BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIII/14

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 26 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.


Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego oraz radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pn.,, Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2013.
12. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego za 2013 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 26 lutego 2014 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 26 lutego 2014 r. po sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały: w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim, w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi powiatowej, w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Ponadto Zarząd przyjął porozumienia dotyczące pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu.
W dniu 12 marca br. w trakcie drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przekazanie środków na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz przyjął projekty 2 uchwał Rady Powiatu: w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizacje w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Z kolei Zarząd podjął 3 uchwały: w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Ponadto zapoznał się z informacją na temat ofert złożonych na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
W dniu 19 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego: rozpatrzono sprawozdanie finansowe Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2013 rok i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania, rozpatrzono sprawozdanie finansowe Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2013 rok i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi powiatowej oraz przyjęto projekty 3 uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017, w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego. Także zajęto stanowisko w sprawie dalszego procedowania nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych. Zarząd na posiedzeniu tym rozpatrzył wnioski finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, przyjął porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i zapoznał się z porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Powiatu. Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
27.02.2014r. – Konferencja poświęcona projektom dotyczące systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy.
28.02.2014r. – XI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.
01.03.2014r. – Konferencja obiekty Sakralne poświęcona budowie, renowacji, wyposażeniu i zabezpieczeniu obiektów sakralnych oraz obchody związane z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklęty.
04.03.2014r. – Obrady walnego zgromadzenia Delegatów GSW w Śniadowie.
06.03.2014r. – XXXII Sesja Rady Gminy Śniadowo.
11.03.2014r. – Posiedzenie delegatów PIR z powiatu łomżyńskiego.
13.03.2014r. – Otwarcie parkingu w Śniadowie.
17.03.2014r. – Podpisanie w Suwałkach projektu realizowanego w ramach partnerstwa z Euroregionem Niemen, w ramach którego odbędzie się wymiana i współpraca w dziedzinie kultury, Regionalny Ośrodek Kultury będzie współpracował w tym zakresie z placówką z Niemenczyna na Litwie.
18.03.2014r. – XXXIII Sesja Rady Gminy Śniadowo.
21.03.2014r. – Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych „Wiosna na sportowo 2014”.
24.03.2014r. – W ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się podpisanie projektu „Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem – 10 lat członkostwa w UE”, w ramach którego odbędzie się konferencja z udziałem Europosłów i delegacji zagranicznych.
25.03.2014r. – uczestniczyliśmy w spotkaniu pt.: „Co dalej z Polską wsią”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 W tym punkcie obrad nie zgłoszono interpelacji lub zapytań.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Po zamknięciu roku budżetowego 2013, deficytem w wysokości 1.158.809,54 zł, uzyskano nadwyżkę budżetową w sumie w wysokości 3.362.178,61 zł. W związku z tym, Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne i podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia w wysokości 10%. Zmiany te zwiększą wysokość deficytu z kwoty planowanej 1.184.621 zł do 2.622.686,00 zł. Pozostałe środki nadwyżki to środki ochrony środowiska, mogą one być tylko przeznaczone na cele zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska i środki europejskie, które zostały na rachunku bankowym, a są do wykorzystania w roku 2014. Zmiany szczegółowo zostały opisane w załączniku Nr 8 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. Ponadto w WPF zostały wprowadzone aktualne dane z wykonania budżetu za 2013 rok wg nowych zasad sporządzania tego dokumentu planistycznego. Załącznik nr 1 stanowi zmienioną WPF na lata 2014-2017.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIII/184/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 8 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu (za okres od stycznia do chwili obecnej) i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 8 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań wzrosła z kwoty 2.496.285,00 zł do wysokości 3.242.034,00 zł tj. o 745.749,00 zł. Mianowicie poz. 1 została skreślona pod, którą była zapisana przebudowa drogi pow. Nr 1946B na odc. Osobne – Śniadowo o wartości 1.002.959,00 zł (wycofanie się z realizacji tego zadania w ramach NPPDL). Z kwoty 1.002.959 zł proponuje się zabezpieczyć zadania zapisane w poz. 1 (581.071,00 zł), w poz. 5 (237.693,00 zł), poz. 8 (15.500 zł), poz. 13 – 42.000,00 zł oraz przesuwa się 150.000 zł na wydatki bieżące w związku z zamiarem podpisania porozumienia na wspólną realizacje zadania z Gm. Wizna. Ponadto wydatki zapisane w poz. 4 tj. 693.722,00 zł na zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane ze środków nadwyżki z lat ubiegłych i spowoduje między innymi zwiększenie deficytu budżetowego. Natomiast poz. 6,7,9, 10 i 12 należało wprowadzić, po rozwiązaniu rezerwy drogowej uchwałą Zarządu Powiatu z 12 marca 2014 roku - 108.500,0 zł. Zmieniona została wartość wpisana w poz. 16, ponieważ zwiększył się udział powiatu w to zadanie o kwotę 17.831,00 zł.
Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 44.939,00 zł; + 171.939,00 zł – 127.000,00 zł; załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 1.483.004,00 zł; + 1.679.308,00 zł – 196.304,00 zł: załącznik Nr 6 i 7.
Proponuje się wprowadzić podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych powiatu od 1 stycznia o 10%. oraz wprowadza się zwiększenie wydatków majątkowych i bieżących w związku ze zmianami załącznika inwestycyjnego.
Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 1.184.621,00 zł do wysokości 2.622.686 zł tzn. wzrósł o 1.438.065,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu.
Natomiast załączniki nr 3 i 4 zostały zmienione po zmianach przyjętych uchwałami zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Jedynie wprowadzony zapis w załączniku nr 4 w poz. 13 dotyczy zmiany, którą proponuje się w niniejszej uchwale, a dotyczy przyznania dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 8. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie proponowanych zmian.

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do załącznika nr 1 – modernizacji drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne, chciałbym zapytać, jaki był powód wykreślenia tego załącznika?

Starosta – droga powiatowa na odcinku Śniadowo – Osobne, która była modernizowana przed dwoma laty, była planowana do dalszej przebudowy – kolejnego odcinka o długości około 2,8 km. Także staraliśmy się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach NPPDL. Jednak Rząd RP uchwałą Rady Ministrów w trakcie naboru zmienił zasady i zmniejszył limity wniosków składanych przez samorządy powiatowe z dwóch do jednego oraz zmniejszył pulę środków na drogi powiatowe, między innymi w naszym województwie, gdzie zmniejszono środki z 52 mln zł do 14 mln zł, o tej sprawie już kilkakrotnie rozmawialiśmy. Tym samym nasze dwa wnioski, w tym ten dotyczący wspomnianego odcinka drogi, nie uzyskały dofinansowania, ponieważ najlepiej oceniony nasz wniosek znalazł się na pozycji nr 8, a gwarantowane było dofinansowanie do pozycji nr 5 listy rankingowej.
Ww. zadanie miało być realizowane wspólnie z Gminą Śniadowo i oczywiście przy udziale środków z budżetu Państwa. Z powodu niepowodzenia dofinansowania Gmina, czyli Wójt wspólnie z radnymi postanowili przeznaczyć zaplanowane fundusze na ww. cel na inne zadania, które w jej ocenie są najpilniejsze do wykonania. Dotyczyło to zadania na odcinku droga woj. nr 677 do miejscowości Zagroby. Jako Zarząd Powiatu uznaliśmy, że skoro lista rankingowa nie daje szans powodzenia na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne, postanowiliśmy podobnie jak i Gmina Śniadowo, przeznaczyć zaplanowane środki na ten cel na zadanie dotyczące modernizacji drogi do miejscowości Zagroby.

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do punktu nr 3 dotyczącego wprowadzenia nowych zadań chciałbym zapytać, czym Zarząd Powiatu kierował się i jakimi kryteriami, przy wyborze nowych zadań inwestycyjnych?

Starosta – wszystkie nowe zadania projektowe i inwestycyjne są efektem porozumień zawartych z wójtami i burmistrzami z terenu naszego powiatu, gdzie we wszystkich przypadkach zagwarantowany jest większościowy udział inwestycyjny – finansowy przez samorządy gminne, który dochodzi nawet do wysokości 100 % wartości udziału finansowego w tych przedsięwzięciach.
Natomiast jak rozumiem chodzi o wniosek dotyczący miejscowości Jednaczewo – wykonania projektu, który w swoim czasie był rozpatrywany przez Zarząd Powiatu. Wniosek ten był rozpatrywany łącznie z wnioskiem o dofinansowanie wykonania projektu i przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul. Młynarska – Łochtynowo – Łomża oraz wnioskiem o dofinansowanie przebudowy mostu w m. Konarzyce. Ta ostatnia inwestycja została oceniona jako najbardziej potrzebna i najpilniejsza do wykonania. Takie był stanowisko Zarządu Powiatu, natomiast Wójt zapewnił nas o przychylności co do udziału finansowego w tej inwestycji, ale wstecznie w tej sprawie wypowie się Rada Gminy Łomża – na najbliższej sesji.
Radny Andrzej Piotrowski – czy środki zaplanowane w punkcie nr 3 – wspólnych zadań z gminami, stanowią pełny udział własny, czy są także przewidziane inne środki na te zadania?

Starosta – środki te pochodzą z różnych źródeł, m. in. z rezerwy budżetowej i z przesunięć z zadania, które miało być wykonane przy udziale środków z NPPDL. Pani Skarbnik szczegółowo to przedstawiała.

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do podwyżek pracowniczych, chciałbym poprosić o wprowadzenie podwyżek kwotowych a nie procentowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników najniżej zarabiających.

Radny Rafał Kołakowski – chciałbym wyrazić swoją opinię nt. podziału tej kwoty – w wysokości około 1,5 mln zł na poszczególne gminy. W zasadzie te środki są podzielone na wszystkie gminy dość równo, jednak Gmina Jedwabne ma otrzymać zaledwie 35.000 zł, co w mojej ocenie jest bardzo krzywdzące dla tej Gminy. Szczególnie jeżeli ta kwota określona w dwóch załącznikach jest przeznaczana w zasadzie od poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Jest to śmieszne. Odbywało się wiele spotkań z mieszkańcami tej gminy nt. potrzebnych inwestycji i nic z tego nie wychodzi. Jeżeli radny Polkowski mówi i twierdzi, że współpraca z Gminą układa się bardzo dobrze, to uważam, że jest tu coś nie tak. Takie jest moje zdanie i nie rozumiem, z czego to wynika? Jeszcze żeby było śmieszniej na zakup kosiarki i pompy dla ZDP wydajemy około 42.000 zł.

Starosta – jestem przekonany, że nie ma takiego samorządu, który dzieliłby środki na mieszkańca, czy równo na gminy. Środki są dzielone wg klucza zadaniowego i możliwości realizacji danego przedsięwzięcia. Na początku tej kadencji podkreślałem, że środki będą dzielone i przeznaczane w pierwszej kolejności na wnioski i przedsięwzięcia, na które mamy możliwość otrzymania środków pomocowych. To podkreślałem w trakcie kadencji wielokrotnie i rekomendowałem jako Przewodniczący Zarządu Powiatu. Proszę Panie radny przeanalizować dokumenty i przekonana się Pan, że realizowane są inwestycje, które gminy dofinansowują w wysokości 50 % wartości zadania lub też w znacznie wyższy, sięgający nawet 100 %. Uważam, że jest to odpowiedź na tak postawione pytanie.
Natomiast nie wiem o jakie zadanie chodzi, które to jest realizowane od poprzedniej kadencji?

Radny Rafał Kołakowski – dotyczy to wniosku o sfinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi Bronaki – Jedwabne – Pietrasze. Trzy razy jakaś firma miała opracować tę dokumentację.

Starosta – potwierdzam to, że dokumentacja tej drogi miała być wykonana w poprzedniej kadencji przez Gdańską firmę, która wygrała przetarg. Ta firma miała jeszcze opracować dwa inne projekty czego nie wykonała. Sprawa skończyła się w sądzie. W tej kadencji także ta dokumentacja została zlecona do opracowania, jednak tym razem firma z Wrocławia nie wykonała tego zadania i także umowa musiała być rozwiązana. Jednak trudno tutaj wskazać winnego, prócz tego, że tak działa prawo zamówień publicznych. Jest nadzieja, że te prawo ulegnie istotnym zmianom.

Radny Rafał Kołakowski – kwota 35.000 zł, o której wspominałem jest przeznaczana od początku kadencji Rady Powiatu. Natomiast z tej puli środków z wykreślonego zadania, czyli około 1,5 mln zł gmina Jedwabne nie otrzymała nic. Wobec tego apeluję o rozmowy z Burmistrzem i zmianę propozycji podziału tych środków. Burmistrz mówi, że to Starosta nie chce inwestować w gminie Jedwabne, a Starosta, że to Burmistrz nie chce dofinansować tych inwestycji.

Starosta – nie wiem, co mówi na ten temat Burmistrz, ale uważam, że drzwi do pana Burmistrza są otwarte dla każdego, także dla radnych.

Radny Andrzej Piotrowski – szkoda, że tylko zdanie wójtów i burmistrzów liczy się przy wyborze inwestycji, ponieważ my jako Rada także jesteśmy przedstawicielami społeczności lokalnych i powinniśmy mieć możliwość decydowania o inwestycjach, które mają być realizowane.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – w gminach to rady decydują o tym jakie inwestycje maja być realizowane i wójt czy burmistrz musi się liczyć z ich zdaniem, ponieważ to rady podejmują uchwały.

Radny Andrzej Piotrowski – moim zdaniem Starosta jest bardziej z nami we wspólnocie niż z gminami i to przede wszystkim z nami powinien konsultować decyzje, szczególnie o tym na jakie inwestycje przeznaczać środki.

Starosta – na tym polega bezradność takich samorządów jak nasz powiat, które nie mają środków. Wójtowie i Burmistrzowie są zapraszani na wszystkie sesje Rady Powiatu i z pewnością podobnie jest w przypadku radnych powiatowych, którzy są zapraszani na sesje gminne, gdzie można to wszystko przedyskutować. Nie jest tak, że wszystko czego oczekuje wójt powiat spełnia.
Gminy naszego powiatu żyją swoim życiem inwestycyjnym, każda gmina ma inne potrzeby w tym zakresie i to radni głosują za konkretnymi inwestycjami. Taką mamy rzeczywistość w naszej demokracji. Z pewnością każdy z nas marzy o tym, aby mieć budżet 10-krotnie większy i sami – bez wójtów i burmistrzów będziemy wtedy decydować, jakie inwestycje zrealizować.

Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym zapytać kiedy usiedliśmy wspólnie, aby przedyskutować to jakie inwestycje czy zadania sfinansować? Przychodzimy i mamy gotowe projekty do przegłosowania. Wspólna dyskusja z pewnością umożliwiłaby inne wypracowanie priorytetów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – każdy z nas reprezentuje jakieś środowisko, ale wspólnie usiedliśmy i wybraliśmy Starostę i Zarząd Powiatu, których zobligowaliśmy do przygotowania różnych projektów, w tym uchwały. Trudno sobie wyobrazić, że teraz każdy z nas usiądzie i będzie tworzył prawo.

Burmistrz Nowogrodu – Józef Piątek – odnosząc się do zaproszeń na sesje Rady Gminy w naszym Mieście pragnę poinformować, że pisemne zaproszenia kierujemy za pośrednictwem poczty do osób, które pobierają diety, czyli radnych i sołtysów. Tak ustaliła Rada, natomiast wszystkich innych, którzy chcieliby uczestniczyć w sesjach Rady Gminy informujemy poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na drzwiach urzędu i każdy kto chce to może przyjść na posiedzenie Rady czy Komisji, to tylko dobra wola tego kto przyjdzie.
Z powiatem nasza Gmina współpracuje od wielu lat i mogę Państwa zapewnić, że z pewnością żaden wójt czy burmistrz nie pójdzie do Starosty z propozycją wykonania danej inwestycji, zanim nie przegada tego z radnymi, między innymi na posiedzeniach właściwych komisji. Co prawda inwestujemy na własnym terenie, ale w drogi powiatowe i to musi mieć akceptację naszej Rady. Zawsze trafi się ktoś kto jest przeciw, u nas jest 4-ch takich radnych, którzy są przeciw wszystkiemu co proponuję, ale decyduje większość. Nie raz były takie sytuacje, że proszę Pana Starostę, aby poczekał na mój podpis, ponieważ nie uzgodniłem tego jeszcze z radnymi. Takie są realia.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Rafał Kołakowski – chciałbym dodać, że na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego głosujemy sprawy dotyczące przekształcenia kategorii drogi, a ten temat był ewidentny i powinien trafić pod obrady tej Komisji, a jakoś Komisja się nie zebrała i nie opiniowała tego tematu.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – w tym temacie niezbędna była opinia Komisji Budżetu, którą przedstawiła pani radna Maria Mrozek.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 12-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXIII/185/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedmiotem uchwały jest określenie wysokości i warunków udzielania bonifikaty, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, dla Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego. Podstawą prawną do podjęcia takiej uchwały jest art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami który stanowi: „Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi: - osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.” W/w nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 roku w związku z:
- likwidacją od 1 stycznia 2012 roku ośrodka zdrowia w Gaci na podstawie uchwały
nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży;
- rozwiązaniem z dniem 31 marca 2012 roku umowy z dnia 2 listopada 2001 roku użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia
29 marca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Nieruchomość ta jest zbędna dla Powiatu Łomżyńskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z tym Uchwałą Nr XIX/91/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, została przeznaczona do sprzedaży. Trzy przetargi oraz dwa rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu), mimo obniżenia ceny do wysokości 40 % jej wartości. Nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia najemcy lokali, którzy w okresie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, byli najemcami lokali. Obecnie w budynku po byłym ośrodku zdrowia nie ma najemców, co do których najem został nawiązany na czas nieoznaczony i przysługuje im pierwszeństwo w jego nabyciu. Z jednym najemcą rozwiązano umowę najmu na jego wniosek z dniem 30 września 2013 roku, drugiemu wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 roku z powodu zalegania w opłatach czynszu. Pomimo to Pan Jan Lutostański zajmuje lokal mieszkalny na zasadzie bezumownego korzystania. W Sądzie rejonowym w Łomży toczy się sprawa o eksmisję. Dnia 31 października 2013 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłosił o możliwości sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Gaci za obniżoną cenę na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego lub przekazana nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na ogłoszenie odpowiedziała Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego, która jest zainteresowana pozyskaniem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego o charakterze charytatywnym i integracji społecznej grup de faworyzowanych. Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego jest częścią największej międzynarodowej organizacji męskiej świeckich katolików i jako organizacja:
- wspiera obchody społecznego wolontariatu,
- pomaga osobom borykającym się z problemami mieszkaniowymi,
- zwalcza głód,
- dostarcza posiłki osobom nie mogącym opuszczać swojego miejsca zamieszkania,
- pomaga w zaspokajaniu potrzeb psychicznych i rekreacyjnych osób starszych,
- wspiera grupy, które pomagają emerytom, chorującym lub przykutym do łóżka osobom starszym, osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom,
- zapewnia środki transportu osobom starszym uczęszczającym na mszę, robiącym zakupy, odwiedzającym krewnych, umówionych na wizytę u lekarza,
- oferuje pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym,
- angażuje się w programy ukierunkowane na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych,
- podejmuje działania zapobiegające narkomanii i nadużywania alkoholu,
- prowadzi szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponieważ nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych
i z zakresu administracji rządowej, a do tego generuje koszty jej utrzymania, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z udzieloną bonifikatą w wysokości 1 % od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Bonifikaty udzielić pod warunkiem:
1. Sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby prawnej, do prowadzenia działalność charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
2. Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie poprzez jednorazową wpłatę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
3. Nabywca nieruchomości poniesie wszystkie koszty związane z jej nabyciem, w szczególności koszty sporządzenia aktu przeniesienia własności.
W związku z powyższym prosi się o podjecie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – chciałbym zapytać czy jest jakiś przedstawiciel Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego, która jest zainteresowana pozyskaniem nieruchomości za 1 % wartości, czyli 3.072,00 zł?

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – na posiedzeniu Zarządu Powiatu byli przedstawiciele tej organizacji, którzy udzielili wyczerpujących informacji nt. swojej działalności oraz tego jaką działalność mają zamiar realizować w ww. nieruchomości.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – dodam, że spotkał się ze mną Pan Lutostański, który przedstawił swoją wersję nt. tych wszystkich wydarzeń związanych z opuszczeniem przez niego lokalu i opłatami czynszowymi. Nie wiemy czy odbędzie się eksmisja czy też nie i jak potoczą się sprawy w sądzie. Ten pan będzie dochodził swoich praw poprze biura poselskie, media i inne instytucje. O tym mnie zapewnił. Wobec tego chciałbym, aby Państwo radni poznali całość sprawy, przed podjęciem decyzji. Pan Lutostański twierdzi, że wcześniej odcięto mu prąd i wodę, że zamieszkuje tam z 7-ma członkami swojej rodziny, że chciał wykupić te mieszkanie oraz przedstawił mi inne sprawy, jego zdaniem fakty.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – w okresie kiedy tymi lokalami zarządzał ZPOZ w Łomży, Rada Powiatu w dniu 24 marca 2010 roku podjęła uchwałę wyraziła zgodę na sprzedaż tych lokali – najemcom, za ceną 50 % wartości, ale Rada Powiatu określiła warunki, które między innymi, że kupujący za taką wartość nie może zalegać z opłatami za czynsz. Ponadto kupujący musiał wpłacić ww. kwotę jednorazowo. Pan Lutostański nie przystąpił do zakupu.
W kolejnym etapie cena został jeszcze bardziej obniżona, ale Pan Lutostański także nie chciał przystąpić do rokowań.
Wobec tego Zarząd Powiatu postanowił podjąć dalsze działania, aby pozbyć się lokalu, który był zajmowany zaledwie w 2/6 i generował bardzo duże koszty, szczególnie ze względu na konieczność jego ogrzewania w całości. Wobec tego zostały określone koszty utrzymania budynku i proporcjonalnie podzielone. Dodatkowo najemcy notorycznie nie płacili czynszu. Z kolei po stwierdzeniu 3-miesięcznej zwłoce w opłacaniu czynszu – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wypowiedziano umowę najmu.
Na dzień dzisiejszy Pan Lutostański nie płaci żadnego czynszu i dalej zamieszkuje w tym budynku, natomiast inny lokator wyprowadził się pod koniec ubiegłego roku. Budynek ten wymaga pilnego remontu.
Pan Lutostański podje ilość osób, które tam zamieszkują, natomiast jeżeli chodzi o warunki finansowe to podaje jedynie swoją emeryturę.
Te wszystkie fakty zadecydowały o tym, że sprawa troczy się przed sądem o eksmisję. Natomiast z tego powodu, że zamarzła instalacja trzeba było zakręcić zawory, aby nie doszło do awarii.
25 marca br. wpłynęło do nas pismo, że Pan Lutostański chce nabyć ten lokal i Zarząd Powiatu jeszcze nie rozpatrzył tego pisma.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – jeżeli nie będzie eksmisji tego lokatora to Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego nie zakupi tego budynku?

Stanisław Kozikowski – tak przedstawiła ona swoją deklarację.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – natomiast, czy w przypadku eksmisji Pan Lutostański ma zapewniony lokal zastępczy?

Stanisław Kozikowski – tak.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 12-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXIII/186/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – stwierdził, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 843.052 zł. Jest to o 7.293 zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2014 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON nr WF/109w/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie (art.35a ust. 1 pkt 8) określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2014 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie wtz na 2014 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego: kwota 32.880 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu; kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez Miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Łomży; kwota 1.644 zł zostanie przekazana przez Powiat Kolneński na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Powiatu Kolneńskiego. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON – dot. zobowiązań dotyczące działania WTZ, pozostaje kwota w wysokości 325.192 zł.
Zgodnie z ww. ustawą środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 100.000 zł tj. na:
• dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ,
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
• refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
Natomiast na rehabilitację społeczną ma być przeznaczona kwota 225.192 zł, tj. na:
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
• dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i przeciwnych nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXIII/187/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – stwierdził, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008 r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Nasza jednostka zamierza również w latach 2014 -2015 kontynuować to przedsięwzięcie. W sumie wartość projektu na lata 2014 - 2015 wyniesie około 1.000.000 zł. Decyzji co do przyznania kwoty na kontynuację projektu jeszcze nie mamy, ale Dyrektor Departamentu złożył nam deklarację w tej sprawie. W kolejnym etapie zamierzamy objąć wsparciem 172 osoby, natomiast na przestrzeni lat z tego projektu ma skorzystać ponad 1.000 osób.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego pn. ,,Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i przeciwnych nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXXIII/188/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Z kolei został ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor PCPR w Łomży.

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2013 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 Ireneusz Denysiuk – Komendant PSP w Łomży – w oparciu o prezentację multimedialną, zapoznał zgromadzonych z informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego za 2013 rok (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Radna Barbara Zalewska – poprosiła o wyjaśnienie kwestii podpaleń przez strażaków z jednostki osp w Nowogrodzie.

Ireneusz Denysiuk – Komendant PSP w Łomży – stwierdził, że ww. jednostka ma 130 lat i sprawa podpaleń przez strażaków osp pojawiła się pierwszy raz i na pewno osoby, które zamieszane są w te przestępstwo zostaną skazane, natomiast ile ich jest to ustali prokuratura i inne organy ścigania.

Radny Sławomir Łomotowski – czy łomżyńscy strażacy często znajdują się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich życiu podczas akcji, w których np. zostają ranni.

Ireneusz Denysiuk – Komendant PSP w Łomży – stwierdził, że takie zdarzenia zdarzają się czasami, jednak nie będzie konkretnie ich przytaczał.

Radny Andrzej Piotrowski – kiedy odbędą się otwarte dni straży pożarnej?

Ireneusz Denysiuk – Komendant PSP w Łomży – będą one w miesiącu maju, jednak przed przyjściem do straży z większymi grupami trzeba wcześniej uprzedzić Komendę PSP.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.13 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.14 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.15 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono interpelację, na którą odpowiedź pisemną udzieli Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Ad.16 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1770 razy