BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVI/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 26 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego, radnego Kazimierza Polkowskiego oraz radnego Adama Sowy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że ze względów technicznych jest potrzeba przeniesienia punktu nr 10 po punkcie nr 6 proponowanego porządku obrad, ponieważ sprawa zawarta w punkcie 10 jest elementem składowym uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok i stąd też konieczne jest wspomniane przesunięcie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanej zmiany.

W zarządzonym głosowaniu powyższa zmiana została przyjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają inne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag lub pytań stwierdził, że porządek obrad będzie realizowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury- Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXV zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2014 roku, odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 11 czerwca 2014 r. po sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. W dniu 30 czerwca br. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego: rozpatrzono wniosek Wójta Gminy Łomża o zaopiniowanie sprostowania nazwy drogi gminnej w Jednaczewie; przyjęto 3 porozumienia: z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu; z Gminą Jedwabne w sprawie wzajemnej pomocy w bieżącym utrzymaniu dróg, z Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto podjęto 6 uchwał: w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”; w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego; oraz 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Z kolei Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: o przyznanie kwoty 10 tys. zł z przeznaczeniem na wykup działek pod inwestycję drogową we wsi Poredy, a także wniosek o przeniesienie wydatków wygasających z dniem 30 czerwca 2014 r. Następnie rozpatrzono wniosek radnej Pani Wiesławy Masłowskiej o przebudowę skrzyżowania dróg w miejscowości Jarnuty w gm. Łomża obok Szkoły Podstawowej.
W dniu 14 lipca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego: przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej; rozpatrzono wnioski Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej: o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Wiźnie oraz o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 4 w Łomży. Również podjęto 3 uchwały: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Łomży; w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gaci; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Następnie rozpatrzono wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: w sprawie wstrzymania wykonania porozumienia z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczącego zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny mienia Gminy Piątnica na rzecz Powiatu Łomżyńskiego. Także przyjęto porozumienie z Gminą Łomża w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
W dniu 31 lipca 2014 r. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd: rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 6 tys. zł i 3 tys. zł na opracowanie mapy do celów projektowych; przyjął porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu; podjął 3 uchwały: w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., oraz 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
W dniu 27 sierpnia 2014 r, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu podczas którego podjęto 6 uchwał: w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wizna w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych; w sprawie powołania komisji d.s. awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Następnie na posiedzeniu tym rozpatrzono informacje finansowe zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r. złożone przez: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Z kolei rozpatrzono wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich; zapoznano się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego pomieszczeń wynajmowanych przez ZPOZ; przyjęto porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; rozpatrzono wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o: przekazanie kwoty w wysokości 55 tys. zł. na dokonanie podziału działek w związku z przebudową i rozbudowa drogi powiatowej; przekazanie kwoty w wysokości 30 tys. zł na realizację zadania remont drogi powiatowej nr 1962B; o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 10 000 zł; o sprzedaż lub likwidację środków trwałych. Na zakończenie zapoznano się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat realizacji wniosku Pana Ryszarda Niewiarowskiego przekazanego do ZDP przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
W dniu 16 września 2014 r. odbyło się szóste posiedzenie Zarządu podczas którego: podjęto uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży; rozpatrzono wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dodatkowych środków Finansowych; przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; zajęto stanowisko w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, droga powiatowa); przyjęto 4 porozumienia: z Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna, z Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród, z Gminą Łomża w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu, z Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego. Następnie na posiedzeniu tym przyjęto 3 projekty uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego: w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Na zakończenie zajęto stanowisko w sprawie zawarcia ugody z najemcą pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni ZPOZ w Gaci oraz zapoznano się z proponowanym porządkiem obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
11.06.2014 r.: Otwarcie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA; Konferencja z okazji Jubileuszu Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oraz 20-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz I Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny.
12.06.2014 r.: Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom IV Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego.
12.06.2014 r.: 15.06.2014 r.: Pobyt delegacji Litewskiej i Łotewskiej na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
13.06.2014 r.: 15.06.2014r. Pobyt delegacji niemieckiej na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
13.06.2014 r.: Konferencja Międzynarodowa w ramach obchodów 10-lecia członkostwa Polski w UE oraz 15-lecia współpracy Powiatu Łomżyńskiego z niemieckim powiatem Dingolfing-Landau. Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem – 10 lat członkostwa w UE”.
14.06.2014 r.: Festyn pn. „Namiot międzynarodowy”, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Podsumowanie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, rozdanie nagród.
15.06.2014 r.: Dni Kultury Kurpiowskiej w Skansenie w Nowogrodzie.
17.06.2014 r.: Konferencja upowszechniająca wypracowane rezultaty projektu „Program Transferu wiedzy Nauka Praktyka Biznes”, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży oraz Uroczyste wręczenie nagród w konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy.
18.06.2014 r.: Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, PSZS.
20.06.2014 r.: Jubileusz 10-lecia działalności Klubu FORT.
21.06.2014 r.: Uroczystości Centralne Roku Jubileuszowego 250-lecia Kapucynów w Łomży.
22.06.2014 r.: 70 rocznica bitwy stoczonej w 1944 r. przez oddziały AK i NSZ z niemieckim okupantem. Rekonstrukcja Historyczna Bitwy.
24.06.2014 r.: Piknik integracyjny dla uczestników VII edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
25.06.2014 r.: Seminarium pt.: „Analiza dotychczasowych efektów podejmowanych, realizowanych w powiatach projektów rynku pracy oraz posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Euroregion Niemen.
26.06.2014 r.: Spotkanie w/s usunięcia barier rozwojowych szlaku wodnego rzeki Narwi w kierunkach Wisła – Kanał Augustowski.
27.06.2014 r.: XII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i dyplomowa poświęcona Ziemi Łomżyńskiej.
28.06.2014 r. – 6.07.2014.r.: XXI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.
30.06.2014 r.: Koncert zespołu MONSTERS OF HUMPPA z partnerskiego powiatu Dingolfing – Landau z Bawarii. Zespół wystąpił w ramach trwającego od niedzieli XXI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2014.
30.06.2014 r.: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łomżyńskiego.
03.07.2014 r.: Zakończenie XIV Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły.
04.07.2014 r.: Spotkanie organizacyjne w/s Pielgrzymki Parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów, Święta Woda k. Wasilkowa.
10.07.2014 r.: Seminarium podsumowujące Konkurs Podlaska Agroliga 2014.
18.07.2014 r.: Obchody Święta Policji.
24.07.2014 r.: Konferencja językowa z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”.
27.07.2014 r.: 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Jakaci.
30.07.2014 r.: Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
1.08.2014 r.: 70 rocznica wybuchu powstania warszawskiego.
3.08.2014 r.: Obchody 100-lecia budowy Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.
9.08.2014 r.: Święcenie biskupie Księdza Prałata Wojciecha Załuskiego.
13.08.2014 r.: Spotkanie z kadra Wojska Polskiego i przedstawicieli organizacji kombatanckich.
14.08.2014 r.: 15.08.2014 r.: Uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.
17.08.2014 r.: IX Ogólnopolskie Warsztaty muzyczne.
29.08.2014.r.: 30-lecie Muzeum Przyrody w Drozdowie.
31.08.2014 r.: Widowisko historyczne Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939 roku.
1.09.2014.r.: Uroczystości związane z wybuchem II Wojny Światowej.
2.09–5.09 2014 r.: Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Rady Zatrudnienia.
04.09.2014 r.: 45 lecie powstania Komunikacji Miejskiej w Łomży oraz Europejski Festiwal MF Festiwal Ty i Ja Łomża 2014 r.
6.09.2014 r.: Uroczystości jubileuszowe 95-lecia Koła Łowieckiego „Sokół”; Narodowe Czytanie fragmentów „Trylogii” Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży oraz Wielkie Narodowe Czytanie Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Podgórzu.
7.09.2014 r.: Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej; piknik historyczny przy Muzeum Przyrody w Drozdowie; Inauguracja X Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”.
08.09.2014 r.: Posiedzenie Wyjazdowe Sejmiku Województwa Podlaskiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
10.09.2014 r.: Złożenie hołdu poległym żołnierzom.
12.09.2014 r.: Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta.
14.09.2014 r.: Diecezjalne Dziękczynienie za tegoroczne zbiory – Dożynki Śniadowo oraz Zlot Pamięci Września – Wizna.
17.09–21.09.2014 r.: Wyjazd delegacji Powiatu Łomżyńskiego do powiatu Daugavpils na Łotwie.
17.09.2014 r.: Uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka.
23.09.2014 r.: Konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”. Organizatorzy to: Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
25.09.2014 r.: Konwencja samorządów makroregionu łomżyńskiego poświęcona możliwościom systemowego wsparcia przez samorząd terytorialny rodzin dotkniętych spektrum autyzmu.
26.09.2014 r.: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Ad.5 1) Radna Barbara Zalewska skierowała zapytanie dotyczące możliwości wykonania inwestycji na odcinku około 130 metrów na drodze powiatowej w m. Nowogród na ulicy Cmentarnej – w zakresie uzupełnienia braków w asfalcie. Uzupełniając poprosiła aby tę inwestycję, w miarę możliwości, wykonać przed 11-tym listopada, czyli przed Świętem Wszystkich Świętych.

Ponadto nie zgłoszono innych interpelacji lub zapytań.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje zostaną udzielone w punkcie porządku obrad nr 12.

Z kolei głos zabrała radna Maria Mrozek, która w odniesieniu do prac projektowych nad budżetem powiatu na 2015 rok, złożyła pisemny wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu na 2015 rok na inwestycję w zakresie remontu chodnika i drogi powiatowej w Piątnicy na ul. Włościańskiej w okolicach posesji 45 i 46. Wniosek ten miał następującą treść: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 2015 rok na zadanie przebudowy chodników i drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Piątnica Włościańska w okolicach posesji 46 i 45. Nadmieniam, iż w imieniu mieszkańców w w/w sprawie składałam interpelację na Sesji Rady Powiatu w dniu 11.06.2014 r. Po dokonaniu wizji lokalnej przez Zarząd Dróg Powiatowych, stwierdzono, że jest to inwestycja o szerszym zasięgu prac remontowych przy czym wymaga większych środków finansowych i w chwili obecnej nie może być wykonana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Jednocześnie przypominam o zabezpieczenie cieków wodnych /betonowych/ poprzez założenie stalowych krat” (pełna treść ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu radnemu Rady Gminy Łomża.

Piotr Kłys – odnosząc się do prac projektowych nad budżetem powiatu na 2015 rok, odczytał pisemny wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w zakresie realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Wniosek ten miał następującą treść: „Szanowni Państwo wnioskuję o:
 umieszczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015 zadania polegającego na zrobieniu projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1904B Łomża-Jednaczewo-Szablak-Nowogród na odcinku zabudowanym przez wieś,
 sprawdzenie i poprawę jakości nawierzchni żwirowej w/w drogi na całym odcinku,
 informację na jakim etapie jest projekt budowlany z 2010 na przebudowę drogi powiatowej nr 1948B na odcinku Kanarzyce- Łochtynowo,
 informację na jakim etapie jest projekt budowlany na przebudowę mostku na rzece Łomżyczce w ciągu ul. Młynarskiej we wsi Konarzyce,
 informację na jakim etapie jest projekt dokumentacji na drogę Stara Łomża- Pniewo, który Gmina Łomża dofinansowała w kwocie 140.000 zł.,
 podjęcie działań zmierzających do udrożnienia tzw. ścieżki rekreacyjnej biegnącej w lesie wzdłuż drogi powiatowej nr 1904B Łomża-Jednaczewo Szablak-Nowogród na odcinku od mostku na Grobli Jednaczewskiej do Jednaczewa. Przywrócenie ścieżki do stanu używalności poprawi bezpieczeństwo i przyniesie korzyść mieszkańcom Jednaczewa dojeżdżającym rowerami do Łomży, a także mieszkańcom Łomży, którzy rekreacyjnie biegają i jeżdżą rowerami do Jednaczewa. Proszę także o sprawdzenie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę profesjonalnej ścieżki rekreacyjnej i ewentualnie porozumienie w tej sprawie z zainteresowanymi podmiotami- Gminą Łomża, Nadleśnictwem Łomża i Miastem Łomża” (pełna treść ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że odpowiedzi na złożone wnioski zostaną udzielone w formie pisemnej.

Ponadto stwierdził, że wpłynął do niego wniosek o udzielenie głosu podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego pani Halinie Szymańskiej, mieszkance wsi Pawełki w gminie Jedwabne (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Mając na uwadze powyższe poprosił ww. zainteresowaną o zabranie głosu.

Pani Halina Szymańska zabierając głos złożyła wniosek o oddzielenie jej posiadłości od drogi powiatowej poprzez wykopanie rowu. Uzasadniając podkreśliła, że jest to konieczne ze względu na to, iż zwierzęta które są przeprowadzane drogą powiatową wchodzą na jej posesję i w związku z tym niszczą jej dobytek.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że wykonanie rowu oddzielającego posesję pani Szymańskiej przez ZDP nie jest możliwe, ponieważ nie wchodzi w grę zalewanie posesji, co uzasadniałoby wykopanie rowu przez ZDP na swój koszt. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie płotu oddziałującego posesję od drogi. Jednak te zadanie leży w gestii właściciela posesji.

Pani Halina Szymańska dodała, że jej mąż jak żył wybudował płot, jednak zniszczyli go mieszkańcy wsi, którzy bardzo źle traktują ją i jej bliskich a ponadto zastraszają ją. Jednak tych działań nie zamierza zgłosić organom ścigania, ponieważ przez wiele lat, mimo pomocy tych organów nie udało się nic zrobić z przytoczonym problemem.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.6 Starosta – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z przepisami art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja ta została przekazana do wiadomości Wysokiej Radzie. Chciałbym zwrócić uwagę m. in. na kilka ważnych zagadnień. Dochody uzyskano w kwocie 14.352.047,44 zł, co stanowi 48,29 % planu określonego w budżecie. Dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe wynoszą odpowiednio 14.337.849,40 zł i 14.198,04 zł. Wpływy wg poszczególnych źródeł dochodów ukształtowały się następująco:
• subwencja ogólna – 4.471.718,00 zł, co stanowi 31,16 % ogółu dochodów;
• dotacje celowe i środki z innych źródeł – 4.329.931,57 zł, co stanowi 30,17 % ogółu dochodów;
• dochody na realizacje zadań współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 1.,833.377,51 zł , co daje 12,77 % dochodów;
• dochody własne – 3.702.822,32 zł, co stanowi 25,80 % ogółu dochodów;
• dochody majątkowe – 14.198,04 zł (0,10% ogółu dochodów) w tym ze sprzedaży majątku to 10.748,04 zł. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 992.519,00 zł, to dotacje na inwestycje, które przewiduje się uzyskać w II półroczu, po realizacji zadań inwestycyjnych, na których sfinansowanie dochody te są przeznaczone.
Wydatki budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 13.175.023,66 zł tj. 40,63 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 13.073.916,75 zł, stanowią 99,23% ogółu poniesionych wydatków, zaś w stosunku do planu wydatków stanowią 45,38%. Natomiast wydatki inwestycje, zrealizowano w kwocie 101.106,91 zł, co daje 2,80% planu. Zadania inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu omawianego okresu.
Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi nadwyżkę finansową w wysokości 1.177.023,78 zł, przy planowanym deficycie 2.708.295,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała w sposób płynny i prawidłowy. Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa finansowego. Potwierdzeniem jest brak uwag merytorycznych do podejmowanych uchwał Rady i Zarządu ze stronu organu nadzoru finansowego tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Wydatki realizowane były z zachowaniem zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło i pozwoli zachować płynność finansową do końca roku budżetowego, a co za tym idzie regulowanie zobowiązań finansowych w terminie. Także środki będące w dyspozycji samorządowych instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczają realizację niezbędnych zadań, ujętych w planach finansowych tych jednostek. W sytuacji wykorzystania środków z nadwyżek z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.708.295,00 zł, należy zmierzać do zamknięcia roku budżetowego 2014, jak najlepszym wynikiem finansowym. W nawiązaniu do sytuacji finansowej kraju, nie ma żadnej możliwości uzyskaniu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na zbilansowanie planowanych wydatków z dochodami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 oraz informacją z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Ad.7 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych stwierdziła, że projekt uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zostaje przedłożony w związku z wnioskiem Dyrektora w/w szpitala, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków inkubatora zamkniętego przeznaczonego dla noworodków urodzonych z niską masą ciała, urodzonych przedwcześnie lub z innymi patologiami wymagającymi intensywnej opieki, o wartości 50 tys. zł. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi, iż na powiecie spoczywa obowiązek realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Także Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy m.in. podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż Powiat Łomżyński jest organem prowadzącym Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który nie świadczy specjalistycznych usług w zakresie opieki nad noworodkami, a Szpital Wojewódzki w Łomży jest jedyną placówką szpitalną na terenie miasta i powiatu, która je świadczy i z której korzystają przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu, przekazanie dotacji na zakup w/w sprzętu medycznego jest uzasadniona.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja ta także pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady w sprawie zmian budżetu zawiera 8 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu, za okres od czerwca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Te zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7 i 8 do projektu niniejszej uchwały. Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 86.900,00 zł, z tego: 70.000,00 zł w dziale 750 „ Administracja publiczna, w rozdziale 75020 w § 0420 i 0970 – przewiduje się wykonanie wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych i wpływów z lat ubiegłych; 10.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gm. Śniadowo; 6.900,00 zł dotacja z UG Piątnica i środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających – po 3.450,00 zł. W wyniku zwiększenia planu dochodów będzie możliwość zrealizowania proponowanych wydatków na tę samą kwotę, bez zwiększania i tak już wysokiego deficytu budżetowego. I tak proponuje się przeznaczyć: 50.000 zł na dotację dla Województwa Podlaskiego na zakup inkubatora dla szpitala wojewódzkiego w Łomży; 30.000 zł na uzupełnienie planu wydatków Muzeum Przyrody w Drozdowie na wykonanie projektu architektoniczno- wykonawczego, co umożliwi w przyszłości ubieganie się o środki unijne na remont i modernizację Muzeum.
W § 4 projektu uchwały proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżcie na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora i serwera. Sprzęt ten jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb geodezyjnych, w związku z nałożonym obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne (zmiana ustawy weszła z dniem 12 lipca), a mianowicie gromadzenia większości informacji na nośnikach informatycznych. Sprzęt będący w dyspozycji jest niewystarczający. Proponuje się przenieść kwotę 30.000 zł.
Zmieniony został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zwiększyła się z kwoty 3.150.343,00 zł do wysokości 3.939.269,00 zł. Wprowadzone zostały środki z pomocy finansowej gmin w poz. 1, 3 i 19 na kwotę 710.476,00 zł w kolumnie 6 oraz środki powiatu na 78.450,00 zł m. innymi w wyniku rozwiązania rezerwy budżetowej w poz. 11,17-19 i 22. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania , które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej.
Następnie zaktualizowane zostały załączniki 4, 6 i 7 do uchwały budżetowej, które otrzymały odpowiednią numerację wskazaną w projekcie uchwały. W przypadku załączników dot. dotacji, wprowadzono kwoty dotacji dla UM Łomża poz. 1 i dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego poz. 4 (zał. nr 3) oraz dotację dla Ośrodka Wsparciu w Kownatach poz. 3 (zał. nr 4).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXVI/198/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL. Dofinansowanie z tego programu sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Śniadowo będzie starał się o wykonanie II etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne, o długości około 2,8 km. I etap tej inwestycji został już zakończony. Cały koszt inwestycji – II etapu, to niespełna 4 mln zł, czyli Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po około 1 mln zł. Zarząd Powiatu uznał za zasadne przyjęcie tej inwestycji do realizacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXVI/199/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kolejny projekt uchwały również odnosi się do tego, iż do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL, gdzie dofinansowanie sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Jedwabne zamierza starać się o wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mocarze – Chyliny, o długości około 2,27 km. Cały koszt inwestycji, to niespełna 3.118.000,00 zł. Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po 25 % wartości inwestycji, czyli po ponad 779.000,00 zł. Warto podkreślić, że przy tej inwestycji, swój udział zaplanował prywatny przedsiębiorca – firma „KOP-TRANS” p. Jana Chrostowskiego, w wymiarze 1.000,00 zł. Za ten element nasz wniosek otrzymał dodatkowe punkty. Podobnie jak w poprzednim przypadku Zarząd Powiatu uznał za zasadne przyjęcie tej inwestycji do realizacji. Dodam, że ta inwestycja ma stanowić zamknięcie modernizacji tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXVI/200/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie zmienia nic w formie działalności Zakładu, jedynie dostosowuje organizację do nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Polega to na tym, że te rozporządzenie wymusza, aby każda placówka zdrowotna była czynna od 8 do 18 godziny. My aktualnie nie spełniamy tego wymogu i w konsekwencji będziemy musieli w terenie otworzyć filie – w miejscach, w których dotychczas mieliśmy swoje gabinety. Filie te będą podporządkowane czterem podstawowym ośrodkom zdrowia.
Brak lekarzy stanowi dla nas poważny problem, wobec tego w gabinetach, gdzie zatrudniony jest jeden lekarz nie mamy szans na otwarcie gabinetów w takim przedziale czasu. Nawet tam, gdzie pracuje dwóch lekarzy byłoby to bardzo trudne, ponieważ są urlopy i zwolnienia lekarskie. Filie mogą zawieszać swoją działalność, natomiast w obecnej strukturze jest to niemożliwe. Przedstawione rozwiązanie pozwoli na to, aby w ogóle była możliwość przystąpienia do konkursu ogłaszanego przez NFZ. W przeciwnym razie w każdym ośrodku, gdzie był jeden lekarz musielibyśmy je zamknąć.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja ta także pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXVI/201/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1) Przewodniczący Rady przypomniał, że na wnioski złożone w punkcie nr 5 porządku obrad zostanie udzielona pisemna odpowiedź, natomiast o odpowiedź na interpelację radnej Barbary Zalewskiej poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Janusz Świderski – odnosząc się do odcinka około 130 m drogi powiatowej – ulicy Cmentarnej w Nowogrodzie, pragnę poinformować, że dokonam wizji tej drogi i ustalę czy uda się wykonać remont tej nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg, czy też będzie to stanowić zadanie inwestycyjne, a następnie udzielę odpowiedzi Pani radnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.


Z kolei Przewodniczący Rady nawiązując do sprawy pani Haliny Szymańskiej, czyli wniosku o oddzielenie jej posiadłości od drogi powiatowej poprzez wykopanie rowu udzielił głosu radnej Elżbiecie Parzych, która jako reprezentant Zarządu Powiatu podkreśliła, że życie na wsi jest ściśle związane ze sprawami tj. przepęd bydła i inne niedogodności. Wobec tego mieszkańcy wsi powinni być wyrozumiali dla takich działań, ponieważ rolnicy muszą w jakiś sposób wyprowadzić bydło na łąki i pola. Dodała, że rozumie rozgoryczenie wyrządzanymi szkodami przez bydło, jednak w tym przypadku właściciel posesji, tak jak każdy inny, powinien na własny koszt ogrodzić swoją posesję. Natomiast jeżeli wybudowany płot byłby nadal niszczony to taką sprawą powinien zająć się sąd lub inne organy ścigania.
Poza tym podkreśliła, że apelowanie do różnych publicznych instytucji tj. Zarząd Powiatu, Zarząd Województwa, czy biuro poselskie, w tym przypadku jest bezcelowe, gdyż te instytucje nie są władne i kompetentne do realizowania zadań, które właściciel powinien wykonać we własnym zakresie.

Przewodniczący Rady – podtrzymując powyższe stanowisko, które wcześniej wyraził również Dyrektor ZDP, podkreślił, że wykonanie rowu oddzielającego posesję pani Szymańskiej, czy też innych właścicieli, nie może odbyć się przez ZDP. Ewentualne zalewanie posesji prze wody opadowe uzasadniałoby wykopanie rowu przez ZDP na koszt Powiatu. Jedynym właściwym rozwiązaniem tego problemu jest wybudowanie płotu oddziałującego posesję od drogi, a te zadanie leży w gestii właściciela posesji.

Radny Rafał Kołakowski – stwierdził, że problem w tej sprawie został uwarunkowany obietnicami, które otrzymała pani Szymańska.

Przewodniczący Rady – zapytał panią Szymańską, kto ją zapewniał, że rów zostanie wykopany przez ZDP w Łomży.

Halina Szymańska zabierając głos stwierdziła, że takie zapewnienie otrzymała od Starosty – Lecha Szabłowskiego, który jej zdaniem w rozmowie z nią stwierdził, że pod czas remontu drogi zostanie wykonany rów.

Starosta – Lech Szabłowski – poinformował, że nie zamierzał zabierać głosu w tej sprawie, ponieważ wielokrotnie rozmawiał o tym problemie z panią Szymańską i w związku z tym niezwłocznie skontaktował się z Dyrektorem ZDP, który jeszcze tego samego dnia w miejsce gdzie występuje problem wysłał swojego pracownika – pana Kazimierza Polkowskiego. Natomiast nie składał żadnych deklaracji nt. wykopania rowu na tym odcinku drogi. Zakres prac na tej drodze nie przewidywał takich zadań. Reasumując podkreślił, że jego deklaracja o wykopaniu rowu odwadniającego przy posesji pani Szymańskiej byłaby absurdalna i nie mógłby jej złożyć.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.13 Radny Sławomir Łomotowski – zabierając głos w wolnych wnioskach poprosił o wyjaśnienie kwestii przekazania nieruchomości należącej do Powiatu – po byłym budynku ośrodka zdrowia w m. Gać położonej w gminie Łomża.

Starosta – Lech Szabłowski – poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu upoważniającą Zarząd Powiatu do przekazania tego budynku dla Stowarzyszenia budynek ten został już przekazany Stowarzyszeniu Rycerzy Kolumba, natomiast obecnie jeszcze pozostało podpisanie właściwego aktu notarialnego, który wypełni wymaganą procedurę w niniejszej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Przewodniczący Rady – podziękował radnym za złożenie oświadczeń majątkowych w wymaganym ustawowo terminie.
W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: środa, 17 gru 2014 11:26
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 11:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1862 razy