BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIX/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 12 października 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, przy ul. Małachowskiego 4. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego i radnego Kazimierza Polkowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła informację z pracy Zarządu między sesjami.

  Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża – zabierając głos stwierdził: w związku z dużym rozwojem gminy Łomża i próbą administracyjnego usystematyzowania nazewnictwa ulic zwracam się  z prośbą o obniżenie opłat za wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Na mocy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do samorządu gminy należy rozmieszczenie i ustalenie nazwy ulic. Podjęta próba uporządkowania odbywa się na prośbę mieszkańców, ponieważ ma na celu zapewnienie przejrzystej siatki rozmieszczenia ulic i numeracji domów, co ma duże znaczenie także dla służb ratowniczych. W miejscowości Janowo przeprowadzone zmiany nazewnictwa uzyskały już zgodę mieszkańców, jednak barierę stanowią opłaty za wydawanie nowych dokumentów. Wobec tego zwracam się z prośbą o bonifikatę – obniżenie tych opłat. Zdajemy sobie sprawę, że samorząd powiatu ponosi koszty wydania takich dokumentów, ale wnosimy o to, aby chociaż około 20 – 30 zł obniżyć te opłaty. Myślę, że takich nowych dokumentów będzie około 30-tu. Proszę o przychylenie się do mojego wniosku.

   

  Przewodniczący Rady – stwierdził, że w związku z powyższym, sprawa ta zostanie ponownie przeanalizowana.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Jan Kuczyński: proszę o wyjaśnienie na jakim etapie jest inwestycja na odcinku Krzewo Nowe – Krzewo Stare.

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 9 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

  Ad 6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok przede wszystkim dotyczy promesy otrzymanej na remont drogi na odcinku Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode, który opiewa na 1,022.000,00 zł. Musimy zapewnić 20 % wkładu własnego, co będzie zabezpieczone w ramach rezerwy inwestycyjnej. Także zostały zwiększone udziały w podatku CIT, bowiem zakładamy, że będą one nieco wyższe niż zakładaliśmy. Poza tym kwota 5.000,00 zł ma być przeznaczona na studium wykonalności na zadania z zakresu geodezji, które będzie realizowane ze środków unijnych przez Związek Powiatów Woj. Podlaskiego. Z kolei zmniejszenie dotyczy kwoty 26.649,00 zł – po rozstrzygnięciu przetargu na zakup serwerów kwota ogólna uległa obniżeniu i stad też mamy proporcjonalne zmniejszenie udziału miasta Łomża na te zadanie. Także wpłynęła do nas kwota na realizację zadania wykonywane przez koordynatora pieczy zastępczej. w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 14.391,00 zł; zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 26.649,00 zł w zakresie zadań realizowanych    w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 7.177,00 zł w zakresie zadań własnych i zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 13.126,00 zł w zakresie zadań własnych, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 5.081,00 zł w zakresie zadań własnych; zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu o kwotę 13.126,00 zł w zakresie zadań własnych. Wszystkie zmiany szczegółowo opisane są w załącznika do projektu uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 października 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Edyta Zawojska – Naczelnik WydziałuPRiK – realizacja przez Powiat Łomżyński zadania publicznego związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym. Program opieki nad zabytkami powiatu łomżyńskiego został opracowany stosownie do zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , tj. art. 87 ust. 1 ustawy , który mówi, iż zarząd powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Ideą programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami powiatu, obejmującego ochronę i poprawę stanu zasobów środowiska kulturowego, promocję i turystyczne udostępnienie zabytkowych atrakcji oraz edukacja, budowanie tożsamości kulturowej i rozwój powiatu. Program opieki nad zabytkami przyjmuje uchwałą rada powiatu, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozytywna opinia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotycząca Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2019”, została wydana pismem z dnia 26 września 2016 r. Z realizacji Programu zarząd powiatu sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się radzie powiatu. Program ten stanowi aktualizację poprzedniego, który stracił już swoją ważność. Z tego dokumentu nie wynikają żadne dodatkowe koszty, które musiałby pomieść nasz samorząd.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019” została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIX/108/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 października 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 8 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Objaśniając stwierdziła, że projekt ten wynika z faktu ubiegania się o środki z programu RPO przez ww. Związek, który złożył fiszę projektową w Urzędzie Marszałkowskim. Oceniono wstępnie, że koszt dokumentów niezbędnych do zamówienia będzie oscylował w okolicach 60.000,00 zł. Wobec tego dla naszego powiatu przypada proporcjonalna kwota niespełna 5.000,00 zł. Na tym etapie wniosek dotyczy zabezpieczania w naszym budżecie wspomnianej kwoty. Zgodę o wsparcie innej jednostki samorządowej wyraża Rada Powiatu i stąd też przygotowaliśmy niniejszy projekt uchwały. Kwota ta będzie stanowić koszt kwalifikowany, czyli będzie mogła być zaliczone do naszego wkładu własnego. Takie koszty były kwalifikowane przy innych tego typu projektach.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 października 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o zabranie głosu poprosił Dyrektor ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – poinformował, że inwestycja na odcinku Krzewo Nowe – Krzewo Stare jest na etapie wykupu działek, natomiast wniosek w tej sprawie został złożony i czekamy na realizację. Kolejnym punktem będzie plan inwestycyjny.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 10 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, po której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

 

Data powstania: piątek, 21 paź 2016 14:21
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 14:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1399 razy