BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 1 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Biedrzyckiego oraz radnego Jacka Nowakowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce 22 kwietnia 2016 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.

  Podczas posiedzenia w dniu 28 kwietnia podjęto 4 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok,

 • przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku,

 • zmiany planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego,

 • przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

  Podczas posiedzenia w dniu 18 maja podjęto 9 uchwał. Były to uchwały w sprawie:

 • upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)”.

 • przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 • przyjęcia porozumień z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 • przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 • przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

 • w sprawie przyznania nagrody rocznej.

  Zarząd przyjął również 1 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. Ponadto zatwierdzono Arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2016/2017; rozpatrzono sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 oraz rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia      w Piątnicy z przeznaczeniem na gabinet audio-protetyczny.

  Podczas posiedzenia w dniu 30 maja 2016 r. podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna.

  PonadtoStarosta zapoznała zebranych z najważniejszymi wydarzeniami, które odbyły się pomiędzy sesjami.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Jan Kuczyński:

 1. Odnosząc się do drogi przez miejscowość przez miejscowość Kobylin, pragnę zaznaczyć, że mieszkańcy chcą, aby pozostawić tę drogę na swoim miejscu, żeby tak dokonać zmian, aby nie było konieczne jej przemieszczanie.

 2. Ponadto droga przez miejscowość Choszczewo wymaga poprawy, natomiast Gmina Piątnica deklaruje udział finansowy w ewentualnych kosztach przebudowy tego odcinka drogi.

  Z kolei chciałabym podziękować za zamontowanie lustra, o które prosiłem.

   

  Radny Antoni Włodkowski:

 1. Chciałabym poinformować, że istnieje pilna potrzeba zebrania żwiru na odcinku drogi od  m. Górki Sypniewo – na rozwidleniu w stronę m. Budy Mikołajki.

 2. W m. Górki Sypniewo są także zapadnięcia, które występując w okolicach stawu, proszę o interwencję w tej sprawie.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk: w marcu w siedzibie Gminy Miastkowo, podczas sesji Rady Gminy, odbyło się spotkanie z udziałem Pani Poseł Krynickiej, Wicestarosty – Lecha Szabłowskiego i Dyrektora ZPOZ – p. Studenckiego, które dotyczyło utworzenia gabinetu lekarskiego podstawowej opieki zdrowotnej w Miastkowie. Czy coś już ustalono w tej sprawie?

   

  Radny Adam Zaczek: jest niedokończony kawałek drogi w m. Chmielewo w kierunku drogi wojewódzkiej, około 200 m. Proszę o skonsultowanie się z Gminą Nowogród w sprawie ewentualnego wystąpienia  z propozycją przekazania działek, aby dokończyć tę inwestycję, która już od kilku lat nie jest dokończona. 

 

Radna Barbara Zalewska:

Proszę o załatanie dziur w centrum Nowogrodu.

 

 

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 10 porządku obrad.

 

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad 6 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z Uchwala RIO z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu    z wykonania budżetu za 2015 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei o zabranie głosu poprosił Starostę Łomżyńskiego.

 

Elżbieta Parzych – zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Starosta Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Powiatu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku stanowiła Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono: Dochody budżetu Powiatu 26 247 706,00 zł; z tego: dochody bieżące 25 673 905,00 zł; dochody majątkowe 573 801,00 zł. Wydatki budżetu Powiatu 27 426 061,00 zł; z tego: wydatki bieżące 24 918 078,00 zł; wydatki majątkowe 2 507 983,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu 1.178.355,00 zł.

W trakcie 2015 roku zmiany do budżetu wprowadzono 10 Uchwałami Rady, 39 Uchwałami Zarządu oraz 49 Decyzjami Kierowników jednostek budżetowych. W wyniku prowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu 33 583 377,00 zł; z tego: dochody bieżące 29.174 546,00 zł; dochody majątkowe 4 408 831,00 zł. Wydatki budżetu Powiatu 36 930 704,00 zł; z tego: wydatki bieżące 28 570 704,00 zł; wydatki majątkowe 8 360 000,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu 3 347 327,00 zł.

Dochody budżetu Powiatu zostały określone po zmianach na 2015 rok w wysokości 33 583 377,00 zł, a realizacja ich wyniosła 33 594 800,94 zł tj. 100,03 %.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyodrębniono dochody bieżące, które wykonano na kwotę 29 323 830,11zł, tj. 100,51 % i dochody majątkowe, które ukształtowały się na poziomie 4 270 970,83zł, co daje 96,87 % planu rocznego.

Dochody majątkowe osiągnięte w 2015 roku stanowią 311,5% dochodów uzyskanych w 2014r.

W budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 36.930.704,00 zł, których wykonanie ukształtowało się na poziomie 34.336.898,49 zł, tj. 92,98%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 27.107.161,40 zł, czyli 94,88%, zaś wydatki majątkowe w wysokości 7.229.737,09 zł, tj. 86,48 % planu.

Zmiana wysokości wydatków bieżących w stosunku do 2014 r. związana była z wyższą realizacją zadań finansowanych środkami z Unii Europejskiej (wydatki bieżące w 2014 r. – 4.461.909,82 zł a w 2015 r. – 1.603.645,06 zł natomiast wydatki majątkowe w 2014 r. – 472.518,99 zł a w 2015 r. – 2.875.842,46 zł). Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, zrealizowane zostały w wysokości dotacji celowych, jakie zostały przyznane, przez Wojewodę Podlaskiego. Plan wydatków został ustalony na poziomie 5.625.600,00 zł, zaś po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżetowego ostatecznie ukształtowano go na kwotę 5.778.704,00 zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji na w/w zadania wydatkowano kwotę 5.260.499,38 zł.

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2015 polegały na:

 1. zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin;

 2. wprowadzeniu do realizacji zadania współfinansowanego środkami z UE „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie);

 3. uzyskaniu dotacji z rezerwy celowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na drogę nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty na odcinku Mocarze – Chyliny;

 4. otrzymaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych środków na remont drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn – Rządkowo – Wyrzyki – DK 64, na odcinku DK 64 – Wyrzyki (realizacja bieżących zadań własnych);

 5. otrzymaniu dotacji celowej ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi powiatowej nr 1826B Gardoty – Grzymki;

  W rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych ujemna różnica między dochodami a wydatkami jest deficytem sektora finansów publicznych.

  Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2015 r. zaplanowano na poziomie 1 178 355,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 3 347 327,00 zł. Ostatecznie w wyniku działań podjętych w trakcie roku budżet 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 742.097,55 zł.

  Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2015 r. wynosi 2.216.668,71 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2014 r. (1.705.778,73 zł) nadwyżka operacyjna wzrosła o 510.889,98 zł, co stanowi wzrost o 30 %.

  Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosząca 2 348 198,24 zł, będzie mogła być źródłem sfinansowania deficytu w 2016 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

  Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy o ochronie środowiska, które nie zostały zagospodarowane w całości w budżecie 2015 roku w kwocie 554 504,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska.

  Na sfinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowych, pomocy finansowej udzielonych przez gminy, dotacji z budżetu państwa, środków własnych powiatu, środków europejskich oraz kredytu.

  Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 r. (1.121.213,95 zł) dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz bieżących wydatków zafakturowanych w miesiącu grudniu, które zostały opłacone w 2016 r. (na poziomie zobowiązań z 2014 r.)

  Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

  Należności wymagalne na koniec 2015 roku wynosiły 10.528,16 zł, z czego 7.824,50 zł są to sprawy skierowane do egzekucji komorniczej dotyczące kar z tytułu odstąpienia od umowy, natomiast kwota 1.914,64 zł jest to należność rozłożona na raty. Pozostałe należności dotyczą opłat za zajęcie pasa drogi.

  W 2015 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

  W trakcie 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. Spłata rat kredytu zaplanowano na lata 2016-2020. Planowane koszty obsługi zadłużenia - 9.000,00 zł w 2015 r. poniesiono w kwocie 1.480,82 zł.

  Mając na uwadze poziom dochodów własnych Starostwa 3.448.792,91 (bez dotacji krajowych i z UE oraz subwencji i udziałów w PIT i CIT) należy stwierdzić, że starostwo ma nieznaczny wpływ na poziom dochodów, gdyż dochody własne stanowią zaledwie 10,27 % dochodów ogółem. Dlatego też należy w 2016 r. podjąć działania zmierzające do zrównoważenia budżetu, gdyż kolejne kredyty spowodują znaczne pogorszenie sytuacji finansowej w kolejnych latach.

  Podsumowując powyżej przedstawione informacje, które zawierają szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, iż budżet realizowany był z zachowaniem zasad oszczędności, gospodarności, celowości i legalności dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań. Budżet powiatu realizowany był w granicach określonych przez podjęte uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Znaczne obniżenie poziomu wykonanego deficytu budżetu w 2015 roku jest zjawiskiem pozytywnym, jednak w kolejnych latach, w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej powiatu, należy dążyć do zrównoważenia budżetu

  Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje dane o:

 1. przysługujących prawach własności

 2. innych niż własność prawach majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcyjnych, akcjach i posiadaniu

 3. o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji

 4. dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

 5. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

  Mienie komunalne (środki trwałe) o łącznej wartości brutto 93.023.027,73 zł,

  W stosunku do 2014 r. ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 7.743.283,65 zł.

  1.W Starostwie o 3.304.185,40 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej i Wdrażanie elektronicznych usług

  2. w Zarządzie Dróg Powiatowych o 4.024.191,72 – budowa dróg

  3. ZPOZ o zakup aparatu USG i wykonanie przyłącza gazowego w Piątnicy

  Starostwo Powiatowe w Łomży posiada udziały w funduszu pożyczkowo-poręczeniowym wysokości 10.000,00 zł,

  Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2015r. wyniosły 344.508,15 zł,

  Przedstawione sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. Bilansu z wykonania budżetu

 2. Łącznego bilansu jednostek budżetowych

 3. Łącznego rachunku zysków i strat

 4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu

  Sprawozdania sporządzono na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

  Bilans z wykonania budżetu- przedstawia stan środków pieniężnych zgromadzonych na koncie na koniec roku 2015 w wysokości 2.762.237,56. W stosunku do 2014 r. nastąpił wzrost środków o kwotę 232.728,93. Istotną zmianą w stosunku do 2014 r. jest poz. zobowiązania finansowe 1.000.000,- kredyt zaciągnięty w 2015 r. Skumulowany wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.013.980,00 – czyli o wynik budżetu za 2014 r.

  Bilans jednostkowy łączny – na koniec roku zamknął się sumą bilansową 65.320.779,51. Zasadnicza zmiana w stosunku do 2014 r. polega na zwiększeniu wartości aktywów trwałych o 4.918.777,75 oraz zmniejszeniu wartości środków trwałych w budowie o 1.291.266,97 – o wartość inwestycji z 2014 r. oddanych do użytku.

  Rachunek zysków i strat – na koniec roku wykazuje zysk w wysokości 7.134.336,46. W stosunku do 2014 r. wypracowany zysk jest wyższy o 2.010.339,97.

  Reasumując, sprawozdania: budżetowe oraz finansowe są sporządzone prawidłowo  i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową Powiatu Łomżyńskiego. W związku z powyższym proszę o przyjęcie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za rok 2015 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok.

   

  Radny Jan Kuczyński – zwracam się z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie gmin w udział   w inwestycje finansowe, już te rozmowy się toczą i są zawierane porozumienia, jednak jeszcze bardziej należy wykorzystać te szansę. Nie stać nas na kredyty, które znacząco mogą wpłynąć na ilość przebudowanych dróg, stąd też proponuję zawierać porozumienia z gminami. Ponadto apeluję o to, aby zwiększyć wynagrodzenia dla pracowników naszego samorządu.

   

  Starosta – od powstania powiatu łomżyńskiego współpraca z gminami była widoczna. Natomiast podział dróg jest jaki jest. Drogi powiatowe powinny łączyć poszczególne gminy, natomiast  w znacznej większości stanowią drogi wewnętrzne – gminne. Z tego powodu gminy rozumieją potrzebę wsparcia inwestycji na drogach powiatowych.

  Odnosząc się do kwestii podwyżek, to potwierdzam, że wynagrodzenia są bardzo niskie   w podległych jednostkach i Starostwie Powiatowym. Mieliśmy z panią Skarbnik plan wprowadzenia podwyżek, jednak nawet kilkuprocentowa podwyżka, skutkuje zwiększeniem wydatków o około 600.000, 00 zł.

   

  Radny Jan Kuczyński – jeżeli nie będzie podwyżek to pracownicy będą odchodzić w inne miejsca.

   

  Starosta – potwierdzam, że jesteśmy za wprowadzeniem podwyżek i taki projekt przedłożymy Komisji Budżetu.

   

Z kolei wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinie Komisji z dnia 9 maja 2016 roku o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 rok (ww. opina stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok została podjęta 13-ma głosami „za”, 2-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z Uchwala RIO z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji z dnia 9 maja 2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2015 rok (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok została podjęta 13-ma głosami „za”, 2-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. Podsumowując zaznaczyła, że zmiany dotyczą wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 21.000,00 zł z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz wprowadzenia dotacji z innych jednostek samorządowych w wysokości 345.000,00 zł na pokrycie kosztów remontów dróg i poboczy. Projekt także odnosi się do wydatków zwiększonych z tytułu niezrealizowanych w 2015 roku zadań przez ZDP. Ponadto do wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją dodatkowych usług geodezyjnych oraz w związku dotacją Urzędu Miasta Łomża na organizację Festiwalu Muzycznych Dni Drozdowo – Łomża.

Dodatkowo zostały zwiększone wydatki majątkowe na zakup nowego serwera – kwotą 61.000,00 zł. W tym zadaniu także będzie partycypować Urząd Miasta.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku wszyscy zainteresowani otrzymali.

Nawiązując do powyższego oceni, że sprawozdania wynika, iż praca Rzecznika jest coraz bardziej potrzebna, bowiem liczba zgłaszających się osób po pomoc z roku na rok zdecydowanie przybywa (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Następnie zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do powyższego tematu.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego tematu.

 

Ad 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Janusz Swiderski – Dyrektor ZDP odpowiadając na pierwszą interpelację stwierdził, że został sporządzony wykaz osób - właścicieli działek, mieszkańców Kobylina, który został przekazany Wójtowi i ta sprawa była konsultowana z mieszkańcami. Wg prowadzonych konsultacji sprawa niebawem powinna być uregulowana, obecnie się nią zajmujemy.

 

2) Dyrektor ZDP – droga przez miejscowość Choszczewo, skontaktujemy się z Gminą Piątnica w sprawie ewentualnej naprawy tego odcinka.

 

3) Dyrektor ZDP – potrzeba zebrania żwiru na odcinku drogi od m. Górki Sypniewo – na rozwidleniu w stronę m. Budy Mikołajki, zostanie to niezwłocznie usunięte.  Ponadto zapadnięcia, które występując w okolicach stawu w tej samej miejscowości zostaną sprawdzone przez pana Kazimierza Polkowskiego.

 

4) Dyrektor ZDP – niedokończony kawałek drogi w m. Chmielewo w kierunku drogi wojewódzkiej, około 200 m. – sprawa ta nie jest mi szczegółowo znana, jednak prawdopodobnie chodzi o uregulowanie stanów własności działek. Zajmiemy się tą sprawą.

 

5) Dyrektor ZDP – droga w centrum Nowogrodu przy cmentarzu, tam chodzi o odwodnienie, doraźnie będziemy tam wykonywać naprawy.

 

Dyrektor ZPOZ – Stanisław Studencki – utworzenie gabinetu lekarskiego podstawowej opieki zdrowotnej w Miastkowie uzależnione jest od pozyskania lekarza, który chciałby tam pracować. Zgłosiła się jedna osoba, jednak był to ratownik medyczny. Czekamy na inne zgłoszenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ad 11 Wolne Wnioski.

 

Radny Antoni Włodkowski – na poprzedniej sesji zgłaszałem potrzebę uzupełnienia żwirem nawierzchni w miejscowości Motyka. Jednak nie zostało to wykonane, proszę o realizację tego zadania.

 

Kaźmierz Polkowski – koordynator ZDP – sołtys poinformowała nas, że tam już wszystko zostało uregulowane. My sołtysowi zostawiamy kruszywo i on sam je rozwozi lub uzupełnia nim braki w nawierzchni.

 

Przewodniczący Rady – dodał, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie Podkomisji Sejmowej, która będzie obradować w szerokim gronie w sprawie Via Balitica. Nawiązując do powyższego serdecznie zaprosił wszystkich radnych na te spotkanie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 12 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

           

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:20
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 15:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1362 razy