BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVI/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przed rozpoczęciem formalnego porządku obrad głos zabrał Poseł na Sejm RP – Lech Antoni Kołakowski, który serdecznie podziękował za umożliwienie zorganizowania Sejmowej Podkomisji, poświęconej przyspieszeniu prac nad realizacją inwestycji w zakresie budowy obwodnicy Łomży, w ramach budowy międzynarodowej trasy Via-Baltica. Podkreślił przy tym, że liczy na wsparcie lokalnych samorządów przy realizacji tej inwestycji, szczególnie jeżeli chodzi      o procedury administracyjne, które będą w gestii gmin.

Z kolei zaapelował do przedstawicieli lokalnych samorządów o zapewnienie kilkunastu hektarów gruntów pod utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, która mogłaby być sfinansowana ze środków rządowych i istotnie wpłynąć na regionalny rozwój.

 

Przewodniczący Rady oraz Starosta Łomżyński, nawiązując do powyższego, podziękowali panu Posłowi za dotychczasowy wkład w realizację ww. inwestycji, która w ich ocenie jest strategiczna dla całego regionu a przede wszystkim ziemi łomżyńskiej.

 

Następnie głos zabrał Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża, który serdecznie podziękował Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu oraz Dyrektorowi ZDP w Łomży za szczególnie owocną współpracę i wspólną realizację licznych inwestycji drogowych – mniejszych i większych – wykonanych na terenie gminy Łomża, wręczył przy tym wszystkim radnym słoiki tegorocznego miodu ufundowane przez radnych Rady Gminy Łomża. Podsumowując wyraził głęboką nadzieję na pomyślne zakończenie prac nad dokumentacją techniczną i następnie na przebudowę drogi przez wieś Jednaczewo.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego, podziękował panu Wójtowi za sprezentowanie miodu i dotychczasową współpracę.

 

Z kolei głos zabrał Wicestarosta, który przypomniał, że w dniu 4 i 5 czerwca br. obchodzona była 25-ta rocznica wizyty w Łomży Ojca Świętego Jana Pawła II. W ww. terminie odbyło się kilka uroczystości, natomiast podczas uroczystości Mszy Świętej w Łomżyńskiej Katedrze, gdzie można było odsłuchać występów kilku chórów, Proboszcz Katedry oraz Biskup Łomżyński wręczył wówczas pamiątkowe medale, które zostały przekazane także dla pani Elżbiety Parzych – Starosty Łomżyńskiego oraz pana Przewodniczącego – Jarosława Kuleszy. Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta jako uczestnik ww. wydarzeń, uroczyście przekazał wyróżnionym osobom pamiątkowe medale, które zostały ufundowane przez J.E. ks. Biskupa Łomżyńskiego – Janusza Stepnowskiego.

 

Zebrani nagrodzili gromkimi brawami wyróżnionych.

 

Kolejną osobą, której głosu udzielił Przewodniczący Rady był Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, który zaapelował do radnych Rady Powiatu o zrezygnowanie z podejmowania uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”. Uzasadniając podkreślił dorobek organizacji oraz to, że w jego ocenie, opłacenie składki rocznej w wysokości 2.000,00 zł samorząd powiatu nie odczuje, natomiast LOT będzie dalej skutecznie promować ziemię łomżyńską, na terenie całego kraju oraz Europy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad tematu dotyczącego zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w sprawie użyczenia części pomieszczeń Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, na potrzeby tworzonego Posterunku Policji w Piątnicy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego radni jednogłośnie przyjęli rozszerzenie porządku obrad o powyższe zagadnienie.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia części pomieszczeń Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, na potrzeby tworzonego Posterunku Policji w Piątnicy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”.

 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                       za rok 2015.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski

 14. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XV-ej Sesji Rady          Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce 1 czerwca 2016 roku, odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 22 czerwca podjęto uchwały. Były to uchwały w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Śniadowo w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych; przyjęcia porozumień z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu; zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok oraz w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok. Zarząd przyjął również projekty uchwał Rady Powiatu przedłożone pod dzisiejsze obrady.

  Ponadto Starosta zapoznała zebranych z najważniejszymi wydarzeniami, które odbyły się pomiędzy sesjami, do których zaliczyła:

  06.06.2016r. – Posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z UE.

  15.06. – 19.06 – pobyt delegacji niemieckiej z powiatu Dingolfing–Landau

  19.06.2016r. – XXIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Sławomir Łomotowski:

  Na wstępnie pragnę podziękować za wszelkie inwestycje drogowe wykonane na ternie Gminy Łomża.

  Z kolei zwracam się z prośbą o przedstawianie sprawy dotyczącej wystąpienia Wójta Gminy Łomża w sprawie wspólnej realizacji inwestycji na drodze powiatowej na odcinku przez wieś Jednaczewo.

   

  Przewodniczący Rady poinformował, że ww. sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i dzisiaj Radzie Powiatu zostanie przedstawiona w wolnych wnioskach.

   

   

  Radny Jan Kuczyński:

  Na wstępnie także pragnę podziękować za wszelkie inwestycje drogowe wykonane, w tym przypadku na ternie Gminy Piątnica.

  Proszę o ustosunkowanie się na piśmie do dwóch spraw, które już wcześniej zgłaszałem, mianowicie:

 1. Ponownie odnosząc się do drogi przez miejscowość Kobylin, pragnę zaznaczyć, że mieszkańcy chcą jasnej informacji co z tą drogą. Dotychczasowe informacje są niespójne i stąd moja interpelacja. Przypominam, że mieszkańcy pragną, aby pozostawić tę drogę na swoim miejscu, żeby tak dokonać zmian, aby nie było konieczne jej przemieszczanie.

 2. Ponadto proszę o ustosunkowanie na piśmie w kwestii drogi przez miejscowość Choszczewo, która wymaga poprawy. Gmina Piątnica deklaruje udział finansowy w ewentualnych kosztach przebudowy tego odcinka drogi.

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone radnemu na piśmie przez Dyrektora ZDP w Łomży.

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

 

Elżbieta Parzych – zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w sprawie użyczenia części pomieszczeń Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, na potrzeby tworzonego Posterunku Policji w Piątnicy wynika z prośby Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, który zwrócił się o poparcie inicjatywy dotyczącej wynajęcia pomieszczeń na parterze budynku w ww. nieruchomości. Komendant liczy na to, aby Rada Powiatu wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Z kolei Przewodniczący Rady udzieli głosu Komendantowi Policji w Łomży.

 

Jacek Adamski – już podczas pierwszych konsultacji społecznych była podnoszona kwestia potrzeby utworzenia Posterunku Policji w Piątnicy, wnioskowali o to zarówno samorządy jak i mieszkańcy. Jedyna możliwa lokalizacja tego posterunku może być w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy. Stąd nasza prośba, aby przychylnie podejść do tego tematu. Posterunek Policji musi mieć oddzielne wejścia i nie może znajdować się na piętrze.

 

Radny Jan Kuczyński – uważam, ze ten Posterunek niepotrzebnie został wcześniej zlikwidowany i konieczne jest jego reaktywowanie, miedzy innymi ze względu na wysoką przestępczość na terenie gminy Piątnica.

 

Radny Andrzej Piotrowski – jaka obsada jest przewidywana w tym Posterunku?

 

Jacek Adamski – będzie to pięcioosobowa załoga, dotychczasowi dzielnicowi pozostaną na swoich stanowiskach.

 

Elżbieta Parzych – dodam, że Wójt Gminy Piątnica i radni Gminy zadeklarowali sfinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na potrzeby tego Posterunku.

 

Jacek Adamski – tak, potwierdzam, że takie deklaracje na sesji Rady Gminy padły.

 

Elżbieta Parzych – mamy pewien problem, ponieważ Dyrektor ZPOZ stwierdził, że te pomieszczenia są niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, jednak zaoferowaliśmy wyremontowanie pomieszczeń na piętrze. Niestety takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością zainstalowania windy, co wiąże się z dużymi kosztami.

 

Jacek Adamski – myślę, że Wójt także będzie uczestniczył w tych kosztach, wstępnie takie stanowisko już wyraził.

 

Przewodniczący Rady – należy uruchomić działania, aby jak najszybciej zaczął funkcjonować ten Posterunek.

 

Radny Andrzej Piotrowski – jaka będzie forma przekazania, użyczenie czy wynajem?

 

Elżbieta Parzych – będzie to wynajem, z tym, że koszty eksploatacyjne będzie pokrywać Komenda Policji.

 

Jacek Adamski – Wójt stwierdził, że te koszty będzie pokrywać Gmina.

 

Wicestarosta Lech Szabłowski – chciałabym podkreślić, szczególnie do wiadomości radnych, to z jakimi problemami będziemy musieli się zmierzyć.

Chcemy zaproponować przyjęcie stanowiska Rady Powiatu o następującej treści: „Stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, na potrzeby tworzonego Posterunku Policji w Piątnicy. Rada Powiatu Łomżyńskiego w związku z pismem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży z dnia 13 czerwca 2016 r., w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy Piątnica, przychyla się do prośby wyraża pozytywne stanowisko, w tej sprawie tj. użyczenie bez naliczania czynszu i obciążenie tylko kosztami utrzymania pomieszczeń (podatek od nieruchomości, co i pozostałe media). Rada Powiatu Łomżyńskiego upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia stosownego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku / Komendantem Miejskim Policji w Łomży oraz Wójtem Gminy Piątnica celem akceptacji, jak też uzyskania pisemnej deklaracji w sprawie konkretnych zobowiązań finansowo – rzeczowych, ich wysokości, zakresu, czasu i terminu realizacji, związanych z dostosowaniem budynku, urządzeń i infrastruktury dotyczącej Zespołu Gabinetów Lekarza rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia w Piątnicy dla potrzeb zarówno wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, jak również porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.  

Na dziś sytuacja prawna tego budynku jest taka, że w roku 1999 w zarząd został on przekazany dla ZPOZ. W tej chwili przekazanie w zarząd czy użyczenie tych pomieszczeń dla kogoś innego leży w gestii Dyrektora ZPOZ lub cofnięcie przekazania w zarząd ZPOZ i wówczas pomieszczeniami będzie dysponował Zarząd Powiatu.

Dyrektor ZPOZ może pomieszczenia wynająć, ale na potrzeby związane z ochroną zdrowia, a tutaj takich potrzeb nie ma.

Natomiast wcześniej, za zgodą Zarząd Powiatu, te pomieszczenia na parterze zostały wynajęte do końca roku instytucji, która zajmuje się badaniem słuchu.

Poza tym pomieszczenia te zostały wyremontowane z udziałem środków NFZ i liczona jest od tych kosztów amortyzacja.

Z kolei jeżeli na piętrze będą pomieszczenia, w których świadczyć będziemy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to zapewnić musimy pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, czyli zainstalowanie windy. To są warunki konieczne, a nie uznaniowe.

Staramy się pomóc Komendzie Policji w Łomży w pozyskaniu pomieszczeń w naszym ZGLR       w Piątnicy, stąd też proponujemy przyjęcie zacytowanego stanowiska, natomiast windę zamontować w przyszłym roku – przy wsparciu środków z NFZ. Jesteśmy otwarci i chcemy Policję wspierać, ale musimy zmierzyć się z tymi problemami.

 

Radny Jan Kuczyński – odbiegając od meritum apeluję do Policji o to, aby budować zaufanie Policji i między innymi stosować pouczenia w sytuacjach kiedy np. rolnik nie ma jednego światła    i nie stanowi istotnego zagrożenia dla uczestników ruchu.

 

Jacek Adamski – w tej kwestii zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu, które dziś odbędzie się    w ratuszu w Łomży.

 

Radny Sławomir Łomotowski – kiedy jest planowane uruchomienie tego Posterunku?

 

Jacek Adamski – dla nas potrzeba około 2 miesięcy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego stanowisko w sprawie użyczenia części pomieszczeń Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży – Filia        w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, na potrzeby tworzonego Posterunku Policji w Piątnicy zostało przyjęte 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. Podsumowując zaznaczyła, że zmiany dotyczą wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty dotacji celowej w ramach środków Ministerstwa Finansów – na zadanie przebudowa mostu w Konarzycach oraz dotacji Miasta Łomży na współfinansowanie kosztów3. zakupu serwera dla Wydziału GN. Ponadto 43.901,00 zł pozostało z rozliczenia wniosku o płatność z projektu Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności. Także w roku bieżącym będą mniejsze dochody z tytułu najmu pomieszczeń. Zmianie uległy wydatki na szkolenia, ponieważ ZDP nie otrzymał środków zewnętrznych na ten cel. Zmiany dotyczą także wprowadzenia zmian z zakresu wydatków majątkowych.

Wszystkie kwoty zostały ujęte w przekazanych Państwu załącznikach. Deficyt budżetowy nie ulega zmianom.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian             w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego proponuje uchylenie poprzedniej uchwały Rady Powiatu w tej samej sprawie. Zmiany dotyczą kwestii technicznych, bowiem zmieniła się podstawa prawna, a także został zaciągnięty kredyt, co wymusiło zmiany w załącznikach i a także zmiany w systemie bestia.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GN.

 

Stanisław Kozikowski omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Objaśniając zaznaczył, że w ramach powyższego wsparcia Powiat Łomżyński udzieli Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego wsparcia finansowego w wysokości 5 412,95 zł na realizację Projektu pn. ,,Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji i budynków” na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielone w roku 2016 z budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie fiszy projektowej do ww. Projektu w ramach Osi priorytetowej 8. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Rady przypomniał, że przed sesją głos zabrał pan Skarżyński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”, który przedstawił argumenty przemawiające za tym, aby samorząd powiatu łomżyńskiego pozostał w strukturach ww. organizacji.

Z kolei o zabranie głosu poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lach Szabłowski – omówił projekt uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego              z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”. Objaśniając stwierdził, że Zarząd Powiatu Łomżyńskiego już na początku kadencji postanowił przeanalizować swoje uczestnictwo w poszczególnych organizacjach, w szczególności pod kątem korzyści płynących       z tego członkostwa. Niedawno Rada Powiatu – na wniosek Zarządu – podjęła uchwałę                   o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Euroregion Niemen. Aktualnie po przeprowadzeniu kilku dyskusji, Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”. W ramach dotychczasowo uiszczanej opłaty członkowskiej w tym stowarzyszeniu, będzie możliwe funkcjonowanie w stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe, do którego niedawno nasz samorząd przystąpił. W tej organizacji będziemy mogli skutecznie funkcjonować i pozyskiwać środki zewnętrzne na rzecz rozwoju i promocji. Ponadto mamy prężnie działających nasz Wydział, który bardzo dobrze realizuje zadania na rzecz rozwoju, promocji i promocji turystyki. Zauważyłem brak aktywności członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”, szczególnie samorządów gminnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Wobec powyższego proszę o podjęcie tej uchwały.

 

Radny Jan Kuczyński – środki, które płaciliśmy rocznie dla Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska” nie były duże, to tylko 2.000,00 zł, natomiast na pewno będziemy mieli pewne korzyści z tytułu promocji turystyki. W naszym powiecie jest masa gospodarstw agroturystycznych. Także warto dodać, ze ta organizacja wydała książeczkę, w której promuje nasz powiat.

 

Radny – Adam Zaczek – nie zgadzam się z tymi argumentami, uważam, że jeżeli ktoś wydaje jakąś broszurę i nie konsultuje z nami treści w niej publikowanych, to nie warto finansować takich podmiotów.  Jeżeli Pan prowadzi firmę i nie konsultuje z Panem treści, które dotyczą Pana firmy, to jest nieprawidłowość.

 

Radna Barbara Zalewska – w mojej ocenie mogło dojść do jakiegoś nieporozumienia lub niedomówienia w tym zakresie.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – w uzupełnieniu pragnę dodać, że Zarząd Powiatu na swoim ostatnim posiedzeniu podjął decyzję w niniejszej sprawie, po dokonaniu szczegółowej analizy, natomiast Pan Skarżyński podczas rozmowy ze mną w odpowiedzi na naszą ocenę zaczął straszyć sądami, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ponadto zachęcam, abyście Państwo zapoznali się dokładniej z tym biuletynem, który wydaje przedmiotowa organizacja. Uważam, że jest on bardzo niskiej jakości.

 

Przewodniczący Rady – proszę pana Wicestarostę, aby szerzej odniósł się do wyborów podczas walnego zgromadzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”, ilu członków uczestniczyło w tym spotkaniu.

 

Lech Szabłowski – podczas tego zebrania nie było przedstawicieli gmin z naszego powiatu.

 

Radny Antoni Włodkowski – nie mamy obowiązków przynależności do żadnego stowarzyszenia, powinniśmy ocenić taki udział pod kątem korzyści dla naszego samorządu i naszych mieszkańców. W mojej ocenie zaproponowana decyzja jest odpowiednia, lepiej działać w dwóch organizacjach prężnie, niż w kilku mizernie.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska” została podjęta 14-ma głosami „za”, i 2-ma głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali sprawozdanie dotyczące niniejszego tematu, po czym o zabranie głosu poprosił gł. spec. Wydziału PRS.

 

Elżbieta Gosk – zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Radny Andrzej Piotrowski – na marginesie chciałbym dodać, że z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w niektórych przypadkach, mimo że na początku roku nastąpiło wsparcie poszczególnych zadań, w trakcie roku środki dla danej organizacji są zwiększane, czyli zabrakło na dany cel, np. w przypadku zadania pn. podsumowanie realizacji współzawodnictwa i kalendarza imprez sportowych.

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do powyższego tematu.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego tematu – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Ad 12 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na interpelacje radnego Jana Kuczyńskiego zostaną udzielone na piśmie.

 

Następnie odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji na drodze powiatowej na odcinku przez wieś Jednaczewo oraz pisma pana Piotra Kłysa – Wójta Gminy Łomża w sprawie dokończenia prac nad dokumentacją techniczną      i następnie wykonania przebudowy drogi przez wieś Jednaczewo, poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie stanowiska Komisji, które to dotyczy ww. sprawy.

 

Jacek Nowakowski – na wstępnie chciałbym zaznaczyć, że problemową sprawę znam bardzo dobrze, ponieważ nawet w ostatnim czasie brałem udział w spotkaniu poświęconemu problemowi wykonania przebudowy drogi przez wieś Jednaczewo, w którym brali udział między innymi przedstawiciele ZDP oraz samorządu Gminy. W mojej ocenie Powiat nie ma ze swojej strony żadnych zaniedbań, natomiast Wójt biorąc pewne zadania na swoje barki nie wykonał ich i stąd też powstały pewne komplikacje.

Wobec tego Komisja zaproponowała, aby Wójt wziął w zarząd ten odcinek drogi, a Powiat wykona wszelkie inne zobowiązań, które zadeklarował we wcześniejszym porozumieniu – czyli przede wszystkim 50 % udział finansowy.

Największym problemem w przyszłości będzie wykup gruntów, będzie to bardzo duża kwota, której na pewno nie udźwignie Powiat.

W tej chwili mamy rozpoczętą współpracę w zakresie dwóch inwestycji: przebudowa drogi Łochtynowo – Konarzyce – z budową mostu oraz przebudowa odcinka drogi Stara Łomża – Pniewo.

Jeżeli Wójt chce to my powinniśmy przekazać Wójtowi ten odcinek w zarząd. Nie wspominając nawet o tych dwóch dużych przedsięwzięciach, to należy pamiętać, że także prowadzimy duże inwestycje oraz inne mniejsze zadania na terenie pozostałych gmin.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Swiderski – porozumienie w tej sprawie było zawarte w ubiegłym roku. Określimy           w zakresy obowiązków obu stron. Natomiast 29 kwietnia br. projektant poinformował nas, że projektu nie będzie, co wynika z kolizji w Urzędzie Gminy.

W tej sytuacji nie ma umowy. Może sprawę zacząć od nowa lub przekazać ten odcinek drogi, np. na okres 25 lat, w zarząd Gminie. W tym kierunku powinniśmy iść.

 

Radny Sławomir Łomotowski – praktycznie to jest II kadencja, gdzie ten odcinek drogi staramy się zrealizować. Ten odcinek drogi jest w złym stanie. Moim zdaniem powinniśmy wybrać najbardziej skuteczny i efektywny sposób na rozwiązanie problemu. Proponuję zorganizować spotkanie, w którym będzie uczestniczył Wójt. Musimy wspólnie ustalić co dalej robić. To jest odcinek o długości 1,3 km, na którego modernizację czaka wielu mieszkańców. Także chciałabym być zaproszony na te spotkanie.

 

Radny Adam Zaczek – chciałbym przypomnieć, że ten odcinek drogi to zaledwie część całego odcinka. Jest to droga nieutwardzona i zrobienie tego kawałka pozbawi nas szansy na to, aby wykonać remont całości w kierunku Nowogrodu. Pozostałe 4 km trzeba także rozważać. Spotkajmy się także z samorządem Gminy Nowogród. Jeżeli teraz tego nie rozważymy, to pozostałe 4 km nie będą już w niczyim zainteresowaniu.

 

Radny Sławomir Łomotowski – dziękuję za troskę o ten odcinek, który w całości ma ponad 5 km długości, ten pomysł, aby w całości go wyremontować już był, także dyskutowaliśmy w tej kwestii z samorządem gminy Nowogród. Jednak w tym przedmiocie nic nie wyszło i wobec tego podzieliliśmy to na etapy.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – pragnę wyjaśnić, ze w tamtej kadencji w tej sprawie były podjęte działania, było kilka spotkań na poziomie samorządów gminy Łomża, gminy Nowogród oraz naszego powiatu. Wtedy rozmawialiśmy o ujęciu całościowym, ale już wtedy rozważaliśmy to, skąd weźmiemy pieniądze. Same sporządzenie projektu technicznego może zamknąć sprawę zrealizowania tego w całości.

Ze wspomnianymi samorządami realizowaliśmy inne inwestycje i nie było mowy o tak dużym zaangażowaniu finansowym, aby wykonać całość – odcinek o długości około 5,3 km.

 

Radny Jan Kuczyński – popieram Dyrektora ZDP i uważam, że jeżeli Wójt chce robić ten odcinek, to dajmy mu go w zarząd i szansę, niech to robi. Przekażmy mu tę drogę na 5 lat.

 

Radny Andrzej Piotrowski – w tym piśmie jest napisane jedynie to, aby dokończyć dokumentację, a kwestia tego kto będzie miał w zarządzie ten odcinek, to nie jest w tym momencie istotne. Natomiast jeżeli będziemy mieli wykonać ponad 5 km drogi, to nas to zablokuje finansowo na kilka lat i nie jest to realne do wykonania i w ogóle może zablokować tę inwestycję.

 

Radny Tomasz Chojnowski – to aby była cała ta droga modernizowana było analizowane, jednak to nie doszło do skutku. Należy zaznaczyć, że nie jesteśmy winni w tej sprawie – że nie doszło do wykonania projektu. W związku z tym uważam, że najrozsądniej jest przekazać ten odcinek drogi w zarząd Gminie Łomża.

 

Radny Adam Zaczek – podkreślam, że nie oceniam tego z jakiego powody, czy z czyjej winy nie doszło do realizacji inwestycji w całości. Jednak moim zdaniem warto porozmawiać w szerszym gronie, czy są możliwości wykonania całości odcinka, np. tak jak to było w przypadku inwestycji przez wieś Jankowo Młodzianowo na terenie gminy Nowogród. Wtedy będziemy mieli zamkniętą całą drogę i nie zostaniemy z pozostałą częścią drogi.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Swiderski – dodam, że umowy już nie mamy, jednak mamy zawansowanie prac w tej sprawie i ze względu na problem z uzgodnieniami z siecią energetyczną, możliwe jest zastosowanie projektu zamiennego, na to pozwala nam ustawa o drogach.

 

Radny Andrzej Piotrowski – skupmy się na tym etapie na wykonaniu projektu technicznego.

 

Radny Sławomir Łomotowski – proszę o zorganizowanie spotkania w tej sprawie.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – takie spotkanie powinno być z udziałem przedstawicieli samorządy gminy Nowogród.

 

Radny Jan Kuczyński – apeluję o przyjęcie pomysłu Dyrektora ZDP.

 

Przewodniczący Rady – nie zamykajmy możliwości rozszerzenia projektu o modernizację pozostałej części drogi.

 

Radny Andrzej Piotrowski – jeżeli Wójt Gminy Łomża nam nie wskazuje co mamy robić, to my także nie powinniśmy tego robić w stosunku do niego.

 

Przewodniczący Rady – jako kontrast dodam, że podczas wizyty delegacji z Dingolfing Landau dowiedzieliśmy się, że teraz na ich terenie są wyodrębnione inwestycje i środki tylko na drogi żwirowe.

 

Następnie zapytał zebranych czy mają dalsze uwagi lub pytania odnoszące się do powyższego tematu.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad 13 W wolnych wnioskach Radny Jan Kuczyński – stwierdził, że w okolicach drogi powiatowej i gminnej w pobliżu Mleczarni w Piątnicy wytworzyło się duże wyżłobienie – ubytek w nawierzchni.

 

Dyrektor ZDP – poinformował, że zostanie to w najbliższym czasie zdiagnozowane i po stwierdzeniu ubytków w drodze powiatowej zostanie to naprawione.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Radny Antoni Włodkowski – czy sołtys wsi Krzewo Nowe złożył wniosek w sprawie zamontowania lustra poprawiającego widoczność?

 

Dyrektor ZDP – poinformował, że taki wniosek nie wpłynął.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady   XVI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

     

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 12:24
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 12:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1395 razy