BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIX/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 27 września 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwaliny oraz radnego Krzysztofa Kozickiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu radnemu Gminy Łomża – Piotrowi Kłysowi, który odczytał wniosek o umieszczenie w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2014 projektu budowlanego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Jednaczewo – Szablak – Nowogród, o długości ok. 1.300 m w granicach wsi Jednaczewo (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Mieszkanka wsi Jednaczewo – Urszula Gumińska – zwróciła uwagę, że wszyscy mieszkańcy wsi Jednaczewo priorytetowo traktują sprawę przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Jednaczewo – Szablak – Nowogród, o długości ok. 1.300 m w granicach wsi Jednaczewo. Zaznaczyła przy tym, że w tej sprawie kilkakrotnie interpelował na sesjach Rady Powiatu radny powiatu – pan Sławomir Łomotowski. Mimo tych działań problem dotyczący poprawy nawierzchni drogi we wsi Jednaczewo tkwi w tym samym punkcie. Nawiązując do powyższego zapytała Starostę Łomżyńskiego, ile mieszkańcy wsi Jednaczewo będą czekać jeszcze na przebudowę problemowego odcinka drogi powiatowej.
Reasumując podkreśliła, że nie rozumie tego, jakie przyczyny decydują o tym, że ta inwestycja, mimu wielu podjętych działań, nie może być przygotowana do realizacji.

Przewodniczący Rady w związku z powyższym poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

Lech Szabłowski stwierdził – aby móc podjąć decyzję o realizacji każdej kolejnej inwestycji jaka stoi przed Powiatem Łomżyńskim, musimy mieć na uwadze realia i możliwości w odniesieniu do potrzeb. Pragnę Państwa poinformować, że nasz samorząd zarządza siecią dróg o długości około 530 km, z tego 230 km to drogi, które wymagają pilnego – natychmiastowego działania inwestycyjnego. Natomiast około 130 km to drogi gruntowe i żwirowe, takie u Państwa w Jednaczewie.
Budżetu powiatu, który możemy przeznaczyć na drogi to około 6 mln zł, jednak z tej puli musimy wydzielić środki na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Jednostka ta zajmuje się oprócz administrowania drogami również odpowiedzialna jest za utrzymanie naszych dróg, zarówno zimowe jak i letnie. Ponadto oczywiście przygotowuje i opracowuje pewne dokumentacje. Kilometr wybudowanie drogi o nawierzchni bitumicznej to kwota od 600.000 zł do 700.000 zł, bez wymaganej dokumentacji technicznej. Wobec tego pozostaje nam poszukiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. W pierwszej kolejności współpracujemy w tym zakresie z naszymi gminami. Podpisujemy w tym zakresie stosowne porozumienia o współpracy, które przewidują wsparcie finansowe modernizacji dróg powiatowych. Dzięki temu co roku realizujemy przebudowę dróg powiatowych – w pierwszej kolejności drogi, które stanowią jedyny dojazd do miejscowości.
Także staramy się o pozyskanie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Aktualnie realizujemy inwestycję na terenie gminy Nowogród, która jest wsparta z tego programu w wysokości 50 % wartości inwestycji.
Środki unijne na drogi publiczne, o których tak dużo się mówi, ograniczyły się do jednego konkursu – w całej tej perspektywie finansowej ostatnich 6-ciu lat. Powiat Łomżyński skorzystał z tej możliwości i wybudował odcinek drogi powiatowej z wykorzystaniem tej dotacji.
Mało tego, nowa perspektywa finansowa – lata 2014 – 2020 nie przewiduje środków na drogi lokalne. Te kwestie podnosimy na różnych spotkaniach, wszystkie samorządy protestują przeciw takim planom. Jeżeli nie będzie zdecydowanych działań, w tym także parlamentarzystów, w tej sprawie, to najbliższe lata będą dramatyczne, jeżeli chodzi o drogi lokalne – gminne i powiatowe.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma być w roku 2014 przeznaczona kwota około 57 mln zł – w naszym województwie. Jednak prawdopodobnie Minister Finansów – wg niepotwierdzonych jeszcze informacji z Ministerstwa – przygotował projekt rozporządzenia, który ogranicza tę pulę w naszym województwie z 57 mln zł do 14 mln zł. To ma wystarczyć na potrzeby 108 gmin i 17 powiatów.
Wobec tego poprosiłem naszego posła na Sejm RP – pana Lecha Kołakowskiego o interwencję w tej sprawie na poziomie Sejmu.
Wracając do drogi w Jednaczewie pragnę poinformować, że znam stan tej nawierzchni i współczuję mieszkańcom tej wsi. Nasz Zarząd Dróg Powiatowych robi co może, aby poprawić stan tej nawierzchni drogowej, jednak jeżeli jest ona gruntowa lub żwirowa to możliwości skutecznej naprawy są znacznie ograniczone.
Na początku tej kadencji, wspólnie z Dyrektorem ZDP odwiedziłem wszystkie samorządy gminne z naszego powiatu i rozmawiałem z wójtami i burmistrzami w zakresie współpracy dotyczącej finansowania modernizacji i budowy dróg powiatowych. Każdy z wójtów i burmistrzów ma ograniczone pole budżetowe, ponadto ostatecznie to rady gmin podejmują decyzje w sprawie sfinansowania konkretnej inwestycji. Tak też Rada Gminy Łomża podjęła decyzję o gospodarce finansowej w tym zakresie. W skutek tego dofinansowanie otrzymają między innymi dwie inwestycje na drogach gminnych we wsi Jednaczewo. Jednak droga powiatowa w tej wsi nie została uwzględniona do dofinansowania. Wobec tego nie było zawarte porozumienie o współpracy w tej sprawie.
Nie mamy żadnych rezerw, które moglibyśmy przeznaczyć na tę drogę. Jeżeli przeznaczymy środki na drogę w Jednaczewie to odbędzie się to kosztem innej inwestycji.
Aktualnie są przygotowywane budżety samorządowe na kolejny rok i jeżeli wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tej inwestycji chcemy złożyć w roku 2014 to teraz powinna być przygotowana dokumentacja techniczna.
Dziękuję tutaj zebranym za zainteresowanie przebudową tej drogi, jednak co do potrzeb modernizacji tego odcinka nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast liczymy na to, że pan poseł na Sejm RP – pan Kołakowski pomoże nam pozyskać środki na omawianą inwestycję, czyli budowę drogi powiatowej w obrębie wsi Jednaczewo.

Przewodniczący Rady – potrzeby drogowe w naszym powiecie są bardzo duże, dodam że dziś odbędzie się spotkanie w miejscowości Konarzyce dotyczące przebudowy drogi powiatowej, która także ma nawierzchnię gruntową. Z pewnością każdy radny reprezentujący swój teren znajdzie kilka pilnych potrzeb dotyczących budowy dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyżej przedstawionego problemu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński zabierając głos poprosił o wprowadzenie po punkcie dziesiątym tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Gminy Jedwabne. Uzupełniając dodał, że projekt tej uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu oraz zaopiniowany przez Komisję Budżetu przed sesją Rady Powiatu, natomiast szczegóły w tej sprawie zostaną przedstawione w dalszej części sesji.

W związku z brakiem innych uwag zostało zarządzone głosowanie, wyniku którego powyższa propozycja została przyjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Gminy Jedwabne.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2013 roku.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – poinformował, że od XXVIII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 24 lipca 2013 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 30 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. W dniu 30 sierpnia br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu rozpatrzono informacje finansowe za I półrocze 2013 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przez: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Ponadto rozpatrzono informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. i podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2013 roku; podjęto 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz podjęto 3 uchwały w innych sprawach (w sprawie przystąpienia w partnerstwie do projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz 2 uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Z kolei na tym posiedzeniu zajęto stanowisko w sprawie pisma najemcy lokalu nr 59/3 w miejscowości Gać o podjęciu negocjacji na temat zawarcia umowy najmu lokalu dla jego rodziny. Dotychczasowa umowa najmu została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r. Także podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego i rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zmianę przeznaczenia kwoty 150.000 zł.
W dniu 18 września br. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd podjął 3 uchwały:
• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego,
• w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
Poza tym Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wycięcie drzew na terenie Zespołu Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Śniadowie i podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. Na posiedzeniu tym przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie; przyjęto umowę partnerską z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024B w m. Wizna na odcinku od drogi powiatowej Nr 1394B do drogi krajowej Nr 64” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój; podjęto uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014. Także zapoznano się z porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
W dniu 23 września br. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego zajęto stanowiska: w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Gać; w sprawie dalszego funkcjonowania nieruchomości Gać; w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833. Z kolei przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2.800,00 m i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Na posiedzeniu tym przyjęto 2 porozumienia: z Gminą Miastkowo oraz z Gminą Wizna; podjęto 5 uchwał (4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz uchwałę w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012). Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni członkowie Zarządu Powiatu lub też oddelegowani przedstawiciele naszego samorządu:
25.07.2013 r. – Peleton 56- Wyścigu kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.
26.07.2013 r. – Obchody Święta Policji;
1.08.2013 r. – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Uroczyste obchody w 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego;
4.08.2013 r. – Otwarcie wystawy „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” w Muzeum Przyrody w Drozdowie;
6.08.2013 r. – Konferencja dotycząca „Projektu umowy partnerstwa” zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży;
7-10.08.2013 r. – Wizyta studyjna dziennikarzy niemieckich w powiecie łomżyńskim;
9.08.2013 r. – Uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego XI edycji Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”;
13.08.2013 r. – W 93. Rocznicę nad Wisłą i bohaterskiej obrony Łomży podczas wojny 1920 roku – spotkanie Prezydenta Łomży z kadrą Wojska Polskiego.
14.08.2013 r. – Uroczysta zbiórka kadry i pracowników wojska przed pomnikiem 33p.p.
15.08.2013 r. – Święto Wojska Polskiego – złożenie kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy 33 p.p.;
20.08.2013 r. – Spotkanie z Pomorską grupą konsultingową dotyczące przetargu na energię elektryczną;
23.08.2013 r. – Pożegnalna kolacja z młodzieżą niemiecką w Marianowie;
30.08.2013 r. – Konferencja „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego”;
1.09.2013 r. – Złożenie kwiatów w miejscu byłego cmentarza garnizonowego w Łomżyńskiej Dolinie Pamięci u podnóża Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie pochowano szczątki 444 żołnierzy z pól bitewnych września 1939 r. na ziemi łomżyńskiej.
3.09.2013 r. – Inauguracja „Małego Festiwalu Ty i Ja” oraz Akademia z okazji 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowanej przez Ośrodek Wsparcia w Kownatach;
10.09.2013 r. – Zawody strzeleckie o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku;
11.09.2013 r. – Posiedzenie Ośrodka Wsparcia Edukacji Społecznej;
13.09.2013 r. – Konferencja pn. „Produkty turystyczne zaprogramowane na sukces” oraz uroczyste otwarcie gabinetu stomatologicznego w Szczepankowie;
14.09.2013 r. – Konferencja pn. „ Produkty turystyczne zaprogramowane na sukces” oraz podsumowanie współzawodnictwa Sportowego;
15.09.2013 r. – Zlot Pamięci Września w Wiźnie;
16.09.2013 r. – XXVI Sesja Rady Gminy Śniadowo.
17.09.2013 r. – Uroczystości patriotyczne: II rocznica odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Sybirakom w kościele parafialnym w Jedwabnem, III rocznicę odsłonięcia i poświęcenia Grobu Nieznanego Żołnierza znajdującym się na cmentarzu parafialnym oraz 74. Rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz uroczysty Dzień Sybiraka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży a także msza święta w intencji ojczyzny;
18.09.2013 r. – Podpisanie listu Intencyjnego o współpracy Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy: Miastem Łomża, Gminą Piątnica, Gminą Łomża i Gminą Nowogród oraz uroczystości 65-lecia ODR w Szepietowie;
19.09.2013 r. – Otwarcie konferencji „Nowoczesne technologie w rolnictwie”;
20.09.2013 r. – Konferencja dotycząca „ Polityki rozwoju w Polsce i Województwie Podlaskim w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich”;
23-26.09.2013 r. – pobyt delegacji Powiatu Daugavpils na terenie powiatu łomżyńskiego;
26.09.2013 r. – Uroczyste podpisanie listu Intencyjnego o współpracy w ramach Łomżyńskiego obszaru Funkcjonalnego;
27.09.2013 r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Posiedzenie Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Sławomir Łomotowski – złożył trzy interpelacje o następującej treści:

1) Czy odbyło się spotkanie z włodarzami gminy Łomża i gminy Nowogród w sprawie budowy drogi powiatowej w miejscowości Jednaczewo, do którego Pan starosta się zobowiązał? Jeśli tak, to proszę powiedzieć jakie są postanowienia, czy zostało odpisane porozumienie intencyjne w tej sprawie? Nadmieniam, że Rada Gminy Łomża w dniu 29.10.2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej i upoważnienia Wójta do złożenia oferty władzom Powiatu.
2) Jaka jest partycypacja Gminy Nowogród w kosztach budowy drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej na trasie Łomża – Olsztyn w kierunku wsi Sławiec?

3) Na jakim etapie jest budowa przepustu w miejscowości Jarnuty oraz przepustu w miejscowości Koty?
(ww. interpelacje stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 13 porządku obrad.

Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Starosta – w dniu 19 grudnia 2012 roku budżet powiatu na 2013 rok uchwaliła na poziomie dochodów w wysokości 24.073.605,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 25.685.233,00 zł i deficycie 1.611.628,00 zł. Po zmianach, jakie zostały wprowadzone Uchwałami Rady i Zarządu do dnia 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do kwoty – 28.594.692,00 zł, zaś po stronie wydatkowej do 31.875.882,00 zł, przez co deficyt zwiększony został do 3.281.190,00 zł, który pokryty zostanie ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Plan dochodów powiększono o kwotę 4.521.087,00 zł netto, w tym: 2.232.089,00 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych oraz z tytułu pozyskania środków europejskich na współfinansowanie projektów unijnych w ramach POKL – 2.267.610,00 zł. Natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę netto 6.190.649,00 zł, przede wszystkim w związku z pozyskaniem środków wymienionych powyżej.
Zmiany w budżecie powiatu zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzeniem tego jest brak merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała poprawnie. Płynność finansowa jest zachowana, ponieważ wykonane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 985.118,30 zł. Dochody z tytułu subwencji oraz udziały od podatków wpływały terminowo i w kwotach zgodnych z planem.
Plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatkach PIT i CIT wykonany został w 49,44 %. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że plan z tytułu wpływów z podatków CIT (od osób prawnych) jest wykonany w 24,51% i jest jeszcze niższy od wykonanego planu za I półrocze 2012 r. Lepsza jest sytuacja w realizacji planu z udziałów w PIT tj. 49,82% i miejmy nadzieję, że plan zostanie wykonany, chociaż stanowi niższą wartość procentową w stosunku do planu wskazanego przez Ministerstwo Finansów w założeniach dla naszego powiatu. Ponadto sytuacja finansowa instytucji kultury i Powiatowego Urzędu Pracy będzie wymagała wsparcia ze strony organu. Zwiększone i tak na 2013 rok będą nie wystarczające na pokrycie bieżącego utrzymania tych jednostek. Natomiast Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży pierwsze półrocze 2013 roku zamknął nadwyżką finansową netto w wysokości 165.215,17 zł.
W chwili obecnej, gdy chodzi o pomoc społeczną ocenia się, że będzie zapewniona realizacja zadań obligatoryjnych w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Należy zmierzać do uzyskania, w zamknięciu rocznym” jak najlepszej sytuacji finansowej, bowiem jak wynika z danych, będzie kwota nadwyżki z lat ubiegłych nie wystarczająca do zaprojektowania budżetu na 2014 rok na poziomie takim jak w 2013 roku. Rok 2014 będzie trudnym rokiem, ponieważ wchodzą nowe przepisy prawa finansowego, które wprowadza rygorystyczne zasady gospodarowania środkami publicznymi. Założenia do projektu budżetu państwa na 2014 rok, nie napawają optymizmem i nie należy się spodziewać wzrostu kwot subwencji ogólnej a tym bardziej kwot z tytułu udziałów we wpływach podatków CIT i PIT.
Należy także pamiętać o zapisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych, który wchodzi w życie od 2014 roku, wprowadzający nowe zasady zaciągania długu. Jednostki samorządu terytorialnego, które od 2011 roku mają możliwość pokrycia deficytu sekcji bieżącej budżetu, tj. ujemnej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, nadwyżką z lat ubiegłych, to działania takie dla nich generalnie są niekorzystne. Dlatego należy dążyć do budżetu zrównoważonego, a jeżeli będzie to niemożliwe, należy zmniejszać deficyt budżetowy do niezbędnego minimum.
Realizując planowane wydatki przestrzegano zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań na dzień 30 czerwca 2013 roku, nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych.
Kończąc, jeszcze raz akcentuje obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów, szczególnie oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na już istniejący planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.281.190,00 zł i zwiększony w sierpniu o kwotę 247.747,00 zł do wysokości 3.528.937,00 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych są już na wyczerpaniu, pozostały jedynie środki uzyskane z wpływów z ochrony środowiska i środki unijne, które należy wprowadzić do budżetu we wrześniu. Generalnie ogólna sytuacja finansowa w kraju nie napawa optymizmem co, za tym idzie żadnych dodatkowych środków bez specjalnego przeznaczenia nie otrzymamy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwałą Składu Orzekającego RIO z dnia 17.09.2013 roku dotycząca wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2013 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego dotyczy działki 475/90 w Śniadowie, która ma być przeznaczona przez Gminę na cele publiczne. Konkretnie ma ta być boisko szkolne, ponieważ działka znajduje się przy kompleksie szkolnym, stąd też został sporządzony projekt podziału tej działki. Koszty tego projektu pokrył Wójt Gminy Śniadowo – wg projektu przedstawionego Państwu w materiałach. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował nas, że ten teren jest zbędny do realizacji zadań, które wykonuje nasza jednostka – ZPOZ w Łomży, wobec czego nie widzimy przeszkód, aby przekazać w formie darowizny ww. działkę.

Radny Sławomir Łomotowski – jaka jest wartość szacunkowa tej działki?

Stanisław Kozikowski – operat szacunkowy nie były wykonywany, ponieważ nie było takiej potrzeby, natomiast można ogólnie oszacować, że wartość tej działki waha się w granicach 20.000 – 30.000 zł. Średnia cena 1 m2 na tym terenie wynosi około 20 – 30 zł.
Warto przy tym zauważyć, że przekazana działka będzie mogła być przeznaczona jedynie na cel publiczny i znajduje się ona pomiędzy ZPOZ a stadionem, który ma być rozbudowany – po przekazaniu niniejszej działki.

Zebrani nie wnieśli uwag dalszych lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji RGGWOŚiL poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie została podjęta 15-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że inwestycja w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny” jest przygotowywana od dłuższego czasu. Dofinansowanie tego zadania jest możliwe z NPPDL, o co będziemy się ubiegać. Jest to zamknięcie całego odcinka, który pozostał do przebudowy, co daje nam dodatkowe punkty. Ponadto dokumentacja jest już w zasadzie zakończona. Wartość kosztorysowa to ponad 3 mln 108 tys. zł. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Co istotne, aby uzyskać dodatkowe punkty – od 4 do 6 – nawiązaliśmy współpracę z prywatnym przedsiębiorcą, który zaangażuje się finansowo w tę inwestycję. Oczywiście to będzie wymagało podpisania umów partnerskich i stosownych uchwał, ale warto dodać, że jest to nowatorskie rozwiązanie – jeżeli chodzi o nasz powiat. Z punktu widzenia, że inwestycja ta stanowi połączenie dwóch dróg wyższego rzędu to w naszej ocenie ma ona duże szanse na dofinansowanie. Złożenie tego wniosku musi odbyć się do 30 września br. Dodam, że na pewnej długości ww. odcinka drogi – pod warstwą brukową znajduje się warstwa próchniczna, którą trzeba wymienić, bowiem chłonie ona wodę. Wobec tego konieczna jest jej wymiana, co też znacznie podnosi koszty wykonania przebudowy. Natomiast grubość masy ma być wykonana w ilości 7 + 5 cm, czyli 12 cm.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo, podobnie jak w poprzednim przypadku również ma być wsparte środkami z NPPDL. Wartość zadania to wg kosztorysu nieco ponad 4 mln zł. Ta inwestycja również ma już projekt techniczny na ukończeniu. Jest to ostatni etap zakończenia inwestycji oraz połączenie dwóch dróg wyższego rzędu. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to także 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Wobec tego szanse na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów są duże.
Niestety, tak jak na początku dzisiejszej wspomniał Pan Starosta, niepokojące jest to, że Minister Rostowski nosi się z zamiarem obcięcia o ponad połowę wysokość środków na lokalne inwestycje drogowe. Jeżeli się to potwierdzi to sytuacja ulegnie dramatycznemu pogorszeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne dotyczy umowy partnerskiej w zakresie zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie w związku z wykonaniem oznakowania na drogach – ulicach gminnych na terenie miasta Jedwabne. Wartość tej pomocy wynosi 10.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Gminy Jedwabne została podjęta 15-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2013 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad. 13 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono kilka interpelacji. Wobec powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi bądź też ustosunkowanie się pisemnie do zgłoszonych problemów.

1) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – odpowiadając na interpelację w sprawie spotkań z Wójtem Gminy Łomża i Burmistrzem Gminy Nowogród dotyczących budowy drogi powiatowej w miejscowości Jednaczewo poinformował, że takie spotkania miały miejsce kilkakrotnie. Podczas takich spotkań między innymi omawiano możliwości realizacji inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej w obrębie wsi Jednaczewo. Ostatnie rozmowy w tej sprawie toczyły się w dniu ósmego września br. Jednak nie zostało zawarte porozumienie, bowiem do zawierania porozumień kompetentny jest Zarząd Powiatu.
W najbliższym czasie, najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu spotkamy się w sprawie przebudowy drogi powiatowej w obrębie wsi Jednaczewo. Na te posiedzenie zamierzam zaprosić zainteresowanych mieszkańców wsi Jednaczewo, sołtysów wsi Szablak oraz Jednaczewo, Wójta Gminy Łomża i Burmistrza Gminy Nowogród, radnych zainteresowanych gmin, a także Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Z kolei Starosta Łomżyński poinformował, że wg woli wnioskodawcy na pozostałe interpelacje – dotyczące: partycypacji Gminy Nowogród w kosztach budowy drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej na trasie Łomża – Olsztyn w kierunku wsi Sławiec oraz postępu prac w zakresie przebudowy przepustu w miejscowości Jarnuty oraz przepustu w miejscowości Koty, udzieli odpowiedzi w formie pisemnej (kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 13 lis 2013 14:23
Data opublikowania: środa, 13 lis 2013 14:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2237 razy