BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXII/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 27 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.35.

 

 Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Dariusza Kossakowskiego i radnego Sławomira Łomotowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2020.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2017 – 2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017.

 8. Wystąpienie Wojewody Podlaskiego.

 9. Wystąpienie Marszałka Województwa Podlaskiego.

 10. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016- 2020 odnosi się do dostosowania do wszystkich zmian, które były wprowadzane w trakcie roku. Jest to zmiana porządkująca. Ponadto odnoszą do projektu „Pendolino do zatrudnienia” realizowanego przez PUP w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2020, została podjęta     15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok wynika z przypływu środków w ramach kar umownych a także z projektu „Pendolino do zatrudnienia”. Ponadto dotyczy przyznania dotacji z Gminy Przytuły w wysokości 25.000,00 zł na inwestycję polegającą na przebudowie skrzyżowania drogowego. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla PINB i korekt w pozostałych paragrafach.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/118/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 po pierwsze dotyczą przesunięcia na następny rok wydatków związanych z opracowaniem planu zrównoważonego transportu zbiorowego w powiecie łomżyńskim. Zadanie to nie zostało ukończone, ponieważ gminy naniosły szereg poprawek i stąd też nie możemy dokonać płatności   w tym roku. Druga pozycja dotyczy wydatków na zakup materiałów na remonty dróg wykonywanych przez ZDP. Ponadto ZDP złożył wniosek o przesunięcie wydatków inwestycyjnych na zadanie dotyczące inwestycji na odcinku Leopoldowo – Łuby, co wynika ze zmiany zakresu tego zadania.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 6 i Ad 7 Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych – projekt budżetu powiatu opracowano  z uwzględnieniem projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok oraz zawiadomień Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 rok oraz planowanych na 2017 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Ponadto z uwzględnieniem pisma Wojewody Podlaskiego informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.; wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok. Opracowując projekt budżetu na 2017 rok dochody planowano na poziomie możliwym do uzyskania. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Ostateczne wielkości zostaną urealnione po otrzymaniu informacji ostatecznych, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 r. Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2017 roku dochody własne, w ramach tych środków określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do 2016 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń związany z niezbędną regulacją płacy zasadniczej, która związana jest ze znacznym wzrostem płacy minimalnej w 2017 r.

Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 33.029.047,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 34.046.316,00 zł.

 Planowany deficyt wynosi 1.017.269,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków zewnętrznych.

Dochody budżetu Powiatu planowane na 2017 rok w kwocie 33.029.047,00 zł stanowią 105,00 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Udział subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 22.899.688,00 zł czyli

 69,33 % dochodów ogółem.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwotach wynikających z szacunku opartego na wpływach uzyskiwanych w bieżącym roku oraz latach ubiegłych i prognozie ich osiągnięcia w 2017 roku. Udział ich w strukturze dochodów wynosi – 30,67 %.

 

Dochody

Plan na 2017 rok

Wskaźnik           udziału (%)

 

Dochody własne

3.267.000,00

9,89

 

Subwencje

10.041.919,00

30,40

 

Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

4.895.257,00

14,82

 

Środki z UE

1.967.102,00

5,96

 

Dotacje celowe

12.857.769,00

38,93

Ogółem dochody:

33.029.047,00

100,00

Największy udział procentowy w strukturze dochodów budżetowych mają dotacje celowe – 38,93%, subwencje – 30,40%, udziały w podatkach – 14,82%, dochody własne – 9,89%. Wysoki udział dotacji celowych w ogólnych dochodach świadczy o tym, że powiat ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie swobodnego kształtowania wydatków na poszczególne zadania.

Struktura dochodów według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

 - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przewidywane dochody wyniosą  5.520.387,00

- zadania własne stanowią   22.584.860,00,00

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jst 4.923.800,00

Zaplanowane na 2017 rok wydatki na kwotę 34.046.316,00 zł zostaną sfinansowane dochodami oraz środkami z dłużnych instrumentów finansowych. Powyższe środki podzielono:

- na wydatki majątkowe  8.943.267,00 zł,

- na wydatki bieżące – 25.103.049,00 zł,

 

W planowanych wydatkach zabezpieczono kwotę 726.059,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym:

 1. 297.819,00 zł na rezerwę ogólną,
 2. 428.240,00 zł na rezerwy celowe, z tego:

      - 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,

     - 72.513,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

     - 55.727,00 zł na wydatki oświatowe.

Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę – 33.320.257,00 zł, (przestrzegając dyrektywności dotacji celowych, czyli przeznaczenia ich w całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące).

Dochody uzyskane z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska zostały przeznaczone na realizację tych zadań.

73,73% planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, w ramach których na wynagrodzenia osobowe i pochodne ustalono kwotę 10.660.081,00 zł, natomiast 14.442.968,00 zł przeznaczono na finansowanie wydatków rzeczowych.

Powyższe wydatki są realizowane według rodzaju zadań i tak:

- na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego będzie wydatkowana kwota 3.140.087,00

- zadania własne stanowią 25.982.429,00

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jst 4.923.800,00

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8.943.267,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Zakłada się że, planowane do realizacji wydatki majątkowe będą finansowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości5.838.049,00 zł,środków własnych w kwocie 2.087.949,00 zł oraz instrumentów dłużnych w wysokości 1.017.269,00 zł.

Odpowiednio wydatki majątkowe w 65,28% są finansowane środkami bezzwrotnymi (środki z porozumień oraz z budżetu państwa),  w  23,35 %  środkami własnymi oraz  w 11,37 % kredytem.

Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2017 rok zachowano zasadę zawartą w ustawie  o finansach publicznych w artykule 242, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2021 przestrzegano zasady wynikającej z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby, że w roku budżetowym oraz  w kolejnych latach nie zostałyby zachowane relacje określające indywidualny wskaźnik  zadłużenia.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące). Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 2.077.949,00 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.017.269,00 zł. W 2017 r. należy podjąć działania zmierzające do obniżenia poziomu deficytu, gdyż przy ograniczonych możliwościach w zakresie pozyskiwania dochodów własnych, istotne jest zrównoważenie budżetu.

Plan przychodów budżetu na 2017 rokwynosi 1.227.795,32 zł, natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł – spłata rat kapitałowych kredytu.

Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2017 r. po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

 

Projekt budżetu powiatu na 2017 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji w związku z czym nie widzę potrzeby powtarzać wszystkich informacji dotyczących niniejszego tematu, wobec tego proszę o przyjęcie obydwu dokumentów oraz podjęcie stosownych uchwał.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2017 – 2021 (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2017 – 2021, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały, po czym odczytał treść opinii (ww. opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017, została podjęta 14-ma głosami „za”, 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Następnie zarządzono przerwę, po zakończeniu której głos zabrał Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski. Na wstępie wręczył on odznaczenie od Prezydenta Polski – pana Andrzeja Dudy medalem złotym za wieloletnią wzorową pracę dla pana Janusza Świderskiego – Dyrektora ZDP   w Łomży.

 

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych złożył gratulacje i podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie i wkład w rozwój całego kraju dla pana Janusza Swiderskiego – Dyrektora ZDP w Łomży, który serdecznie podziękował za uhonorowanie go tak znamienitym odznaczeniem.

 

Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych – zabierając głos, w podsumowaniu rocznym dokonanych przedsięwzięć, zwróciła uwagę na wykonane inwestycje i remonty dróg powiatowych w 2016 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 8 Z kolei miało miejsce wystąpienie Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego, który przedstawił palny i zamierzenia inwestycyjne dotyczące dróg lokalnych w województwie podlaskim oraz innych inwestycji, w tym w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowania panu Wojewodzie za dotychczasową, owocną współpracę.

 

Ad 9 Następnie pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego – przedstawił najważniejsze założenia strategii Województwa Podlaskiego oraz palny i zamierzenia inwestycyjne dotyczące inwestycji w ramach RPO w województwie podlaskim.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowania panu Marszalkowi za dotychczasową, owocną współpracę.

 

Na zakończenie głos zabrał pan Stefan Krajewski – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, który przedstawił najistotniejsze założenia dotyczące programu PROW na 2017 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych – zabierając głos podziękował wszystkim radnym za uchwalenie budżetu powiatu na 2017 rok, po czym Przewodniczący Rady złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia noworoczne.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad 10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

                           

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 10:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1055 razy