BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokółu nr II/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 17 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.50.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował, że Rada Powiatu Łomżyńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Łomży wzięło udział w corocznej akcji „Szlachetna paczka”. Rada Powiatu wsparła rodzinę z terenu powiatu łomżyńskiego. 21-letnia, ucząca się matka samotnie wychowująca dziewięciomiesięcznego synka, zamieszkująca razem z dwoma siostrami oraz Matką. Dochód na członka rodziny wynosi 310 zł na miesiąc. Akcję wsparli Radni Powiatu Łomżyńskiego praz Dyrektorzy jednostek powiatu łomżyńskiego. Łączna zebrana kwota: 1890 zł. Za datki zostały zakupione m.in.: opał 1,402 kg węgla kostki (zakup wspólny z datkami do wolontariusza w kwocie 500 zł); podwójna kanapa; produkty żywnościowe: cukier, makaron, ryż, groch, kasza gryczana, jaglana, kaszki mleczno-ryżowe dla niemowląt, soki dla niemowląt, nektary dla niemowląt, majonez, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze, kawa herbata, olej, tabletki musujące witamina C, D, multiwitamina; środki czystości – proszki do prania, płyn do prania, płyn do mycia szyb, mleczko do czyszczenia, płyny do toalet, chusteczki do czyszczenia; artykuły dziecięce – książeczki, pościel, poduszeczka, pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, krem na odparzenia, żel do mycia, płyn do mycia naczyń; kosmetyki – szampony, odzywka, żele pod prysznic, dezodorant, płyn do kąpieli, balsam do ciała, mleczko do ciała, pasta do zębów. Starostwo Powiatowe w Łomży wsparło rodzinę z terenu Miasta Łomża. Pieniądze, produkty na kwotę ok. 200 zł oraz odzież zebrali pracownicy Starostwa Powiatowego. 38-letnia matka samotnie wychowuje trzech synów 18 lat, 15 lat, i 8 lat. Dochód na członka rodziny wynosi 140 zł na miesiąc. Łączna zebrana kwota to 1680 zł. Za datki zakupione zostały: kuchenka gazowa, okap, buty, produkty żywnościowe: mąka, cukier, makaron, ryż, groch, kasza gryczana, majonez, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze, kawa herbata, olej, tabletki musujące witamina C, D, multiwitamina; środki czystości - proszki do prania, płyn do prania, płyn do mycia szyb, mleczko do czyszczenia, płyny do toalet, chusteczki do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, płyn do mycia naczyń; kosmetyki – szampony, odzywka, żele pod prysznic, dezodorant, płyn do kąpieli, balsam do ciała, mleczko do ciała, szczoteczki do zębów, pasta do zębów. Dodatkowe datki to: odzież – 2 kurtki zimowe, bluza; obuwie klapki, buty sportowe, ręczniki.

Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego (kopia ww. postanowienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Kontynuując poprosił radnego Andrzeja Piotrowskiego o złożenie ślubowania, który złożył ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Panie Boże w Świętej Trójcy Jedyny i Maryjo, niepokalanie poczęta, zawsze dziewico”.
Następnie oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag lub pytań stwierdził, że porządek obrad będzie realizowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z I-szej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z I-szej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad 5 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Rewizyjnej.

Starosta – Elżbieta Parzych w uzupełnieniu dodała, że członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Prezydium i członkowie Zarządu Powiatu, natomiast wg Statutu Powiatu Łomżyńskiego wspomniana Komisja musi składać się minimum z 5 członków.

Z kolei radni w zarządzonych głosowaniach jednogłośnie przyjęli następujące propozycje:
1. Radny Kazimierz Polkowski – wyraził zgodę na kandydowanie – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Radny Andrzej Biedrzycki – wyraził zgodę na kandydowanie – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Radny Andrzej Piotrowski – wyraził zgodę na kandydowanie – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
4. Radny Adam Sowa – wyraził zgodę na kandydowanie – członek Komisji Rewizyjnej.
5. Radny Jacek Nowakowski – wyraził zgodę na kandydowanie – członek Komisji Rewizyjnej.

Z kolei uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę, w czasie której radni wypełnili deklaracje dotyczące członkostwa w stałych komisji Rady Powiatu.

Ad 6 Przewodniczący Rady wznawiając obrady stwierdził, że na podstawie złożonych deklaracji radnych skład stałych komisji Rady Powiatu przestawia się następująco:
I. Komisja Budżetu:
1) Chojnowski Tomasz,
2) Sowa Adam,
3) Polkowski Kazimierz,
4) Parzych Elżbieta,
5) Zduńczyk Agnieszka.
W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. skład Komisji jednogłośnie.

II. Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
1) Parzych Elżbieta,
2) Kossakowski Dariusz,
3) Szymański Stefan,
4) Zaczek Adam,
5) Zalewska Barbara.
W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

III. Komisja Rozwoju Gospodarczego:
1) Nowakowski Jacek,
2) Kulesza Jarosław,
3) Zaczek Adam,
4) Włodkowski Antoni,
5) Szabłowski Lech,
6) Zalewska Barbara,
7) Przybylak Irena.
8) Szymański Stefan,
9) Chojnowski Tomasz.
W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

IV. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1) Zduńczyk Agnieszka,
2) Piotrowski Andrzej,
3) Kossakowski Dariusz,
4) Szabłowski Lech,
5) Sławomir Łomotowski.
W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. skład Komisji jednogłośnie.

Z kolei uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie została ogłoszona przerwa, w czasie której powołane stałe komisje Rady Powiatu ukonstytuowały się oraz ustaliły terminy:
• zaopiniowania projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok,
• opracowania i przyjęcia planów pracy komisji na 2015 rok.

Ad 7 Przewodniczący Rady zaproponował pozostawić wynagrodzenie obecnego Starosty Łomżyńskiego na poziomie jej poprzednika. Natomiast dodatek za staż pracy wg osiągniętego stażu, a dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego z propozycją wysokości poszczególnych składników tego wynagrodzenia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 4 przyjętego porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad 9 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad 10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady II-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 24 gru 2014 12:23
Data opublikowania: środa, 24 gru 2014 12:23
Data edycji: poniedziałek, 29 lut 2016 10:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1774 razy
Ilość edycji: 1