BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXII/14

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 26 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.


Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwaliny i radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
11. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXXI-ej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 30 grudnia 2013 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 30 grudnia 2013 r. po sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok, oraz uchwałę w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu 15 stycznia br. w trakcie drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ o akceptację umów najmu gabinetów lekarskich,
• podjął 6 uchwał:
1) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Nowe Perspektywy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
2) w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego,
3) w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań,
4) w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2014 rok,
5) w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków,
6) w sprawie planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego,
• zajął stanowisko:
1) w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych,
2) w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie na własność Powiatu Łomżyńskiego od Województwa Podlaskiego części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11A, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o powierzchni 0,8503 ha, obejmującej pomieszczenia o powierzchni 258,50 m. kw. użytkowane przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej na potrzeby Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży,
3) w sprawie oferty nieodpłatnego nabycia za obniżoną cenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia przez Spółdzielnię Socjalną „Alexis” w Łomży.
W dniu 29 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu podczas którego przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz podjęto 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok i w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
W dniu 19 lutego br. odbyło się posiedzenie podczas którego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego do zarządu powiatu łomżyńskiego; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie; zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński, zapoznał się z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.
Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
14.01.2014r. – Podsumowanie projektu „Znaczenie i piękno doliny Narwi”,
16.01.2014r. – Spotkanie realizowane w ramach projektu „Postaw na pracę – wspólne szanse i korzyści osób niepełnosprawnych i ich pracodawców”. Tego samego dnia, wspólnie z Dyrektorem ZDP w Łomży uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Województwa i Dyrektorem Departamentu Inwestycji, podczas którego rozmawialiśmy nt. możliwości włączenia do projektu „Budowa ścieżek rowerowych” realizowanego w ramach PORPW, ścieżek na odcinku Stara Łomża – Siemień – Rybno. Kilkakrotnie o tych planach informowałem państwa. Udało nam się przeforsować przyjęcie aneksu, co ma nastąpić w miesiącu marcu br., który będzie dotyczyć sfinansowania budowy ścieżki rowerowej na ww. odcinku. Obecnie jesteśmy na etapie zlecenia aktualizacji dokumentacji technicznej. Jeżeli nic się nie wydarzy, to ta inwestycja zostanie zrealizowana. Budowa ścieżki będzie obejmować między innymi wykup gruntów, budowę ścieżki, budowę odwodnienia i innych instalacji rowerowych. Czas wykonania tek inwestycji planujemy na półrocze roku 2015.
19.01.2014r. – Jubileusz 10-lecia pracy poselskiej Pana Posła Jarosława Zielińskiego.
22.01.2014r. – Złożenie kwiatów w 151 rocznicę obchodów powstania styczniowego.
23-24.01.2014r. – Seminarium pt. „ Gmina efektywna energetycznie – jak planować i wprowadzać projekty energetyczne w gminach”, ponadto – Gala Jubileuszowa Radia Nadzieja.
24.01.2014r. – Tulowskie spotkanie pn. „Powiat łomżyński wczoraj i dziś”.
27.01.2014r. – Konferencja podsumowująca realizację projektu „Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych” oraz odprawa służbowa z udziałem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (podsumowanie wyników pracy jednostki za rok 2013).
30.01.2014r. – Przegląd zarządzania w Starostwie Powiatowym w Łomży.
04.02.2014r. – Spotkanie delegatów PIR.
13.02.2014r. – Posiedzenia komisji: Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rozwoju Rodziny i Porządku Publicznego.
14.02.2014r. – Wizyta delegacji z Litwy oraz posiedzenia komisji: Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
15.02.2014r. – Konkurs o puchar wójta Gminy Łomża oraz Starosty Łomżyńskiego w Rybnie.
18.02.2014r. – Spotkanie podsumowujące działalność ochrony przeciwpożarowej na teranie miasta i powiatu łomżyńskiego za 2013 rok.
20.02.2014r. – Spotkanie dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, były to kolejne konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych. (Starosta przedstawił nowe wytyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) Tego dnia miało miejsce także XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego.
21.02.2014r. – Konferencja sprawozdawczo–wyborcza Związków Sybiraków oraz spotkanie dotyczące wejścia w życie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa podlaskiego.
26.02.2014r. – Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Radny Krzysztof Kozicki – odnosząc się do budowy ścieżek rowerowych – programu realizowanego w ramach PORPW, na odcinku Stara Łomża – Siemień – Rybno, pragnę zapytać co zdecydowało o tym, że zmieniono pierwotną decyzję o budowie tych ścieżek, które planowano od Tykocina do Bronowa w kierunku Wizny i z kolei Drozdowa. Czy to warunki środowiskowe, drogowe, czy może inne zdecydowały o takim przebiegu?

Starosta – zostało podpisane porozumienie między Powiatem Łomżyńskim a Zarządem Województwem dotyczące przebiegu tras budowy ścieżek rowerowych. Zostały zgłoszone dwa warianty przebiegu trasy – wzdłuż biegu Narwi po obu stronach rzeki. Dyrektor Departamentu Inwestycji relacjonował, że został wybrany odcinek Stara Łomża – Siemień – Rybno, ponieważ wariant od Tykocina do Bronowa w kierunku Wizny i Drozdowa byłby bardziej kosztowny. Budowa tych ścieżek będzie polegała przede wszystkim na odpowiednim oznakowaniu, natomiast elementy inwestycyjne będą stanowił jedynie niewielką część. Jednym z elementów inwestycyjnych będzie budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lutostań – Koty – wzdłuż drogi wojewódzkiej – aby dołączyć do ścieżki biegnącej w kierunku miejscowości Rybno.
Od Tykocina do Bronowa w kierunku Wizny i Drozdowa konieczne byłoby wybudowanie ścieżki od podstaw, ponieważ większość tego odcinka przebiegała po drogach gruntowych i dojazdowych do pól.
Obecnie najważniejsze dla nas jest, aby uzyskać środki na budowę ścieżki na odcinku Lutostań – Koty, a nie tylko oznakowanie ścieżek.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Radny Sławomir Łomotowski – zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w jaki sposób ustosunkował się do podania, jakie wpłynęło około 19 listopada 2013 roku od radnych i sołtysa miejscowości Wygoda, w sprawie wycięcia drzew w tej miejscowości na drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Kołaki Kościelne.

Przewodniczący Rady poinformował, że ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i udzielenie odpowiedzi na złożoną interpelację, nastąpi w formie pisemnej (kopia odpowiedzi na ww. interpelację – z dnia 3 marca 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W tym punkcie obrad nie zgłoszono dalszych interpelacji lub zapytań.

Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, który sprawuje nadzór prawny nad placówkami podstawowej opieki zdrowotnej zalecił wprowadzenie zmian do Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ostatnie zmiany były wprowadzane w grudniu ubiegłego roku jednak organ nadzorczy nie zgodził się z naszymi propozycjami i zalecił nam pewne zmiany. Zmiany te są opisane w paragrafie 10, w którym to określono kim są organy ZPOZ – czyli Dyrektor i Rada Społeczna ZPOZ. Natomiast w paragrafie 12 uszczegółowiono kwestię struktury organizacyjnej ZPOZ. W tym przypadku określiliśmy co jest podmiotem leczniczym i co należy do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W paragrafie 13 wprowadziliśmy ustęp 6 dotyczący określenie, kiedy i w jakich warunkach możemy odwołać członka Rady Społecznej ZPOZ. Ponadto zostały zmienione zapisy informujące o tym, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego, czyli to, iż jest za to odpowiedzialny Dyrektor ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/179/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie jest wynikiem tego, że zainteresowanie korzystaniem z noclegów oferowanych przez schronisko znacznie spadło, w zasadzie w ostatnich latach takiego zainteresowania w ogóle nie było. O takim przebiegu decyduje przede wszystkim dobrze zorganizowana sieć prywatnych ofert, w ramach lokalnych gospodarstw agro-turystycznych. Likwidacja schroniska jest konieczna między innymi ze względu na sprawozdawczość, którą wymaga Główny Urząd Statyczny. Natomiast w myśl postanowień ustawy o systemie oświaty organ prowadzący, którym w tym przypadku jest powiat łomżyński, powinien z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem rozpocząć działania mające na celu likwidację schroniska, o co wnioskuje pani Dyrektor – Mariola Freling. Dodam, że schronisko mieści się przy Szkole Podstawowej w Wiźnie. Ten projekt uchwały jest informacją o zamiarze likwidacji, natomiast wg obowiązującej procedury, w następnej kolejności zostanie przygotowany projekt w sprawie likwidacji tego schroniska.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/180/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok został przesłany wszystkim zainteresowanym. Nawiązując do powyższego zapytał czy są ewentualne pytania bądź uwag odnoszące się do tego tematu.

Radny Krzysztof Kozicki – chciałbym zapytać z czego wynika przeniesienie uroczystości ujętej w punkcie nr 5, dotyczącej wręczenia dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, z II kwartału na III kwartał? Uważam, że wręczenie nagród za twórczość w danym roku – pod koniec następnego roku nie powinno mieć miejsca. Wobec tego proponuję umieszczenie tego tematu w I kwartale.
Ponadto uważam, że Zarząd Dróg Powiatowych – jako nasza jednostka budżetowa – powinna być ujęta w planie pracy Rady na 2014 rok. Sprawozdanie z działalności tej jednostki z pewnością powinno być przedmiotem analizy podczas sesji Rady Powiatu, szczególnie mając na względzie kilkukrotne zmiany w strukturze organizacyjnej tej jednostki, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

Starosta – odnosząc się do pierwszej kwestii pragnę poinformować, że uroczystość wręczenia dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury odbywa się już od kilku lat w III kwartale – podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości – w listopadzie, które organizujemy wspólnie z Prezydentem Miasta Łomża w Muzeum Przyrody w Drozdowie. W mojej ocenie wręczenie nagród Starosty w tym okresie podnosi rangę tej uroczystości. Wszyscy radni są zapraszani na te święto od wielu lat i dotychczas nie było w tym zakresie uwag. Dodam, że formuła przyznawania nagród została poszerzona o nagrody w dziedzinie oświaty i działalności gospodarczej związanej z promocją powiatu.
Natomiast brak wpisania tematu dotyczącego sprawozdania z działalności jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych powinno być ujęte w planie pracy Rady na 2014 rok. Być może to jest tylko błąd techniczny.

Przewodniczący Rady mając na uwadze powyższe zarządził głosowanie, w wyniku którego punkt dotyczący sprawozdania z działalności Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży za 2013 rok, zostało przyjęty do planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok – 14-ma głosami „za” i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/181/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni na posiedzeniach poszczególnych komisji przyjmowali plany pracy tych komisji na 2014 rok. Wobec powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/182/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali propozycje dotyczące rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok. Wobec powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do ww. projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXII/183/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono interpelację, na którą odpowiedź pisemną udzieli Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Ad.13 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: środa, 9 kwi 2014 15:23
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2045 razy