BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIV/14

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 30 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Kazimierza Polkowskiego, radnej Izabeli Cwaliny, radnej Wiesławy Masłowskiej oraz radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu poprosił nowego Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o zaprezentowanie swojej osoby.

Jacek Adamski – stwierdził: w najbliższym czasie będę mógł Państwu przedstawić szczegółowe sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Łomży za 2013 rok, natomiast dziś pragnę poinformować, że od kilkunastu dni jestem Komendantem Miejskim Policji w Łomży, mam 37 lat, na stałe mieszkam w Białymstoku, ale w mieście Łomża będzie mnie widać bardzo często, zarówno w dzień jaki i wieczorami oraz nocą. Jestem na etapie poszukiwania mieszkania w Łomży. Systematycznie zapoznaję się z problemami miasta i powiatu łomżyńskiego. W Policji pracuję od 1996 roku, mimo że jestem osobą młodą to moje doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku. Jestem osobą pełną zaangażowania i chęci do pracy. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie układać się bardzo dobrze.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – chciałbym poprosić o zmianę porządku w związku z wnioskiem pani Marioli Freling – Dyrektora Zespołu Szkół w Wiźnie, która zwróciła się o wycofanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie.
Wynika to z tego, że w trakcie dotychczasowej procedury likwidacyjnej udało mi się przekonać panią Dyrektor do utrzymania tego schroniska, które nie jest dużym obciążeniem jeżeli chodzi o koszty utrzymania, natomiast jest szansa na wsparcie środkami z budżetu powiatu na dofinansowanie tego schroniska. Środki te są przekazywane z budżetu państwa. Generalnie utrzymanie tego schroniska będzie wiązało się jedynie z prowadzeniem sprawozdawczości i będzie wymagało pewnego zaangażowania, jednak nie będzie ono generować kosztów utrzymania (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Wiźnie o wycofanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie likwidacji schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Sławomir Łomotowski – chciałabym poprosić o dokładne poinformowanie z czego wynika zmiana decyzji pani Dyrektor. Przecież już Kuratorium Oświaty zaakceptowało tą likwidację, a procedura trwa już od kilku miesięcy. Takie działanie moim zdaniem jest niepoważne.

Przewodniczący Rady Powiatu – w mojej ocenie te zamieszanie wynika z dezorganizacji władz szkolnych w Wiźnie, które najpierw wnioskowały o likwidację schroniska a teraz wnioskują o jego zachowanie i wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Starosta Łomżyński – to co wiedziałem w tej sprawie to Państwu przekazałem. Wszystkie organy, które miały obowiązek wydania opinii w tej sprawie już ją wydały i w tym momencie pani Marioli Freling – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiźnie chce wycofać ten wniosek. Prawdopodobnie dość długo wachała się w tej sprawie. Szkoda, że z zaproszenia na dzisiejszą sesję nie skorzystał żaden przedstawiciel gminy Wizna, który mógłby nam szerzej wyjaśnić zmianę tej decyzji i odpowiedzieć na nasze wątpliwości.

Przewodniczący Rady Powiatu – wobec braku innych uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia w sprawie likwidacji schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie zostało przyjęte 12-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Następnie wobec braku innych uwag lub pytań stwierdził, że porządek obrad będzie realizowany wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
8. Uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.
9. Ocena stanu sanitarnego powiatu łomżyńskiego za rok 2013.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 12-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXIII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 26 marca 2014 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 31 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zgodę na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie i podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości w Nowogrodzie stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego,
• rozpatrzył sprawozdanie finansowe za 2013 rok i podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2013 rok,
• podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok,
• przyjął porozumienia z Gminami: Piątnica, Przytuły, Śniadowo i Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez te Gminy,
• rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień-Rybno-Pniewo”.
• zapoznał się z informacją Dyrektora ZPOZ dotyczącą bieżącej działalności Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży oraz Ośrodka Zdrowia w Drozdowie.
• W dniu 16 kwietnia br. w trakcie drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył bilans za rok 2013 oraz plan rzeczowo-finansowy i inwestycyjny na 2014 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 ZPOZ w Łomży,
• rozpatrzył wniosek Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej,
• rozpatrzył sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z pieczy zastępczej za rok 2013,
• dokonał oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim,
• rozpatrzył wnioski Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych: w sprawie przesunięcia środków budżetowych; o rozwiązanie rezerwy na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu pn. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”,
• Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie; w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie,
• Zarząd także podjął uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
• Ponadto zapoznał się z porządkiem obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.
Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
27.03.2014 r. – Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz sesja Rady Gminy Piątnica.
31.03.2014 r. – Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
04.04.2014 r. – Czytanie poezji „Poezja w Ekonomiku”.
05.04.2014 r. – Konferencja pt. „Wyznania i finansowanie obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”.
07.04.2014 r. – Gala wręczenia „ Kurpików 2013”.
09.04.2014 r. – Ogólnopolska Olimpiada „ Myśli Jana Pawła II” oraz Rada Społeczna ZPOZ.
10.04.2014 r. – Złożenie kwiatów w IV rocznicę katastrofy smoleńskiej oraz konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Tego dnia odbyły się również polsko-litewskie warsztaty folklorystyczne.
11.04.2014r. – Uroczyste przekazanie jednostki obejmującemu stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinsp. Jackowi Adamskiemu oraz Spotkanie pt. „W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich”.
16.04.2014r. – Spotkanie Wielkanocne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz spotkanie Wielkanocne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży.
23.04.2014r. – Spotkanie dot. projektu zdrowotnego oraz debata Podlaskiego Forum Samorządowego Podlasie 2020 nt. powiatów i pomysłów rozwoju powiatu w latach 2014-2020.
24.04.2014r. – Uroczystości złożenia ślubowania i przyjęcia czepków pielęgniarskich oraz sesja Rady Gminy Piątnica. Ponadto miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
25.04.2014r. – Konferencja popularnonaukowa pt. „Gleba najbogatsze środowisko życia. Co jej zagraża i jak ją chronić?”.
27.04.2014r. – Uroczysty koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów.
28.04.2014r. – Turniej rowerowy oraz uroczyste otwarcie nowej hali targowej w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Radny Sławomir Łomotowski złożył pisemną interpelację dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie chodnika w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką (ww. interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie przedłożona przez Dyrektora ZDP w Łomży w terminie do 14 maja 2014 roku.

Ponadto nie zgłoszono interpelacji lub zapytań.

Ad.6 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wynika z wytycznych ustawy o samorządzie powiatowym, która także wskazuje skład tej Komisji – określony w przedłożonym Państwu dokumencie. Komisja ta jest organem opiniodawczym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym, że ubiegła 3-letnia kadencja tej Komisji jest potrzeba powołania nowej Komisji – na kadencję lata: 2014 – 2017, stąd też przygotowaliśmy projekt uchwały, w którym to Rada Powiatu ma zgłosić swoich przedstawicieli do tej Komisji – w liczbie dwóch radnych.
W poprzedniej kadencji tej Komisji Rada Powiatu oddelegowała radną Marię Mrozek oraz radnego Mirosława Szymanowskiego.

Z kolei radni zgłosili dwie kandydatury: radnego Mirosława Szymanowskiego oraz radnej Marii Mrozek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, uwzględniająca członkostwo ww. Komisji radnego Mirosława Szymanowskiego oraz radnej Marii Mrozek, została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było (Uchwała Nr XXXIV/189/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie jest przygotowywany corocznie, bowiem powiaty maja obowiązek prowadzenia biblioteki powiatowej. Natomiast powiat łomżyński w zasadzie od początku swojego istnienia powierza te zadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Projekt porozumienia w tej sprawie został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łomża. Na ten rok kwota za powierzenie zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży wynosi 46.000 zł, jest to o 1.000 zł więcej niż w roku poprzednim. Pozostałe warunki porozumienia nie uległy zmianom.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było (Uchwała Nr XXXIV/190/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Podsumowując podkreślił, że samorząd powiatu w niniejszej sprawie może jedynie wydać opinię, która nie ma charakteru wiążącego dla Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było (Uchwała Nr XXXIV/191/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady poinformował, że na trwającej sesji nie ma przedstawiciela Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej, wobec czego zapoznał zebranych z oceną stanu sanitarnego powiatu łomżyńskiego za rok 2013 (opracowanie dotyczące ww. tematu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w powiecie łomżyńskim (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że w powiecie łomżyńskim są 2 domy pomocy społecznej, które aktualnie mają 80 miejsc dla podopiecznych. Zatrudnionych jest w tych dwóch domach 52 osoby. Ponadto PCPR zatrudnia 7 osób oraz 4 osoby są zatrudnione w ramach projektów. Natomiast ze względu na ograniczenie środków i jednoczesny wzrost liczby potrzebujących w roku bieżącym będzie konieczne ustalenie nowych zasad wspierania i przyznawania pomocy. Dodam, że duże koszty funkcjonowania ww. placówek, szczególnie tych, które mają podopiecznych na pobycie dziennym, generują koszty dowozu podopiecznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na złożoną interpelację przez Radnego Sławomira Łomotowskiego zostanie przekazana w formie pisemnej przez Dyrektora ZDP w Łomży w terminie 14 dni, czyli do 14 maja 2014 roku.

Ad.12 Radna Maria Mrozek podziękowała Dyrektorowi ZDP w Łomży za prace, które zostały wykonane na drogach powiatowych na terenie gminy Łomża.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych, szczególnie tych którzy dotychczas nie mieli okazji uczestniczyć w obchodach świąt narodowych, aby zgłosili się do uczestnictwa w poczcie sztandarowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych powyżej tematów.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.