BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XX/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Biedrzyckiego oraz radnego Sławomira Łomotowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

  Wręczenie stypendiów Starosty Łomżyńskiego

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 9. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2015/2016.

 10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2015 rok.

 11. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród na temat sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu łomżyńskiego.

 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIX-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i  głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła informację z pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radna Barbara Zalewska – poinformowała, że radni Rady Gminy Nowogród oraz radni Rady Gminy Łomża podjęli wspólną inicjatywę dotyczącą przebudowy odcinka drogi Łomża – Jednaczewo – Nowogród. Nawiązując do powyższego złożyła wniosek o umieszczenie współfinansowania tej inwestycji w projekcie budżetu na 2017 rok.

 

Ponadto złożyła wniosek o dokończenie inwestycji na odcinku drogi przez m. Chmielewo  i zaplanowanie tej inwestycji w projekcie budżetu na 2017 rok..

 

Z kolei złożyła wniosek o zaprojektowanie inwestycji na ul. Poległych w Nowogrodzie, polegającej na wybudowaniu chodnika i ścieżki rowerowej.

 

Radny Jan Kuczyński – złożył wniosek o sporządzenie wykazu inwestycji drogowych wykonanych w poszczególnych gminach z uwzględnieniem źródeł finansowania tych inwestycji.

Ponadto złożył wniosek o sporządzenie informacji dotyczącej planów inwestycyjnych na następny rok.

 

Następnie poprosił o poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w m. Olszyny.

 

Z kolei złożył wniosek o modernizację odcinka drogi przez m. Kobylin – o długości około 800 m oraz odcinka drogi Kokoszki – Guty. W tych inwestycjach partycypować chce także Gmina Piątnica.

 

Poza tym zwrócił się z prośbą o poprawienie odwodnienia na odcinku drogi przez m. Czarnocin.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o wykonanie odwodnienia w Miastkowie w okolicach tartaku, gdzie jezdnia jest całkowicie zalana co powoduje poważne zagrożenie na tym odcinku.

 

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 13 porządku obrad.

 

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

 

 

Ad 6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 -2020. Wyjaśniając zaznaczyła, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

 1. Zmiany dochodów wynikające ze zmian kwot przyznanych dotacji oraz zwiększenia dochodów własnych.

 2. Zmiany kwot wydatków wynikające ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań majątkowych.

 3. Zmianie ulega deficyt budżetu w kwocie 940.810,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych.

 4. Zmianie ulega wysokość dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

 5. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2016 r.

  W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany: Wydatki bieżące – projekt „Pendolino do zatrudnienia” realizowany w latach 2016-2017 zwiększenie wydatków w 2016 r. o kwotę 48.451,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu. W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 -2020 została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Andrzej Piotrowski –Wiceprzewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1  w Łomży przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni za rok szkolny 2015/2016 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której obrady wznowił Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza.

 

Ad.10 Waldemar Gołaszewski – Dyrektor Łomżyńskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku przedstawił informację o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2015 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński – zapytał z czego wynika sankcja nałożona na rolnika, który składował obornik na płycie.

 

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że rolnik ten przyjmował obornik bez umowy od innych rolników.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy za taki wyręb pobierana jest opłata.

 

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że nie ma takich opłat stosowanych przez nadleśnictwa.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.11 Artur Maciocha – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród zapoznał zebranych z informacją na temat sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu łomżyńskiego (ww. informacja stanowi załącznik nr 8 i nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Antoni Włodkowski – zapytał czy wyręb drzew suchych wymaga wydania pozwolenia.

 

Artur Maciocha – stwierdził, że wyręb drzew powinien być skonsultowany z leśniczym, aby nie doszło do dewastacji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Przewodniczący Rady – przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu. (ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.13 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o zabranie głosu poprosił Starostę Łomżyńskiego.

 

Elżbieta Parzych – odnosząc się do wniosku radnej Barbary Zalewskiej poinformowała, że w tej sprawie wnioskowali wcześniej także inni radni, między innymi radny Adam Zaczek oraz Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza. W tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów Gminy Nowogród i Gminy Łomża. W trakcie konsultacji okazało się, że droga leży poza pasem drogowym i konieczne są wykupy gruntów, które mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Aktualnie ZDP ocenia tę sprawę.   

 

Z kolei Elżbieta Parzych – odnosząc się do wniosku radnego Jana Kuczyńskiego poinformowała, że sprawozdania z wykonanych inwestycji zostaną sporządzone po zakończeniu roiku, natomiast wszystkie plany inwestycyjne zawarte są w przekazanym radnym projekcie budżetu na 2017 rok.

Ponadto odnosząc się do odwodnienia w m. Olszyny stwierdziła, że planowany jest w tym miejscu przepust.

Następnie odnosząc się do inwestycji na drodze przez m. Kobyli stwierdziła, że w tym przedmiocie także nieuregulowane są własności pasa drogowego. W istniejącym pasie drogowym nie jest możliwe wykonanie modernizacji. Ponadto mieszkańcy tej miejscowości w dużej części nie wyrażają zgody na wykupy gruntów. W tej sprawie zostanie wystosowane wystąpienie do Wójta Gminy Piątnica z zapytaniem o możliwości dofinansowania tej inwestycji.

Następnie podkreśliła, że na ternie Gminy Piątnica jest realizowanych około połowy wszystkich inwestycji drogowych.

Poza tym poinformowała, że z miejscowości Guty i Kokoszki przyjmowana była delegacja i w tej kwestii prowadzone są rozmowy z Gminą Piątnica czy będzie mogła partycypować w kosztach tej inwestycji, ponieważ sam Powiat nie ma możliwości finansowych, aby takie drogi budować. Rada Gminy Piątnica poinformowała, że w 2017 roku na tę inwestycję nie zostały zaplanowane środki. W tych sprawach jeszcze raz oficjalnie zwrócimy się do Rady Gminy i do Wójta.

 

Następnie poinformowała, że kwestię wykonania odwodnienia w Miastkowie poleci Dyrektorowi ZDP.

 

Radny Jan Kuczyński – poprosił o potraktowanie tych spraw jako priorytetowe.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.14 W wolnych wnioskach Wiceprzewodniczący Radny Adam Zaczek poprosił  o przygotowanie stanowiska Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu w sprawie podwyżki opłat za składowanie odpadów w m. Czartoria, które wsparłoby protest wójtów i burmistrzów z powiatu łomżyńskiego. 

 

Elżbieta Parzych – Starostę Łomżyńskiego poinformowała, że Zarząd Powiatu opracuje takie stanowisko.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

 

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz   w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady  XX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, po której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                Jarosław Kulesza

          

Data powstania: wtorek, 20 gru 2016 14:02
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2016 14:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1330 razy