zawartej w art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawęPrawo Oświatowe. Określa ona sposób dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych usytuowanych na obszarze Powiatu Łomżyńskiego, prowadzonych przez inne organy – po przekazaniu tych szkół przez Powiat Łomżyński do prowadzenia tym organom oraz określa projekt sieci szkół ponadpodstawowych. Powiat Łomżyński UchwałąNR IV/16/07z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia i Uchwałą Nr XXV/127/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie przekazał Szkoły wraz          z majątkiem odpowiednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Gminie Jedwabne do prowadzenia. W związku z tym, że Powiat Łomżyński wszystkie szkoły przekazał wcześniej innym organom do prowadzenia, uchwała ta będzie miała czysto informacyjny charakter.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego do nowego ustroju szkolnego, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/125/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Powiatu zostały wypracowane plany pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok. Nawiązując do powyższego zapytał czy są jakieś uwagi.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/126/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego został przygotowany przez członków tej Komisji.

  Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/127/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 8 o niniejszego protokołu).

   

  Ad.13 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi dotyczące planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/128/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 9 o niniejszego protokołu).

   

  Ad.14 Bogusław Popkowski – Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował, że na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa   i Porządku w 2015 roku. Skład Komisji, którą powołano zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 08 maja 2014 roku zmienione Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 6/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., jest następujący: Elżbieta Parzych – przewodnicząca, Adam Zaczek – radny powiatu łomżyńskiego, Jacek Albin Nowakowski – radny powiatu łomżyńskiego, Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      w Łomży; Ewa Jadwiga Wojtczak – Pedagog Zespołu Szkół w Marianowie, Jacek Purta – Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Robert Godlewski – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Małgorzata Kosiorek-Soboń – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Łomży, Edward Łada. Sprawozdanie    z działalności Komisji w 2015 roku zostało opublikowane, w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 888 z dnia 12 lutego 2016 r. W dniu 23.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym: omówiono ogólny stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim; wysłuchano informacji na temat działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu; omówiono działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nad akwenami wodnymi; omówiono przedsięwzięcia towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży. W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. „Program …” realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto: za kwotę 10.000 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w niezbędny sprzęt biurowy, doposażono magazyn przeciwpowodziowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności; za kwotę 5.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy; kwotą 5.000 zł dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży; kwotą 2.000 zł dofinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu łomżyńskiego. Starostwo współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz utrzymuje utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.15 Przewodniczący Rady – przypomniał, żew punkcie nr 5 porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

   

  Ad.16 W wolnych wnioskach radny Jacek Nowakowski – delegat Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne ZPP zapoznał zebranych z informacjami oraz materiałami dotyczącymi ostatnich tematów poruszanych na tym forum.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

   

  Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady     XXIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1140 razy