BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVIII/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 6 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Dariusza Kossakowskiego oraz radnego Lecha Szabłowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 2-ch tematów dotyczących:

 1. Podjęcia uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.
 2. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Z kolei zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego radni jednogłośnie przyjęli rozszerzenie porządku obrad o powyższe zagadnienia.

 

Z kolei ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo – Drozdowo”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Następnie przypomniał, że protokół z XVII-ej Sesji Rady Powiatu również był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła informację z pracy Zarządu między sesjami.

 

Radny Jan Kuczyński: poprosił o przekazywanie informacji nt. spotkań poświęconych konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy Via Baltica.

 

Elżbieta Parzych – poinformowała, że będą jeszcze dwa spotkania w tej kwestii, jednak są organizowane w Warszawie. Nawiązując do powyższego zachęciła zebranych do uczestnictwa w tych spotkaniach.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk:

 1. Odnosząc się do oszczędności z programu PROW po rozstrzygnięciu przetargów, chciałam zapytać czy będzie ogłoszony nowy konkurs i jakie planowane są do zgłoszenia odcinki dróg powiatowych, czy są to te poprzednie, czy jakieś nowe wnioski?
 2. Odnosząc się do rozmów Pani Starosty z Wójtem Gminy Miastkowo w sprawie przeznaczenia środków na budowę chodnika z budżetu powiatu – w wysokości 15.000,00 zł i w związku ze wstrzymaniem tego zadania, czy po przetargach i oszczędnościach w tym zakresie, zadanie te zostanie przywrócone?

 

Radny Jan Kuczyński:

 1. Odnosząc się do projektu budżetu na 2017 roku proszę o zabezpieczenie środków na dwie drogi: odcinek przez m. Choszczewo i przez m. Kobylin. Nie są to duże środki, natomiast w tej sprawie już wiele razy interpelowałem, sprawa jest pilna.
 2. Proszę o zebranie piasku – skarpy na odcinku Piątnica – Czarnocin, złagodzenie tej skarpy znacznie poprawie widoczność i bezpieczeństwo na tym odcinku, natomiast nie wymaga to dużych nakładów.

 

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 12 porządku obrad.

 

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad 6 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku. Nawiązując do powyższego zapytał czy są uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu (ww. informacja znajduje się w aktach Wydziału FN).

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad 7 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok zasadniczo dotyczy dwóch tematów: przeznaczenia kwoty 70.000,00 zł na wykup gruntów w m. Konarzyce w ramach zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy mostu w tej miejscowości oraz zmniejszenie środków na dotacje celowe dla Gminy Śniadowo – zadanie Stare Jemielite, powstały oszczędności i w związku z tym proponowane jest przesunięcie środków na Jakać Stara i Jakać Dworna – 26.000,00 zł na wykupy gruntów.

Projekt także dotyczy przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł na sfinansowanie sporządzenia aktów notarialnych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 6 września 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo- Drozdowo” ma odbyć się w ramach programu NPPDL – tzw. schetynówek. Odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie, sprawa była poruszana wielokrotnie. Stanowisko całej rady Gminy Piątnica   i Wójta jest jednoznaczne, są za finasowaniem dróg powiatowych nawet za cenę kredytów. Nie możemy wobec tego obojętnie przejść obok tego tematu. Będzie to pierwszy etap inwestycji na tym odcinku.

 

Radny Jan Kuczyński: ten odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny, bardzo dziękuję Zarządowi za podjęcie tej inicjatywy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo- Drozdowo” została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – poinformował, że projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy przesunięcie środków w ramach ogólnej puli, którą dysponuje Zarząd PFRON. Jest to kwota 20.000,00 zł z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zrzekł się tych środków dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć naszych podopiecznych, których potrzeby wciąż nie są zaspokojone.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.

 

Przewodniczący Rady – podkreślił, że główną intencją tej uchwały jest pozyskanie   dodatkowych środków przez Gminę Śniadowo, która będzie aplikować o środki zewnętrzne na przebudowę dróg.

 

Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski – dodał, że Gmina Śniadowo przygotowuje wnioski na przebudowę dróg gminnych i będzie starać się o środki zewnętrzne, natomiast partnerstwo z powiatem zapewni dodatkową punktację.

 

Ponadto zapewnił, że środki, które przeznaczy Powiat na ww. cel, ta taka sama pula zostanie przeznaczona w inwestycje na drogach powiatowych. Rada Gminy Śniadowo jednogłośnie poparła takie rozwiązanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Elżbieta Olejniczak – Bazydło – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (…), dotyczy uzyskania środków na aktywizację bezrobotnych. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie z PUP w Kolnie i PUP w Zambrowie, a skierowany będzie do osób dojrzałych, czyli po 50-tym roku życia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 6 września 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Starosta ŁomżyńskiElżbieta Parzych – udzielając odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych stwierdziła:

1./2. Odnosząc się do oszczędności z programu PROW po rozstrzygnięciu przetargów, to pragnę poinformować, że środków na te inwestycje w ramach PROW nie ma jeszcze, ponieważ będą one realizowane w latach 2017 – 2018. Mamy uchwalony budżet ramowy na ten rok, natomiast wpisaliśmy te zadania do WPF, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. Trudno jest powiedzieć na tym etapie, jak budżet będzie się kształtował. Podejrzewam, że będzie podobnie jak w tym roku. Prawdopodobnie będziemy planować zaciągnięcie kredytu. W tym roku nie zaciągaliśmy kredytu, ponieważ wygenerowaliśmy dodatkowe oszczędności, które przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: zadałam to pytanie, ponieważ na ubiegłej sesji zostałam poinformowana, że zadanie to nie zostanie zrealizowane, ponieważ poszukiwane były oszczędności na realizację przebudowy tych dróg.

 

Elżbieta Parzych – to prawda, szukaliśmy oszczędności i nie braliśmy kredytu, stąd też ciągłe zmiany były realizowane w budżecie.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: czy mam rozumieć, że nie ma szans na realizację budowy chodnika w Miastkowie?

 

Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – poinformował, że musiał z czegoś zrezygnować, ponieważ jest wiele zadań, które oczekują od dłuższego czasu, szczególnie w zakresie budowy chodników, ponadto zbliża się okres zimowy i będą dodatkowe wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Nawiązując do powyższego poprosił panią radną Agnieszkę Zduńczyk, aby zgodziła się na reparację budowy chodnika w Miastkowie w przyszłym roku – na tych samych zasadach, które były przyjęte na rok bieżący, z czym wróci się do Zarządu Powiatu.

 

Radny Jan Kuczyński: podkreślił, że należy korzystać z pomocy gmin, szczególnie jeżeli gminy same chcą inwestować w drogi powiatowe.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: powinniśmy brać pod uwagę to, co było w planie. Zaplanowaliśmy wydatki, gdzie dotacja z gmin na 11 zadań, miała być prawie 2 mln zł, a z powiatu 1.128.000 zł. Po zmianach mamy dotację z gmin prawie o 1 mln mniejszą, natomiast powiat będzie miał udział większy o 1 mln zł – już na 19 zadań. Dobrze byłoby, aby ta zmiana była w drugą stronę.

 

Starosta – dodała, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze jakie wnioski będą składane do PROW.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: a czy jest wola złożenia tych wniosków, które dotychczas były składane?

 

Starosta – jak najbardziej, są to wnioski, które mają gotową dokumentację techniczną i powinny być wysoko punktowane.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – poinformował, że zmiana proporcji w udziale finansowym gmin i powiatu w inwestycjach wynika głownie z tego, ze inwestycja na terenie gminy Nowogród została przesunięta na rok następny i dzięki temu nie ma konieczności zaciągania kredytu.

Ponadto dodał: dziś podjęliśmy uchwałę, że przeznaczamy na terenie gminy Piątnica na inwestycje na drogach kolejne 250.000,00 zł, więc panie radny Kuczyński, nie bądźmy zachłanni, są także inne gminy, które czekają na inwestycje.

 

Starosta – podkreśliła, że duże środki zostały dodatkowo przeznaczone z budżetu powiatu na wykupy gruntów – jest to ponad 300.000,00 zł, natomiast inwestycje były realizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych, między innymi z rezerwy ministerialnej, więc były to bardzo opłacalne warunki.

 

Ad 13 W Wolnych wnioskach Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że: w dniu 31 sierpnia była na spotkaniu w m. Pieńki Borowe, które zorganizował poseł Kołakowski – Burmistrz Jedwabnego. Mieszkańcy domagają się budowy drogi przez te miejscowość. Jest to odcinek blisko 2 km. Koszt budowy to 1,2 mln zl. Z własnych środków nie mamy możliwości tego wykonać. Mieszkańcy twierdzą, ze gmina Piątnica i Jedwabne deklaruje swój udział w tej inwestycji. Jednak nawet 33 % tej inwestycji to 400.000,00 zł. Zadeklarowałam, że możemy udział w tej inwestycji ponieść analogicznie do poprzednich takich inwestycji. Jednak oficjalnie jeszcze nie znamy stanowiska samorządów gminnych. Nie znamy jeszcze możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten odcinek. Proszę o przemyślenie tej sprawy.

 

Radny Jan Kuczyński: musimy wzorować się na gminie Zbójna, która otrzymała dofinasowanie na złożone wnioski.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady     XVIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

                       

           

                             

Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2016 13:43
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2016 13:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1453 razy