BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr X/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Przebieg sesji:

 

Na wstępie, podczas X sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego zostały uroczyście wręczone Stypendia Starosty Łomżyńskiego uczniom i studentom osiągającym znaczące sukcesy artystyczne, naukowe i sportowe. Otrzymało je troje młodych, zdolnych mieszkańców powiatu. Stypendia Starosty Łomżyńskiego wręczone zostały już po raz 15. W roku 2000 Rada Powiatu Łomżyńskiego ustanowiła przyznawanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W 2012 roku na mocy uchwały nr 24/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, zakres wsparcia uzdolnionej młodzieży został poszerzony o dwie, nowe dziedziny: sportową i naukową. Od tamtej chwili Stypendia Starosty Łomżyńskiego przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej.

W br. do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęły łącznie 24 wnioski, dwa z nich nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe 22 wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Stypendialną. W wyniku szczegółowej oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała, a Zarząd Powiatu zatwierdził listę kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2015/2016.

Tegorocznymi stypendystami Starosty Powiatu Łomżyńskiego zostali:

 • w dziedzinie sportowej – Weronika Kulawczyk, gm. Łomża,

 • w dziedzinie naukowej – Weronika Wiśniewska, gm. Łomża,

 • w dziedzinie artystycznej – Marcin Konopka, gm. Łomża.

  Stypendium Starosty Łomżyńskiego w DZIEDZINIE SPORTU otrzymała Weronika Kulawczyk uczennica I klasy Akademickiego Państwowego Liceum Ogólnokształcącego    w Łomży. Weronika od 5 lat intensywnie trenuje w Ludowym Łomżyńskim Klubie Sportowym „ Prefbet Śniadowo". Jest młodą zawodniczką, która dzięki talentowi i systematycznej pracy z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki. Jej rozwój przebiega płynnie. Może poszczycić się szeregiem sukcesów, m.in. zdobyciem:

 • III miejsca w międzynarodowych zawodach „Vilniauslengvosios atletikos mokyklos Faure – 2014",

 • Brązowego medalu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych na dystansie 4x 400 m,

 • VI miejsce w halowych Mistrzostwach Polski na dystansie 300 m

 • II i III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Zamościu na 100 m przez płotki przy bardzo silnym przeciwnym wietrze ,

 • I miejsce w finale wojewódzkim Gimnazjady na 600 m.

  Reprezentuje szkołę, klub, powiat i Ziemię Łomżyńską na zawodach szczebla wojewódzkiego, na Mistrzostwach Polski i poza granicami kraju. Swoją przyszłość wiąże ze sportem.

  Stypendium Starosty Łomżyńskiego w DZIEDZINIE NAUKI otrzymała Weronika Wiśniewska absolwentka I LO im. Tadeusza Kościuszki. Jako uczennica klasy o profilu biologiczno–chemicznym osiąga wysokie wyniki w nauce – są to średnia ocen powyżej 5,0 oraz liczne sukcesy w konkursach krajowych. Ukoronowaniem Jej sukcesów jak i ogromnej pracy jest zdobycie dwukrotnie tytułu Laureata XLIV, a wcześnie XLIII Olimpiady Biologicznej na etapie centralnym. Została również wyróżniona jej praca badawcza na w/w XLIV Olimpiadzie. Znajduje również czas na liczne zajęcia o charakterze społecznym. Od pierwszej klasy pełni funkcję gospodarza, występuje w chórze szkolnym. Jest skromna, gotowa do pomocy koleżankom i kolegom.

  Stypendium Starosty Łomżyńskiego w DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ otrzymał Marcin Konopka uczeń V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży, który rozwija swoje talenty pod kierunkiem Pani Wiesławy Staniszewskiej. Marcin jest utalentowanym artystycznie instrumentalistą – akordeonistą. Został dostrzeżony i wysoko oceniony przez jury międzynarodowych konkursów. Jego sukcesy artystyczne to m.in. zdobycie:

 • II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w „Naujene" na Łotwie,

 • III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Tczewie.

  Marcin Konopka jest kreatywnym muzykiem. Jego aktywność artystyczna wpisuje się pięknie w życie kulturalne miasta. Marcin jest akordeonistą, który w roku szkolnym 2014/2015 reprezentował PSM I i II st. w Łomży koncertując solo i w duecie akordeonowym w ramach Festiwalu „Sacrum et Musica" w Kościele pw. Krzyża Św., a także w Muzeum Diecezjalnym, Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas Czerwcowych Dni Walki z Rakiem. Zagrał solo  z towarzystwem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży podczas koncertu „Estrada Młodych". W przyszłym roku po zdaniu matury planuje kontynuowania nauki gry na akordeonie w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

  Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych, Wicestarosta Pan Lech Marek Szabłowski  i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jarosław Kulesza złożyli Stypendystom gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, kolejnych medali i zwycięstw w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz laurów na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Przekazali również pamiątkowe dyplomy, upominki.

  Na zakończenie powyższej uroczystości wystąpił Marcin Konopka, który swoją grą na akordeonie (przy akompaniamencie kolegi – pana Kamila Rogińskiego) zachwycił uczestników uroczystości.

   

  Ad.1 Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, otwierając część merytoryczną sesji, przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

   

  Ad.2 Przewodniczący Rady przeszedł do przyjęcia porządku obrad. Zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

   

  W związku z powyższym StarostaElżbieta Parzych złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 3 punktów po punkcie 9, a więc 10,11,12, dotyczących:

   

 • Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”.

 • Podjęcia uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B”.

 • Podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej, czyli również przystąpienia do partnerstwa z gminą Śniadowo w realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

 

Starosta, wyjaśniając dodała, że spowodowane jest to tym, że są to sprawy bieżące, jednak dość pilne, które wcześniej nie mogły być przedstawione i wobec tego nie można było przygotować stosownych dokumentów i projektów uchwał w ww. zakresie.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych propozycji, zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. zmiany w porządku obrad zostały przyjęte 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli innych żadnych uwag.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1946B Chojny-Szczepankowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105711B.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo.
 13. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2014/2015.
 14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z IX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego.     W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu jakim była informacja Starosty  o pracy Zarządu między sesjami. W związku z powyższym poprosił panią Starostę o zabranie głosu.

 

Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji rady Powiatu, która miała miejsce 30 września 2015 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 12 października 2015 roku zarząd podjął 3 uchwały i były to uchwały w sprawie:

1) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,

2) zatwierdzenia kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty,

3) zmian w budżecie.

Zarząd przyjął również projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 roku zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Chojny-Szczepankowo-Chomentowo- Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo”. Zapoznał się z oświadczeniem Rady Gminy Miastkowo w sprawie przebudowy remontu dróg na terenie gminy Miastkowo. Zapoznał się również z proponowanym porządkiem obrad na dzisiejszą sesję .

Na posiedzeniu zarządu w dniu dzisiejszym zostało podjęte 7 uchwał:

1) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim,

2) w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku,

3) w sprawie przyjęcia projektu programu prowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku,

4) i 5) dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok,

6) w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych               z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku,

7) w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez kapitułę konkursu przyznającej nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.

Przyjęto 4 projekty uchwał Rady Powiatu. Były to uchwały w sprawie:

1) regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych,

2) zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok,

3) przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej,

4) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji w 2016 roku polegającej na przebudowie drogi gminnej.

Zapoznano się z informacjami dotyczącymi budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża nad rzeką. Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu Państwo otrzymaliście.Pragnę poinformować również owydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego:

5.10.2015r.- spotkanie założycielskie Łomżyńskiego Forum Samorządowego,

6.10.2015r.- spotkanie Delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej,

8-10 i 15.10.2015r.- inauguracje roku akademickiego w łomżyńskich uczelniach,

11.10.2015r.- obchody Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

13.10.2015r.- obchody Dnia Edukacji Narodowej w II Liceum Ogólnokształcącym,

16.10.2015r.- XIII Targi Spożywcze,

19.10.2015r.- Targi Pracy podsumowujące współpracę w ramach projektu „ Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”,

23.10.2015r.- spotkanie jubileuszowe 70-lecia działalności ZDZwBiałymstoku,

23-24.10.2015r.- uroczystości związane z 90-tą rocznicą utworzenia Diecezji Łomżyńskiej.

W uroczystościach tych uczestniczyłam ja bądź Wicestarosta Lech Marek Szabłowski ewentualnie ktoś z pracowników Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań do przedstawionych informacji.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań oraz poinformował, że odpowiedzi na nie zostaną udzielone               w punkcie 15 porządku obrad.

 

 • Radny Sławomir Łomotowski – pierwsze moje pytanie jest do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych- proszę o przegląd drogi Wygoda- Zanie. Na wysokości miejscowości Milewo jest most, przy którym nastąpiło bardzo mocne obniżenie asfaltu, co powoduje niebezpieczeństwo dla przejeżdżających samochodów. Proszę o przegląd i ewentualną naprawę tejże drogi.

 • Drugie moje pytanie dotyczy finału sprawy Pana Wiesława Jemielitego- Sekretarza.

   

 • Radny Jan Kuczyński – chciałem złożyć formalny wniosek na projekt drogi powiatowej Piątnica-Krzewo, która to jest najgorszą drogą na terenie Powiatu. Pan Wójt zobowiązał się, że znajdą się pieniądze na tą drogę i dobrze by było umieścić ją w budżecie.

 • Jeszcze jeden wniosek dotyczy drogi przebiegającej przez m. Kobylin. W związku z nadal niedokończoną sprawą, będę prosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych żeby rozwiązać ten problem. W związku z tym, że mieszkańcy już wyrazili chęć, domówili się i jeśli Państwo pozwolicie też takie spotkanie zrobimy.

 • Kolejne pytanie dotyczy sprawy odwodnienia w Czarnocinie. Sprawa toczy się już pół roku, a ta sprawa nie ruszyła z miejsca, a byliśmy tam i rozmawialiśmy. Tu też pan wójt zobowiązał się, że dołoży pieniądze na to odwodnienie.

 • Jeszcze jedna sprawa odnośnie Niewodowa. Chciałbym ją skonfrontować z panem Wójtem    i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Ja wiem, że Starostwo wyłożyło pieniądze            i szkoda tych pieniędzy. Dlatego proszę żebyście Państwo pozwolili, żeby pan Dyrektor      w uzgodnieniu ze mną i panem Kozickim, wspólnie za niewielkie pieniądze tą sprawę rozwiązali.

 • Kolejną rzeczą jest postawienie lustra w Czarnocinie. Państwo postawiliście znaki, uważam, że to bardzo dobrze, ale dobrze by było żeby postawić lustro.Rozmawiałem też z panem Wójtem, jeżeli nie macie pieniędzy na to przeznaczone to pan Wójt te pieniądze zarezerwuje.

 • Została jeszcze sprawa połatania dziur na poboczu na drodze Czarnocin-Chludnie.

   

 • Radna Agnieszka Zduńczyk – na początku października wpłynął do Zarządu Powiatu wniosek Wójta Gminy Miastkowo na wykonanie dokumentacji drogi powiatowej, która wcześniej była odroczona i chciałam zapytać czy wniosek został rozpatrzony i czy są jakieś ustalenia.

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych interpelacji i zapytań, ponownie poinformował, że odpowiedzi na nie zostaną udzielone w pkt. 15 porządku obrad oraz ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad.6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił panią Grażynę Kołodziejską- Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Grażyna Kołodziejska – przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego zawiera proponowane zmiany: po stronie dochodów proponowane jest zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 828.000,00 zł. Przy czym plan dochodów bieżących planuje się zwiększyć o kwotę 808.000,00 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. Po stronie wydatków budżetu ogółem zwiększa się plan     o kwotę 979.029,00 zł z czego plan wydatków bieżących o kwotę 937.725,00 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 41.304,00 zł. Ponad to proponuje się przeniesienie w planie wydatków bieżących kwoty 1.128,00 zł jest to proponowane przeniesienie między działami    w zakresie zadań własnych. Proponowane zmiany dotyczą: otrzymania środków                      z ministerstwa administracji i cyfryzacji w rozdz.678.Są to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 120.000,00 zł. środków własnych z Gminy Piątnica na remont drogi Wyrzyki. Powyższy wpływ środków powoduje również zmiany po stronie wydatków bieżących z przeznaczeniem tych środków na zakup usług remontowych, przy czym wkład własny Starostwa Powiatowego do tego zadania będzie wynosił 129.725,00 zł. Są to środki, które proponuje się przenieść z zadania inwestycyjnego w ramach współpracy gmin. Ponad to o 20.000,00 zł. po stronie dochodów majątkowych jest zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Stare Krzewo-Nowe Krzewo, po stronie wydatków majątkowych te środki zostały również ujęte i dodatkowo przesunięte zostały po stronie wydatków majątkowych środki 21.304,00 zł. z drogi Siemień-Rybno z przeznaczeniem na nowe zadanie tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Radny Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu uchwały.

W wyniku braku pytań do uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/55/2015Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27.10.2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado myślę, że dla większości z Państwa temat jest już znany gdyż był omawiany dzisiaj na zarządzie i na komisjach. Dla tych państwa którzy nie znają jeszcze tematu wyjaśnię, że taka uchwała była już podejmowana na poprzedniej sesji w sprawie realizacji tej inwestycji. Dzisiaj ponownie jest podejmowana dlatego, że w dniu 30 września była ogólnie dostępna  informacja o 75% dofinansowaniu później okazało się , że zostało zmienione rozporządzenie i do tak zwanych schetynówek jest dofinansowanie tylko 50%. Zarząd podjął więc decyzję o wystąpieniu          o dofinansowanie na tą inwestycję z tym, że muszą być zmienione środki jakie wkład własny musi włożyć zarząd powiatu. Tak jak Państwo macie w projekcie ponad milion złotych są to środki Zarządu Powiatu, a około 500.000,00 zł Gmina Śniadowo. Ta różnica wynika stąd, że wcześniej było ustalone,  że 50 % zostanie podzielone po 25% równo Powiat i Gmina, ale po rozmowach pan Wójt oświadczył , że nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty. Szkoda byłoby nie złożyć wniosku o dofinansowanie, ponieważ tych dofinansowań nie ma aż tak wiele żebyśmy mogli odrzucać i nie występować z wnioskiem. Zarząd powiatu postanowił, żeby wystąpić do wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały i złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. Dziękuję za uwagę.

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poprosił o częstsze informowanie           o takich sytuacjach oraz o zwoływanie komisji wcześniej. Z kolei dodał, że mając na uwadze fakt, iż była to nagła sytuacja, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady odnosząc się do słów radnego Jana Kuczyńskiego przypomniał, że Komisje zwołuje przewodniczący komisji i to on podejmuje decyzje o terminie jej posiedzenia, wobec czego zaproponował, aby Przewodniczący Komisji zwołał następnym razem posiedzenie nie w dniu sesji, bo to rzeczywiście jest niekorzystne i utrudnia rzetelne przeprowadzenie obrad.

 

Radny Sławomir Łomotowski – odnośnie tej sprawy – jest to takie nie do końca sprawiedliwe w stosunku do innych inwestycji i gmin przede wszystkim. Jeżeli podejmuje się, i tu taki wniosek na przyszłość – inicjatywy na rzecz budowania drogi, w ramach których gminy korzystają z funduszy zewnętrznych, to bardzo proszę, żeby sposób sporządzić tak umowy, aby obojętnie jaka wysokość kwotowa dofinansowania, ale żeby powiat 50% dokładał się i dana gmina także 50 % i to jest uczciwe, bo jeżeli pojawia się taka sytuacja no to niestety, ale to jest bardzo trudne, tym bardziej, że niektóre gminy nie mają takiej szansy, żeby w ich imieniu powstała jakaś inwestycja w ramach tzw. schetynówek, a takich dróg jest niewątpliwie dużo. Z bólem serca zwracam na tą sprawę uwagę.

 

Przewodniczący Rady – chciałbym żeby w ramach tzw. schetynówek składane było jak najwięcej wniosków, ale pamiętam, że w jednej z poprzednich kadencji złożyliśmy 5 wniosków, ale nic nie dostaliśmy. W mojej ocenie, aby właściwie dbać o rozwój naszego powiatu, powinniśmy podejmować jak najwięcej takich prób.

 

Radny Sławomir Łomotowski – należy pamiętać, że musimy zaciągnąć kredyt, a nadwyżka budżetowa z poprzednich lat stopniała.

 

Radny Jan Kuczyński – praktyka wcześniej była inna. Nas nie będzie stać na tak duże dofinansowanie. Z założenia my robimy projekt, a resztę przerzucamy na gminę, wtedy byśmy tego o wiele więcej zrobili, bo nas nie będzie stać na inne inwestycje. Wykorzystamy pieniądze i co dalej?

 

Radny Dariusz Kossakowski – chciałem się przychylić do słów kolegi, mianowicie uważam, że preferencyjnie potraktowaliśmy tą inwestycję w gminie Śniadowo. Byłem też kilkanaście lat radnym w gminie Piątnica i nigdy takich proporcji nie było. Z reguły było tak, że wkład własny zabezpieczała całkowicie Gmina Piątnica, a Powiat co najwyżej dokładał do dokumentacji. Przypomnę – droga Kownaty-Kossaki, bardzo długi odcinek, gmina Piątnica do dzisiaj spłaca kredyt 6 milionów złotych. Gminy, nikt nie pytał czy ma czy nie ma, stwierdzono, że jak chcecie robić to trzeba brać kredyt. Większość inwestycji, które były robione to były maksymalnie dofinansowane 50% na 50%. Ostatnio nawet odcinek drogi przez Budy Mikołajka nie był proporcjonalnie zrobiony – sfinansowany. Z tego co pamiętam, był chyba większy udział gminy Piątnica. Także w tym przypadku myślę, że powinniśmy podchodzić do wszystkich bardziej jednakowo.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – Zarząd brał pod uwagę jeszcze to, że cały odcinek drogi Nowogród-Śniadowo stanowi taką mini obwodnicę z tej strony, umożliwiającą ominięcie Łomży, jadąc między innymi do lub z Warszawy. Natężenie ruchu na tym odcinku jest szczególnie duże. Ponadto ważne jest to, że w Nowogrodzie powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest położona wzdłuż tej drogi. Na jednym odcinku drogi stan nawierzchni jest poprawiony, ale następny jej odcinek znajdujący się na terenie gminy Nowogród, jest w krytycznym stanie technicznym i będziemy musieli go wyremontować, bowiem równie ważnym aspektem jest to, aby inwestorzy byliby zainteresowani tą strefą, żeby mogli na jej terenie inwestować.

 

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – jeżeli można jeszcze kilka zdań komentarzu odnośnie tego, co było tutaj mówione, czyli dyskusji dotyczących udziału finansowego samorządu gminy Śniadowo w poszczególnych inwestycjach. Proszę Państwa 4 czy 5 lat temu zastanawiałem się mocno nad tym czy nie przygotować projektu uchwały rady powiatu, który by ściśle regulował od początku do końca zasady współfinansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych i odszedłem od tego pomysłu, mimo, że wydawało się tak w założeniach, że to bardzo dobry pomysł. Proszę Państwa poszczególne inwestycje są realizowane na różnych zasadach. Są to inwestycje realizowane np. wspólnie tylko z budżetów powiatu i gminy, inne były realizowane ze środków unijnych gdzie poziom dofinansowania pieniędzy był w wysokości 75% oraz inwestycje które mamy juz za sobą         i jesteśmy przed jeszcze jedną w tym roku ze środków tak zwanych klęskowych, gdzie poziom dofinansowania wynosi 80%. Nie mówię tu o historii powiatu w ostatnim czasie, ale od początku istnienia powiatu.Ustalenie teraz takich ogólnych zasad i sztywnych ram byłoby bardzo trudne, dlatego, że udział samorządu jest różny przy różnych inwestycjach                    i projektach. Nawet, jeżeli chodzi o Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych to mieliśmy różny poziom dofinansowania i 30% i 50%, a „przed chwilą” prawie mieliśmy 75%, w ostatniej chwili zmienione na 50%. Te sztywne zasady nie dałyby efektu końcowego          w postaci zawsze 100% gwarancji zrealizowanej inwestycji, to po pierwsze. Po drugie różne są sytuacje finansowe poszczególnych samorządów gminnych w naszym powiecie. Już na samym starcie nie można porównywać gminy Przytuły, załóżmy z gminą Piątnica czy Gminą Łomża. Możliwości finansowania przez te samorządy są zupełnie, diametralnie różne. Następna sprawa, różne są inwestycje drogowe w sensie zakresu technicznego: są remonty, przebudowy, modernizacje i tutaj musi być elastyczność sprowadzająca się do tego, że             z każdym samorządem, wójtem czy burmistrzem trzeba oddzielnie negocjować i ustalać te zasady bo narzucenie czegokolwiek może spowodować to, że w ogóle inwestycja nie zostanie zrealizowana. Tutaj umówieni byliśmy tak jak przed chwilą pani Starosta mówiła na współfinansowanie po 50%, a z tej puli 25% przypadające na samorząd powiatowy, zostało to zmienione w ostatniej chwili. Gmina Śniadowo akurat też jest zaangażowana w innego rodzaju inwestycje, powiedzmy komunalne dotyczące sanitacji miejscowości i nie była         w stanie dołożyć więcej. Tak, więc zapytanie: albo podejmujemy ryzyko, że z budżetu powiatu dokładamy proporcjonalnie więcej? Lub też rezygnujemy i sprawę zostawiamy nie wiem, na kiedy? Wówczas kończy nam się ważność dokumentacji technicznej. Część             z Państwa zna tą drogę, może i wszyscy. Pan Jan Kuczyński mówił o najgorszej drodze          w kierunku Wizny – na pewno ta,  o której dyskutujemy jest porównywalna, może nawet jest w gorszym stanie, gdyż jest tam większe natężenie ruchu. I co dalej, czy do tego tematu wrócimy, czy w ogóle nie wrócimy? Inna sprawa, tak naprawdę wydawało nam się na starcie (nie wiem, jaki będzie efekt końcowy), że ta droga ma największe szanse na to żeby otrzymać dofinansowanie, to też bierzmy pod uwagę. Patrząc na kryteria, stąd taka decyzja Zarządu. Trzymanie sztywnych ram nie jest rozwiązaniem, bo my, ani wójtowi, ani gminie nie narzucimy, żadnej własnej woli i jak my powiemy że 50% dofinansujemy, to ani dla żadnego z wójtów, ani dla rady gminy, nie jest to żadne obowiązujące prawo. Pamiętajmy o tym, że gmina sama decyduje ile może dołożyć. Jeszcze odnośnie słów Pana Dariusza Kossakowskiego. Faktycznie chwalę Gminę Piątnica, że wniosła ten udział finansowy, z tym, że nie wiem czy Państwo wiecie, tam był ciąg drogowy drogi gminnej i drogi powiatowej        i tak naprawdę to, co Gmina wnosiła, to wnosiła na drogę gminną, nie na drogę powiatową. To po pierwsze, a po drugie ostatecznie tak się stało, że została dokonana korekta finansowa po zakończeniu tej inwestycji gdzie powiat musiał dołożyć około 300 tys. złotych. Także udział powiatu też był znaczący.

Radny Dariusz Kossakowski – w takim razie, ile cała inwestycja kosztowała. Ile powiat włożył a ile gmina?

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – w tym momencie nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, można w każdej chwili sięgnąć do dokumentacji i sprawdzić jak to wyglądało.

Radny Dariusz Kossakowski – ponad 10 milionów cała inwestycja kosztowała.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – to, co gmina wnosiła to udział na realizację drogi gminnej, nie mówię tego po to żeby tutaj jątrzyć czy skłócać, tylko po to, żeby uzupełnić informację o stan faktyczny, do tego o czym pan Dariusz Kossakowski mówił.

Radny Dariusz Kossakowski – to gdzie jest ten kawałek tej gminnej drogi, bo ja tam nie widzę gminnej drogi.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – w całym ciągu to część jest drogi powiatowej       i część drogi gminnej.

Radny Dariusz Kossakowski – który to jest gminnej?

Wicestarosta - Lech Marek Szabłowski - część drogi do Truszek.

Radny Dariusz Kossakowski – to teraz tak, 16 km i 1,5 km drogi gminnej.

Wicestarosta- Lech Marek Szabłowski – taka była sytuacja.

Radny Sławomir Łomotowski – bardzo burzliwy temat, warto rozmawiać, więc może wypracujemy jakieś porozumienie, które pomoże nam w przyszłości uniknąć pewnych nieporozumień. Zgadzam się, że jeżeli się coś zaczyna warto to skończyć i niewątpliwie potrzebne są te inwestycje, ale jeżeli wcześniej umowa była skonstruowana 50% na 50% to nawet przy odcięciu tego dofinansowania zewnętrznego powinno tak pozostać. Mimo tego, że Państwo uważają, że ta droga ma duże natężenie ruchu i potrzebna jest bardzo.

Wobec tego zastanówmy się komu tak naprawdę zależy, żeby ta droga powstała, czy nam jako powiatowi? Osoby które mieszkają np. w Piątnicy czy Przytułach, co oni mają do tej drogi. Tak naprawdę jesteśmy gospodarzami całego powiatu, ale z drugiej strony zastanówmy się, komu najbardziej powinno zależeć na tej drodze – właśnie samorządowi powiatu czyli Wójtowi, który zarządza tym terenem. To powstaje droga na jego gminie, w jego jurysdykcji, więc to przede wszystkim on powinien zabiegać o to żeby jednak taka inwestycja powstała,   a nie my jako powiat.

Radny Adam Zaczek – jeżeli przewodniczący Komisji Budżetu zdaje sobie sprawę, że nasz budżet powiatu jest porównywalny z budżetem gminy Piątnica to zostawmy pewne tematy. Powiat Łomżyński nie zaczyna się na gminie Piątnica i na tej gminie się też nie kończy. Są inne gminy i inne samorządy, które nie mają takich dochodów jak ma Gmina Piątnica, gdzie ma zakład, który fajnie funkcjonuje. Dobrze, że na gminie Łomża powstała inwestycja, też tam będą jakieś środki wpływały i też Wójt będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby realizować więcej inwestycji. Także nie możemy mówić, że wszystko 50% na 50% współfinansować. Trzeba by było jechać do Wójta gminy Zbójna i powiedzieć – „panie Wójcie, proszę mi dać 50% na drogę, która będzie kosztowała 10 milionów”, gdzie budżet Gminy jest załóżmy 7 milionów. Mówmy realnie i załatwiajmy sprawy normalnie. Jeżeli mówimy o drodze Śniadowo-Nowogród, to jest idea naprawy dróg powiatowych, które łączą poszczególne gminy. Ona, droga, o której tak dyskutujemy, przebiega przez teren aż 3 gmin    i ona łączy te gminy, absolutnie jest jedną ze strategicznych dróg naszego powiatu. Odnośnie słów pani Starosty, dotyczących tego, że tutaj powstaje strefa ekonomiczna i droga ta będzie bardzo obciążana. Czeka nas jeszcze w przyszłości dobudowanie tej drogi dalej i ta droga będzie musiała powstać w kategoriach wyższego natężenia ruchu o wyższych nośnościach, czyli lepszych parametrach. To nie jest zrobić kawałek drogi, do powiedzmy jednej miejscowości, gdzie można sobie pozwolić na ograniczenie tonażowe do 8 ton, a drugą drogę trzeba zrobić na 11 kN bo tam ciężarowe samochody będą jeździły. Ta strefa ekonomiczna będzie też rozwojem całego naszego powiatu. Jeżeli tam będą miejsca pracy, będą zakłady, to my też na tym zyskamy. Dziękuję.

Radna Irena Przybylak – proszę Państwa, ja chcę zwrócić uwagę, że chyba zapomnieliśmy    o swojej misji i roli. Nie jesteśmy radnymi gminnymi, jesteśmy radnymi powiatowymi            i powinniśmy brać pod uwagę zasięg powiatu, a nie tylko reprezentować jedną gminę. Dzisiaj ta gmina wymaga więcej pomocy a innym razem inna. I chcę zwrócić też uwagę, bo zdaje się, że niektórzy koledzy może nie wiedzą, nie pamiętają i wytykają, że realizujemy inwestycje na gminie Śniadowo. Czwartą kadencję jestem radną i wiem, że ta gmina przez wiele lat nie otrzymała żadnej pomocy. Reprezentuję gminę Piątnica i wiem, że trzeba troszkę patrzeć szerzej. Jeżeli zmieniły się może siły, może zainteresowania, to podkreślam, że i ta gmina coś inwestuje, więc udzielmy stosowanego wsparcia finansowego i pomóżmy wykonać tę inwestycję, z pewnością przyjdzie kolej na inną gminę. Wiadomo, że drogi są zawsze robione, remontowane i naprawiane, bo są w złym stanie i cała nasza ściana wschodnia tak wygląda,     a kłótnią nic nie załatwimy.

Radny Dariusz Kossakowski – naprawdę nie widzę podziałów. Wyszedłem tylko z takim stwierdzeniem, że zbyt preferencyjnie w stosunku do innych gmin. Zawsze było dotąd, że      w miarę po 50% udzielaliśmy dofinansowania, czyli jak było z dofinansowania unijnego to powiat robił dokumentację, a gmina zabezpieczała wkład własny i uważam że drogi trzeba robić, drogi są potrzebne, drogi są najważniejsze, ale musimy trochę pamiętać o innych gminach. Jeżeli my się zadłużamy to wiadomo, że w przyszłym roku będzie problem              z inwestycjami na terenie innych gmin i będą problemy z realizacją naszych. Jeżeli pojawiła się taka wyjątkowa sytuacja, że zmieniły się realia, to ten problem powinniśmy podzielić na „pół” i połowę tego problemu niech weźmie Starostwo czyli my, a połowę niech weźmie Gmina. Także jak różnica powstała 200-300 tys. zł, to można było w ten sposób podzielić. My naprawdę jesteśmy za budową dróg i naprawdę chcemy, żeby te drogi w całym powiecie powstawały i nie głosujemy tutaj przeciw, ale możemy rozmawiać i po to jesteśmy żebyśmy to robić.

Radny Sławomir Łomotowski – chciałem się tutaj odnieść do słów pani Ireny Przybylak. Tak naprawdę nigdy nie byłem przeciwny żadnym inwestycjom w jakiejkolwiek gminie, niemniej jednak, tutaj przychylam się do słów poprzednika.

Radny Jan Kuczyński – proszę Państwa, to nie chodzi o to, że my nie chcemy, bo to są nasze drogi, którymi jeździmy, my chcemy wszystko, każdą inwestycję, tylko, jeśli zadłużymy się mocno to co wówczas? Jesteśmy pierwszy rok kadencji, a bierzemy duże kredyty. Musimy myśleć żeby robić dużo projektów dla wszystkich gmin.

Przewodniczący Rady – rozmawialiśmy już o tym na posiedzeniach komisji, ich opinie były już przedstawione.

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo,       o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, została podjęta 15-ma głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym – radnego Dariusza Kossakowskiego. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/56/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad i poprosił           o zabranie głosu panią Elżbietę Gosk – Głównego Specjalistę Wydziału Promocji.

Elżbieta Gosk – ustawa o działalności pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych nakłada obowiązek współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, a w ramach tej współpracy ustanowienie programu po konsultacjach z organizacjami zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego konsultacje takie od 17 września do 2 października były prowadzone. Nie wniesiono żadnych uwag do zaprezentowanego programu. Program określa cele, formy, zakres przedmiotowej współpracy i priorytetowe zadania. Jeśli chodzi o priorytetowe zadania to kwoty na poszczególne obszary nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłych i tak w obszarze podtrzymywania                            i upowszechniania tradycji, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono 24.000,00 zł. W obszarze promocji i upowszechniana turystyki 6.000,00 zł. W obszarze wspierania          i upowszechniania kultury fizycznej 35.000,00 zł. W przypadku pomocy społecznej                 i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwota przeznaczona wstępnie na prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo 634.000,00 zł, a na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 77.300,00 zł.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku, którego projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" została podjęta 15-ma głosami "za", głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących nie było (Uchwała Nr X/57/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.9 Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi". Następnie poprosił o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę Łomżyńskiego.

Lech Szabłowski – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego podjął próbę przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi, po to, aby można było podjąć oficjalne rozmowy. Należy złożyć wniosek z załączoną uchwałą Rady Powiatu w sprawie chęci potrzeby przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Z tym zamiarem wiążemy nadzieję na możliwość skorzystania ze środków finansowych, jakimi Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" w tej rozpoczętej perspektywie finansowej będzie dysponowała. Tak naprawdę w dwóch obszarach jeden to z projektów miękkich szkoleniowych. Jeśli taka możliwość będzie – to widzimy tutaj szansę, a zasadniczą kwestią, która determinuje nas do tego aby do tej Lokalnej Grupy Działania przystąpić jest chęć pozyskania środków finansowych na rewitalizację zabytkowego budynku dworku Lutosławskich w Drozdowie – siedziby naszego Muzeum Przyrody. Pani Dyrektor jest przygotowana na to, aby występować z wnioskiem                       o dofinansowanie, jest gotowa dokumentacja techniczna i jeśli będzie taka wola pięciu samorządów gminnych, które w tej chwili tworzą tą Lokalną Grupę Działania będziemy          z radą LGD "Sąsiedzi" rozmawiali. Takie jest nasze założenie, mam nadzieje, że zakończy się sukcesem.

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi i zapytania odnoszące się do powyższego tematu po czym  udzielił głosu radnej Agnieszce Zduńczyk.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – jasne jest, że możemy wtedy aplikować o środki finansowe tylko i wyłącznie na tereny gmin, które są już w LGD, tylko na pięć gmin, które są w tej chwili. Czy przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego nie spowoduje wpłynięcia większych środków na nasz LGD "Sąsiedzi". Wiem, że były też zakusy innej gminy, która chciała do nas przystąpić i odrzuciliśmy ten wniosek ze względu na to, że liczba mieszkańców, którą dysponuje ta gmina nie wpłynęła by na zwiększenie środków budżetowych, a więc ten nasz budżet 13 milionów dzielimy w tej chwili na 5, jeżeli będzie Powiat to będzie na 6.  Czy wójtowie gmin wiedzą o tym, czy ktokolwiek z nimi rozmawiał i jak to teraz będzie wyglądało, jeżeli będą opłacane składki z naszego budżetu, bo wiadomo jest to stowarzyszenie, na które będzie trzeba płacić. Gminy Nowogród, Zbójna, Jedwabne i Przytuły nie będą mogły z tego skorzystać, a środki są nasze wspólne powiatowe, jak to będzie wyglądało? Składkę członkowską płacimy z naszych środków Powiatu, więc ile jest tej składki?

 

Lech Szabłowski – Jeśli wyłożymy jakąś składkę, a na pewno będziemy musieli, jeżeli zostaniemy przyjęci do LGD "Sąsiedzi". Taka inwestycja jest z myślą o tym, że z tego skorzystamy. Konkretnie chodzi o zamysł, o którym wspominam, czyli rewitalizacja budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie, który jest na terenie jednej z naszych gmin, akurat Gminy Piątnica. Myślę, że akceptacja w szczególności pana Wójta z Piątnicy, ale myślę że                 i wszystkich pozostałych, którzy na terenie tego całego powiatu żyjemy, funkcjonujemy           i pracujemy, będzie pełna. Mam taką nadzieję. Do tego dodam, że jest to nasza placówka powiatowa. Gmina Piątnica tej inwestycji nie mogłaby zrealizować ze środków LGD, to powiat może za przyzwoleniem gmin, ale w sumie cały czas odbywa się to na rzecz tych samych mieszkańców – jednego powiatu.

Z poszczególnymi wójtami rozmawialiśmy, pani Starosta również rozmawiała, natomiast  na oficjalne spotkanie to już musimy się wprosić i rozmawiać mając uchwałę, podjętą przez Radę już wcześniej. Uważam, że nie możemy wychodzić przed szereg. Jeżeli nie ma  uchwały, to nie ma zgody. Uchwała jest  to formalny wymóg, tak jest zapisane w statucie LGD. Priorytetem jest Muzeum Przyrody w Drozdowie. Inne działania, które będą realizowane przez LGD, to tak naprawdę te, które były w latach poprzednich, czyli świetlice wiejskie, gdzie dużo pieniędzy zostało zainwestowanych, czy też rewitalizacja centrów miejscowości, skwerów, placów zabaw itd. My tego gminom absolutnie nie chcemy zabrać, bo to są zadania gminne i gminy będą się tym zajmowały, natomiast będzie pula środków na obiekty zabytkowe i tutaj jest pewna szansa dla Powiatu i Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" została podjęta 15-ma głosami "za", 1-ym głosem "wstrzymującym się" ( radna Agnieszka Zduńczyk), głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr X/58/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)

 

Ad.10 Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad. O zabranie głosu poprosił Panią Elżbietę Gosk.

 

Elżbieta Gosk- zgodnie z art.49 ust.1 karty nauczyciela tworzy się fundusz nagród stanowiący, co najmniej 1% wynagrodzeń rocznych i w oparciu o tę podstawę prawną został utworzony w 2003 roku regulamin. Zgodnie z tym regulaminem z funduszu nagród przyznawane było 70% bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczenie na nagrody starosty i 30% pozostawało w geście Pani i Pana Starosty. Kwota ten 1 % to w tym roku 4.400,00, więc nagroda Starosty wynosiłaby zgodnie z tym regulaminem 1.322,00 zł, więc chcąc zachować rangę i prestiż nagrody starosty zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w proporcjach przyznawania nagród z tego funduszu. I tak następuje zwiększenie funduszu nagród przeznaczonego na nagrody starosty z 30% na 55% i zmniejszenie funduszu nagród przeznaczonego na nagrody dyrektora z 70% na 45%. Starosta Łomżyński w ramach posiadanego funduszu może przyznawać nagrody zarówno dla dyrektorów jak i dla nauczycieli tej naszej placówki. Przesunięto również termin składania wniosków z 20 na 30 września, jako, że na początku września następuje spiętrzenie zadań i działań organizacyjnych. Wprowadzono zmiany w nazewnictwie – „Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia” zastąpiono nazwą „Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Spraw Społecznych”, natomiast wyraz „Zastępca Starosty” wyrazem „Wicestarosta Łomżyński”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski- Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński" została podjęta 16-ma głosami "za", głosów "wstrzymujących się" i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad, a więc podjęcia uchwały w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B. Następnie poprosił o zabranie głosu pana Janusza Świderskiego-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski- Gmina Łomża zwróciła się z prośbą do zarządu powiatu o wsparcie partnerskie poprzez przyjęcie uchwały przez radę powiatu w celu złożenia wniosku i uzyskania dodatkowych punktów na przebudowę drogi gminnej, o której była przed chwilą mowa. W tej sytuacji ta propozycja ogranicza się zgodnie z nowymi kryteriami do wsparcia finansowego. W związku z tym, że temat ten był rozpatrywany na komisjach jest państwu znany, wnioskowałbym o przegłosowanie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Jan Kuczyński – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B została podjęta 16-ma głosami "za", głosów "wstrzymujących się" i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/60/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu- podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo. Poprosił o ponowne zabranie głosu pana Janusza Świderskiego.

 

Janusz Świderski- sprawa jest podobna, pan wójt Gminy Śniadowo wystąpił z wnioskiem     o wsparcie finansowe w celu pozyskania dodatkowych punktów na złożony niebawem wniosek na drogę gminną, z tą różnica, że ta droga gminna obejmuje również swoim zakresem skrzyżowanie z drogą powiatową. Chodzi tutaj o kwotę 20.000,00 zł i w związku z tym, że jest to nasz interes, dlatego też ta kwota 20.000,00 zł ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia naszego - jako zarządu drogi powiatowej, albowiem wartość przebudowy samego skrzyżowania będzie znacznie wyższa. W związku z tym proszę państwa o przyjęcie tego projektu uchwały i przegłosowanie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Jan Kuczyński- przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo została podjęta 15-ma głosami "za", głosów "wstrzymujących się" i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr X/61/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu, a więc sprawozdania z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2014/2015.

 

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania, następnie udzielił głosu radnemu Antoniemu Włodkowskiemu.

 

Radny Antoni Włodkowski – mampytanie odnoszące się do Tabeli nr 1 – odnośnie liczby dzieci do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię.

 

Joanna Dardzińska Mądry- to są dzieci, które są na terenie gmin zarejestrowane nim uzyskujemy takie informacje z urzędu gmin.

 

Radny Antoni Włodkowski – następne pytanie do tabeli nr 7- na terenie Gminy Piątnica jest prawie 1/4 tych dzieci do objęcia. Natomiast patrząc na formy pracy bezpośredniej z uczniami w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych – nie widać żeby Gmina Piątnica występowała z problemem żeby tej pomocy udzielać, a widzę tylko Rakowo-Boginie. Czy tylko szkoły, czy także urząd występuje, czy to też jest z Państwa strony?

 

Joanna Dardzińska-Mądry – co roku dajemy ofertę, która jest zamieszczona w BIP-ie, na corocznej konferencji na wiosnę dostaję informację. Natomiast, kto zechce z tego skorzystać to my nie mamy na to wpływu. Ja mogę zaprosić kogoś, natomiast czy ktoś z tego skorzysta to juz ja nie mogę w to ingerować. To zależy od zgłoszeń szkół. My przedstawiamy ofertę, jesteśmy gotowi do wsparcia, natomiast kto korzysta decydują o tym szkoły.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu obrad.

 

Ad. 14 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok (ww. informacje stanowią załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Reasumując poprosił o zwrócenie uwagi szczegółowe wypełnianie i przyłożenie się do wypełniania oświadczeń majątkowych.

 

Ad. 15 Przechodząc do kolejnegopunktu Przewodniczący Rady poinformował o dużej ilości pytań na temat dróg. Przypomniał również o sprawozdaniu zarządu dróg powiatowych w Łomży, które dostali Radni przed sesją do zapoznania się. Następnie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby w skrócie omówił zapytania radnych dotyczące dróg.

 

Janusz Świderski – jeżeli chodzi o sprawę radnego Łomotowskiego sprawę przyjmuję, ocenimy czy jest to do wykonania szybkiego. Jeżeli chodzi o zapytania radnego Jana Kuczyńskiego, a więc Gminę Piątnica, wszystkie te trzy tematy dotyczące  remontu drogi czy przebudowy drogi Kobylin i drogi Czarnocin to ustaliliśmy sobie, że w następnym tygodniu już konkretnie radny Jan Kuczyński umówi wójta na konkretny dzień i godzinę na spotkanie na którym postaram się przedstawić pewne propozycje jak rozwiązać jeżeli chodzi o te tematy  i dokonamy ustalenia wstępne, ponieważ będę musiał poinformować Zarząd o przyjętych ewentualnych propozycjach. Te ustalenie będą wiązały się z tym, że na pewno skończy się to zaproponowaniem bądź zawarciem porozumienia, ale na razie będziemy prowadzili rozmowy żeby osiągnąć jakieś wspólne propozycje z tym związane. Jeżeli chodzi o Niewodowo to sprawa jest o tyle jasna, że mamy tu potężny kłopot i bez pomocy radnych z Gminy Piątnica jak również Wójta nie rozwiążemy tematu. Wpakowaliśmy się w koszty, nie są może one aż takie wielkie, ale to jest kilkanaście tysięcy złotych. Finał sprawy był bardzo blisko, ponieważ doszło do tego, że mieliśmy łącznie rzeczoznawcę wycenione, odszkodowania, zgodę wstępną, jak również spotykaliśmy się kilka razy u pani starosty z zainteresowanymi. W końcu zostaliśmy poinformowani ze strony właścicieli działki, że córka będzie się budować na działce akurat w tym miejscu i nie ma zgody. Sytuacja jest trudna gdyż jedna z właścicieli działek odmówiła nam tam gdzie jest najniższy punkt odprowadzenia wody, która od dziesięcioleci czy nawet wieków płynęła. Został zasypany rów, teren został wyniesiony i koniec. Skutkiem jest nieprzejezdna droga. Zagraża to bezpieczeństwu dzieci chodzących do szkoły etc. W związku z tym sprawa jest pilna. Jeżeli chodzi o panią radną Agnieszkę Zduńczyk mogę tylko potwierdzić zasadność przebudowy drogi Łuby Kurki-Łuby Kiertany.

 

Starosta – Elżbieta  Parzych – moja propozycja jest żeby znalazło się to w przyszłorocznym budżecie, ale jeszcze jest on w trakcie budowy.

 

Ad. 16 Przewodniczący Powiatu w wolnych wnioskach oddał głos radnej Agnieszce Zduńczyk.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – czy w Urzędzie obowiązuje regulamin lub zasady przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników urzędu i na jakiej to jest zasadzie?

 

Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – wynagradzanie pracowników samorządowych przede wszystkim reguluje ustawa o pracownikach samorządowych i regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – czy moglibyśmy na posiedzenie Komisji Budżetowej poprosić o informację na temat wydziału, jego liczby pracowników i liczby pracowników otrzymujących dodatki specjalne i łączną kwota dodatków  na wydział.

 

Radna Irena Przybylak – w tym wypadku wkraczamy w strukturę organizacyjną Urzędu, to są kompetencje pracodawcy, czyli pani Starosty.

 

Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – pani Starosta zadecyduje, czy przekazać taką informację.

 

Przewodniczący Powiatu przypomniał o pytaniu radnego Sławomira Łomotowskiego odnośnie zakończenia sprawy Sekretarza Powiatu w sądzie pracy.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – sprawa ta nie została jeszcze zakończona.

 

 

Przewodniczący Powiatu – ponadto przekazał radnym informację nt. inwestycji drogowych realizowanych w 2015 roku (ww. informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

 

Ponadto nie poruszano dodatkowych zagadnień.

 

Ad. 17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady X-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 27 lis 2015 10:40
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2015 10:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1750 razy