BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXV/14

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 11 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag lub pytań stwierdził, że porządek obrad będzie realizowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
11. Uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w powiecie łomżyńskim w 2013 roku.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 12-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2014 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 30 kwietnia 2014 r. po sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu:
● przyjął porozumienie z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica,
● podjął 4 uchwały: w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku; oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok,
● rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w Łomży o przeznaczenie dodatkowych środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na drodze powiatowej znajdującego się w pobliżu miejscowości Makowskie,
● zapoznał się z informacją Dyrektora ZDP w Łomży nt. dokończenia budowy chodnika w miejscowości Drozdowo na terenie gminy Piątnica.
W dniu 27 maja br. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego:
● zatwierdzono arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2014/2015,
● zajęto stanowisko w sprawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącego potrzeby regulacji własności działek nr 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardoty, jednostce ewidencyjnej Przytuły, które zostały wydzielone z działek prywatnych i tworzą pas drogi powiatowej nr 1825B. Około 40 lat temu dokonano ustnej zamiany w ten sposób, że każdy właściciel naprzeciwko swojej działki użytkuje stary pas drogowy (działka nr 161/1), który nie został odpowiednio podzielony i nie nastąpiła zamiana właściciela,
● zajęto stanowisko w sprawie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na pierwszym piętrze budynku nr 59, w obrębie ewidencyjnym Gać,
● zajęto stanowisko w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych,
● podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok oraz uchwałę w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego,
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 150 000 zł na podział działek w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo,
● przyjęto porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Łomżyńskiego w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA,
● rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród.
W dniu 4 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego:
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł.
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 300 tys. zł na remont drogi powiatowej Nr 1952B Stare Szabły-Jakać Borki,
● zajęto stanowisko w sprawie wniosku o zwolnienie z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji – budowa linii sieci szerokopasmowej,
● podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu łomżyńskiego na wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży
● przyjęto 5 projektów uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
● zapoznano się z proponowanym porządkiem obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1.05.2014r. – 03.05.3014r. – uroczystości związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3-go maja.
06.05.2014r. – Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego.
07.05.2014r. – Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej dot. realizacji projektu: „Twoje życie – Twój wybór”, Starostwo Powiatowe w Kolnie; uroczystości jubileuszowe 90-lecia Lasów Państwowych i 70-leie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; spotkanie organizacyjne – powołanie Komitetu ds. budowy Tablicy Marszałka Piłsudskiego na Domku Pastora w Łomży,
08.05.2014r. – Składanie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy 33 pp w Piątnicy oraz Piknik militarny i turnieje strzeleckie, Forty Piątnica.
08 – 09. 05. 2014r. – XVII Zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich,
09.05.2014r. – Gala konkursu „Podlaska Marka Roku”.
12.05.2014r. – Uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży nowego Sztandaru oraz rocznica sadzenia Dębów Pamięci.
14.05.2014r. – Spotkanie organizacyjne Komitetu ds. budowy Tablicy Marszałka Piłsudskiego na Domku Pastora w Łomży.
15.05.2014r. – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,
17.05.2014r. – Noc Muzeów – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
18.05.2014r. – Premiera Filmu Piotra Domalewskiego „Jedyne wyjście” oraz Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej.
20.05.2014r. – Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka – nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach,
21.05.2014r. – Konferencja naukowa „Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa”.
22.05.2014r. – Piknik na piątkę z plusem z okazji pięciolecia działalności Ośrodka Wsparcia w Kownatach oraz Finał V międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i pamięć” zorganizowanego z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II,
23.05.2014r. – Konferencja „Nefrolodzy lekarzom rodzinnym i szpitalnym”,
23-24.-05.2014 r. – XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 27.05.2014r. oraz XVI Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podlaskiego,
28.05.2014r. – Nadanie imienia Ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz wręczenie Sztandaru Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz Forum Branży Mięsnej, podpisanie porozumienia o współpracy inicjującej dział powiązania kooperacyjnego Przetwórców mięsa i ryb.
29-30.05.2014r. – Konferencja „Kierunki rozwoju miast turystycznych w latach 2014 – 2020. Produkty turystyczne jako dźwignie rozwoju funkcji turystycznych,
31.05.2014r. – Święcenia Ks. Arcybiskupa Marka Zalewskiego Nuncjusza Apostolskiego w Zimbabwe.
2.06.2014r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia.
5.06.2014r. – Jubileusz 10-lecia Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
6.06.2014r. – Spotkanie przedstawicieli ochrony zdrowia oraz władz samorządowych województwa podlaskiego zw. z wręczeniem powołań, Podlaski Urząd Wojewódzki,
7.06.2014r. – Parada Województwa Podlaskiego oraz Etap Ogólnopolski Olimpiady Myśli Jana Pawła II, Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.
9.06.2014r. – Pokaz pracy maszyn komunalnych, Agro-rolnik Śniadowo.
9-14.06.2014r. – Polsko-Litewskie warsztaty wokalne, w ramach projektu „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.
11.06.2014r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego; posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego; konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia wspólnej Polityki Rolnej w Polsce i 20-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; otwarcie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Ad.5 1) Radna Maria Mrozek złożyła pisemną interpelację dotyczącą zabezpieczenia środków na inwestycję w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Piątnicy na ul. Włościańskiej (ww. interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

2) Radna Wiesław Masłowska złożyła interpelację dotyczącą zabezpieczenia środków na inwestycję w zakresie remontu skrzyżowania dróg w m. Jarnuty. Zadanie te powinno być wykonano wspólnie z Gminą Łomża. Skrzyżowanie te znajduje się przy Szkole Podstawowej, a skrzyżowanie jest bardzo wąskie, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników tego odcinka drogi. W tej sprawie na posiedzeniu Zarządu Powiatu także zwrócę się o rozpatrzenie mojego wniosku.

3) Radny Krzysztof Kozicki złożył interpelację dotyczącą schetynówek na 2014 rok. Wyjaśniając stwierdził: na początku wyglądało to dość dobrze, jednak arkusz oceny merytorycznej wniosku Urzędu Marszałkowskiego wskazuje, że nasz powiat na 35 wniosków zajął miejsce 31 i 32, a Gmina Śniadowo z Powiatem Łomżyńskim miejsce 34. Chciałabym zapytać co się stało, ponieważ do tej pory nasz powiat zajmował czołowe miejsca i było całkiem nieźle. Wobec tego, czy na tak duży spadek jakości składanych wniosków miała wpływ zmiana kadry ZDP w Łomży? Do materiałów z posiedzenia dołączam dokumenty z oceny merytorycznej (ww. materiały stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

4) Radny Krzysztof Kozicki złożył kolejną interpelację dotyczącą inwestycji na ul. Lipowej w Giełczynie, gdzie otrzymał informację, że z powodu konfliktu między samorządami występuje wydłużenie w procedurze wydawania decyzji na przebudowę ww. odcinka drogi.

5) Radny Krzysztof Kozicki złożył kolejną interpelację dotyczącą budynku w miejscowości Gać. Wyjaśniając podkreślił, że docierają do niego informacje, że budynek jest dewastowany, popękały rury i inne zniszczenia. W związku z tym zapytał czy po 4 latach od zamknięcia ośrodka zdrowia w tej miejscowości, jest szansa na uregulowanie stanu prawnego problemowego budynku i trwałe zagospodarowanie z pożytkiem dla mieszkańców powiatu. Podkreślił przy tym, że aktualnie z pewnością budynek ten generuje duże koszty utrzymania.

6) Radny Krzysztof Kozicki złożył kolejną interpelację dotyczącą utraty ważności dokumentacji technicznej wykonanej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łochtynowo – Konarzyce. Wyjaśniając dodał, że: dokumentacja ta była wykonana w 2010 roku, natomiast z tego co wiem to przedłużenie terminu ważności takiej dokumentacji jest bardzo prostym procesem. Jeżeli nastąpiło utraty ważności tej dokumentacji to proszę o podanie przyczyn tej sytuacji.

7) Radny Krzysztof Kozicki składając kolejną interpelację stwierdził: następna sprawa dotyczy tzw. afery paliwowej. Chciałbym otrzymać informację na temat tego jak wyglądają ostateczne ustalenia w zakresie badanych nadużyć związanych ze zużyciem paliwa przez jednostkę ZDP. Przed dwoma laty padały mocne zarzuty i słowa, nawet czytałem protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu, w którym takie sformułowania padały. Może nie były to oskarżenia wprost, ale pośrednio one padały. Minęły dwa lata i chciałbym poznać ustalenia dotyczące tej sprawy. Na posiedzenie Zarządu Dyrektor ZDP przygotował jakieś tabele, wykresy i inne wskaźniki i po tym posiedzeniu przyszła Prokuratura, aby przesłuchać mnie i kilka innych osób, które wówczas pracowały w ZDP. Oczywiście obaliłem argumenty przeciwko mnie i tym osobom, które były posądzane o nadużycia związane z paliwem, przestawiając ilość wykonanych nowych i wyremontowanych dróg. Jednak ta sprawa była bardzo niemiła.
Wobec tego proszę o wyjaśnienie na piśmie, czy Prokuratura dokonała jakichś ustaleń w tej sprawie, moim zdaniem wymyślonej afery paliwowej.

8) Radny Sławomir Łomotowski złożył zapytanie dotyczące tego, z jakiego powodu otrzymał odpowiedź od ZDP na interpelację złożoną na poprzedniej sesji, która dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką. Interpelacja była skierowana nie do ZDP a do Zarządu Powiatu.

9) Radny Sławomir Łomotowski złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia kwoty 40.000 zł na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, ze środków zapisanych w rezerwie budżetowej. Reasumując podkreślił, że ww. sprawie zgłasza formalny wniosek.

10) Radny Andrzej Piotrowski podziękował za wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Supy w gm. Przytuły wszystkim, którzy włożyli wysiłek w dokończenie tej inwestycji, natomiast w nawiązaniu do tej sprawy złożył zapytanie dotyczące tego, z jakiego powodu nie został zaproszony na uroczyste otwarcie tej drogi z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mieszkańców gminy.

11) Radny Andrzej Piotrowski złożył zapytanie dotyczące możliwości zabezpieczenia środków na dokończenie budowy chodnika w miejscowości Drozdowo w pobliżu Ośrodka Zdrowia.

12) Radna Barbara Zalewska podobnie jak radny Andrzej Piotrowski podziękowała za wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości w Jankowo Młodzianowo w gm. Nowogród wszystkim, którzy włożyli wysiłek w dokończenie tej inwestycji, natomiast w nawiązaniu do tej sprawy złożyła zapytanie dotyczące tego, z jakiego powodu nie została zaproszona na uroczyste otwarcie tej drogi z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mieszkańców gminy.

Ponadto radna Barbara Zalewska skierowała prośbę o dokończenie inwestycji na odcinku kilkudziesięciu metrów na drodze powiatowej w okolicach m. Chmielewo w gm. Nowogród.

Ponadto nie zgłoszono interpelacji lub zapytań.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje zostaną udzielone w punkcie porządku obrad nr 13.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 85.609,00 zł, co ma wpływ na zapisy w WPF. Deficyt po proponowanych zmianach w budżecie wzrośnie do kwoty 2.708.295 zł i znajdzie pokrycie w środkach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokument planistyczny uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie od 26 marca 2014 roku do chwili obecnej. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w załączniku Nr 2, a Załącznik nr 1 stanowi zmienioną WPF na lata 2014-2017.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXV/192/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Z kolei radny Sławomir Łomotowski stwierdził, że formalny wniosek dotyczący zabezpieczenia kwoty 40.000 zł na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, ze środków zapisanych w rezerwie budżetowej, który zgłosił w punkcie nr 5 porządku obrad, dotyczył uchwały, która został przyjęta w punkcie nr 6. Nawiązując do powyższego poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że w tym momencie takiego wniosku nie można przyjmować i poddawać pod głosowanie, ponieważ w pierwszej kolejności musi go rozpatrzyć Zarząd Powiatu, następnie zaopiniować właściwa komisji Rady i z kolei taki projekt może trafić pod obrady Rady Powiatu.
Wyjaśniając dodała, że radny nie może samodzielnie narzucić podczas sesji wprowadzenia takich zmian, bez wcześniejszej procedury dotyczącej zmian w budżecie powiatu.

Radny Sławomir Łomotowski odnosząc się do powyższego, zapytał co w takiej sytuacji stanie się z jego wnioskiem.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że wniosek w przedstawionej sprawie powinien skierować do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady – podkreślił, że taki wniosek przede wszystkim powinien być złożony w formie pisemnej. Natomiast jeżeli Zarząd Powiatu nie zaakceptuje tego wniosku to ewentualnie radny może podjąć inne działania.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu za okres od marca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte przez organ stanowiący. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zmniejszyła się z kwoty 3.242.034,00 zł do wysokości zł 3.150.343,00zł, a mianowicie poz. 3 została skreślona pod, którą były zapisane środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych). Z kwoty 364.391,00 zł proponuje się zabezpieczyć zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 1952B” na kwotę 300.000 zł, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa na kwotę 600.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.391 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie z poz. 12. Zadanie to zapisane jest na wartość 250.000 zł, z czego sfinansowane zostanie z rezerwy drogowej (100.000 zł) i ze środków nadwyżki z lat ubiegłych - 85.609 zł. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej. Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 227.686,00 zł (+ 362.245 zł – 134.559,00 zł); załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 313.295,00 zł (613.295,00 zł – 300.000,00 zł): załącznik Nr 6. Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł tzn. wzrósł o 85.609,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu. Natomiast załączniki nr 3 zmieniony został w wyniku uchwał zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Zostały wprowadzone środki na projekty unijne, po podpisaniu stosownych umów. W załączniku nr 4 w poz. 10 wprowadza się zmianę, która dotyczy dotacji przyznanej uchwałą Rady Miasta Łomża dla ROK w Łomży w wysokości 35.136,00 zł. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 7.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXXV/193/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Łomża został przedłożony, w związku z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dyrektor Teatru zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2.000,00 zł dla zespołu, który wykaże się wysokim poziomem artystycznym na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „WALIZKA”. Festiwal odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2014 roku. W festiwalu weźmie udział 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych z Łotwy, Czech, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii. Rosji, Bułgarii oraz Finlandii oraz 4 teatry z Polski. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 czerwca zaaprobowała wniosek, mając na uwadze rangę tego wydarzenia artystycznego i wcześniejszą współpracę z Teatrem Lalki i Aktora. Pragnę nadmienić, iż w minionych latach Rada Powiatu wyrażała zgodę na ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego teatru.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXV/194/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta – uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku budżet powiatu na 2013 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 24.073.605,00 zł oraz wydatki w kwocie – 25.685.233,00 zł, a więc budżet deficytowy o – deficycie w wysokości 1.611.628,00 zł. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 31.168.870,56 zł tj. o 7.095.265,56 zł czyli o 29,47 %, a plan wydatków o 8.504.417,56 tj. o 33,11 %, do wysokości– 34.189.650,56 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 3.020.780,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę i remont dróg powiatowych – 1.653.206 zł;
b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 2.195.597 zł;
c) środki z gminy Miastkowo na remont drogi powiatowej – 357.500 zł;
c) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 2.821.421 zł;
d) dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 67.541,56 zł na finansowanie takich zadań jak opieka społeczna i instytucje kultury.
Plan dochodów został wykonany w 96,82 % z tego dochody bieżące w 99,89% planu rocznego. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 91,66 % w stosunku do ogólnego planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się, iż na wydatki inwestycyjne w 2013 roku przeznaczono kwotę – 5.106.748,76 tj. 79,14 %, w tym na zakupy inwestycyjne – 172.813,40 zł i na wydatki inwestycyjne – 4.933.935,36 zł z przeznaczeniem m. innymi na: 123.338,74 na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości); 4.636.583,02zł to koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych, realizując zawarte porozumienia z gminami o pomocy finansowej (środki z gminy 1.603.325,12 zł); 174.013,60 zł m. innymi zakup i montaż pieca c.o. w Muzeum Przyrody w Drozdowie i rozbudowa budynku Zespołu Gabinetów Lekarzy Rodzinnych w Łomży o windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2013 przebiegała bez zakłóceń. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań.
Analizując dochody uzyskiwane w latach 2010-2013 z budżetu państwa należy stwierdzić, że wysokość ich nie rośnie, a nawet maleje, co nie korzystnie wpływa na finanse Powiatu. Subwencje, które stanowią największą pozycję w dochodach powiatu, z roku na rok są niższe, a powinny być większe, przynajmniej o wskaźnik inflacji (8.157.490 – 8.128.328 – 7.902.226 – 7.914.482 - bez subwencji oświatowej).
Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, ale nie osiągają kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były znaczącą pozycją w naszych dochodach. W roku 2010 wyniosły 141.735,66 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 zł , a w 2012 roku 2.900,80 zł. Natomiast w 2013 roku nieznacznie wzrosły do wysokości 15.759,02 zł.
Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez kolejne lata na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach zmniejszających się, nadwyżka z lat ubiegłych zmalała. Jeżeli dochody nie wzrosną, będzie bardzo trudno zaprojektować zrównoważony budżet na 2015 rok tj. dochodami bieżącymi pokryć wydatki bieżące, nie mówiąc już o inwestycjach. Jak wiecie Państwo, dochody majątkowe nie są planowane, ponieważ Zarząd Powiatu nie ma źródeł, ani majątku, z którego można uzyskać takie dochody. Gdyby były możliwości uzyskania takich dochodów, można by realizować niezbędne zadania inwestycyjne, przede wszystkim na drogach powiatowych. Niestety Powiat nie posiada takich możliwości, a fakt przeznaczenia środków finansowych z dochodów bieżących na zadania inwestycyjne, świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami przez Zarząd Powiatu, jako organu wykonawczego powiatu.
Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2013 zamknął się w efekcie wynikiem ujemnym, jednakże niższym niż zakładano. Po ostatecznym rozliczeniu deficyt ustalony został na kwotę 1.158.809,54 zł, który pokryto ze środków z nadwyżki lat ubiegłych.
Otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2013 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Myślę, że najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły grudnia 2013 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2014 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie.

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę RIO Nr IV-00322-4/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Polkowski – poinformował, że w dniu 7 maja 2014 roku Komisja przyjęła opinię dotyczącą wykonania budżetu powiatu za 2013 rok o treści: Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 7 maja 2014 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty i Skarbnika a także po zapoznaniu się z uwagami innych komisji, stwierdziła co następuje:
Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 31.168.870,56 zł. Dochody wykonano w wysokości 30.178.447,92 zł, co stanowi 96,82 % planu. Dochody z tytułu wykonania praw majątkowych i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały wykonane na kwotę 341.639,46 zł tj. 109,36 % planu.
Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 34.189.650,56 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 31.337.257,46 zł, co stanowi 91,66 % planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 6.452.645,00 zł, co stanowi 18,87 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 5.106.748,76 zł, co stanowi 79,14 % planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 306.264,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 roku jako wydatki niewygasające (między innymi zmiana terminu zakończenia inwestycji lub rozpoczęcia). Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 27.737.005,56 zł, zrealizowano je w wysokości 26.230.508,70 zł, co stanowi 94,57 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 58,20 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 25,50 % to zadania zlecone i na porozumienia. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2013 roku ustalony został na poziomie 3.020.780,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych. Budżet Powiatu zamknął się za 2013 rok deficytem budżetowym w wysokości 1.158.809,54 zł. Powiat na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadał wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2013 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się:
• bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 3.899.950,00 zł – wykazujący deficyt z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok w kwocie 1.158.809,54 zł;
• łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 58.092.361,15 zł;
• łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.389.002,28 zł;
• łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący wzrost funduszu 2.670.836,86 zł.
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmującą dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia i wyłączenia wynosi 68.898.330,25 zł – 82.004.817,04 zł minus umorzenia 13.106.393,73 zł i wzajemne wyłączenia - 93,06 zł i obejmuje aktywa trwałe 63.431.377,82 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.466.952,43 zł. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2013 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Starosta – reasumując pragnę dodać, że oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową powiatu łomżyńskiego, zatem Proszę o przyjęcie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za rok 2013 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Polkowski – poinformował, że w dniu 7 maja 2014 roku Komisja przyjęła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2013 rok o następującej treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7maja 2014 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2013 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok. Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok i wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu oraz zapoznaniu się z Uchwałą Nr IV-00321-14/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 roku Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutoriom za 2013 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie było.

Radny Krzysztof Kozicki - Szanowni Państwo, w tym absolutorium dla Starosty i całego Zarządu jest doroczna ocena pracy Starostwa i Zarządu i jest to znakomita okazja do zastanowienia się nad całokształtem realizowanych zadań. Absolutorium nie jest to na pewno takie mechaniczne podsumowanie lewej i prawej strony, tego ile dostaliśmy i ile wydaliśmy w danym roku.

Przewodniczący Rady – panie Krzysztofie absolutorium jest w kolejnym punkcie, teraz mamy zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu.

Radny Krzysztof Kozicki - generalnie sprawozdanie finansowe z 2013 roku, jakie państwo otrzymaliście jest dość optymistyczne, ale można też wyszukać się bardzo takich niepokojących informacji. Z jednej strony bardzo niepokojącą informacją jest to, że duży udział w wykonaniu budżetu miały nadwyżki z lat ubiegłych, z poprzedniej kadencji i te nadwyżki ponad 3 mln. Weszły do budżetu aż boje się pomyśleć jak budżet ten był by wykonany bez tych nadwyżek. Natomiast najbardziej niepokojącą dla mnie historią, którą znalazłem na stronie 43 sprawozdania z wykonania budżetu jest informacja o niezapłaconej karze za drogę Śniadowo – Osobne. Nie mówiłbym o tym, bo kto robi jak wiadomo błędy się zdarzają, gdybym nie przypominał, nie prosił, nie upominał gdybym nie rozmawiał o tym żeby tej umowy z wykonawcą nie zrywać wtedy sprawa postawiona by była na czubku noża, pamiętam dokładnie tą sytuację chodziło o udowodnienie czegoś została zerwana umowa a skutki niestety są bardzo negatywne blisko 120 tys. zapłaconej kary ze środków budżetu powiatu jak mówił mi jeden z pracowników zarządu dróg istniała też poważna czy istnieje obawa o to czy ta nowa dokumentacja, która została wytworzona na potrzeby realizacji tego projektu jest jak by kwalifikowaną w stosunku do wykonania budżetu, że nie była oceniana, nie była załącznikiem do ocenianego projektu drogowego narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, dlatego też z tego powodu ja nie mogę ocenić wykonania budżetu za 2013 rok pozytywnie bo taka była ewidentnym błędem mimo, że przestrzegałem przed podjęciem takiej decyzji, ona została wykonana i skutki są bardzo negatywne. Dziękuje.

Przewodniczący Rady - dziękuje, czy Pan Starosta chciałby coś dodać? Proszę bardzo.

Starosta - Szanowni Państwo, spróbuję w kilku słowach odnieść się do tego, o czym mówił pan Krzysztof Kozicki. Po pierwsze jeśli chodzi o nadwyżkę wypracowaną w czasie poprzedniej kadencji może bym sięgnął do początku funkcjonowania powiatu do 1 stycznia 1999 roku i tak ten budżet Powiatu łomżyńskiego był konstruowany przez poprzedniego skarbnika przez Pana Edmunda Sakowskiego i później w podobny sposób obecnie Pani Barbara Gorzęba konstruuje budżet. W każdej kadencji, w każdym roku ta nadwyżka była wypracowywana i nie tylko w poprzedniej kadencji ale w kadencjach wcześniejszych również. Ta nadwyżka była w różnej wysokości ja teraz nie mam możliwości przytoczenia w cyfrach tych nadwyżek, natomiast tak ja mówię z roku na rok ona była. I z tej nadwyżki zarząd powiatu poszczególnych kadencji, w poszczególnych latach z tej nadwyżki realizował wydatki zapisane w budżecie częściowo z tej nadwyżki. Ja cytowałem w informacji z wykonania budżetu za 2013 rok jak wyglądały dochody budżetu powiatu łomżyńskiego w poszczególnych latach. Nie wiem czy państwo obserwowaliście, że ten spadek nastąpił w sposób nieoczekiwany, jeśli chodzi o stronę dochodową. Zarząd Powiatu w czasie roku ubiegłego, bo o tym głównie mówimy nie zdecydował o żadnych wydatkach wstępnych przypomnę nie nastąpił wzrost administracji w starostwie powiatowym w Łomży. Poziom zatrudnienia w starostwie utrzymuję się na takim samym od wielu lat brakujące czasami etaty są uzupełniane na zasadzie skierowania z PUP na prace interwencyjne, zresztą jest to praktyka stosowana również wcześniej. Nie mówię, że to jest jakaś szczególna zasługa obecnego Zarządu Powiatu, myślę, że są to dobre praktyki, które były wcześniej stosowane. Podobnie wygląda sytuacja w jednostkach organizacyjnych, w sposób bardzo zbliżony tam także nie było nadmiernych wydatków związanych z wynagradzaniem. Jak państwo wiecie w przeciągu tych 3 lat pracownicy Starostwa Powiatowego niestety dostali tylko dwukrotnie podwyżki. Ja tego bardzo żałuję i mam nadzieję, że radni podzielają mój pogląd w tej sprawie, bo wiemy że pracownicy naszych jednostek, Starostwa Powiatowego zarabiają mało, szczególnie w porównaniu do innych samorządów m.in. gminnych. Wszystkie środki finansowe jakie angażowaliśmy z nadwyżek z lat ubiegłych były przeznaczane na wydatki inwestycyjne, tylko i wyłącznie wydatki inwestycyjne. Proszę państwa w związku z tym prawdą jest, że zamknięcie budżetu, projektu budżetu na rok 2015 pewnie będzie kłopotliwe w obliczu oczekiwanych inwestycji, natomiast jeśli chodzi o takie proste usługi publiczne jakie starostwo powiatowe czy jednostka organizacyjna świadczą pewnie z tym to sobie poradzimy. Proszę państwa ja wierzę w mądrość pracowników Starostwa pani Skarbnik również, że z tym zadaniem również zmierzymy się w sposób poprawny, dobry. Druga kwestia, która była poruszona to kara za drogi. Ja powiem tak chwała Dyrektorowi panu Januszowi Świderskiemu i jego współpracownikom, że ten problem został tak rozwiązany. Konsekwencje nie rozwiązania umowy mogły by być to było bardzo prawdopodobne nie do udźwignięcia ani przez Zarząd Dróg Powiatowych ani przez Zarząd Powiatu. Proszę państwa ja może przypomnę tym którzy nie wiedzą o co chodzi ja państwa informowałem jak również pan dyrektor Świderski informował Wysoką Radę w czym tkwił problem. Otóż projekt techniczny który został wykonany przez poprzedni zarząd powiatu przez poprzedni zarząd dróg powiatowych ale kierowany przez poprzednika zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową relacji Śniadowo-Osobne, projekt został wykonany z za biurka w taki o to sposób, że projektant nie został poproszony mało tego został zwolniony w sposób pisemny z wykonania badań geotechnicznych jest na to dokument podpisany przez poprzedniego dyrektora który zwolnił z wykonania badań geotechnicznych w czasie wykonywania projektu. Co się okazało, okazało się że pod istniejącą starą mocno zniszczoną nawierzchnią bitumiczną jest bruk. W projekcie wykazane grunty w większości nośne nawet nie przewidziano tego że są to grunty w dużej części wysadzinowe, gliny które należało wymienić, usunąć inaczej ta droga nie mogła by zostać zbudowana, nie mogła by dobrze funkcjonować a wykonawca na pewno nie udzielił by żadnej gwarancji. Pan Dyrektor przy akceptacji Zarządu Powiatu zdecydował żeby rozwiązać tą umowę, żeby zlecić ponowne wykonanie dokumentacji technicznej. Chce Państwa poinformować, że projektant, który tą dokumentacje ponownie wykonywał, wykonał to nieodpłatnie. O czym to świadczy? Tylko wyłącznie o tym, że była to nie nasza wina. W sposób nieodpłatny dokumentacja ta została przeprojektowana. Dzięki naszym staraniom i życzliwości urzędników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaczynając od Wojewody udało to się uratować wcześniej przyznaną datację. Groziła jej utrata.
Oczywiście kontrahent, z którym musieliśmy rozwiązać umowę, zaskarżył nas do sadu gdzie doszło do zawarcia ugody. Ugoda ta wiązała się z rekompensatą poniesionych wydatków przez wykonawcę, ale wykonawca wykonał w tym pewne roboty na omawianej drodze. Można te rozstrzygnięcie uznać za dobre i pozytywne dla nas i także dla firmy wykonawczej. W zasadzie nikt na tym nie stracił, prócz tego, że musieliśmy włożyć ogrom dodatkowej pracy. Inwestycja została wykonana i droga ma się dobrze.
Odnosząc się do kwestii tego, że nowy projekt nie był załącznikiem do wniosku projektowego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pragnę poinformować, że nie wiem skąd pochodzi lista rankingowa NPPDL, gdzie Powiat Łomżyński był na miejscu 30-tym. Wielokrotnie Państwa informowałem, jak wyglądał przebieg ubiegłorocznego naboru do NPPDL. Złożyliśmy dwa wnioski, Wierzbowo – Osobne w gminie Śniadowo i Mocarze – Chyliny w gminie Jedwabne. Do podziału miało być 54 mln zł na drogi powiatowe w woj. podlaskim. Droga na odcinku Wierzbowo – osobne znalazła się na 8 miejscu. Jednak Minister Rostowski zmniejszył kwotę na drogi powiatowe w naszym województwie do 14 mln zł. Stąd też, wg takich możliwości finansowych, miało być dofinansowanych jedynie 5 wniosków, a my byliśmy na 8. Wobec tego Rada Gminy Śniadowo uznała, że przeniesie środki zaplanowane w ramach swojego udziału w ww. inwestycji na inny odcinek – drogę powiatową – do miejscowości Zagroby. Jednocześnie złożyła propozycję naszemu samorządowi, aby swój udział także przeniósł na tę inwestycję, co też Wysoka Rada Powiatu zaakceptowała podjęciem właściwej uchwały. Cóż z tego, że nowy Minister przywrócił poprzedni poziom finansowania do 54 mln zł, kiedy mu już byliśmy poza burtą. Dodam, że wcześniej ze zmniejszeniem dotacji ogólnej do 14 mln zł zmieniono także zasady składania wniosków, między innymi powiaty ziemskie mogły składać tylko jeden wniosek projektowy, a nie dwa jak dotychczas.
Odnosząc się do merytorycznej pracy pod kierownictwem nowego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pragnę przypomnieć, że wniosek złożony w poprzedniej kadencji na dofinansowanie przebudowy drogi w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na odcinku Śniadowo – Osobne nie znalazł dofinansowania, a w obecnej kadencji znalazł dofinansowanie. Podobnie było w przypadku drogi na terenie gminy Nowogród na odcinku Sławiec – Grzymały, wcześniej nie otrzymało te zadanie dofinansowania, natomiast w tej kadencji – w roku 2013 udało się pozyskać środki na tę inwestycję.

Radny Krzysztof Kozicki – listę rankingową znalazłem na stronie Urzędu Wojewódzkiego, a materiały wydrukowane z tej strony składam jako załącznik do protokołu. Poruszyłem ten temat, ponieważ byłem zaskoczony, że Starosta przedstawiał inne informacje, natomiast zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie wygląda w taki sposób, gdzie nasz powiat znalazł się na odległym miejscu.
Nie chcę też porównywać ilości inwestycji drogowych wykonanych na terenie powiatu w poprzedniej kadencji z obecną kadencją, ponieważ te porównanie wypadłoby zdecydowanie na niekorzyść obecnej kadencji jak jeden do kilku.
Natomiast zadałem pytanie, ponieważ jestem radnym i mam takie prawo, nie było to nic osobistego.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – odnosząc się do drogi Śniadowo – Osobne – inwestycji na tym odcinku, to pragnę podkreślić, iż w przypadku, kiedy byśmy dalej kontynuowali prace wg projektu obarczonego poważnym błędem to konsekwencje były bardzo negatywne. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy okazało się, że wykonawca kieruje faks, iż wstrzymuje roboty, ponieważ projekt jest źle wykonany. Nie miałem podstaw nie wierzyć moim poprzednikom, że projekt został wykonany prawidłowo. Koszt wywozu bruku i wbudowania go ponownie to kwota około 800.000 zł, to byłby koszt tzw. robót dodatkowych. Nie było nas stać na zapłacenie takiej dodatkowej kwoty.
Wobec tego konieczne było wykonanie projektu zamiennego, co dopuszcza prawo. Trzeba było to zrobić niezwłocznie i natychmiast ogłosić przetarg. Nasze działania pozwoliły zawrzeć ugodę i uchroniły nas od utraty ponad 700.000 zł.

Radny Krzysztof Kozicki – akurat sprawę widziałabym inaczej, mamy przykłady, kiedy projekty były poprawiane, często projektanci nie wykonują badań geologicznych i stąd nanoszą autopoprawki. Natomiast zerwanie umowy grozi konsekwencjami płacenia kar umownych. Nie wiem czy ta kwota 700.000 zł została zaoszczędzona, ponieważ przetarg był rozstrzygnięty na podobnym poziomie jak pierwotny. Cena po tych poprawkach i przed była do siebie bardzo zbliżona.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok została podjęta 13-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXV/195/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Z kolei Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok oraz uchwałę RIO Nr IV-00322-4/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok (ww. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Następnie poprosił zebranych o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została podjęta 12-ma głosami „za”, 2-ma „wstrzymującymi się” i 1-ym „przeciwnym”, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXV/196/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Z kolei została zarządzona przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Następnie poprosił zebranych o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady wobec braku chętnych do dyskusji zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa została podjęta 12-ma głosami „za”, 2-ma „wstrzymującymi się” i 1-ym „przeciwnym”, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXV/197/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego o przedstawienie sprawozdania za 2014 rok.

Marcin Pieńkowski poinformował, że: Rzecznik Konsumentów w 2014 roku przyjął ogółem do załatwienia 188 sprawy, z których 26 wymagało interwencji z urzędu podjętych przez Rzecznika, a w 3 przypadkach udzielono konsumentom pomocy przy sporządzaniu pozwów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz niezgodności towaru z umową lub gwarancji towarów. Zainteresowanie mieszkańców powiatu łomżyńskiego możliwością skorzystania z porad i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów w roku 2013 było znacznie wyższe niż w latach poprzednich. W tym przypadku w stosunku do roku 2012 odnotowano wzrost na poziomie 31,50 %. Ilość udzielonych porad w ostatnich sześciu latach kształtuje się następująco: rok 2008 – 35, rok 2009 – 86, rok 2010 – 77, rok 2011– 128, rok 2012 – 143, natomiast rok 2013 – 188 porad). Poniższy wykres przedstawia tendencję w zakresie liczby udzielanych porad w 2013 roku. Sprawy zgłaszane przez konsumentów były różnorodne zarówno pod względem reklamowanych towarów jak i niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania zamówionej usługi. Najczęściej dotyczyły roszczeń wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową w zakresie zakupionego obuwia i odzieży – 13,3 % (25 porad) oraz niedotrzymania zobowiązań wynikających z oferty w zakresie usług telekomunikacyjnych (usługi telefoniczne i TV) – 19,7% (37 porady). Niestety nadal utrzymywała się szczególnie niekorzystna sytuacja
w przypadku umów zawieranych poza lokalem oraz na odległość. Wskaźnik w tym zakresie stanowił 22,4% (42 porady). Wzrost porad dotyczących reklamacji umów z tytułu zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość w 2013 roku osiągnął ponad 90 %. W 2012 roku udzielono 22 porad w tym zakresie, a w roku 2013 już 42 porady. Fakt ten ma ścisły związek z dynamicznym rozwojem handlu w oparciu o umowy zawierane na odległość, ale także w znacznym stopniu z reklamacją towarów zakupionych poza lokalem przedsiębiorcy, na tzw. pokazach. Z relacji przedstawianych w biurze Rzecznika wynika, że podczas tych transakcji konsumenci podejmują decyzje najmniej przez nich przemyślane i szczególnie niekorzystne. Oferty w tym zakresie kierowane są do osób starszych, często w wieku emerytalnym i pochodzących z terenów wiejskich. Niestety ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na nieuczciwe praktyki handlowe, które systematycznie stosowane są przez coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców, wręcz specjalizującą się w tego typu działaniach. Średnia wartość sporu w tych przypadkach przekraczała kwotę 4.000 zł. Warto również zauważyć, że konsumenci podobnie jak w latach ubiegłych oczekiwali także informacji na temat przepisów obowiązujących w zakresie procedur sądowych, wprowadzania w błąd, oszustw, fałszerstw, nierzetelnej reklamy i innych. W ramach swoich ustawowych uprawnień Rzecznik w 2013 roku podejmował pisemne interwencje z urzędu u przedsiębiorców w 26 sprawach. W tym przypadku, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano wzrost przekraczający 44,4 %. Podstawą tych działań był wniosek oraz pełnomocnictwo udzielone przez konsumenta.
Struktura tematyczna spraw, w których Rzecznik podejmował działania, była różnorodna. Najczęściej dotyczyła spraw związanych z reklamacjami:
1. Umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. W tym przypadku odnotowany największy wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.
2. Usług telekomunikacyjnych. Przede wszystkim telefonia stacjonarna, co w większości przypadków związane jest z nieuczciwym przejmowaniem klientów przez kilku operatorów działających na polskim rynku. Także mobilne usługi internetowe okazały się sporym problemem dla konsumentów, głównie ze względu na brak zasięgu sieci w miejscu ich zamieszkania. Dowodzi to o braku rzetelności pośredników zawierających umowy z konsumentami o świadczenie mobilnych usług internetowych.
3. Reklamacją usług dotyczących dostaw energii, co spowodowane było pojawieniem się nowych podmiotów działających w tym zakresie.
4. Reklamacją obuwia i odzieży.
5. Reklamacją napraw sprzętu AGD i RTV oraz wyposażenia mieszkań.
W przypadkach określonych w ostatnich dwóch pozycjach kilkukrotnie posiłkowano się opiniami uprawnionych rzeczoznawców zarejestrowanych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej, których koszty sporządzenia musieli pokryć konsumenci (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 1) Przewodniczący Rady poinformował, że na pisemną interpelację radnej Marii Mrozek odpowiedzi udzieli pisemnie Starosta lub Dyrektor ZDP w Łomży, ciągu 14 dni, czyli do dnia 25-go czerwca br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.
2) Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Wiesławie Masłowskiej, która poinformowała, że wspólnie ze Starostą ustaliła, iż sprawę dotyczącą zabezpieczenia środków na inwestycję w zakresie remontu skrzyżowania dróg w m. Jarnuty wyjaśni podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

3) Starosta – niektóre kwestie, które poruszał radny Krzysztof Kozicki zostały już omówione podczas podejmowania uchwały absolutoryjnej. Mimo to postaram się odnieść się do spraw, które były przedstawione w punkcie nr 5, w takiej kolejności jak były zgłaszane.
Interpelacja dotycząca schetynówek na 2014 rok została już omówiona przed udzieleniem absolutorium. Dodam, że lista, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, to są to dane po ostatecznej weryfikacji, natomiast po pierwszym ogłoszonym naborze byliśmy na pozycji nr 8.

Z kolei nawiązując do kwoty około 800.000 zł start jakie mogła przynieść inwestycja na drodze powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo pragnę poinformować, że odbyło się kilka spotkań z udziałem kontrahenta, który poinformował, że na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej – wadliwej dokumentacji, to będziemy musieli zapłacić więcej o około 800.000 zł. Wynika to z tego, że projekt przewidywał recykling na głębokości ponad 20 cm, natomiast tam znajdował się bruk. W takim przypadku ten bruk trzeba byłoby wywieźć i przeprowadzić recykling następnie przywieźć go na plac budowy i wbudować jako podbudowę. Natomiast obecnie bruk pozostał jako podbudowa i dzięki temu osiągnęliśmy oszczędności około 800.000 zł. Poprawnie wykonany projekt pozwolił na takie wykonanie inwestycji.
Co bardzo ważne, na taki wzrost kosztów nie moglibyśmy nawet podpisać aneksu jako roboty dodatkowe.

Radny Krzysztof Kozicki – faktycznie wina projektanta była i poprawił projekt, który był wadliwy i to nie podlega wątpliwości. Natomiast po nowym przetargu wartości dotyczące kosztów inwestycji były na tym samym poziomie. Sumy zarówno przed sporządzeniem nowej dokumentacji jak i po nowym przetargu były takie same.

Starosta – wykonawca przystępując do przetargu posiadał dokumentację wskazując wykonanie recyklingu na głębokości 20 cm i na taki oferent złożył ofertę i w związku z tym ten bruk trzeba byłoby wywieźć i przeprowadzić recykling następnie przywieźć go i wbudować jako podbudowę. Po poprawieniu dokumentacji nastąpiło tylko wyrównanie i położenie nowej nawierzchni, nie było recyklingu i wymiany bruku. Stąd kwoty były zbliżone, a te 800.000 zł to kwota, która byłaby do zapłacenia jeżeli wykonalibyśmy inwestycję wg pierwotnego projektu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

4) Starosta – odpowiadając na interpelację w sprawie inwestycji na ul. Lipowej w Giełczynie, pragnę poinformować, że nie znam żadnej skargi Wójta Gminy Łomża na działanie Starosty Łomżyńskiego lub pracowników Starostwa Powiatowego w tym zakresie. Jeżeli taka starga wpłynie to Rada Powiatu ją rozpatrzy. Dodam, że przy wydawaniu zezwolenia na realizację tej inwestycji było kilka odwołań stron, z jakichś powodów niezadowolenia. Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego szczególnie skrupulatnie analizowali te odwołania, do tego stopnia, że odwołanie, które złożone po terminie i nie za pośrednictwem Starosty a bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego, zostało tak rozpatrzone, że Urząd Wojewódzki sformułował zapytanie czy skarżący nie wnosi o przywrócenie terminu. Skarga po terminie powinna być odrzucona, jednak tak się nie stało, stąd też powstały pewne opóźnienia w realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy decyzja jest prawomocna i będziemy przystępować do jej wykonania.

Radny Krzysztof Kozicki – nie znam tej sprawy dokładnie, jedynie zostałem poproszony o przedstawienie takiej interpelacji. Jeżeli decyzja jest prawomocna to uważam temat za zamknięty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

5) Starosta – w sprawie kolejnej interpelacji dotyczącej budynku w miejscowości Gać, pragnę wyjaśnić, że zamieszkujący w nim lokator jest dzikim lokatorem i zamieszkuje go bezprawnie, ponieważ została mu wypowiedziana umowa za zaleganie z opłatami za czynsz. Wcześniej budynkiem tym administrował ZPOZ i już wówczas występowało znaczne zadłużenie, które rosło i z tego powodu została rozwiązana umowa najmu z lokatorem. W tej chwili lokator mieszka bezumownie i trwają postępowania w sprawie być może bezpodstawnego wzrostu czynszu i odwołania od decyzji o eksmisji. Ta eksmisja ma ludzki wyraz twarzy, ponieważ zaproponowaliśmy lokal zastępczy w dwóch miejscach, w Zbójnej i w Marianowie. Żadne rozmowy i proponowane przez nas ugody nie przyniosły rezultatu i stąd też ta sprawa tak długo trwa. Jak wcześniej informowałem kilkukrotnie planujemy przekazać tę nieruchomość na rzecz Rycerzy Kolumba, jednak w pierwszej kolejności musimy zakończyć sprawę z zamieszkującym w tej nieruchomości lokatorem.
Faktem jest, że koszty ograniczyliśmy do minimum, ale pewne, niewielkie koszty jeszcze ponosimy, budynku już nie ogrzewamy, a za media ten bezumowny lokator płaci sam. Najbliższy termin rozprawy sądowej został ustalony na wrzesień tego roku, jednak wyrok nie musi zapaść na tej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

6) Starosta – w sprawie interpelacji dotyczącej utraty ważności dokumentacji technicznej wykonanej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łochtynowo – Konarzyce wykonanej w 2010 roku pragnę poinformować, że te zadanie zostało sfinansowane w ubiegłej kadencji ze środków powiatu w 100 %. Dokumentacja ta wymagała wykonania pewnych poprawek, ale także było konieczne dokonanie wykupu około 50 działek, aby uzyskać odpowiedniej szerokości pas drogowy. Dokumentacja ta znalazła by swój finał, jeżeli byśmy posiadali środki finansowe. Planowaliśmy złożyć wniosek do NPPDL, miał on szanse powodzenia w naszej ocenie. Jednak na tym odcinku drogi znajduje się most, który grozi zawaleniem, jest w bardzo złym stanie. Stąd uznaliśmy, że sprawą nr 1 jest wyremontowanie mostu. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów z Wójtem Gminy Łomża, jest też uchwała Rady Gminy przyznająca środki na ww. inwestycję. Planujemy złożyć wniosek projektowy o pozyskanie środków na te zadania ze środków 1%-towej rezerwy Ministra Infrastruktury.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

7) Starosta – odpowiadając na interpelację w sprawie dotyczącej nadmiernego zużycia paliw w ZDP pragnę poinformować, że sprawy tej nigdy nie nazywałem aferą. Natomiast dostrzegliśmy pewne nieprawidłowości w rozliczeniu zużycia paliw w tej jednostce. Wobec tego postanowiliśmy wprowadzić system monitorujący wyjazdy wszystkich pojazdów, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia paliwa oraz lepsze zarządzanie jednostkami – pojazdami działającymi w terenie. Wcześniej następowało rozliczenie zużycia paliwa na podstawie norm i kart pojazdów. W momencie wprowadzenia tego systemu pracownicy rozliczani są na podstawie faktycznego zużycia paliwa.
Odnosząc się do kwestii działań Prokuratury, pragnę poinformować, że nie dopatrzyłem się znamion przestępstwa, żeby zgłosić to do Prokuratury. Jeżeli Prokuratura badała ten temat, to być może na podstawie doniesienia, a może na podstawie BiP, gdzie zamieszczane są protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu, na których to były omawiane te sprawy.

Radny Krzysztof Kozicki – po zakończeniu jednego z posiedzeń Zarządu Powiatu na zlecenie Prokuratury pojawili się w moim gabinecie policjanci z wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej, dobrze przygotowani do rozmowy, posiadali wiele danych dotyczących tej sprawy, stąd też chciałbym, aby ktoś mnie poinformował, czy sprawa jest zakończona i czy zostały sformułowane jakieś zarzuty, co do osób, wobec których były ewentualne podejrzenia. Jeżeli omawia się takie sprawy kilkakrotnie na posiedzeniu Zarządu to nie jest to błaha sprawa.

Radny Kazimierz Polkowski – dodam, że wspólnie z nowym Dyrektorem ZDP doszliśmy do wniosku, iż trzeba widzieć pojazdy, które są w terenie. Wobec tego założyliśmy GPS-y, które pozwoliły na znaczne usprawnienie prac. Widzimy obecnie pojazdy, które poruszają się po naszej sieci dróg i możemy poszczególne jednostki przerzucać wg bieżących potrzeb i najmniejszym kosztem czasowym i zużycia paliwa, tak aby jak najkrótszym odcinkiem dotarł właściwy pojazd do miejsca przeznaczenia. Warto zauważyć, że samochód ciężarowy pali 24 litry oleju napędowego na 100 km, w związku z tym należy takie działania podejmować i stosować takie rozwiązanie techniczne, które zapewnią odpowiednią logistykę oraz wprowadzą właściwą ergonomię.

Dyrektor ZDP – Janusz Świderski – podkreślił, że zmieniły się warunki i zmieniała się specyfikacja po wykonaniu prawidłowego projektu i to był powód do ogłoszenia nowego przetargu i wcześniejszego unieważnienia umowy z wykonawcą.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

8) Starosta – odpowiadając na interpelację w sprawie tego, z jakiego powodu radny Sławomir Łomotowski otrzymał odpowiedź od ZDP na interpelację złożoną na poprzedniej sesji, która dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, mimo że jego interpelacja była skierowana nie do ZDP a do Zarządu Powiatu, podkreślił, iż ZDP jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego i z tego powodu wniosek w tej sprawie został przekierowany do Dyrektora ZDP z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

9) Przewodniczący Rady – w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zabezpieczenia kwoty 40.000 zł na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, ze środków zapisanych w rezerwie budżetowej, przypomniał, że w tej sprawie powinien być sformułowany pisemny wniosek do Zarządu Powiatu o umieszczenia takiej inwestycji w budżecie powiatu. Podsumowując dodał, że sprawa ta była omawiana w punkcie nr 6 porządku obrad.

Starosta – jeżeli w tej sprawie zostanie złożony wniosek do Zarządu Powiatu to Zarząd go formalnie rozpatrzy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

10) Starosta – dziękuję radnemu Andrzejowi Piotrowskiemu za podziękowania za wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Supy w gm. Przytuły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

11) Starosta – w odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości zabezpieczenia środków na dokończenie budowy chodnika w miejscowości Drozdowo w pobliżu Ośrodka Zdrowia, pragnę poinformować, że przyjrzymy się tej inwestycji i jeżeli będzie to możliwe. Planujemy zakończenie w tej okolicy inwestycji przed rozpoczęciem Muzycznych dni Drozdowo – Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

12) Starosta – dziękuję radnej Barbarze Zalewskiej za podziękowania za wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Jankowo Młodzianowo w gm. Nowogród

Radna Barbara Zalewska – dodam, że jest mi przykro, iż nie zostałam zaproszona na uroczyste otwarcie tej drogi z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mieszkańców gminy, którzy poinformowali mnie o tym wydarzeniu.

Starosta – Pani radna była na odbiorze tej przebudowanej drogi, jednak tak się złożyło, że druga część odbioru była sponsorowana przez wykonawcę i to on decydował o osobach zaproszonych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Ad.14 Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym zapytać o przepust w miejscowości Jarnuty, czy trwają prace remontowe w tym zakresie.

Starosta – Wójt Gminy Łomża opracował ze środków gminy dokumentację techniczną, jednak Starosta nie może wydać pozwolenia na budowę, ponieważ trwa spór jednego w właścicieli działek, który jest stroną w postępowaniu administracyjnym. Spór ten toczy się miedzy Gmina a tym właścicielem przed sądem rejonowym i musimy poczekać aż zapadnie rozstrzygnięcie w tym przedmiocie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Starosta – stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie zaplanowane inwestycje udało się wykonać w 2013 roku, jednak wyraził serdeczne podziękowania radnym za udzielenie absolutorium i z kolei zaprosił wszystkich zebranych na uroczysty obiad.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2014 08:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2014 08:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1906 razy