BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VII/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 26 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1420.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym odczytał Postanowienie Komisarza wyborczego w Łomży z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego (kopia postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie obsadzenia mandatu radnego rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Z kolei nawiązując do powyższego o złożenie ślubowania poprosił nowego radnego do złożenia ślubowania.

 

Radny Jan Kuczyński złożył ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie            i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie poprosił wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy zmarłego radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego śp. Adama Sowy.

 

Po tym akcie Przewodniczący Rady stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę    17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Biedrzyckiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego          z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VI-ej Sesji Rady          Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, i 1-nym głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił Panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 27 maja 2015 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dniu 27 maja 2015 r.:

  • zapoznano się z sytuacją w temacie uzgodnienia projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica),
  • podjęto 2 uchwały:

  - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim (I)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8II:Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Cel szczegółowy PI 8II:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy,        w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

  - w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  Na kolejnym posiedzeniu w dniu 3 czerwca br. Zarząd Powiatu:

  ● rozpatrzono wniosek dotyczący zakupu sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych              w Łomży.

  Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 roku Zarząd Powiatu:

  • rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przebudowę drogi powiatowej          w Gminie Zbójna,
  • rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem funduszu wynagrodzeń,

  ● przyjął projekty 5-ciu uchwał Rady Powiatu:

  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok,

  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018,

  - w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok,

  - w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

  - w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

  ● podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  ● zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad VI Sesji Rady Powiatu

  Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

  Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłam lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu: 27.05.2015r. – Gala samorządności            z okazji 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce; 28.05.2015r. – Święto szkoły im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu; 29.05.2015r. – Obchody 140 lat istnienia zawodowej straży pożarnej w Białymstoku połączonej z obchodami Dnia Strażaka 2015r.; spotkanie z Rodzinami zastępczymi z terenu powiatu łomżyńskiego z okazji Dnia rodzicielstwa zastępczego; 1.06.2015r. – Konwent Powiatów Woj. Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; 09.06.2015r. – Konferencja podsumowująca realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion Łomżyński”; 10.06.2105r. – Otwarcie XXVIII międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA; 10.06-14.06.2015r. – Pobyt delegacji powiatu łomżyńskiego                  w Dingolfing-Landau; 11.06.2015r. – Seminarium podsumowujące konkurs Podlaska Agroliga 2015r.; rozdanie nagród i wyróżnień laureatom V Łomżyńskiego Konkursu matematycznego 2015 – PWSIiP; 12.06.2015r. – Koncert finałowy XII konkursu recytatorskiego miejsce na wiersz; jubileusz 15-lecia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie; 13.06.2015r. - Zakończenie XXVIII międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA; 14.06.2015r. – Uroczystości związane z obchodami 130 rocznicy urodzin Adama Chętnika; XXII Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie; uroczystości rocznicowe upamiętniające masowe zbrodnie hitlerowskie dokonane w latach 1942-1943 w lecie Jeziorkowskim; 15.06.2015.r – Uroczystość      z okazji 597 rocznicy nadania Łomży praw miejskich; 18-19.06.2015r. – Seminarium współpracy lokalnej pn. Współpraca lokalna – współpraca globalna porozumienie samorządów na rzecz rozwoju lokalnego; 20.06.2015r. – uroczystość nadania sztandaru Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży,; 22.06.2015r. – Konferencja: podsumowanie i perspektywy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 23.06.2015r. – Posiedzenie Bezpieczeństwa i Porządku; konferencja prasowa –Muzeum Przyrody w Drozdowie – dot. Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża; 24.06.2015r. – Posiedzenie objazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego; Posiedzenie Komisji Budżetu; 25.06.2015r. – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnej strategii Rozwoju realizowanej w ramach Osi 4 – Leader PROW 2007-2013.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 1. Radny Sławomir Łomotowski – proszę o przegląd drogi powiatowej na odcinku przebiegającym przez miejscowość Puchały w gminie Łomża – od cmentarza do drogi gminnej Gać.

   

 2. Radny Sławomir Łomotowski – drugie moje pytanie dotyczy miejscowości Milewo, na wysokości zabudowań pana Kazimierza Zakrzewskiego jest nieodpowiedni profil drogi lub pobocza i posesja tego pana jest zalewana. Chciałbym poprosić o rozwiązanie tego problemu.

 3. Radny Sławomir Łomotowski – kolejne moje pytanie dotyczy miejscowości Janowo           i projektowanego ułożenia poboczy z płyt w tej miejscowości. Uważam, że tam powinna być ułożona kostka

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 8 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych – uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku budżet powiatu na 2014 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 25.527.752,00 zł oraz wydatki        w wysokości 26.712.373,00 zł, a więc wyższe wydatki o 1.184.621,00 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 32.817.472,00 zł tj.        o 7.289.720,00 zł czyli o 28,56 %, a plan wydatków o 8.797.195,00 tj. o 32,93 %, do wysokości– 35.509.568,00 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 2.692.096,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie      z tytułu: a) dotacji celowej z budżetu państwa – 1.515.414,00 zł w tym 600.000 zł na drogę klęskową); b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 2.262.240,00 zł; c) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych – 3.288.264,00 zł; d) inne źródła na kwotę – 223.802,00 zł.

Budżet po stronie wydatkowejzostał wykonany w 94,51 % w stosunku do ogólnego planu.          W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się , iż na wydatki inwestycyjne w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.090.824,92 zł tj. 84,33 %, w tym: na zakupy inwestycyjne – 581.578,87 zł; z tego: w ramach projektów unijnych 472.518,99 zł (wkład własny powiatu – 70.877,86 zł); na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 3.509.246,22 zł z czego:

 • 432.113,30 zł na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości;

 • 2.740.395,37 zł na pokrycie kosztów przebudowy odcinków dróg powiatowych, realizując zawarte porozumienia z gminami;

 • 92.836,02 zł – dokumentacja i koszty związane z modernizacją i rewaloryzacją Muzeum Przyrody w Drozdowie;

 • 120.000,00 zł na koszty inwestycji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie, w ramach dotacji z budżetu państwa;

 • 123.901,53 zł na współfinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych dla gm. Wizna.

  Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami.

  Realizacja budżetu w roku 2014 przebiegała na ogół poprawnie. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań.

  Natomiast porównując dochody uzyskiwane w latach 2012-2013-2014 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania nie ulega zmianie. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji 7.902.226 w 2012 r., 7.914.482 w 2013 r., 7.911.367 w 2014 r., bez subwencji oświatowej.

  Udziały od podatku od osób fizycznych i od osób prawnych wzrosły. Udziały w podatku CIT uzyskano w kwocie 37.862,11 zł, wyższe o 27.762,11 zł, chociaż są to w dalszym ciągu bardzo małe wpływy, w 2012 roku 2.900,80 zł, zaś w 2013 r. 15.759,02 zł.

  Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie, nadwyżka z lat ubiegłych topnieje. W tej sytuacji, coraz trudniej będzie realnie zabezpieczyć bieżące wydatki , a nie mówiąc już o inwestycjach.

  Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności, co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową    i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.

  Budżet roku 2014 zamknął się wynikiem ujemnym. Deficyt został pokryty ze środków z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 1.013.980,37 zł. Ponadto planowany deficyt na 2015 rok w kwocie 1.617.023,00 zł, także znajdzie pokrycie w tych środkach.  

  Ponadto otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2014 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania między innymi z tytułu usług wg faktur, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły grudnia 2014 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2014 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2015 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.

  Szanowni Państwo, reasumując, oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową Powiatu Łomżyńskiego. Zatem proszę o przyjęcie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za rok 2014 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok (ww. uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja przyjęła opinie o następującej treści; „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty i Skarbnika a także po zapoznaniu się z uwagami innych komisji, stwierdziła co następuje:

 1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 32.817.472,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 32.545.585,83 zł, co stanowi 99,17 % planu.

 2. Dochody z tytułu wykonania praw majątkowych i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały wykonane na kwotę 335.183,46 zł tj. 93,06 % planu.

 3. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 35.509.568,00 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 33.559.566,20 zł, co stanowi 94,51 % planu.

 4. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 4.851.072,00 zł, co stanowi 13,66 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 4.090.824,92 zł, co stanowi 84,33 % planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 171.939,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2015 roku jako wydatki niewygasające (m. innymi zmiana terminu zakończenia inwestycji lub rozpoczęcia).

 5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 30.658.496,00zł, zrealizowano je w wysokości 29.468.741,28 zł, co stanowi 96,12 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 49,43 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 25,08 % to zadania zlecone i na porozumienia.

 6. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2014 roku ustalony został na poziomie 2.692.096,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych.

 7. Budżet Powiatu zamknął się za 2014 rok deficytem budżetowym w wysokości 1.013.980,37 zł.

 8. Powiat na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2014 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

 9. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2014rok i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. Bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 2.719.571,49 zł – wykazujący deficyt z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok w kwocie 1.013.980,37 zł;

 2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 60.305.465,73 zł;

 3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od      1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.123.996,49 zł;

 4. Łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i wykazujący wzrost funduszu 2.332.942,89zł.

  Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia          i wyłączenia wynosi 71.109.372,74 zł (91.084.208,45 zł minus umorzenia 19.974.286,48 zł            i wzajemne wyłączenia 549,23 zł) i obejmuje aktywa trwałe 65.304.908,37 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.804.464,37 zł.

  Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2014 rok i wystąpienia do Rady Powiatu            z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-m głosem „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (ww. uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja przyjęła wniosek o następującej treści; „ Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2014 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok. Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok                   i wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu oraz zapoznaniu się              z Uchwałą Nr RIO.II-00321-53/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej            w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015 roku Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutoriom za 2014 rok.            W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie było.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok została podjęta 14-ma głosami „za” i 2-ma głosem „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden (nieobecny) radny nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Starosta – Elżbieta Parzych – serdecznie podziękowała wszystkim radnym za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu i zaprosiła wszystkich zebranych na skromny poczęstunek, podczas którego będzie można wyrazić propozycje co do dalszej współpracy               i realizacji planów na następne lata.

 

Ad 8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018, wydłuża prognozę finansową na lata 2015-2020 w związku z planowanym kredytem na wydatki inwestycyjne. Kredyt planowany jest do spłacenia w ciągu 5 lat na kwotę 1.000.000 zł ze spłatą od   2016 roku. W 2015 roku będzie uruchomiony i w tym roku będą spłacane tylko odsetki. Po zmianach budżet zamknie się deficytem w wysokości 3.347.327,00 zł, który pokryty zostanie środkami z nadwyżki z lat ubiegłych i wspomnianym kredytem. W wieloletniej prognozie wskazane zostały kwoty spłaty długu na lata 2015-2020 i prognozowane dochody i limity wydatków na lata 2019-2020. Szczegółowe objaśnienia do zmiany ujęto w załączniku nr 2 niniejszego projektu.

 

Radny Dariusz Kossakowski – czy w tej chwili jest wykorzystywana – na mocy tej uchwały – cała nadwyżka z lat ubiegłych?

 

Barbara Gorzęba – bezwzględnie tak. Jeżeli zaciągamy kredyt to znaczy, że wszystkie nadwyżki zostały już zagospodarowane.

Radny Dariusz Kossakowski – o ile został zwiększony deficyt?

 

Barbara Gorzęba – około o 1,7 mln zł. Z tego 1 mln zł to kredyt.

 

Radny Dariusz Kossakowski – czy to wszystko co będzie zaciągnięte w ramach kredytu, jest planowane na wydatki inwestycyjne?

 

Barbara Gorzęba – tak, dokładnie jest to rozpisane w załączniku dotyczącym wydatków inwestycyjnych.

 

Starosta – na pewno większość z Państwa wie, że nasz Zarząd Dróg Powiatowych jest zdecydowanie niedofinansowany. Pracuje tam dość liczna grupa pracowników, która nie posiada odpowiedniego sprzętu do wykonywania różnych prac, np. w ramach bieżącego utrzymania dróg. Najstarszy pojazd, który użytkuje ZDP to rok produkcji 1974. Wobec tego Zarząd postanowił zaciągnąć kredyt, gdyż nie posiada wolnych środków na ten cel. ZDP ciągle jeszcze przeprowadza analizę, który sprzęt jest najpotrzebniejszy. Ostatecznie nie wiemy jaki będzie plan realizacji inwestycji, zarząd takiego dokumentu nie uchwalił, bowiem nie wiemy jakie będą wytyczne          w poszczególnych programach pomocowych. Z pewnością dokończymy już rozpoczęte inwestycje.

W gminie Piątnica planujemy kilka inwestycji, aktualnie projekty porozumień czekają na akceptację Wójta. Jest to pięć projektów porozumień.

Także planujemy pozyskanie dotacji ze środków klęskowych.

Proszę nie traktować tego załącznika jako ostateczny, będziemy go na bieżąco aktualizować, dostosowując go do aktualnych najpotrzebniejszych inwestycji.

 

Radny Sławomir Łomotowski – proszę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o uzasadnienie akurat takich a nie innych zakupów inwestycyjnych.

 

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – zarządzając takim majątkiem jakim są drogi powiatowe, jest to 530 km dróg, 460 przepustów, 37 obiektów mostowych, odnosząc się do środków potrzebnych na utrzymanie tego majątku, to nawet nie posiadamy 2 % potrzebnych środków.

Dobrze złożyło się, że z inicjatywy radnego Jacka Nowakowskiego – Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, ponad połowa członków Rady objeżdża drogi powiatowe, zatrzymuje się żądając konkretnych informacji, dlaczego jest taki a nie inny stan dróg. Jeszcze pozostało przeprowadzenie takich dwóch objazdów.

Jako Dyrektor ZDP, dysponując takim majątkiem oraz takimi a nie innymi środkami, musze przedstawić swoją koncepcję, aby utrzymać przejezdność dróg. Robiąc przegląd stwierdzam, że należy ratować ten majątek, który posiadamy w eksploatacji. Ratować to znaczy zapobiegać, najgorsze są skutki pozimowe, sami Państwo wiecie, jak to wygląda po zimie. Podstawową sprawą jest odprowadzić wodę z jezdni.

Musiałem przekonać Zarząd, że konieczny jest zakup odpowiedniej mocy ciągnika, ścinarki poboczy z możliwością odprowadzenia urobku.

Badając rynek ustaliliśmy, że są takie a nie inne koszty.

Jest to podstawowy sprzęt i ten milion zł, to minimum jakie potrzebujemy.

Jest pewna granica użytkowania sprzętu, później ekonomicznie jest to nieuzasadnione.

W moim przekonaniu złożony przez nas wniosek i przedmiotowy projekt uchwały jest w pełni uzasadniony.

 

Radny Sławomir Łomotowski – czy ZDP obecnie posiada już jakąś ścinarkę poboczy?

 

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – tak, posiadamy taki sprzęt, jednak zasypuje ona rowy, w naszych warunkach nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ona w zasadzie jest jeszcze w użyciu, jednak nie nadaje się do wielu odcinków dróg, gdzie może dochodzić do zasypywania rowów.

 

Radny Sławomir Łomotowski – czy były podejmowane działania, aby pozyskać środki zewnętrzne na te wydatki?

 

Barbara Gorzęba – na tym etapie będziemy dopiero robić rozeznanie przetargowe jakie będą faktyczne koszty tych inwestycji.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 została podjęta 12-ma głosami „za” i 3-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden nieobecny radny nie brał udziału  w głosowaniu oraz jeden obecny radny nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok zawiera 6 załączników. Załączniki od 1 do 4 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji rady w maju do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 18 czerwca 2015 roku. Natomiast Zarząd powiatu proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Wysoką Radę w § 2 i 3. Po stronie planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, ponieważ po analizie wykonania dochodów za 5 m-cy i jak sytuacja się nie zmieni, przewiduje się, że dochody będą wyższe. Wydatki na 2015 rok były zaplanowane niższe od potrzeb. W związku z ponad planowanymi dochodami ,możliwe jest zwiększenie planu wydatków o zadania, które nie mogły być zaplanowane ze względu na niskie wykonanie planu w poprzednich latach. Proponuje się wydatkować środki na zwiększenie o jeden etat w służbach geodezyjnych, 30.000 zł – miedzy innymi są to zalecenia ostatniej kontroli – oraz na wprowadzenie dalszych zmian w ewidencji gruntów i budynków, 70.000 zł. Ponadto zmiany zapisane w pkt 2 § 2 na kwotę 4.920 zł dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych. Są to zmiany porządkujące plan finansowy projektu unijnego „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego …”. W § 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków. Zwiększa się o kwotę 109.000 zł wydatki bieżące w tym: 100.000 zł na wydatki z zakresu zadań geodezyjnych oraz 9.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek kredytu. Kredyt planuje się uruchomić w III lub IV kwartale br. ze spłatą od 2016 roku. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.721.304,00 zł z czego: 1.000.000 zł na zakupy inwestycyjne na rzecz ZDP w Łomży zapis w załączniku nr 1 poz. 12; 721.304,00 zł zadnia inwestycyjne ujęte  w zał. nr 1 w poz. 2 i 10. Po zmianach wynik budżetu tj. deficyt wzrośnie z kwoty 1.617.023,00 zł do wysokości 3.347.327,00 zł. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6 projektu niniejszej uchwały.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – jaki jest udział własny Gminy Zbójna w kosztach przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej?

 

Starosta – nie znamy jeszcze całkowitego kosztu tej inwestycji.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – z informacji Pani Skarbnik wynika, że planowany koszt inwestycji wynosi 960.000,00 zł, co stanowi około 70 % całości inwestycji.

Czy takie dofinansowanie będzie praktykowane przy współpracy z innymi gminami?

 

Starosta – Zarząd Powiatu nie wypracował jeszcze praktyk w tym przedmiocie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian  w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 14-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden nieobecny radny nie brał udziału  w głosowaniu (Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN – poinformował, że projekt uchwały  w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego wynika z propozycji Starosty Siemiatyckiego. Mianowicie pierwotna uchwała podjęta w tej sprawie posiada wady, które polegają na zawarciu zapisów mogących być przesłanką do stwierdzenia nieważności tej uchwały. Konkretnie sprawa dotyczy jednego z celów jaki Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wpisał w uchwale powołującej Związek i w swoim statucie – „inne cele uzgodnione przez członków Związku”. Taki zapis powoduje, że w zasadzie byłaby pewna dowolność co do realizacji celów. Stąd też proponowane zmiany polegają na wykreśleniu ww. cytowanego      zapisu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, jeden nieobecny radny nie brał udziału           w głosowaniu (Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN – poinformował, że projekt uchwały        w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego wynika z poprzedniej uchwały, ponieważ Związek w swoim statucie również zawarł problemowy zapis co do realizacji celów: „inne cele uzgodnione przez członków Związku”. Stąd też proponowane zmiany polegają na wykreśleniu ww. cytowanego zapisu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było, jeden nieobecny radny nie brał udziału           w głosowaniu (Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono interpelacje i zapytania. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży             o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów.

 

 1. Janusz Świderski – odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego dotyczącej przeglądu drogi powiatowej na odcinku przebiegającym przez miejscowość Puchały w gminie Łomża – od cmentarza do drogi gminnej Gać, poinformował, że w najbliższym czasie taki przegląd zostanie zrealizowany, przy udziale radnych z Komisji Rozwoju Gospodarczego. Taki przegląd stanu technicznego dróg realizowany będzie na wszystkich drogach powiatu łomżyńskiego. Zainteresowanych radnych zapraszam do udziału w takim posiedzeniu     Komisji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

 2. Janusz Świderski – odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego dotyczącej miejscowości Milewo, na wysokości zabudowań pana Kazimierza Zakrzewskiego informującej, że na tym odcinku jest nieodpowiedni profil drogi lub pobocza wobec czego posesja jednego z mieszkańców powiatu jest zalewana przez wody opadowe, stwierdził że         w powyższej sprawie wypowie się po przeprowadzeniu bezpośredniej wizji ww. miejsca.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

 3. Janusz Świderski – odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego              w sprawie ułożenia poboczy z płyt w miejscowości Janowo, uważam że w kwestii technicznej, większe bezpieczeństwo zapewnia płyta. Być może paniom na wysokim obcasie jest niewygodnie chodzić po tych poboczach z płyty. Jednak nośność płyt jest dużo większa oraz droga hamowania jest znacznie mniejsza. Płyty doskonale przenoszą obciążenia i lepiej odprowadzają wodę. Poza tym kostka wymaga droższej podbudowy.

   

  Radny Sławomir Łomotowski – nie jestem pewien czy tam będzie przejeżdżał ciężki sprzęt i czy konieczne są wymogi o wysokich parametrach co do długości drogi hamowania.

   

  Janusz Świderski – w tym temacie zrobię rozeznanie i udzielę Panu odpowiedzi.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 13 W Wolnych wnioskach Radny Sławomir Łomotowski zapytał jak przebiegają prace dotyczące budowy ścieżki rowerowej od miejscowości Stara Łomża do Pniewa.

   

  Starosta – Elżbieta Parzych – budowa tej ścieżki do końca listopada br. będzie musiała być rozliczona, czyli prace są już zaawansowane.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

   

  Radny Jan Kuczyński – odnosząc się do zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, w pełni poparł przeznaczenie środków na zakupy inwestycyjne dla zarządu dróg Powiatowych w Łomży.             W poprzedniej kadencji jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego zdecydowanie popierał takie inicjatywy.

   

  Starosta – Elżbieta Parzych – zwróciła uwagę, że samorząd powiatu jest niezamożny i musi czynić starania, aby pozyskiwać środki zewnętrze oraz musi jak najwięcej prac wykonywać własnymi siłami.

   

  Janusz Świderski – odnosząc się do ponowionej interpelacji radnego

  w tym zakresie

   

  Przewodniczący Rady – wspólnie z radny Jackiem Nowakowskim Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego dokonamy szczegółowego przeglądu stanu dróg powiatowych podczas posiedzeń objazdowych. Dzięki temu mam nadzieję, że temat ten będzie bardziej   uporządkowany.

   

  Radny Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – kolejne posiedzenie objazdowe zostało zaplanowane w najbliższy poniedziałek. Wyjazd jest spod siedziby Starostwa Powiatowego o godzinie 9.00.

   

  Przewodniczący Rady – jakie gminy będzie obejmowało te posiedzenie objazdowe.

   

  Radny Kazimierz Polkowski – planujemy objechać dalszą część gminy Nowogród oraz teren gminy Zbójna i gminy Piątnica.

   

  Przewodniczący Rady – jeszcze raz zachęcił wszystkich radnych do udziału w tych posiedzeniach objazdowych.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz           w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady    VII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

   

             

             

Data powstania: piątek, 28 sie 2015 15:01
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2015 15:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1575 razy