BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXI/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 21 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.10.

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego

  przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła informację z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

  Ad 6 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022 (ww. Strategia stanowi załącznik do uchwały w tej sprawie).

   

  Radny Jan Kuczyński – zapytał czy widoczne są już efekty programów tj. Senior czy tzw. program 500 +.

   

  Edward Jarota – poinformował, że PCPR wypłaca środki z tych programów jedynie dla rodzin zastępczych – dotyczy programu 500 +. W jego ocenie generalnie ciężko stwierdzić, po tak krótkim – kilkumiesięcznym okresie, efektywność tych programów.

   

  Radna Barbara Zalewska – zwróciła się o wzmożone kontrole w rodzinach zastępczych przez PCPR w Łomży w związku z uwagami rodziców biologicznych, którzy podkreślają niewłaściwe zachowania dzieci przebywających w tych rodzinach zastępczych.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reasumując dodał, że sprawa ta w zasadzie jest corocznie regulowana, bowiem PUP na ogół nie wykorzystuje wszystkich środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i stąd też pewne kwoty można przesunąć na zakres rehabilitacji społecznej, którą prowadzi PCPR. Obecnie kwota ta to niespełna 3.000,00 zł w ramach której pomoc otrzyma dwóch niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie nie będzie zmuszało do odprowadzenia tych środków do PFRON.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychzostała podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad, w którym o zabranie głosu poprosił Panią Karolinę Przybyłek – Zastępcę Naczelnika Wydziału PRiK.

   

Karolina Przybyłek – zgodnie z ustawą o ruchu drogowym rada powiatu ma obowiązekustalania stawek za usunięcie pojazdów z drogi, jak również koszty ich przechowywania na parkingu strzeżonym. Pojazd taki jest usuwany na parking w przypadkach wymienionych w ustawie, a mianowicie są to przypadki, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jego stan techniczny nie odpowiada warunkom technicznym pojazdu, kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu, nie okazuje dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dyspozycja usunięcia takiego pojazdu na parking wydaje policjant, strażnik miejski lub też osoba dowodząca akcją ratowniczą. W związku z tym, iż Minister Finansów ogłosił stawkę obowiązująca na 2017 rok, którą uwzględniliśmy w przedstawionym projekcie uchwały, z podziałem na rodzaj pojazdu, dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie tejże uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński– Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduzostała podjęta     17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Starosta – Elżbieta Parzych – zapoznała zgromadzonych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum. Reasumując stwierdziła, że sprawa ta została skierowana w trybie pilnym pod obrady, ponieważ decyzja o referendum zapadła bardzo późno i stąd też takie procedury zostały zastosowane. Ponadto dodała, że Komisja składa się z 8 członków, z czego 4 zgłaszał komitet, na wniosek którego zwołano referendum.

 

Przewodniczący Rady kontynuując odczytał nazwiska członków Komisji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 W wolnych wnioskach radny Andrzej Piotrowski poprosił o przygotowanie uzupełnienia do informacji opracowanej przez ZDP, w zakresie informacji o znaczeniu poszczególnych standardów zimowego utrzymania oraz rozbiciu danych o ilości kilometrów dróg na terenie poszczególnych gmin, które będą podlegać odśnieżaniu w danym standardzie.

 

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP zobowiązał się do uzupełnienia ww. informacji.

 

 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady     XXI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, po której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

 

                 

Data powstania: wtorek, 27 gru 2016 09:32
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2016 09:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1416 razy