BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VI/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 27 maja 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
Przebieg sesji:

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym głosu udzielił Przewodniczącemu Stowarzyszenia „Zapora”.

Jerzy Wnorowski – jak Państwo wiecie realizowaliśmy zadania na rzecz utworzenia tablicy poświęconej czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednak okazało się, że koszt wykonania tablicy z brązu wzrósł, ponieważ waga tej tablicy znacznie się zwiększyła. Z tego powodu zwracam się do Państwa o zakup cegiełek, które są przeznaczone na spłatę zadłużenia związanego z przedstawioną sprawą.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 27 maja jest obchodzony Dzień Samorządowca i w związku z tym złożył wszystkim samorządowcom serdeczne życzenia i podziękowania za codzienny trud wkładany w rozwój samorządu powiatu łomżyńskiego.

Starosta łomżyński – Elżbieta Parzych – przyłączając się do powyższych życzeń przekazała wszystkim radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek życzenia satysfakcji z pracy i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Następnie stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
7. Informacja nt. oceny stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z V-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z V-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił Panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 29 kwietnia odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu, podczas których Zarząd: przyjął porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły oraz porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, a także uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. Ponadto podjął uchwałę w sprawie uczestnictwa w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 20 maja Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na posesji GLR Filia w Nowogrodzie, a także bilans za rok 2014 oraz planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na 2015 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 ZPOZ w Łomży. Z kolei rozpatrzył wniosku Rady Społecznej ZPOZ i podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej. Zajął stanowisko w sprawie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczące sprzedaży lub likwidacji środka trwałego – piaskarki P-1. Zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącym projektów porozumień z Gminą Piątnica. Uzgodnił projekt dotyczący likwidacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica. Rozpatrzył wniosek Gminy Miastkowo w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę (asfaltowanie) drogi powiatowej Łuby-Kurki – Łuby-Kiertany – Leopoldowo. Rozpatrzył porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na remont drogi powiatowej Nr 1947B. Zatwierdził arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2015/2016. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok oraz uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok. Poza tym podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej, a także uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Z kolei zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad VI Sesji Rady Powiatu oraz podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłam lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
2.05.2015r. – Obchody Dnia Flagi,
- rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Moje wyobrażenie zakończenia II wojny światowej” zrealizowanym w ramach projektu pt. „Sen o Niepodległej – obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.
03.05.2015r. – Uroczystości związane z obchodami uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
05.052015r. – Zakończenie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 105765 ul. Leśna w Starych Kupiskach.
06.05.2015r. - Otwarcie nowego budynku Biblioteki w Podgórzu połączone z obchodami 55-lecia Biblioteki.
07.05.2015r. – Konferencja naukowa z okazji 20-lecia ŁPKDN pt. „Narew kolebką życia”.
08.052015r. – Turniej strzelecki Samorządowców – Forty w Piątnicy.
09.05.2015r. – II spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”.
12.09.2015r. – Odsłonięcie tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Domku Pastora w Łomży,
- uroczystości upamiętniające Ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, SP nr 2.
14.05.2015r. – UM Łomża Spotkanie ze Szwedami,
- Posiedzenie zespołu roboczego Konwentu Powiatów Woj. Podlaskiego ds. dróg, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta.
15.05.2015r. – Spotkanie konsultacyjne dot. „Rewitalizacji linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża”, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta oraz p. Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
- Spotkanie zespołu roboczego Łomżyńskiego Forum Samorządowego, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta.
17.05.2015r. – Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych.
20.05.2015r. – II konferencja Regionalna Sieć Szerokopasmowa Woj. Podlaskiego „Internet bliżej wszystkich”, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta.
21.50.2015r. – Spotkanie ze zdobywcami medali na Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym RAW federacji WPA – Dariusza Wybraniaka, jego brata Wojciecha Wybraniaka, trenera braci - Zbigniewa Turowskiego oraz Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży – Panią Barbarę Zawrotną, wyjazd na zawody wspófinansowany był przez Starostwo Powiatowe.
- spotkanie dot. Obchodów 130 rocznicy Urodzin Adama Chętnika, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta.
22.05.2015r. – Uroczystości 20-lecia Pionu Nefrologii oraz uruchomienie nowej stacji dializ w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
23.05.2015r. – Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
26.05.2015r. - Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”, uczestniczył p. Lech Szabłowski Wicestarosta.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1. Radna – Barbara Zalewska – ponowiła swoją interpelację w sprawie możliwości naprawy odcinka drogi w Nowogrodzie prowadzącej od drogi wojewódzkiej do cmentarza. Podkreśliła, że jest to odcinek około 100 m i na poprzedniej sesji otrzymała zapewnienie od Dyrektora ZDP w Łomży, że odcinek ten zostanie wyremontowany.

2. Radna – Agnieszka Zduńczyk – z opublikowanego protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego wynika, że został jednogłośnie odrzucony wniosek o przygotowanie dokumentacji na remont drogi Łuby Kurki – Leopoldowo.
Nawiązując do tego chciałabym zapytać z jakiego powodu taka decyzja zapadła. Rzeczą jasną jest, że drogi powiatowe wymagają w pierwszej kolejności wykonania dokumentacji, aby następnie mogły być wyremontowane. Dodam, że jest to odcinek drogi o nawierzchni gruntowej. Wobec tego pragnę zapytać, ile jest dróg tego typu, o takiej nawierzchni? Ta droga w zasadzie jest nieprzejezdna. Remont tego odcinka znacznie poprawiłby bezpieczeństwo w lokalnym ruchu, gdzie corocznie ma miejsce kilka wypadków – mam tu na myśli drogę krajową. Po wyremontowaniu tego odcinka drogi powiatowej droga krajowa zostałaby odciążona i mieszkańcy tych okolic mogliby bezpieczniej poruszać na tym terenie. Obecnie istnieje duże zagrożenie wypadkami drogowymi w tym regionie. Uważam, że w naszym powiecie nie ma takiego odcinka drogi, o takim znaczeniu w ruchu lokalnym.

3. Radny – Dariusz Kossakowski – na jakim etapie jest wykonanie remontu drogi powiatowej prowadzącej do m. Wyrzyki?

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 8 porządku obrad.

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad 6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 5 załączników. Załączniki od 1 do 3 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od 29 kwietnia do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 20 maja 2015 roku. Jest też zmiana proponowana przez organ wykonawczy powiatu, a ujęta w zapisach § 2 i 3 projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 356.353,00 zł, na uzupełnienie planu wydatków na remont drogi powiatowej nr 1826B Gardoty – Grzymki gm. Przytuły. Plan dochodów zwiększy się wprowadzając część środków uzyskanych z rozliczenia zadania inwestycyjnego tj. pomocy finansowej z gm. Piątnica. Gmina w bieżącym roku rozliczyła się z zadania realizowanego w 2014 roku i środki można m. innymi przeznaczyć na to zadanie. Koszt remontu drogi został określony na kwotę 1.505.669,43 zł, z czego 1.149.317,57 zł sfinansowane zostanie z dotacji budżetu państwa, a kwota 356.353,00 zł to udział powiatu, który proponuje się zabezpieczyć na realizacji tego zadania. Naprawa tej drogi będzie prowadzona w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jak już nadmieniłam z 76% udziałem budżetu państwa. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 projektu niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie proponowanych zmian.

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Przy tym stwierdziła, że powyższe zmiany dotyczyły przeznaczenia kwoty 20.000,00 zł na drogę Janowo – Jarnuty. Droga ma 7 lat i na remont tej drogi znalazło się 20.000,00 zł, natomiast na wykonanie dokumentacji na drogę gruntową Łuby Kurki – Leopoldowo środków nie ma.

Przewodniczący Rady – czy to jest uwaga do Pani wcześniejszego zapytania?

Agnieszka Zduńczyk – tak.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 11-ma głosami „za” i 2-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Agnieszka Grzeszczuk – zapoznała zebranych z opracowaniem nt. oceny stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok (pełna treść oceny stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Radny Antoni Włodkowski – na stronie nr 13 jest informacja nt. możliwości zaistnienia zastoin wody w sieci. Czym jest to spowodowane?

Agnieszka Grzeszczuk – na końcówce instalacji woda stoi i zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które tam się wytwarzają przemieszczają się dalej wzdłuż wodociągu.

Przewodniczący Rady – przed laty wodociągi były wykonywane w pośpiechu i w związku z tym teraz mamy niskie standardy wody, ale powinniśmy być przygotowani na to, że w najbliższym czasie UE wymusi polepszenie tych standardów.

Radny Dariusz Kossakowski – czy grozi zamknięcie wodociągu w m. Jeziorko?

Agnieszka Grzeszczuk – tak, decyzja na poprawę jakości została wydana przed dwoma laty. Warunkowe przedłużenie decyzji do maja ubiegłego roku było podyktowane zapewnieniami, że Wójt te zadanie wykonana, jednak w roku bieżącym nowy wójt ze swoimi pracownikami stwierdził, że w budżecie Gminy nie ma zarezerwowanych środków na tę inwestycję.
Skutek jest taki, że wodociąg może być zamknięty. Pozwolenie na budowę ma otrzymać Gmina i ma wykonać tę inwestycję. Na ten okres zostanie nasza decyzja wydłużona.
Są przekroczenia manganu, żelaza itp. pierwiastków, co też powoduje namnażanie flory bakteryjnej. Na dzień dzisiejszy nie mamy wskazań, co do przekroczeń, natomiast wg obowiązującego nas Rozporządzenia wodociąg ten powinien być przebudowany.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad 8 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono interpelacje i zapytania. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów.
1) Janusz Świderski – odnosząc się do ponowionej interpelacji radnej Barbary Zalewskiej poinformował, że w sprawie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Nowogrodzie proponuje wspólną wizję w najbliższy piątek o godzinie 9.00. Przy tym zaznaczył, że te zadanie powinno być wykonane w ramach bieżącego utrzymania. Natomiast w przyszłości planujemy wykonać na tym odcinku podwójne utrwalenie, jednak do tego konieczny jest zakup materiałów.

Starosta – Elżbieta Parzych – Zarząd Powiatu rozpatrywał tę sprawę i zaakceptował wstępnie wykonanie robót na tym odcinku.
Dodam, że dziury łatane są na wszystkich odcinkach dróg, jednak pewne opóźnienia spowodowane są pogodą, które nie sprzyja nam.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

2) Starosta – Elżbieta Parzych – odnosząc się do interpelacji radnej Agnieszki Zduńczyk pragnę przypomnieć, że wykonana dokumentacja jest ważna zaledwie 2 lata, po tym okresie konieczna jest aktualizacja, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Obecnie wykonujemy inwestycje na drogach, które mają już opracowaną dokumentację, nie wykonujemy żadnych nowych dokumentacji, aby nie ponosić kosztów na inwestycje, które nie mają aktualnie szans na realizację. Zarząd Powiatu uznał, że nie widzi możliwości wykonania remontu na tej drodze w przyszłym roku i stąd też odrzucił wniosek w tej sprawie.
Naszym priorytetem będzie obecnie wykonanie inwestycji współfinasowanych ze środków klęskowych, gdzie poziom dofinansowania sięga aż 80 %.
Konieczne jest wykonanie inwestycji, gdzie już jest sporządzona dokumentacja, następnie Zarząd Powiatu zastanowi się jakie drogi wyremontować. Może będziemy mogli skorzystać ze schetynówek.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – jak długo trwa przygotowanie dokumentacji na drogę, np. na odcinku Łuby Kurki – Leopoldowo.

Starosta – Elżbieta Parzych – to zależy od tego jaki odcinek drogi jest brany pod uwagę, zależy to od odwodnienia i innych kwestii.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – jestem przekonana, że ten odcinek kwalifikuje się do wysokiej oceny w ramach schetynówek.

Starosta – Elżbieta Parzych – nie możemy dopuścić do tego, aby przeterminowały się wykonane już dokumentacje.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – jak pamiętam Dyrektor ZDP twierdził, że sporządzenie dokumentacji trwa około 6 miesięcy i w takiej sytuacji można byłoby skorzystać z dofinansowania w ramach schetynówek. Natomiast jeżeli teraz nie wykonamy tej dokumentacji to będziemy czekać kolejne dwa lata.

Starosta – Elżbieta Parzych – w kolejnym roku będziemy mogli sporządzić taką dokumentację.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – rozumieniem, że są drogi ważne i ważniejsze, jednak nie uważam, że remont 7-letniej drogi powinien być priorytetem.

Starosta – Elżbieta Parzych – Wójt Gminy Łomża wystąpił do nas z propozycją współfinansowania tej inwestycji po 50 %.
Drogę łuby Kurki – Leopoldowo musimy odłożyć w czasie. W przyszłym roku możemy tą dokumentację wykonać. Takie rozwiązanie pozwoli o rok przedłużyć ważność dokumentacji.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – Zarząd Powiatu ma tutaj władzę i rozumiem tą decyzję. Jednak należy zastanowić się nad priorytetami, czy mamy remontować drogi od wsi do wsi, czy może bardziej uczęszczane np. łączące drogę wojewódzką lub krajową z lokalnymi miejscowościami.

Starosta – Elżbieta Parzych – na terenie Gminy Przytuły oraz Gminy jedwabne są realizowane inwestycje ze środków klęskowych i NPPDL, natomiast na ternie gminy Piątnicy także ze środków klęskowych.
Na ternie powiatu mamy ponad 530 km dróg, a drogi gruntowe to 120 km.

Przewodniczący Rady – proszę o przygotowanie informacji nt. aktualnie wykonywanych prac na drogach powiatowych oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

Radny Adam Zaczek – mam pewną uwagę, nie możemy rozpatrywać w kategoriach, że są miejscowości mniej ważne i poboczne, wszystkie są ważne. Jeżeli mieszkańcy mieszkają w oddalonych miejscowościach lub niewielkich to są tak samo ważni.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – rozumiem to, jednak zwróciłam uwagę na odcinki dróg łączące drogę wojewódzką lub krajową z lokalnymi miejscowościami.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

3) Janusz Świderski – odnosząc się do ponowionej interpelacji radnego – Dariusza Kossakowskiego w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej prowadzącej do m. Wyrzyki, pragnę poinformować, że inwestycja ta została zakwalifikowana do inwestycji w ramach środków klęskowych. Została ona zakwalifikowana przez Komisję Wojewódzką i czekaliśmy na promesę. Swój udział 20 % w kosztach omówiliśmy z Wójtem i doszliśmy do porozumienia i pan Wójt ma obecnie u siebie 5 sztuk porozumień. Potwierdził on, że sprawa jest aktualna i na najbliższej sesji przedstawi on to radnym Gminny.

Starosta – Elżbieta Parzych – w tym zakresie mamy potwierdzenie Wójta, który obiecał, że w najbliższym czasie ma podpisać porozumienia.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad 9 W Wolnych wnioskach Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego (kopia ww. postanowienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad 10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 10:44
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2015 10:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1511 razy