BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IV/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 25 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.25.

Przebieg sesji:
Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Z kolei Przewodniczący udzielił głosu panu Czesławowi Rybickiemu – przedstawicielowi Komitetu Upamiętniającego Pobyt na Ziemi Łomżyńskiej Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził: Józef Piłsudski przebywał na Ziemi Łomżyńskiej wielokrotnie, jak i też w mieście Łomża. Lokalizacja tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka nie jest jeszcze ostatecznie określona, może to będzie na terenie łomżyńskich koszarów lub na terenie domku pastora. Tablica ta jest już wykonywana i stąd zwracamy się z prośbą o wsparcie przez Państwa samorząd tej inicjatywy, poprzez zakup cegiełki. Cegiełkami dysponuje pani Elżbieta Gosk i pan Wicestarosta, którzy należą do Komitetu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie głos zabrał Komendant PSP w Łomży – pan Ireneusz Denysiuk, który stwierdził: Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Komendanta PSP dzień 27 lutego br. jest moim ostatnim dniem służby. Z dniem 28 lutego br. stanę się emerytem. W związku z tym chciałbym bardzo podziękować za liczne wsparcie udzielane przez Wasz samorząd i za merytoryczne pytania, które Państwo zadawaliście. Niestety w dniu dzisiejszym równolegle odbywa się sesja rady miasta, w której chciałbym uczestniczyć i jestem zmuszony do wcześniejszego opuszczenia obrad sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady – mając na uwadze powyższe, w imieniu wszystkich zgromadzonych podziękował Komendantowi PSP w Łomży za wieloletnią owocną i pomyślną współpracę.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok. Wyjaśniając poinformowała, że jest to podyktowane formalnym względem wynikającym z zapisów w paragrafie 38 ust. 3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu powyższa propozycja została jednogłośnie przyjęta.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
15. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2013.
16. Sprawozdanie z „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015”.
17. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej.
18. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2014 oraz plan pracy na 2015 rok.
19. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

Elżbieta Parzych – stwierdziła, że od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2014 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 29 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu: przyjął porozumienie dotyczące przejęcia gruntu pod drogę powiatową w m. Konarzyce; podjął 3 uchwały: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok; w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu podczas którego podjęto 4 uchwały: w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 rok; w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków; w sprawie planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. Ponadto zapoznano się z informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie realizacji porozumienia z Gminą Łomża z dnia 30 czerwca 2014 r.; zajęto stanowisko w sprawie interpelacji Posła na Sejm Lecha Antoniego Kołakowskiego; zapoznano się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącym możliwości wytyczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ul. Kierzkowej.
Na następnym posiedzeniu w dniu 19 stycznia br. Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie wniosku pana Mieczysława Bagińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich: Przytuły – Radziłów i Miastkowo przez Nowogród, Stawiski do Przytuł.
W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu podczas którego podjęto 5 uchwał: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; w sprawie sprawozdania za lata 2012-2014 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015”; oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. Także przyjęto 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomż. Z kolei zapoznano się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącą przeglądu dokumentacji technicznej z lat 2013-2014, planowanej do przebudowy sieci drogowej oraz z informacją dotyczącą średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok, a także rozpatrzono wnioski Burmistrza Jedwabnego: w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jedwabne; w sprawie sfinansowania remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo- Olszewo Góra oraz wniosek Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej. Na zakończenie posiedzenia przyjęto porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
Na kolejnym posiedzeniu – w dniu 18 lutego br. Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 201; przyjął projekty 3 uchwał Rady Powiatu: w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. Ponadto podjął 4 uchwały: w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”; w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących właściwości Powiatu Łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok; w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych. Następnie rozpatrzył wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu; rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zabezpieczenie środków finansowych na zrealizowanie wydatków w okresie styczeń-luty 2015 rok; rozpatrzył wniosek ZDP w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części działki w m. Wygoda, ul. Polna, gmina Łomża; omówił sprawy potrzeb inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad IV Sesji Rady Powiatu.
Projekty wszystkich uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
Starosta, przechodząc do innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyła osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu, wymieniła:
08.01.2015r. – Spotkanie dotyczące przeciwdziałania Afrykańskiemu Pomorowi Świń w Nadleśnictwie Łomża, zagrożenie te nie dotyczy bezpośrednio naszego terenu, jednak znajdujemy się w strefie przylegającej i stąd nasze zainteresowanie tą sprawą.
16.01.2015r. – Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
19.01.2015r. – Spotkane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dotyczące budowy ścieżki rowerowej na docinku drogi powiatowej: Stara Łomża – Siemień.
21.01.2015r. – Spotkanie z panem Wicepremierem Piechocińskim nt. PROW.
22.01.2015r. – złożyliśmy kwiaty z okazji obchodów rocznicy wybuchy powstania styczniowego.
22.01-23.01.2015r. – Szkolenie dla kierowników jednostek w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białystoku.
28.01.2015r. – Uroczysta odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.
02.02.2015r. – Spotkanie noworoczne z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska oraz Głównym Lekarzem Weterynarii – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
03.02.2015r. – Spotkanie dotyczące możliwości utworzenia forum Samorządowego – w Urzędzie Miejskim w Łomży.
17.02.2015r. – Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w 2014 roku.
19.02.2015r. – Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Konarzyce i Łochtynowo w/s przebudowy drogi – ul. Młynarskiej.
22.02.2015r. – w hali sportowej II LO w Łomży odbył się Samorządowy Turniej Halowej Piłki Nożnej, miał on charakter charytatywny. W tym turnieju po raz pierwszy drużyna Powiatu Łomżyńskiego zajęła I miejsce!

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny – Dariusz Kossakowski – chciałbym zapytać o odwodnienie odcinka drogi powiatowej we wsi Niewodowo. Prawdopodobnie już oba samorządy uzgodniły postepowanie w tej kwestii. Jakie są zaplanowane dalsze działania, aby ten problem uregulować?

Radny – Dariusz Kossakowski – chciałbym także zwrócić uwagę, że mamy wspaniały obiekt - placówkę, jaką jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, którą średnio w miesiącu odwiedza kilka tysięcy ludzi. Jednak droga powiatowa, która prowadzi do tej jednostki jest w bardzo złym stanie technicznym i w związku z tym chcę zapytać, czy są prowadzone jakieś rozmowy lub działania, które pozwolą na wyremontowanie i przebudowę tej drogi?

Radna – Barbara Zalewska – pragnę zapytać czy jest możliwe naprawie drogi w Nowogrodzie prowadzącej do Skansenu Kurpiowskiego?

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 20 porządku obrad.

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad 6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018, został przygotowany w oparciu o zmiany w budżecie, które miały wpływ na kształt WPF, a przede wszystkim zmieniła się wysokość deficytu uchwalonego przez Wysoką Radę na 2015 roku w grudniu 2014 roku. Deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie 1.226.157,00 zł, wzrósł o kwotę 47.802,00 zł i będzie sfinansowany ze środków nadwyżek lat ubiegłych. Zmiany szczegółowo omówione są w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok. Ponadto po zamknięciu roku 2014, należało wprowadzić faktyczne wykonanie budżetu za ten rok. W związku z tym zwracam się z prośbą o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu – za okres od stycznia do chwili obecnej oraz proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Te zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem planowanych wpłat od rodzin biologicznych za dzieci w pieczy zastępczej. Z informacji z Ministerstwa Finansów dot. wysokości subwencji ogólnej w poszczególnych częściach wynika, że dla powiatu łomżyńskiego zaplanowano subwencje mniejszą o kwotę 3.802,00 zł. Dlatego, też należy o tę kwotę zmniejszyć planowane dochody powiatu. Po stronie wydatków budżetu proponuje się wprowadzić kwotę 50.000,00 zł, tytułem dotacji na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup inkubatora. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków zwiększy się planowany deficyt, zapisany w uchwale budżetowej z kwoty 1.178.355,00 zł do kwoty 1.226.157,00 zł (47.802,00 zł). Zmiany te zostały zapisane w § 2 i 3 projektu omawianej uchwały.
W § 4 projektu uchwały proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżące na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla PUP w Łomży, który jest niezbędny do wyjazdów pracowników kontrolujących zakłady pracy i osoby bezrobotne, z którymi zostały zawarte umowy. Proponuje się przenieść kwotę 40.000,00 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zmieniony został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zwiększyła się z kwoty 2.257.983,00 do wysokości 2.297.983,00 zł. Wprowadzone zostały środki, uzyskane w wyniku przesunięcia między paragrafami w planie finansowym PUP w Łomży, nowe zadanie zapisano w poz. 8 omawianego załącznika. Ponadto zmniejszono w części środki 340.000,00 na wkład własny zapisane w poz. 3 o kwotę 35.000,00 zł na nowe zadanie zapisane w poz. 4. W tej pozycji został zabezpieczony udział 50% Powiatu na realizację wspólnego przedsięwzięcia z gm. Łomża, po podpisaniu porozumienia. Załącznik nr 2 niniejszego projektu uchwały (w uchwale budżetowej był oznaczany jako nr 4) zmieniony został po wprowadzeniu dodatkowych środków na realizację projektów unijnych z edycji 2007-2013. Ponadto należało wprowadzić zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu, w wyniku zmiany wysokości deficytu budżetowego – załącznik Nr 3 niniejszej uchwały oraz załącznik nr 4, przy uchwale budżetowej nr 6, po wprowadzeniu dotacji uzyskanych w okresie od stycznia do chwili obecnej. Proszę o przyjęcie proponowanych zmian.

Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity – najem na okres 10 lat dotyczy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze o całkowitej powierzchni 518,24 m2, w tym budynek B – powierzchnia 503,05 m2, budynek C – powierzchnia 15,19 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Pierwszy okres 10 lat kończy się w roku bieżącym, natomiast dotychczasowa stawka za czynsz była znacznie obniżona, gdzie warunkiem było zainwestowanie kwoty około 500.000,00 zł w remonty tych pomieszczeń. Aktualnie proponowany jest kolejny okres 10 lat najmu pomieszczeń, do czego potrzebna jest decyzja Rady Powiatu i stąd przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały. Rada Powiatu musi podejmować uchwałę w sprawie najmu m.in. w sytuacjach kiedy okres najmu przekracza 3 lata. W chwili obecnej proponujemy stawkę czynszu za ww. pomieszczenia określone w dołączonym projekcie umowy, za kwotę 4.500,00 zł brutto. Koszty to 2.600,00 zł, czyli czynsz będzie wynosił 1.900,00 zł. Ponadto wprowadziliśmy stawki ryczałtowe, aby nie dopuścić do podwójnego odprowadzania podatku VAT. Komenda Ochotniczych Hufców Pracy dotychczas zainwestowała w remont pomieszczeń około 460.000,00 zł i chcąc dalej realizować swoje zadania statutowe zwróciła się z wnioskiem o zgodę na najem pomieszczeń wg kryteriów, które określone zostały w przedłożonym projekcie uchwały.

Z kolei Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 9 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2014. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

Z kolei Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Renata Wierzba – gł. specjalista w Wydziale PRS – zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 roku poz. 217 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład, oraz organem doradczym kierownika podmiotu leczniczego. W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu wchodzą: jako przewodniczący: starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz jako członkowie: przedstawiciel wojewody, przedstawiciele wybrani przez radę powiatu w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład w liczbie nie przekraczającej 15 osób, co oznacza, że może być mniej. Kadencja rady społecznej trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady Powiatu. Ponieważ rozpoczęła się kadencja nowej Rady zaszła potrzeba powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w nowym składzie. Kompetencja Rady Powiatu w tym zakresie wynika wprost z art.48 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Należy podkreślić, że obecnie jest 12 osób proponowanych do składu rady, bowiem w ostatnich dniach Prezydent Miasta Łomża także zgłosił swojego kandydata.

Z kolei Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 11 Wacław Sierbiński – poinformował, że projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakłada oddelegowanie dwóch radnych do tej Komisji na kadencję w latach 2014 – 2017, gdyż kadencja dotychczasowego składu Rady dobiegła już końca. Poprzedni delegacji utracili mandat radnego powiatu i stad też konieczność powołania nowych delegatów.

Radna Irena Przybylak – zaproponowała kandydaturę radnego Jacka Nowakowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Barbara Zalewska – zaproponowała kandydaturę radnego Adama Zaczka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego kandydatura radnego Jacka Nowakowskiego została przyjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady zarządził kolejne głosowanie, w wyniku którego kandydatura radnego Adama Zaczka została przyjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Z kolei Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 12 Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi odnoszące się do uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 13 Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi odnoszące się do uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 14 Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi odnoszące się do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Z kolei została zarządzona przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Delegatury Łomżyńskiej WIOŚ w Białymstoku.

Ad 15 Waldemar Gołaszewski zapoznał zebranych z informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2013 (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Piotrowski – chciałbym zapytać kiedy jest planowana kontrola składowiska odpadów w Jedwabnem?
Ponadto proszę o poinformowanie czy ścieki ze składowiska odpadów są monitorowane i czy są odnotowywane jakieś przekroczenia dopuszczalnych norm?

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że ścieki ze składowisk są monitorowane, ale normy nie dopuszczalne nie zostały określone i stąd nie ma możliwości ich przekroczenia.
Natomiast kontrola składowiska odpadów w Jedwabnem planowana jest w marcu br.

Radna Barbara Zalewska – chciałabym zapytać czy promieniowanie ze stacji telekomunikacyjnych jest najsilniejsze bliżej tych stacji czy w pewnym oddaleniu?

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że tych zjawisk nie badano – w zakresie w jakim oddaleniu te promieniowanie jest najsilniejsze.

Przewodniczący Rady zapytał czy działalność elektrowni wiatrowych jest szkodliwa?

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że jeżeli chodzi o hałas to taka szkodliwość jest możliwa, jednak w naszym powiecie takiej szkodliwości nie stwierdzono, np. w odniesieniu do badania natężenia hałasu powodowanego przez elektrownię wiatrową w Janowie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ad 16 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015” (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ad 17 Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej każdy z radnych otrzymał (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne uwag lub pytania.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ad 18 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2014 oraz plan pracy na 2015 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Piotrowski – podziękował pani Dyrektor za działania upamiętniające dokonania i osiągnięcia znamieniowego Polaka – Romana Dmowskiego, który szczególnie był związany z Drozdowem.
Nawiązując do powyższego przypomniał, że zbliża się jubileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległości i w związku z tym już teraz zaproponowało podjęcie działań planowych, aby szczególnie ten jubileusz uczcić.

Ad 19 Wacław Sierbiński – poinformował, że na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku. Skład Komisji, którą powołano zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 08 maja 2014 roku, był następujący: Lech Marek Szabłowski - przewodniczący, Maria Mrozek – radna powiatu łomżyńskiego, Mirosław Szymanowski – radny powiatu łomżyńskiego, Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży; Ewa Jadwiga Wojtczak – Pedagog Zespołu Szkół w Marianowie; Jan Iwanowski – Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Mieczysław Grajewski – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Grzegorz Bielski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Łomży; Edward Łada – Wójt Gminy Piątnica. Sprawozdanie te zostało opublikowane, na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 939 z dnia 26 lutego 2014 r. W dniu 30.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym: omówiono ogólny stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim; wysłuchano informacji na temat działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu; omówiono działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nad akwenami wodnymi. W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. „Program …” realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto: za kwotę 8.000 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w niezbędny sprzęt biurowy, doposażono magazyn przeciwpowodziowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności; za kwotę 5.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy; kwotą 6.000 zł dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży; Starostwo współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”; Starostwo utrzymuje utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26.03.2014 r. przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść sprawozdania Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad 20 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono interpelacje i zapytania. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP o ustosunkowanie się do poruszonych problemów.

1) Janusz Swiderski – odnosząc się do interpelacji radnej Barbary Zalewskiej poinformował, że remont drogi dojazdowej do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie zostanie wykonany niezwłocznie – w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

2) Janusz Swiderski – odnosząc się do interpelacji radnego Dariusza Kossakowskiego poinformował, że problem odwodnienia w Niewodowie trwa już od wielu lat. Jednak jest on intensywnie rozwiązywany. Mimo to pojawił się problem ze zgodą współwłaściciela działki, przez którą ma być poprowadzony odpływ wód z pasa drogowego. Mieszka on w warszawie, ale sprawa ta zostanie uregulowana za około 2 tygodnie.
Będziemy rozmawiać z Wójtem nt. współfinansowania tej inwestycji, ponieważ koszt jej jest szacowany na około 200.000,00 zł.
Zamierzamy tę inwestycję wpisać w przyszłym roku do planu inwestycyjnego.

3) Starosta – Elżbieta Parzych – przebudowa drogi do Drozdowa jest bardzo kosztowną inwestycją, między innymi ze względu na długość odcinka i inne parametry przebudowy. Na jednym z posiedzeń w moim gabinecie Wójt zaprosił mnie na najbliższa sesję, aby przy udziale radnych Gminy omówić tę kwestię. Przede wszystkim mamy ustalić priorytety inwestycje Gmin, aby ustalić nasze priorytety – spójna z polityką samorządów gminnych w tym zakresie. Jeżeli będzie okazja na zrealizowanie tej inwestycji to z pewnością z niej skorzystamy.

Wicestarosta – Lech Szabłowski – dodam, że kwota na remont tego odcinka drogi szacunkowo opiewa na 17 mln zł – odcinka do Bronowa . Kalkulacja ta była sporządzona przez Dyrektora ZDP na wniosek radnej pani Ireny Przybylak. Ta sprawa była analizowana przez Wójta poprzedniej kadencji jednak nie znaleziono możliwości dofinansowania tej inwestycji.
Aktualnie pojawiła się szansa ponieważ w ubiegłym roku są podejmowane działania na rzecz ustanowienia Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego mają funkcjonować 4 samorządy: Miasto Łomża, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża, Gmina Piątnica. Takie porozumienie zostało zawarte i miedzy innymi Wójt Gminy Piątnica złożył wniosek, aby tę inwestycję zrealizować w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego.
Uważam, że sprawa jest w gestii wójtów i Pana Prezydenta, aby ten „ZID” powstał. Nie uchylam się od obowiązku remontowania naszej drogi, ale skuteczność tych osób w rozmowach z Zarządem Województwa jest bardzo potrzebna. Wtedy będą realne szanse na wykonanie tej trudnej inwestycji.

Radny Adam Sowa – ta kalkulacja była wykonana na odcinku o długości 6,6 km, w 2 wersjach ze ścieżką rowerową i bez niej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Radny Andrzej Piotrowski – proszę o wykonanie chodnika o szerokości 1 m na odcinku od Muzeum Przyrody do Ośrodka Zdrowia. Ponadto proszę o wykonanie parkingu przed siedzibą Muzeum Przyrody.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ad 21 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że drużyna Powiatu Łomżyńskiego po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce w Charytatywnym Samorządowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który corocznie jest organizowany w celu pomocy potrzebującym osobom. Środki zebrane podczas turnieju zostały przekazane niepełnosprawnemu studentowi, który przed kilkoma laty uległ poważnemu wypadkowi. Wcześniej był on dobrze zapowiadającym się bramkarzem zespołu piłkarskiego – ŁKS Łomża, niestety jego kariera została gwałtownie przerwana przez nieszczęśliwe zdarzenie lodowe.

Z kolei nawiązując do powyższego podziękował pracownikowi Starostwa Powiatowego w Łomży – panu Marcinowi Pieńkowskiemu za corocznego przygotowania drużyny Powiatu Łomżyńskiego, która w roku bieżącym zajęła I miejsce.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad 22 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady IV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 13:56
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 13:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1820 razy