BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVII/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 6 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.35.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Z kolei przechodząc do uroczystego wręczenia stypendiów Starosty Łomżyńskiego w dziedzinach: artystycznej, naukowej i sportowej udzielił głosu gł. specjaliście Wydziału PRS.

Elżbieta Gosk – stwierdziła – naszą przyszłość będą projektować Ci, którzy maja dziś po kilkanaście lat. To m.in. samorząd – tu i teraz – tworzy warunki do tego, kim będą oni jutro. Często nawet niewielka pomoc pozwala by młody człowiek mógł rozwinąć skrzydła.
W roku 2000 Rada Powiatu Łomżyńskiego ustanowiła przyznawanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W roku 2012 Uchwałą Nr XXIV/128/2012 roku poszerzono formułę przyznawania stypendiów na 3 obszary. Stypendia Starosty Łomżyńskiego przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej.
U podstaw tej decyzji leżało przekonanie, iż stypendia pełnią wyjątkową rolę, maja prestiżowy charakter. Z jednej strony motywują do rozwoju osobistego i rozwijania talentów na polu naukowym artystycznym czy sportowym. Z drugiej strony wyrównują szansę na sukces edukacyjny uczniów i studentów wywodzących się z różnych środowisk. Służą wydobywaniu z młodzieży jego twórczego potencjału. Lepsze wykształcenie oznacza lepsze perspektywy rozwoju wspólnot lokalnych, regionalnych i całego kraju.
W roku bieżącym do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendium, w tym: w dziedzinie sportowej: 4 wnioski; w dziedzinie naukowej: 5 wniosków; w dziedzinie artystycznej: 2 wnioski; w dziedzinie sportowej – wytypowała Mateusza Lipińskiego z Nowogrodu Miasto i Gmina Nowogród;
Studentami, Uczniami nominowanymi do stypendium są: w dziedzinie sportowej – Maciej Wasik Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie; Mateusz Lipiński Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie; Weronika Zarańska Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy; Karol Białobrzewski Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. W dziedzinie nauki: Paweł Chojnowski I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży; Martyna Śmiarowska Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przytułach; Małgorzata Janczewska Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przytułach; Karolina Sokołowska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży; Katarzyna Ochramowicz Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. W dziedzinie artystycznej: Piotr Komorowski z Nagórek, Gmina Piątnica; Laura Narolewska Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży (nie spełniła wymogów formalnych).
Komisja pod przewodnictwem Pani Ireny Przybylak, członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, w składzie: Izabela Cwalina – przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego; Henryk Krajewski - przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego; Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych; po przeanalizowaniu i ocenie sylwetek nominowanych do Stypendium rekomendowała, a Zarząd zatwierdził Stypendystów Starosty Łomżyńskiego na rok akademicki, szkolny 2014/2015.
Z prawdziwą przyjemnością chciałbym przedstawić Państwu Stypendystów Starosty Łomżyńskiego na rok akademicki, szkolny 2014/2015. Stypendium Starosty Łomżyńskiego otrzymują:
w dziedzinie sportu: Mateusz Lipiński uczeń III klasy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie w Zespole Szkół Samorządowych. Mateusz jako gimnazjalista jest zawodnikiem AZS PWSIiP w Łomży. Mimo tego, że intensywnie trenuje dopiero od dwóch lat może poszczycić się szeregiem sukcesów.
• I miejsca w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kategorii KADET,
• zdobyciem III miejsca w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kategorii OPEN
• Wcześniej II miejsca w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV-VI chłopcy
• II miejsca w grze pojedynczej młodzików i II miejsca w grze podwójnej młodzików w Mistrzostwach Polski AZS w Częstochowie
• III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w tenisie stołowym w kategorii juniorów w grze pojedynczej
Trener W. Tarnacki podkreślał niejednokrotnie talent i duże szanse na dalsze znakomite wyniki sportowe zawodnika.
W dziedzinie nauki: Paweł Chojnowski uczeń pierwszej klasy I LO im. Tadeusza Kościuszki uzdolniony wszechstronnie. Jako uczeń wybranej klasy o profilu biologiczno-chemicznym wysokie wyniki i namacalne sukcesy osiągnął w dziedzinach odrębnych niż wybrany profil: dziedzinie historii, j. niemieckiego i sportu. Spośród wszystkich zgłoszonych, w dziedzinie naukowej, jako jedyny zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Historycznym, prezentując rozległą wiedzę w tym przedmiocie. Odniósł również sukcesy w lekkiej atletyce w chodzie na dystansie 3 km, w indywidualnych biegach przełajowych i Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.
W dziedzinie artystycznej: Piotr Komorowski student IV roku Wydziału Instrumentalnego, klasy akordeonu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku., który rozwija swoje talenty pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Bierze udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych, konkursach, koncertach, warsztatach popularyzując muzykę i powiat. Tylko w samym 2013 roku brał udział w:
• 38 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Puli - Chorwacja, na którym uzyskał wysoką punktację 85/100 punktów, 24-27 kwietnia 2013 roku,
• XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu 10-14 grudnia 2013 roku,
• V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu Zdroju, 28-30 czerwca 2013 roku, gdzie otrzymał wyróżnienie.
• VI Edycji Gdańskiej Sztuki Interpretacji Muzyki Akordeonowej w Centrum Św. Jana Pruszczu Gdańskim, z udziałem Krzesimira Dębskiego,
• Występował też w trakcie Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
Rok 2014 również bogaty jest w twórcze działania, m.in.:
• Udział w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym VAMO w Wiedniu, gdzie uzyskał 90,5/100 pkt, luty 2014,
• 39 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Puli – Chorwacja.
• Występ na 94 koncercie z cyklu „Muzyka łączy pokolenia” w Dziennym Domu Pomocy im. Błogosławionego Jana Pawła II w Gdańsku, 29 luty 2014 r.,
Stypendystom składam serdecznie gratulacje i życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji wszelkich planów i marzeń. Proszę Stypendystów o wystąpienie, Pana Starostę Łomżyńskiego proszę o wręczenie stypendiów.

Ad 2 Po uroczystym wręczeniu stypendiów Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag lub pytań stwierdził, że porządek obrad będzie realizowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
Wręczenie stypendiów Starosty Łomżyńskiego w dziedzinach: artystycznej, naukowej i sportowej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Przewodniczącemu Rady i Staroście Łomżyńskiemu za 2013 rok.
8. Podsumowanie IV kadencji Samorządu Powiatowego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 26 września 2014 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 30 września 2014 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu: podjął uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie; rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych; podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
W dniu 16 października br. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego: rozpatrzono wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o rozwiązanie oświatowej rezerwy budżetowej na nagrody dla nauczycieli; zapoznano się z informacją o podziale środków finansowych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych; zapoznano się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2015 rok; podjęto 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok;
Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 28 października br. Zarząd Powiatu: podjął 6 uchwał: w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami; o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2015”; w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. oraz 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok; zapoznał się z informacją Skarbnika o wstępnych założeniach do budżetu na 2015 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat w 2015 roku; zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
26.09.2014r. – Podsumowanie powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz gmin w sporcie szkolnym za rok 2013/2014.
30.09.2014r. – Uroczyste obchody Jubileuszu V wieków Szpitalnictwa w Łomży oraz 15-lecie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
04.10.2014r. – Odpust ku czci św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie.
09.10.2014r. – Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Łomży.
10.10.2014r. – Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.
11.10.2014r. – Spotkanie duszpasterstwa parlamentarzystów, samorządowców oraz nauczycieli, wychowawców i katechetów pod hasłem „Przez kanonizację Jana Pawła II do rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia”.
13.10.2014r. – Obchody święta Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
16.10.2014r. – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży; uroczyste przekazanie autobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn. Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna”.
17.10.2014r. – Konferencja „Pracodawca Roku 2014 Ziemi Łomżyńskiej” oraz wręczenie nagród i Medali Zygmunta Glogera oraz sesja naukowa ELITY – Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA”. Także tego dnia odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Uczelni Jańskiego w Łomży.
19.01.2014r. –Obchody Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz uroczyste zakończenie X Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”.
20.10-23.10.2014r. – Wyjazd studyjny z regionu Podlasia na Bawarię, 21.103.014r. – Debata naukowa „Łomżanie bliżej transplantacji” zorganizowana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
22.10.2014r. – Koncert finałowy konkursu recytatorskiego im. Simony Kossak „Cztery Pory Roku” oraz konferencja dot. Kontynuacji projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, uczestniczyła p. Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału PRS.
23.10.2014r. – VI Akademickie Targi Pracy PWSIiP w Łomży.
24.10.2014r. – Konferencja pt. „Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915 – Z dziejów I wojny światowej”, ODN. Tego dnia uczestniczyliśmy również w Festiwalu Nauki i Dziecięcej radości na 15-lecie Edukatora oraz uroczystość z okazji 50-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży.
27.10.2014r. – Konferencja podsumowująca konkurs „Innowacyjny Samorząd”, Powiat Łomżyński otrzymał Nagrodę Specjalną Bożeny Lublińskiej - Kasprzak, Prezesa PARP w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości” za realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zakładanie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Powiat znalazł się także wśród laureatów konkursu w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości”. Powiat otrzymał także tytuł honorowy: Powiat Innowacyjny 2014. Tego dnia uczestniczyliśmy również w Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego.
28.10.2014r. – Rada programowa porozumienia pn. „Pakt dla wczesnego rozpoznawania i walki z autyzmem”.
29.10.2014r. – Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego oraz wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”, Gminna Biblioteka Publiczna gm. Łomża s/c w Podgórzu. Tego dnia uczestniczyliśmy również w wernisażu „Aktorskie kreacje filmowe”, w ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nieidealni, ale Widzialni”, Stowarzyszenie Ja i Ty”.
30.10.2014r. – Sesja Rady Gminy Śniadowo oraz spotkanie „Rozmowy o ekonomii społecznej”.
31.10.2014r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia oraz sesja Rady Gminy Piątnica.
1.11.2014r. – Oficjalna inauguracja działalności fabryki mebli WILROBI w Łomży.
4.11.2014r. – „II powiatowy przegląd piosenki i pieśni patriotycznej” SP Drozdowo.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Ad 5 1) Radna Barbara Zalewska skierowała zapytanie dotyczące informacji zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanych inwestycji w 2013 roku nt. inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jankowo Młodzianowo – Nowogród. Nawiązując do powyższego zapytała czy w roku 2015 jest planowana kontynuacja tej inwestycji.

Ponadto nie zgłoszono innych interpelacji lub zapytań.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje zostaną udzielone w punkcie porządku obrad nr 9.

Ad 6 Joanna Dardzińska-Mądry przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad 7 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oświadczenia majątkowe Staroście Łomżyńskiemu obowiązani byli złożyć: członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty. Wszystkie osoby oświadczenia majątkowe złożyły w ustawowym terminie. Oświadczenie majątkowe złożyłem Wojewodzie Podlaskiemu. Pragnę poinformować, że w roku 2013 do złożenia oświadczeń majątkowych Staroście Łomżyńskiemu zobowiązanych było 37 osoby. Analizy dokonałem i przekazałem po 1 egzemplarzu oświadczenia do Urzędu Skarbowego w Łomży. Pismo informujące o dokonanej analizie przez Urząd Skarbowy wpłynęło 07 października 2014 roku. Naczelnik Urzędu Skarbowego po jej przeprowadzeniu stwierdził, że oświadczenia majątkowe za rok 2013 zostały wypełnione w sposób bardziej staranny w porównaniu z oświadczeniami z poprzednich lat. Naczelnik zwrócił się z prośbą, aby wypełniając formularz oświadczenia za rok 2014 dołożyli Państwo szczególnej staranności w podawaniu wymaganych danych, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych czynności – z udziałem osób zainteresowanych zmierzających do wyjaśnienia bądź sprawdzenia treści tych oświadczeń. Nie zostały stwierdzone w analizowanych oświadczeniach takie nieprawidłowości, które uzasadniałyby podjęcie przez Urząd Skarbowy dalszych działań przewidzianych w art. 25 c. ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto zgodnie z art.25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady obowiązani byli złożyć wszyscy radni Powiatu Łomżyńskiego. Oświadczenie majątkowe złożyłem Wojewodzie Podlaskiemu. Oświadczenia majątkowe złożone zostały w 2 egzemplarzach do 30 kwietnia b.r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Radni Powiatu Łomżyńskiego oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym terminie. Analizy dokonałem i przekazałem po 1 egzemplarzu oświadczenia do Urzędu Skarbowego w Łomży. Pismo informujące o dokonanej analizie przez Urząd Skarbowy otrzymałem w dniu 07 października 2014 roku wraz z ogólna analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego po jej przeprowadzeniu stwierdził, że oświadczenia majątkowe za rok 2013 zostały wypełnione w sposób bardziej staranny w porównaniu z oświadczeniami za lata poprzednie. W jednym przypadku radny nie podał w związku z jakim zdarzeniem zaciągnął kredyt zaś w drugim przypadku nie została podana powierzchnia budynku gospodarczego. Naczelnik zwrócił się z prośbą, aby wypełniając formularz oświadczenia za rok 2014 dołożyli Państwo szczególnej staranności w podawaniu wymaganych danych, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych czynności z udziałem osób zainteresowanych zmierzających do wyjaśnienia bądź sprawdzenia treści tych oświadczeń. Nie zostały stwierdzone w analizowanych oświadczeniach takie nieprawidłowości, które uzasadniałyby podjęcie przez Urząd Skarbowy dalszych działań przewidzianych w art. 25 c. ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych Przewodniczącemu Rady i Staroście Łomżyńskiemu za 2013 rok.

Ad 8 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Starostę Łomżyńskiego.

Lech Marek Szabłowski – w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił podsumowanie IV kadencji Samorządu Powiatowego (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad 9 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przez radną Barbarę Zalewską została zgłoszona interpelacja dotycząca inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Jankowo-Młodzianowo – Nowogród. Nawiązując do powyższego o udzielenie odpowiedzi poprosił Starostę Łomżyńskiego.

Lech Marek Szabłowski – zapisane przedsięwzięcie dotyczące inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Jankowo-Młodzianowo – Nowogród obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej. Projekt techniczny na te drogę jest już w trakcie opracowywania. Projektant przedstawił przed dwoma tygodniami koncepcję przebudowy tej drogi – na spotkaniu z mieszkańcami. Poszerzenie pasa drogowego będzie w tym przypadku stanowić istotny problem, bowiem być może trzeba będzie wyburzać ogrodzenia, ale jednak mieszkańcy odnieśli się bardzo życzliwie do tej koncepcji, mimo tych trudności. Czeka nas także wycena nieruchomości i wypłata rekompensat za zajęte grunty.
Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości, aby w 2015 roku tę inwestycję wykonać. Uzyskanie zezwolenia na wykonanie inwestycji – decyzji – wymaga jeszcze kilkumiesięcznej pracy. W roku 2015 złożymy ten projekt do NPPDL. To są realia a nie obietnice.

Radna Barbara Zalewska – jaki to jest odcinek, jakiej długości?

Janusz Świderski – Dyrektora ZDP w Łomży – jest to łącznie ponad 2 km.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Ad 10 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – zabierając głos w wolnych wnioskach zaprosił wszystkich radnych na uroczysty obiad podsumowujący wspólną pracę w samorządzie powiatu Łomżyńskiego – IV kadencji, który miał odbyć się bezpośrednio po zakończonej sesji.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad 11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.