BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XI/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 2 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.

 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2014 rok.

 9. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2015 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.

 10. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2015 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z X-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z X-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji rady Powiatu, która miała miejsce 27 października 2015 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.

  Podczas posiedzenia w dniu 9 listopada podjęto 1 uchwałę. Była to uchwała w sprawie:

  1. zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

  Podczas posiedzenia w dniu 13 listopada podjęto 4 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

  1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  2. powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

  3. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024

  4. projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  Zarząd przyjął również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji Powiatu Łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.

  Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży na Gabinet Stomatologiczny.

  Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Piątnicy, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego.

  Zajęto stanowisko w sprawie uregulowania stanu prawnego działek znajdujących się na terenie Gminy Śniadowo stanowiących mienie komunalne będące własnością gminy, a w rzeczywistości posiadających status dróg powiatowych.

  Podczas posiedzenia w dniu 25 listopada podjęto 4 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

  1. ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

  2. udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

  3. 4. dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.  

  Przyjęto 2 porozumienia :

 • z Gminą Nowogród w zakresie utrzymania zimowego i letniego dróg na terenie Gminy

 • z Gminą Jedwabne w zakresie utrzymania zimowego i letniego dróg na terenie Gminy

 1. Podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym podjęto 3 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

  1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Łomżyńskim w 2016 roku.

  2. powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  3. darowizny sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

  Zarząd przyjął również projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

  Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłam osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:

  11.11.2015r. – Uroczystości związane z obchodami święta Niepodległości oraz wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego.

  14.11.2015r. – I Wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek 2015r.

  17.11.2015r. – Spotkanie z Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sprawie współpracy samorządów.

  19.11.2015r. – Uroczyste podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2015.

  20.11 – 25.11 2015r. – wyjazd delegacji na festiwal MODE H do Francji.

  20.11.2015r. – Uroczyste podsumowanie VI powiatowego konkursu plastycznego „Hanka Bielicka w oczach dzieci” oraz uroczyste obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK

  21.11.2015r. – Obchody XXIII Łomżyńskiego Dnia Walki z cukrzycą.

  26.11.2015r. – Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz sesja Rady Gminy Śniadowo.

  27.11.2015r. – Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; Jubileusz X-lecia Instytutu Medycznego im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz XXIII Giełda Piosenki Dziecięcej          i Młodzieżowej

  28.11.2015r. – Spotkanie Ambasadorów Światowych Dni Młodzieży.

  1.12.2015r. – Posiedzenie Komisji Budżetu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

 • Radny Sławomir Łomotowski – wszystkie moje zapytania dotyczą spraw drogowych.

 1. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie kruszywa na poboczu w miejscowości Zawdy, na drodze w kierunku Giełczyna.

 2. Zwracam się o poszerzenie zakrętu w Pniewie, który jest bardzo ostry i tym samym niebezpieczny. Powoduje utrudnienia w przewozie dzieci gimbusem. Wójt przeznaczył część działki gminnej na poszerzenie tego odcinka drogi.

 3. Chciałbym także się dowiedzieć, czy będzie kontynuacja inwestycji na poboczu z miejscowości Jarnuty do Janowa.

 4. Droga powiatowa w kierunku Dłużniewa z Łochtynowa wymaga naprawy – konkretnie dotyczy to zakrętu.

 5. Ponadto skrzyżowanie w miejscowości Jarnuty wymaga poszerzenia, ponieważ maszyny i pojazdy rolnicze nie mieszczą się na tym skrzyżowaniu.

   

 • Radny Jan Kuczyński:

 1. Chciałbym zapytać o możliwość uzupełnienia pobocza w miejscowości Czarnocin – na trasie do Chludni.

 2. Ponadto chciałbym poprosić o przegłosowanie wniosku dotyczącego wykonania projektu technicznego na przebudowę drogi na odcinku Piątnica – Krzewo. Wójt Gminy Piątnica jest zainteresowany dofinansowaniem tej inwestycji. Proponuję spotkanie w tej sprawie z radnymi Gminy Piątnica oraz Wójtem, aby ustalić szczegóły w tej sprawie. Moim zdaniem na ten cel powinniśmy zarezerwować 200.000,00 zł. Ten odcinek drogi jest szczególny w naszym powicie. Jest tam bardzo duże natężenie ruchu. Musimy wykorzystywać takie szanse, gdzie możemy pozyskać środki zewnętrzne, np. z gminy. Wobec tego składam wniosek formalny o przeznaczenie na ww. cel kwoty 200.000,00 zł, ze środków przyszłorocznego budżetu.

    

 • Radny Dariusz Kossakowski:

 1. Chciałbym zapytać się jaka jest możliwość załatwienia sprawy dotyczącej modernizacji drogi przez m. Olszyny – konkretnie wykonania odwodnienia.

 2. Ponadto odnosząc się do drogi przez m. Taraskowo proszę o wyprofilowanie – złagodzenie na tym odcinku dwóch zakrętów.

  Także składam Zarządowi Powiatu podziękowanie za wybudowanie – naprawę odcinka drogi przez miejscowość Olszyny i Wyrzyki.

   

  Radny Adam Zaczek – uważam, że przed zgłoszeniem wniosku formalnego w sprawie przeznaczenia środków na wykonanie projektu technicznego na modernizację odcinka drogi Piątnica – Krzewo, trzeba zorganizować spotkanie w tej sprawie z Wójtem i radnymi Rady Gminy.

   

  Przewodniczący Rady – tę kwestię omówimy w dalszym etapie obrad.

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 11 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok dotyczy, ogółem wprowadzenia po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 2.289.494,00 zł.

Wynika to ze zmian wprowadzanych przez Zarząd Powiatu od ostatniej sesji Rady. Ponadto dwie pozycje dotyczą: przyznania dotacji celowej dla Muzeum Przyrody w Drozdowie – kwoty 14.000,00 zł – sfinansowanie kosztów wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, w ramach planowanej rewaloryzacji Dworu Lutosławskich, a także dotacji Gminy Śniadowo na sfinansowanie wspólnej inwestycji w zakresie zakupu spirometru dla Szpitala Wojewódzkiego. Planujemy na ten cel kwotę 7.000,00 zł.

Do projektu uchwały dołączyliśmy szczegółowy opis zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu. Głównie odnosi się to do rozliczenia inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku stara Łomża – Siemień.

 

Radny Andrzej Piotrowski – jeżeli chodzi o drogi w tym projekcie mamy trzy zmniejszenia. Z czego to wynika?

Poza tym z czego wynika wsparcie Szpitala Wojewódzkiego, czy zostało zawarte w tej sprawie porozumienie?

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – w punkcie 4 załącznika nr 1 jest zwiększenie o kwotę ponad 50.000,00 zł na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowej. Wychodzi z tego, że  z naszej strony jest dofinasowanie w wysokości 72%, a na inne drogi jest zaplanowane po 26 %.  Z czego wynika taka różnica?

 

Starosta – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie sprzętu do ablacji. W naszym województwie żaden szpital takiego nie ma i z tego tytułu była konieczność wykonywania tych zabiegów w Warszawie. Dyrektor Szpitala uzyskał dofinansowanie w wysokości około 3 mln zł, jednak nie miał środków na pokrycie udziału własnego i w związku z tym spotkał się z samorządami z naszego województwa, które zaoferowały wsparcie tej inwestycji. Natomiast w związku z tym, że łatwiej będzie nam rozliczyć udział w tej inwestycji postanowiliśmy – wspólnie z Gminą Śniadowo zakupić spirometr, który zostanie przekazany w formie rzeczowej dla Szpitala. Uznaliśmy, że sprawa jest szczególna, tym bardziej że inne powiaty zaoferowały swoją pomoc.

 

Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym zapytać z jakie powodu zostało zaplanowane przeznaczenie środków w wysokości 30.000,00 zł na wykup nieruchomości pod drogę  powiatową, która jest już na ukończeniu?

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zaplanowane przeznaczenie środków w wysokości 30.000,00 zł na wykup nieruchomości pod drogę  powiatową wynika z konieczności rozdzielenia kwot środków na wykupy pod drogę i pod ścieżkę rowerową.

Natomiast zmniejszenia środków wynikają z rozstrzygnięcia przetargów oraz technicznych   korekt.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński – przedstawił projekt uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”. Wyjaśniając dodał, że Powiat Łomżyński tylko raz dotychczas skorzystał ze wsparcia w ramach udziału w ww. Stowarzyszeniu, natomiast obecnie obszar naszego powiatu został wykluczony z obszarów przyległych do transgranicznych, co w zasadzie uniemożliwia jakiekolwiek wsparcie finansowe naszych zadań i działań.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Waldemar Gołaszewski – Kierownik Delegatury Łomżyńskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku zapoznał zebranych z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2014 rok (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Radny Jan Kuczyński – kto odpowiada za rekultywację wysypiska odpadów?

 

Waldemar Gołaszewski – jeżeli jest to działka gminna to gmina odpowiada za te zadanie, natomiast jeżeli prywatna to gmina powinna skłonić osobę prywatną – właściciela do rekultywacji tego terenu.

 

Przewodniczący Rady – zadziwiające jest to, że np. ścieki wypływające z MPWiK są czystsze od wody w Narwi.

 

Radna Barbara Zalewska – kto odpowiada za odpady pozostawione na działce prywatnej?

 

Waldemar Gołaszewski – ustawa o odpadach przewiduje, że właścicielem odpadów jest osoba, na której działce zostały one złożone, chyba że udowodni, iż te odpady składowała inna osoba.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 9 Artur Maciocha – przedstawiciel Nadleśnictwa Nowogród zapoznał zgromadzonych z informacją nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2015 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Radny Jan Kuczyński – jakie warunki należy spełnić, aby zalesić grunty orne?

 

Artur Maciocha – w rozporządzeniu nt. zalesień mamy wymienione wszystkie elementy, które należy wypełnić. Jest to około 7 punktów, na naszej stronie mamy wszelkie informacje na ten temat.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 10 Siembida Łukasz – przedstawiciel Nadleśnictwa Łomża zapoznał zgromadzonych z informacją nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2015 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Rana Irena Przybylak – odnosząc się do dróg biegnących przez lasy państwowe pragnę zapytać,     z jakiego powodu nie są naprawiane drogi publiczne zniszczone w ramach wywożonego drewna    z wycinki?

 

Siembida Łukasz – nie jestem upoważniony do odpowiedzi na takie pytanie, jednak wiem, że       w tej sprawie nadleśniczy współpracuje z samorządami.

 

Radny Antoni Włodkowski – w powyższej kwestii, chciałbym dodać, że ubytki i zniszczenia nawierzchni dróg są bardzo poważne przez pojazdy wywożące drewno z wycinki. Uważam, że lasy państwowe powinny partycypować w kosztach naprawy tych dróg.

 

Radny Andrzej Piotrowski – moim zdaniem każda firma, która puszcza ciężki sprzęt, niszczy drogi publiczne.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 11 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono kilka zapytań i interpelacji. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży        o zabranie głosu.

 

Janusz Świderski – odnosząc się do zapytań pana radnego Sławomira Łomotowskiego i pana radnego Jana Kuczyńskiego, w sprawie uzupełnienia poboczy pragnę poinformować, że systematycznie uzupełniamy pobocza, mamy 530 km dróg powiatowych.

Aktualnie zakupiliśmy sprzęt, który znacznie usprawni prace w tym zakresie. W tej chwili następuje montaż tego urządzenia w Łodzi. To znacznie poprawi sprawę.

Jeżeli natomiast mamy drogę 5 lub 8 m – szerokość, to taki sprzęt rolniczy, który obecnie jeździ, ma problemy. Niestety tak szybko nastąpił postęp w ilości i wielkości zakupywanego sprzętu przez rolników, że nasze drogi w dużej części nie są dostosowane.

Przyjmuje wnioski w ww. zakresie do realizacji.

 

Z kolei zakręt w Pniewie wykonamy w tym tygodniu i warunki wykonywania manewrów znacznie się poprawią.

 

Skrzyżowanie w m. Jarnuty – to jest inwestycja, wobec tego należy złożyć wniosek do Zarządu Powiatu. Nie twierdzę, ze jest to zbędne, natomiast możliwości to inna sprawa.

 

Jeżeli chodzi o Dłużniewo, zgadzam się droga została uszkodzona i to poprawie w najbliższym czasie.

 

Jeżeli chodzi o Janowo – to podpisaliśmy i zrealizowaliśmy porozumienie z Wójtem Kłysem, jednak wójt wnioskował o dalszą realizację w tym zakresie – poboczy – i Zarząd Powiatu ma zamiar kontynuować tę inwestycję.

 

Jeżeli chodzi o sprawę odwodnienia w Niewodowie, to Wójt zamierza zakupić grunty od właściciela i przekazać je – użyczyć na odwodnienie, za co bardzo dziękujemy.

 

Jeżeli chodzi o sprawę Krzewa – to jutro mamy konsultacje ze społeczeństwem, aby odprowadzić wodę z drogi.

 

Olszyny – nie zajmę stanowiska teraz, ponieważ muszę zapoznać się z tą sprawą. Wiem, że niedługo mija termin gwarancji. W tej kwestii mamy uzgodnienia, ze Wójt opracuje dokumentację i ewentualnie będzie partycypował w kosztach odwodnienia. Na bieżąco w tej sprawie współpracujemy z Wójtem Gminy Piątnica.

 

 

Radny Jan Kuczyński – problem w Niewodowie ciągnie się przez 15 lat. Nasza rada powinna ten problem w końcu rozwiązać.

 

Ponadto podkreślam, że konieczne jest zorganizowanie spotkania w sprawie przebudowy drogi Piątnica – Krzewo.

 

Przewodniczący Rady – proszę o złożenie pisemnego wniosku lub interpelacji na piśmie i Zarząd Powiatu formalnie do tego się ustosunkuje.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

 

Ad 12 W Wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15 grudnia br. planowane jest uroczyste spotkanie wigilijne, na które wszystkich zgromadzonych serdecznie zaprosił.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o wyjaśnienie, czy pomieszczenia na III piętrze, które opuścił ODR zostały już zagospodarowane, czy planowany jest ich wynajem?

 

Starosta – część tych pomieszczeń została zagospodarowana pod potrzeby Straży Pożarnej oraz Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, a także potrzeby serwerowni i pomieszczenia socjalnego, którego dotychczas nie było w Starostwie Powiatowym.

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgłosiła potrzebę wynajęcie jednego pomieszczenia.

Są jeszcze dwa wolne pomieszczenia, jednak na ten moment nie będą one wynajmowane.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.          

           

           

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                                         Jarosław Kulesza

 

          Protokół sporządził:

 

          Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2015 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2015 12:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1792 razy