BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IX/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 30 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1100, natomiast zakończenie o godzinie 1220.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Dariusza Kossakowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – proszę o wprowadzenie do porządku sesji dwóch projektów uchwał:

 • projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m,

 • oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Te dokumenty nie mogły być wcześniej zgłoszone, ponieważ trwały prace nad ich przygotowaniem, natomiast chcemy ubiegać się o środki zewnętrzne z narodowego programu przebudowy Dróg Lokalnych.

Proszę o wprowadzenie tych tematów po punkcie nr 5 porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych propozycji, zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. zmiany w porządku obrad zostały przyjęte 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się     i  głosów przeciwnych nie było.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli innych żadnych uwag.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII-ej Sesji Rady          Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu          w dniu 31 sierpnia 2015 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.

  Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dniu 31 sierpnia 2015 r. po sesji: rozpatrzono informacje finansowe za I półrocze 2015 r. złożone przez: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,

  - Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto rozpatrzono informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. i podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia informacji         o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2015 roku. Z kolei na posiedzeniu podjęto uchwały:

  - w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, w sprawie wydania opinii          o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych, w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,

  - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych            z realizacją projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Na zakończenie przyjęto porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Wizna          w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

  Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 16 września br.: rozpatrzono wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku; podjęto 3 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok; w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu; w sprawie skierowania do konsultacji                    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy                      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Przyjęto projekty 5 uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian          w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok; w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich; w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, a także zapoznano się z proponowanym porządkiem obrad IX Sesji Rady Powiatu.

  Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, przed sesją, Zarząd Powiatu:przyjął projekty 2 uchwał Rady Powiatu: w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B  w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m.; w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji  w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny –Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Zarząd również podjął 2uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

  Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłam osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu: 01.09.2015r. – uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; 06.09.2015r. – Jesienne prezentacje kulturalne Zbójna 2015; 08.09.2015r. – Posiedzenie Rady Społecznej ZPOZ w Łomży

  .17.09.2015r. – Uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka, Jedwabne; 18.09.2015r. –Konferencja podsumowująca projekt „Elektroniczne wdrażanie usług”; 21.09.2015r. – Odbiór Drogi powiatowej Nr 1826B Gardoty – Grzymki; 23.09.2015r. – Podpisanie umów na sprzedaż energii elektrycznej dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej; 25.09.2015r. – 20-lecie Ośrodka Szkolenia OHP w Wasilkowie, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP; 27.09.2015r. – Podsumowanie powiatowego współzawodnictwa szkół; 29.09.2015r. – Obchody Dnia służby Celnej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

 • Radna Agnieszka Zduńczyk – w związku z tym, że na początku września br. została skierowana do Zarządu opinia nt. przebudowy i remontów dróg na terenie gminy Miastkowo, czy dotarła ona do Zarządu i czy Zarząd podjął jakieś decyzje w tym przedmiocie?

   

 • Radna Barbara Zalewska – chciałam podziękować Dyrektorowi ZDP w Łomży za naprawę odcinaka drogi powiatowej prowadzącej do cmentarza w Nowogrodzie, tj. ulicy Cmentarnej.

   

 • Radny Jan Kuczyński – chciałbym zapytać czy Dyrektor ZDP w Łomży skontaktował się         z Wójtem Gminy Piątnica w sprawie wykonania odwodnienia na drodze powiatowej na terenie Gminy Piątnica?

   

 • Radny Jan Kuczyński – ponadto proszę o rozważenie możliwości wpisania do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo. Jest to duże zadanie, jednak jest to bardzo ważna droga.

   

 • Radna Agnieszka Zduńczyk – zgodnie z informacją o finansach publicznych radni otrzymali informację o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze, otrzymaliśmy to przed ostatnią sesją. Mam pytanie, ponieważ jest uchwała nr 21/68/2015, która wskazuje, że odbyło się to na posiedzeniu Zarząd Powiatu nr 21, natomiast tego nie ma w tym porządku obrad, natomiast jest to na posiedzeniu Zarządu nr 22. Stąd też uważam, że otrzymaliśmy projekt, który nie został zatwierdzony. Proszę o wyjaśnienie tego.

   

 • Radna Agnieszka Zduńczyk – ponadto proszę o wyjaśnienie umieszczania informacji w BIP, powinny one być umieszczane niezwłocznie, natomiast jest jedne Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego, które datowane jest na 29 maja br., a zostało opublikowane 4 września i nadal jest puste, nie wiadomo w jakiej sprawie. Z tego powodu pragnę zapytać w jakiej sprawie jest te Zarządzenie – nr 23/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, opublikowane 4 września i od kiedy weszło w życie?

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 14 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63m, był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu oraz posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii komisji.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km”       i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu oraz posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii komisji.

 

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych        w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się       i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził przerwę, po zakończeniu której o zabranie głosu poprosił Starostę Łomżyńskiego.

 

Ad 8 Elżbieta Parzych – zapoznała zebranych z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 oraz informacją z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO w Białymstoku z dnia 16.09.2015 roku          w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego informacji          o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2015 r. (ww. uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały Rady w sprawie zmian budżetu zawiera 5 załączników. Załączniki od 1 do 3 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji rady  w sierpniu  do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 16 września 2015 roku. Natomiast Zarząd powiatu proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Wysoką Radę  w § 2 i 3. Po stronie planu dochodów (§2) zwiększa się dochody bieżące         o kwotę 20.000 zł w  rozdziale 75020 ,§ 0970, ponieważ zostały przekazane środki po rozliczeniu wniosku po zakończeniu projektu „W tyglu kultur transgranicznych Polski i Litwy . Projekt był realizowany w 2014 roku, środki wpłynęły w czerwcu 2015 roku. Ponadplanowe dochody będą przeznaczone na uzupełnienie planu w rozdziale 85111, na zakup sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala w Łomży. Zwiększenie planu wydatków majątkowych zapisano w § 3 projektu uchwały.  Zmiany  zostały  szczegółowo opisane  w załączniku  Nr 5 projektu niniejszej uchwały. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu tj. na wysokość deficytu, który został ustalony na podstawie zapisów uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 26 czerwca 2015 roku     w wysokości 3.347.327,00 zł.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii komisji.

 

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Starosta – Elżbieta Parzych poinformowała, że dotychczasowy Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego – pani Barbara Gorzęba złożyła wniosek o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Powiatu, w związku z planowanym przejściem na emeryturę z dniem 30 września 2015 roku. Wobec tego na podstawie art. 12 pkt 3 art. 37 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym zwracam się prośbą o odwołanie Skarbnika powiatu, w oparciu o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

 

Przewodniczący Rady – w związku z zaplanowanym przejściem na emeryturę przez panią Barbarę Gorzębę, pani Starosta wnioskuje, w sposób formalny, o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Powiatu. Jest to naturalny proces związany z decyzją pani Barbary Gorzęby. Wobec tego proszę o zabranie głosu Panią Barbarę o następnie o przegłosowanie projektu uchwały.

 

Barbara Gorzęba – potwierdziła, że zamierza przejść na emeryturę i wobec tego podziękowała wszystkim zgormadzonym za współpracę, składając przy tym najserdeczniejsze życzenia.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, i 2-ma głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady – odczytał list gratulacyjny, z podziękowaniem dla pani Barbary Gorzęby za trud i wkład jaki wniosła w rozwój Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad 11 Starosta – Elżbieta Parzych poinformowała, że w związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Powiatu konieczne jest powołanie następnego Skarbnika. Kontynuując dodała, że na te stanowisko proponuje panią Grażynę Kołodziejską.

 

Grażyna Kołodziejska przedstawiając swoją osobę stwierdziła: ponieważ ubiegam się  o stanowisko Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego chciałabym przedstawić swoją osobę. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W 1996 roku uzyskałam świadectwo kwalifikacyjne nadawane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponadto ukończyłam studium doradców podatkowych. W 2010 roku ukończyłam studnia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami w j.s.f.p. Także ukończyłam kurs dwuletni w zakresie zarządzania finansami w j.s.t., uzyskałam certyfikat Narodowego Banku Polskiego oraz Polskiej Akademii Finansowej.

Funkcję głównej księgowej sprawuję już od ponad 25 lat. Wcześniej pracowałam jako referent i stażysta, czyli przerobiłam całą ścieżkę awansu.

Pierwszą pracę na stanowisku głównej księgowej wykonywałam w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łomży. Następnie pracowałam na stanowisku kwestora na dwóch uczelniach wyższych WSAP w Ostrołęce i PWSIiP w Łomży. Ostatni 3 lata pracowałam na stanowisku Skarbnika Miasta Łomży, gdzie zdobyłam duże doświadczenie w zakresie rozliczania projektów z dofinansowaniem z różnych źródeł zewnętrznych, zarówno w zakresie projektów miękkich jak i inwestycyjnych - twardych. Jestem przekonana, ze zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pozwoli mi na odpowiednie i sprawne wykonywanie zadań Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 

Radny Jan Kuczyński – zaproponował na ww. stanowisko Wicestarostę Lecha Szabłowskiego.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała oddelegowanie radnego Jacka Nowakowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wicestarosta Lech Szabłowski – nie wyraził zgody na kandydowanie, co uzasadnił licznymi obowiązkami służbowymi oraz swoim uczestnictwem w Euroregionie Niemen, a także podkreślił, iż planuje swoje uczestnictwo w Łomżyńskim Forum Samorządowym.

Zaznaczył przy tym, że popiera osobiście kandydaturę doświadczonego i zasłużonego samorządowca – pana Jacka Nowakowskiego.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Wicestarostę.

 

Lech Szabłowski – poinformował, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża zostały podjęte działania w celu utworzenia stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, które ma skupiać w szczególności gminne, powiatowe i miejskie samorządy, przede wszystkim z terenu byłego województwa łomżyńskiego, granice nie są zamknięte. Zadaniem stowarzyszenia będą wspólne przedsięwzięcia w celu pozyskania środków finansowych, na różne zdania inwestycyjne oraz nieinwestycyjnie realizowane przez poszczególne samorządy. W nowej perspektywie finansowej w nowym RPO, wysoko będą punktowane wszelkiego rodzaju partnerstwa. W ramach tego Forum umawiamy się, że będziemy składać projekty o dofinansowanie. Niektóre programy, ze względu na progi finansowe, dla niektórych samorządów są nieosiągalne, natomiast w ramach tego Forum będą już osiągalne. Na pewno działalność takiego Forum będzie z korzyścią dla mieszkańców tych samorządów. Statut tego Forum został już opracowany.

W dniu 5 października zaplanowane jest spotkanie założycielskie z udziałem Wicemarszałka Województwa – pana Jerzego Leszczyńskiego oraz z przedstawicielami samorządów, które przystąpią do tego Forum, na spotkaniu zamierzamy omówić szczegóły jego funkcjonowania. Ta uchwała ma charakter intencyjny. Siedzibą Forum będzie Urząd Miasta Łomża.

 

Radny Andrzej Piotrowski – jakie samorządy przystąpiły do tego Forum?

 

Lech Szabłowski – na dzień dzisiejszy jest to ponad 20 samorządów z byłego województwa łomżyńskiego, samorządy te już podjęły uchwały intencyjne w tej materii.

Po 5 października będę mógł poinformować dokładnie ile samorządów podjęło takie uchwały.

Dodam, że składki członkowskie na tym etapie będą proponowane w dwóch wysokościach, dla gmin i powiatów – wysokości 2.500,00 zł rocznie i 6.500,00 zł dla Miasta Łomża – rocznie. Przekłada to się również na liczbę delegatów, w przypadku gmin i powiatów będą to 2 osoby, a Miasta Łomża będzie to 5 osób.

 

Radny Jan Kuczyński – zdecydowanie poparł powyższa inicjatywę.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono kilka zapytań i interpelacji. Wobec powyższego poprosił Starostę o zabranie głosu.

 

 1. Elżbieta Parzych – odnosząc się do skierowanej do Zarządu Powiatu opinii Wójta Gminy Miastkowo nt. przebudowy i remontów dróg na terenie gminy Miastkowo, pragnę poinformować, że opinia ta zgodnie z wolą autora została przekazana do radnych z okręgu obejmującego gminę Miastkowo, natomiast Zarząd Powiatu na następnym posiedzeniu zapozna się z tą opinią.

   

  2) Elżbieta Parzych – odnosząc się do interpelacji nt. wykonania odwodnienia na drodze powiatowej na terenie Gminy Piątnica pragnę poinformować, że mieliśmy już wykonaną dokumentację i wszystkie uzgodnienia, jednak jeden z właścicieli działki, przez którą miało przebiegać odwodnienie zablokował całą inwestycję, ponieważ nie zgodził się na zamontowanie urządzeń odwadniających na jego działce.

   

 1. Elżbieta Parzych – odnosząc się do interpelacji nt. informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze, pragnę poinformować, że sprawa ta została wyjaśniona przez panią Skarbnik           w przerwie.

   

 2. Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – poinformowała, że w ciągu najbliższych dni zostanie umieszczona pełna informacja w BIP dotycząca Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego, które datowane jest na 29 maja br., natomiast dotychczas nie zawierało treści w BIP.

   

  Starosta – Elżbieta Parzych – pragnę uzupełnić i dodać, że z Wydziału ORiK obecnie dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i w związku z tym dużo obowiązków spadło na Sekretarza Powiatu wobec czego mogą pojawić się pewne, małe niedociągnięcia.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – zaproponowała, aby wprowadzić regulamin, w którym zostałoby określone, co to znaczy niezwłocznie zmieścić informację, co też powinno zapobiegać sytuacji,         w której zamieszczona zostanie informacja np. po upływie 4 miesięcy od jej datowania.

  Ponadto dodała, że właściwym rozwiązaniem jest, aby jedna osoba zamieszczała, natomiast inna osoba zatwierdzała takie informacje.

   

  Starosta – Elżbieta Parzych – podkreśliła, że zadania te są realizowane wg wytycznych ustawowych.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad 15 W Wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowana informacja nt. inwestycji na drogach powiatowych.

   

  Ponadto zachęcił zebranych do głosowania podczas najbliższych wyborów parlamentarnych na dwie kandydatki, które są radnymi naszego powiatu.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady    IX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

             

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                            Jarosław Kulesza

   

            Protokół sporządził:

            Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 23 paź 2015 16:37
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2015 16:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1515 razy