BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr I/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbywała się w dniach: 28 listopada oraz 5 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Pierwsza część obrad pierwszej sesji miała miejsce w dniu 28 listopada 2014 roku, rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad w tym dniu miało miejsce o godzinie 11.50.


Druga część sesji rozpoczęła się w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 9°°, natomiast zakończenie obrad w tym dniu miało miejsce o godzinie 1440.

Jako pierwszy głos zabrał radny senior – Andrzej Biedrzycki, który stwierdził: witam serdecznie wszystkich radnych oraz gości. Otwieram obrady pierwszej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego kadencji 2014-2018. Jako radny senior poprowadzę dzisiejszą sesję do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Jako radny senior prowadzący obrady zarządzam przerwę do dnia 5 grudnia br. do godziny 1200. W tym momencie radny senior opuścił salę obrad (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Z kolei radna Elżbieta Parzych w związku z zaistniałą sytuacją zaproponowała skontaktować się z nadzorem Wojewody Podlaskiego celem ustalenia dalszego toku postępowania w sprawie możliwości kontynuowania obrad w celu ukonstytuowania prezydium Rady Powiatu.

Wobec powyższego mecenas – Dariusz Wąsowski poinformował, że przeprowadził konsultacje z Wydziałem Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – z panią Kwiećko sprawującą opiekę nad powiatem łomżyńskim, w wyniku których potwierdził, że zgodnie z paragrafem 12 ust. 5 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdzającym, iż ”pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji”, sesję prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sali i przepis ten należy rozumieć dosłownie. W związku z tym, będzie to obecna osoba najstarsza wiekiem – po radnym seniorze, który opuścił obrady.

Poza tym ustalono, że o każdym odroczeniu sesji decyduje rada i nie powinno mieć miejsca jednostronne odroczenie sesji – przez jednego z radnych. Potwierdza to paragraf 18 ust. 1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdzającym, iż ”porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów”. W związku z tym, w aktualnej sytuacji Rada powinna się ukonstytuować, aby móc przeprowadzić głosowanie nad ewentualnym wnioskiem w sprawie przerwania obrad, czyli w pierwszej kolejności radni muszą złożyć ślubowanie.

Następnie mecenas – Dariusz Wąsowski poinformował, że Wydział Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił uwagę, iż wybór przewodniczącego rady jest ważny choćby z technicznych przesłanek, ponieważ ktoś powinien zwołać kolejną sesję.

Z kolei ustalono, że osobą najstarszą wiekiem – po radnym seniorze, który opuścił obrady, jest radny Szymański Stefan, który to przejął prowadzenie dalszej części sesji.

Radny senior – Stefan Szymański stwierdził: witam serdecznie wszystkich radnych oraz gości. Otwieram obrady pierwszej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego kadencji 2014-2018. Jako radny senior poprowadzę dzisiejszą sesję do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnych – pana Tomasza Chojnowskiego, pana Andrzeja Biedrzyckiego, pana Michała Chajewskiego oraz pana Jacka Nowakowskiego.
Następnie radny senior odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania sesji nowo wybranej Rady Powiatu Łomżyńskiego (kopia ww. Postanowienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Kontynuując obrady radny senior – Stefan Szymański stwierdził: Wysoka Rado. Obecnie przystępujemy do złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku. Proszę Pana Adama Zaczka – najmłodszego wiekiem radnego o wyczytywanie z imienia i nazwiska radnych z listy oraz każdego wyczytanego radnego o powstanie i odczytanie całej roty ślubowania. Informuje, że każdy otrzymał treść ślubowania i może ona zakończyć się dodaniem formuły ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Z kolei wszyscy radni złożyli ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. Radny Sławomir Łomotowski dodatkowo wypowiedział: „I Maryjo zawsze dziewico”.

W trakcie ślubowania stwierdzono powrót na salę obrad dwóch radnych – pana Tomasza Chojnowskiego oraz pana Andrzeja Biedrzyckiego, którzy także złożyli ślubowanie zgodne z ww. treścią.
Wobec powyższego dalsza część sesji odbywała się w 15-osobowym składzie Rady Powiatu – zgodnym z listą obecności.

Radny – Tomasz Chojnowski – (podczas ślubowania radnych) zapytał, czy w związku z tym, że na sali pojawił się starszy wiekiem od prowadzącego obrady – radnego Stefana Szymańskiego, prowadzenia dalszej części sesji nie powinien przejąć najstarszy wiekiem obecny na sali.

Wobec powyższego mecenas – Dariusz Wąsowski przypomniał, że zgodnie z paragrafem 12 ust. 5 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdzającym, iż ”pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji”, sesję prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sali i przepis ten należy rozumieć dosłownie. W związku z tym, najstarszym wiekiem w tamtym momencie obrad był radny Andrzej Biedrzycki.

Radny – Stefan Szymański stwierdził, że przekaże prowadzenie obrad radnemu seniorowi po dokończeniu ślubowania radnych.

Dalszą część obrad, po dokończeniu ślubowania radnych, prowadził radny senior – Andrzej Biedrzycki, który z kolei kontynuując porządek obrad sesji, zarządził odśpiewanie Hymnu Polski.

Radny senior – Biedrzycki Andrzej kontynuując stwierdził: w związku z napiętą sytuacją zarządzam 10 minut przerwy, po zakończeniu której głos zabrał radny Tomasz Chojnowski, zwracając się z prośbą o wydłużenie przerwy o kolejne 15 minut.

Wobec powyższego mecenas – Dariusz Wąsowski poinformował, że w takiej sytuacji, jeżeli jest propozycja kolejnej przerwy, to Rada Powiatu jako ciało kolegialne powinna taki wniosek przegłosować.
Radny senior – Biedrzycki Andrzej kontynuując obrady zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek o kolejną – 15-minutową przerwę został odrzucony 3-ma głosami „za”, 2-ma „wstrzymującymi się” i 10-ma „przeciw”.

Radny senior – stwierdził: Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do przyjęcia porządku obrad I-szej Sesji Rady Powiatu. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Radna Elżbieta Parzych – zabierając głos poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyboru Starosty Łomżyńskiego oraz o punkt dotyczący wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu.

Innych wniosków w tym temacie nie zgłoszono.

Radny senior – kontynuując obrady zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. wniosek został przyjęty 9-ma głosami „za” i 6-ma „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.
W kolejnym głosowaniu porządek obrad rozszerzony o punkt dotyczący wyboru Starosty Łomżyńskiego oraz o punkt dotyczący wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu, został przyjęty 9-ma głosami „za” i 6-ma „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.
Następnie radny senior stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad I-szej Sesji wg następującego układu:
1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (wiceprzewodniczących).
4. Wybór Starosty Łomżyńskiego.
5. Wybór Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu.
6. Zamknięcie obrad I-szej sesji Rady Powiatu.

Ad 2 Radny senior – kolejnym punktem porządku obrad jest wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Zwracam się z prośbą do Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego też każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem: czy wyraża zgodę na kandydowanie?
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny – Tomasz Chojnowski – ponownie chciałbym złożyć wniosek o 15 minut przerwy w obradach sesji.

Radny Sławomir Łomotowski – natomiast ja chciałbym złożyć wniosek o przerwę w obradach sesji i przełożenie jej na inny termin, np. do dnia 5 grudnia br. do godziny 900. Uważam, że ma zapaść na dzisiejszej sesji tak ważny wybór, iż wskazanym jest, aby w tej sesji uczestniczyli także inni radni, którzy nie objęli jeszcze mandatów radnych.

Radny senior – po którym punkcie ma odbyć się ta przerwa?

Radny Sławomir Łomotowski – po punkcie nr 1.

Wobec powyższego mecenas – Dariusz Wąsowski przypomniał, że o każdym odroczeniu sesji decyduje rada i nie powinno mieć miejsca jednostronne odroczenie sesji, co potwierdza paragraf 18 ust. 1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdzający, iż ”porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów”. Poza tym zwrócił uwagę, że drugi wniosek jest dalej idącym i zaproponował przegłosowanie go w pierwszej kolejności.

Radny senior – zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek o przerwę w obradach sesji do dnia 5 grudnia br. do godziny 900, został odrzucony 7-ma głosami „za” i 8-ma „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

W związku z powyższym Radny senior kontynuując obrady – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualne ich przedstawienie.

Radna Elżbieta Parzych – na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła radnego Jarosław Kuleszę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny senior – proszę o dalsze zgłoszenia kandydatów.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przyjęte 15-ma głosami „za” – jednogłośnie.

Radny senior – przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Powiatu nie mogą wchodzić w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.

Radna Irena Przybylak: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radnego Antoniego Włodkowskiego.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

Radny Adam Zaczek: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radną Barbarę Zalewską.
Ww. radna nie wyraziła zgody na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

Radna Barbara Zalewska: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radnego Adama Zaczka.
Ww. radny nie wyraził zgody na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Radny Antoni Włodkowski: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Stefana Szymańskiego.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

Radny Stefan Szymański: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Dariusza Kossakowskiego.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej w osobach: Antoni Włodkowski, Stefan Szymański i Dariusz Kossakowski, został przyjęty 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”.

Jarosław Kulesza przedstawiając swoją kandydaturę poinformował, że został wybrany na radnego powiatu z okręgu Śniadowo. Ma 52 lata, od urodzenia mieszka w Śniadowie, jestem absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada żonę i dwójkę dzieci, córkę i syna. Od początku swojej działalności jest związany z rolnictwem i do dnia dzisiejszego pracuje w branży rolniczej. Ponad 24 lata jest Prezesem Spółki Agrorolnik w Śniadowie, która aktualnie zatrudnia kilkadziesiąt osób. Przez ten okres wielokrotnie udowadniał, że potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach i zamierza kontynuować pracę na rzecz samorządu powiatu, dalej jako Przewodniczący Rady. Jego pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna. Jest między innymi Prowadzi kluby tj. KS Śniadowo i ŁKS 1926 Łomża.
Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Antoniego Włodkowskiego.

Po zakończeniu przerwy radny senior udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej.

Radny Dariusz Kossakowski członek Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do głosowania podczas I sesji Rady Powiatu IV kadencji, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znak x a następnie wrzuci kartę do urny.
Następnie ww. członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Antoni Włodkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymał 10 głosów ważnych „TAK”, oraz 5 głosów „NIE”.
Wobec powyższego nowo wybranym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Jarosław Kulesza (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 28 listopada 2014 roku w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Radny senior pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu. Z kolei realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/1/14 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 3 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza przejął prowadzenie sesji od radnego seniora, po czym serdecznie podziękował za wybór go na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego i za zaufanie okazane przez Radę Powiatu. Kontynuując wypowiedź dodał: myślę, że nie zawiodę tego zaufania i Państwo nie zawiedziecie się. Uważam, że wspólnie wypracujemy takie kierunki działania, takie decyzje i uchwały, że wszyscy radni oraz nasi wyborcy będą z tego zadowoleni. Jeszcze raz dziękuję bardzo za Państwa zaufanie.
Ponadto chciałbym z tego miejsca pogratulować wszystkim radnym wyboru i uzyskanie mandatu radnego. Każdy z nas otrzymał zaufanie z swoim okręgu wyborczym, każdy z nas reprezentuje swoich wyborców, w moim odczuciu jest to grono osób wybrane w wyborach demokratycznych, które może sprawować władzę w Powicie Łomżyńskim. Myślę, że z tego grona uda nam się wybrać władze naszego samorządu i ukonstytuować.
Kolejnym punktem jest wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W związku z tym proponuję 10 minut przerwy i zapraszam wszystkich radnych do sali nr 308 na II piętrze w celu wypracowania stanowiska co do zgłaszania kandydatów do władz Powiatu. Uważam, że podczas takiej przerwy uda nam się to uczynić bez zbędnych emocji.

Radny Sławomir Łomotowski – ponownie złożył wniosek o przerwę w obradach sesji – do dnia 5 grudnia br. do godziny 900.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – proponuję, aby Pan radny złożył ten wniosek po 10-ciominutowej przerwie.

Radny Sławomir Łomotowski – swój wniosek składam w tym momencie i proszę poddać go pod głosowanie.

Z kolei Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek o przerwę w obradach sesji do dnia 5 grudnia br. do godziny 900, został przyjęty 8-ma głosami „za” i 7-ma „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

Następnie mając na uwadze powyższe ogłosił przerwę w obradach do dnia 5 grudnia br. do godziny 900.

W dniu 5 grudnia 2014 roku (godzina 900 – 1435):

Przewodniczący Rady stwierdził: witam serdecznie wszystkich radnych oraz gości po przerwie, która została zarządzona w ubiegłym tygodniu. Otwieram drugą część obrad pierwszej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego kadencji 2014-2018.

Z kolei radny Jacek Albin Nowakowski złożył ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady stwierdził: na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, lista obecności gości stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Następnie kontynuując stwierdził: przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu i w związku z tym powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na wiceprzewodniczących Rady Powiatu nie mogą wchodzić w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.

Radni ustalili, że Komisja będzie pracować w składzie jaki został zatwierdzony podczas ostatniego głosowania, czyli w osobach: Antoni Włodkowski, Stefan Szymański i Dariusz Kossakowski.
Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W zarządzonym głosowaniu skład komisji został przyjęty 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”.

Radny Lech Szabłowski: na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radną Agnieszkę Zduńczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Dariusz Kossakowski: na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Stefana Szymańskiego, który wyraziła zgodę na kandydowanie i w związku z tym z tym zrzekł się prac w Komisji Skrutacyjnej.

Radna Elżbieta Parzych: na kandydata do funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła radnego Adama Zaczka, który wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Z kolei zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostało przyjęte 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Rady kontynuując stwierdził: przystępujemy do uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej. Chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Jacka Albina Nowakowskiego.
Ww. radny nie wyraził zgody na kandydowanie na funkcję członka komisji skrutacyjnej.

Radna Elżbieta Parzych: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radnego Antoniego Włodkowskiego.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Z kolei radni zgłosili do pracy w ww. komisji radnego Sławomira Łomotowskiego.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna w osobach: Antoni Włodkowski, Sławomir Łomotowski i Dariusz Kossakowski została przyjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”.

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Antoniego Włodkowskiego.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu kandydatom na wiceprzewodniczących Rady.

Radna Agnieszka Zduńczyk przedstawiając swoją kandydaturę stwierdziła, że od ponad 20 lat jest Dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie i od 12 lat pełni funkcję Dyrektora Szkoły. W związku z tym jednocześnie jest Przewodniczącą Rady Pedagogicznej, czyli zespołu ludzi odpowiedzialnych za kształcenie, edukację i wychowanie młodzieży. Przy tym podkreśliła, że wierzy, iż wspólnymi siłami całej Rady zostanie utworzony zgrany zespół, bez względu na partie i komitety, z których startowali poszczególni radni, że jako Rada będą zgranym zespołem działającym na rzecz dobra całego Powiatu i jego mieszkańców.

Radny Stefan Szymański przedstawiając swoją kandydaturę stwierdził, że od 11 lat prowadzi działalność gospodarczą w Jeziorku, jest żonaty i ma trójkę dzieci i jest przekonany, iż jego działalność przyczyni się do tego, aby Rada Powiatu współpracowała spójnie i na rzecz dobra całego Powiatu i jego mieszkańców.

Radny Adam Zaczek przedstawiając swoją kandydaturę stwierdził, że jest mieszkańcem miejscowości Mątwica w gminie Nowogród, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Pełni także funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy i prowadzi własną działalność gospodarczą. Był radnym ubiegłej kadencji Gminy Nowogród i jest przekonany, że przyczyni się do efektywnej współpracy całej Rady Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej.

Radny Dariusz Kossakowski członek Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do głosowania podczas pierwszej części sesji Rady Powiatu V kadencji, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znak x a następnie wrzuci kartę do urny.
Następnie ww. członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Antoni Włodkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Powiatu otrzymali następujące ilości głosów:
Radny Stefan Szymański: 9 głosów ważnych „TAK”.
Radna Agnieszka Zduńczyk: 10 głosów ważnych „TAK”.
Radny Adam Zaczek: 12 głosów ważnych „TAK”.

Wobec powyższego nowo wybranymi wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: radna Agnieszka Zduńczyk oraz radny Adam Zaczek (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu.

Z kolei realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym tematem jest wybór Starosty Łomżyńskiego. Nawiązując do powyższego zapytał radcę prawnego, jak będzie przebiegać głosowanie w sytuacji kiedy zostanie zgłoszony więcej niż jeden kandydat na starostę. Czy wówczas głosowania będą odbywać się kolejno, czy też odbędzie się jedno głosowanie na karcie z wymienionymi wszystkimi kandydatami?

Mecenas Dariusz Wąsowski poinformował, że w związku z tym, że nie ma opracowanego regulaminu głosowania proponuję, aby wszyscy kandydaci, którzy zostaną zgłoszeni, byli wpisywani na jednej karcie i żeby była możliwość zaznaczenia wybranego kandydata tylko pod kratką „TAK”.

Radna Elżbiet Parzych poinformowała, że zgodnie z ordynacją wyborczą, w sytuacji kiedy zostanie zgłoszony więcej niż jeden kandydat to wówczas powinna być przy każdym kandydacie jednak kratka, bez słów „TAK” lub „NIE”.

Przewodniczący Rady poinformował, że wybór starosty następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Kontynuując poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Radny Adam Zaczek: chciałabym zgłosić kandydaturę radnej Elżbiety Parzych.
Ww. radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Adam Sowa: chciałabym zgłosić kandydaturę radnego Lecha Szabłowskiego, oficjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Ww. radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Polkowski: chciałabym zgłosić kandydaturę radnego Tomka Chojnowskiego.
Ww. radny nie wyraził zgody na kandydowanie.

Z kolei zamknięcie listy kandydatów na Starostę Łomżyńskiego zostało przyjęte 16-ma głosami „za”.

Przewodniczący Rady kontynuując stwierdził: przystępujemy do powołania składu Komisji Skrutacyjnej. Chciałbym zaproponować skład Komisji w dotychczasowej reprezentacji osobowej.

Radni powyższą propozycję Komisji Skrutacyjnej – w osobach: Antoni Włodkowski, Sławomir Łomotowski i Dariusz Kossakowski przyjęli 16-ma głosami „za” (jednogłośnie).

Z kolei Radna Elżbieta Parzych przedstawiając swoją kandydaturę stwierdziła, że mieszka w Zbójnej i pracuje w Urzędzie Gminy Zbójna i prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne. Od 35 lat pracuje w samorządzie, dwie kadencje była radną rady Gminy Zbójna, była przewodniczącą tej Rady. Natomiast trzy kadencje – obecnie czwartą pełni funkcję radnej powiatu łomżyńskiego. Jest mężatką, ma trzech synów i dwóch wnuków. Doświadczenie w pracy samorządowej zapewnia dobre pełnienie funkcji Starosty i jeżeli obejmie ten urząd, to gwarantuje solidną i uczciwą pracę na rzecz dobra i rozwoju całego powiatu. Jest przy tym przekonana, że każdy kto na nią zagłosuje nie będzie wstydził się tego głosu.

Radny Lech Szabłowski przedstawiając swoją kandydaturę stwierdził, że ma 49 lat, posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, na kierunku budownictwo ogólne. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci, mieszka na ternie gminy Śniadowo w Szabłach Młodych. Doświadczenie samorządowe wynosi 20 lat. Był Wójtem Gminy Śniadowo prawie 4 kadencje. W samorządzie powiatu obecnie jest czwartą kadencję, w pierwszej pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Do dnia dzisiejszego jest Starostą Łomżyńskim. W ostatnich wyborach startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskał drugi wynik zarówno w swoim okręgu jak i całym powiecie.
Jeśli uzyska zaufanie i akceptację w głosowaniu, to zagwarantował solidną i uczciwą pracę na rzecz dobra całego powiatu, ze wszystkimi radnymi, bez względu na listę oraz partię, z której każdy radny startował.

Ponadto głos zabrał Józef Mioduszewski – Prezes Struktur Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który stwierdził, że uzyskał rekomendacje władz PSL-u na kandydowanie do funkcji Starosty Łomżyńskiego, jednak dla dobra powiatu i uczciwość, mając na uwadze pewne kontrowersje, które wzbudziła jego kandydatura, postanowił wycofać swoją kandydaturę, mimo iż jest przekonany, że dużo wniósłby jego wybór na Starostę, szczególnie biorąc pod uwagę jego doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia.

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Antoniego Włodkowskiego.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej.

Radny Dariusz Kossakowski członek Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do poprzednich głosowań, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znak x przy preferowanym kandydacie i następnie wrzuci kartę do urny.
Następnie ww. członek Komisji zaprezentował urnę, która była pusta.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK obok kandydata na Starostę Łomżyńskiego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na ww. stanowisko. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Antoni Włodkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że ww. kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Radna Elżbieta Parzych: 9 głosów ważnych „TAK”.
Radny Lech Szabłowski: 2 głosy ważne „TAK”.

Wobec powyższego nowo wybranym Starostą została radna Elżbieta Parzych (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranemu Staroście.

Z kolei realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym tematem jest wybór Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu. Przypomniał przy tym, że Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Następnie głos zabrał ustępujący Starosta – Lech Marek Szabłowski, który w ostatnim dniu urzędowania na tej funkcji podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego a także pracownikom podległych powiatowi łomżyńskiemu jednostek organizacyjnych. Następnie złożył zebranym życzenia pomyślności i udanej, efektywnej współpracy ze wszystkimi na rzecz dobra i rozwoju Powiatu, a przede wszystkim nowo wybranej Staroście – radnej Elżbiecie Parzych.

Z kolei głos zabrał radny Jacek Albin Nowakowski, który stwierdził, że ugrupowanie PSL wprowadziło do Rady Powiatu najwięcej radnych i z tego ugrupowania została wybrany Starosta – radna Elżbieta Parzych, natomiast komitet wyborczy Samorządy Łomżyńskie Razem wspierał i wspiera PSL i ten skromny wkład zostanie doceniony przez koalicjanta.

Radna Irena Przybylak w imieniu radnych poprzedniej kadencji podziękowała za dotychczasową współpracę ustępującemu Staroście – Lechowi Szablowskiemu. Wspólną dotychczasową pracę oceniła bardzo wysoko, szczególnie biorąc pod uwagę przygotowanie ustępującego Starosty, który w jej ocenie był zawsze kompetentny, koleżeński, łagodził spory, osobą umiejącą zarządzać ludźmi. Podsumowując życzyła nowej Pani Staroście takiego podejścia i takich osiągnięć a sobie objęcia funkcji Wicestarosty przez ustępującego Starostę – Lecha Szablowskiego.

Przewodniczący Rady również podziękował wszystkim radnym poprzedniej kadencji za dotychczasową współpracę, którą ocenił bardzo wysoko.
Z kolei objaśniając zasady głosowania poinformował, że będą dwie karty do głosowania, na jednej będzie znajdować się imię i nazwisko kandydata na funkcję wicestarosty a na drugiej imiona i nazwiska kandydatów na funkcję członka Zarządu. Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie postawi znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE obok zgłoszonych kandydatów. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na jedno z ww. stanowisk.

W tym momencie salę obrad opuścił radny Sławomir Łomotowski.

Z kolei Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych na wstępie serdecznie podziękowała radnym za zaufanie i głosy oddane na jej kandydaturę. Kontynuując stwierdziła, że każdy starosta realizuje władzę wykonawczą w powiecie w oparciu o zarząd powiatu, stąd też zaproponuje przede wszystkim osoby, które mają duże doświadczenie w pracy w samorządzie powiatu.
Mając na względzie powyższe zgłosiła kandydaturę radnego Lecha Szabłowskiego na funkcję Wicestarosty Łomżyńskiego. Natomiast na członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zaproponował: radną Irenę Przybylak, radnego Tomasza Chojnowskiego i radnego Adama Sowę.

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z kolei głos zabrał radny Jacek Albin Nowakowski, który stwierdził, że wśród zgłoszonych kandydatów nie zauważył osób z komitetu wyborczego Samorządy Łomżyńskie Razem, co go bardzo dziwi, ponieważ byli koalicjantem partii PSL.

Wobec braku innych uwag zamknięcie listy kandydatów zostało przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady: przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego oraz na pozostałych członków Zarządu Powiatu nie mogą wchodzić w skład komisji.
Osobiście uważam, że skład komisji skrutacyjnej powinien być ten sam jak przy wyborze Starosty Łomżyńskiego, z tym że należy go uzupełnić o jego członka, który obecnie opuścił obrady.

W miejsce radnego Sławomira Łomotowskiego radni zgłosili radną Barbarę Zalewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej: Barbara Zalewska, Dariusz Kossakowski i Antoni Włodkowski, został jednogłośnie przyjęty 13-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”.

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru wicestarosty łomżyńskiego i pozostałych członków zarządu wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Antoniego Włodkowskiego.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej – Dariuszowi Kossakowskiemu, który objaśniając zasady głosowania przypomniał, że będą dwie karty do głosowania, na jednej będzie znajdować się imię i nazwisko kandydata na funkcję wicestarosty a na drugiej imiona i nazwiska kandydatów na funkcję członka Zarządu. Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie postawi znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE obok zgłoszonych kandydatów. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na jedno z ww. stanowisk.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE, umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska poszczególnego kandydata.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Antoni Włodkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że:
kandydat na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego – radny Lech Marek Szabłowski otrzymał 10 głosów ważnych za „TAK” i 5 głosów przeciwnych „NIE”, czyli Rada Powiatu na stanowisko Wicestarosty wybrała radnego Lecha Szabłowskiego (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Natomiast kandydaci na członków Zarządu Powiatu otrzymali:
• Radny Tomasz Chojnowski: 12 głosy ważne „TAK” i 2 głosy przeciwne „NIE” (jeden głos był nieważny),
• Radna Irena Zofia Przybylak: 12 głosów ważnych za „TAK” i 3 głosy przeciwne „NIE”,
• Radny Adam Sowa: 6 głosów ważnych za „TAK” i 9 głosów przeciwnych „NIE”.

Wobec powyższego Rada Powiatu na funkcję członków zarządu Powiatu wybrała: radną Irenę Przybylak, radnego Tomasza Chojnowskiego (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Z kolei Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych zgłosiła kandydaturę na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego radnego Kazimierza Polkowskiego.

Ww. kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej – Dariuszowi Kossakowskiemu, który objaśniając zasady głosowania przypomniał, że każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie postawi znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE obok zgłoszonego kandydata. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na funkcję członka Zarządu.

W tym momencie obrad dołączył radny Sławomir Łomotowski.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Antoni Włodkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru pozostałego członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydat na stanowisko członka Zarządu Powiatu radny Kazimierz Polkowski otrzymał 7 głosów ważnych za „TAK” i 9 głosów przeciwnych „NIE”.

Wobec powyższego Rada Powiatu na funkcję członka Zarządu Powiatu nie wybrała ww. kandydata (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Z kolei Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych zgłosiła kandydaturę na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego radnego Antoniego Włodkowskiego.

Ww. kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i jednocześnie zrzekł się udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Wobec powyższego, w miejsce radnego Antoniego Włodkowskiego radni do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili radnego Sławomira Łomotowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej: Barbara Zalewska, Dariusz Kossakowski i Sławomir Łomotowski, został jednogłośnie przyjęty 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”.

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Komisji Skrutacyjnej – Dariuszowi Kossakowskiemu, który objaśniając zasady głosowania przypomniał, że analogicznie do poprzedniego głosowania każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie postawi znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE obok zgłoszonego kandydata. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na funkcję członka Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydat na stanowisko członka Zarządu Powiatu radny Antoni Włodkowski otrzymał 11 głosów ważnych za „TAK” i 5 głosów przeciwnych „NIE”.

Wobec powyższego Rada Powiatu na funkcję członka Zarządu Powiatu wybrała ww. kandydata (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 5 grudnia 2014 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Z kolei zebrani pogratulowali wybranemu Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu, po czym Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta – 16-ma głosami „za” (Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych podziękowała radnym za poparcie zgłoszonych przez nią kandydatów, dodała przy tym, że liczy na owocną współpracę zarówno z Zarządem Powiatu jak i całą Radą Powiatu.

Ad 6 Przewodniczący Rady pogratulował Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu, po czym realizując porządek dzienny ogłosił przejście do wolnych wniosków, gdzie poprosił radnych o przygotowanie się do ukonstytuowania stałych komisji Rady, co nastąpi na kolejnej sesji – w dniu 17 grudnia br.
Mając na względzie powyższe przypomniał, że § 45 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stwierdza, iż rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swego grona, stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja może również powołać sekretarza komisji. Radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych, a przewodniczącym-tylko 1. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji. Rada powołuje stałe komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego. Natomiast § 46 wskazuje, iż do zadań komisji stałych należy: przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę , zarząd lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.


Z kolei Przewodniczący – Jarosław Kulesza mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku obrad, zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 17 gru 2014 11:30
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 11:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1741 razy