BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVIII/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 24 lipca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Rafała Kołakowskiego oraz radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński zabierając głos poprosił o wprowadzenie po punkcie siódmym tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Uzupełniając dodał, że projekt tej uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu oraz zaopiniowany przez Komisję Budżetu przed sesją Rady Powiatu, natomiast szczegóły w tej sprawie zostaną przedstawione w dalszej części sesji.

W związku z brakiem innych uwag zostało zarządzone głosowanie, wyniku którego powyższa propozycja została przyjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXVII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 19 czerwca 2013 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 25 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci – działka nr 44 – były ośrodek zdrowia. Poza tym Zarząd przyjął dwa porozumienia: porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie współpracy przy realizacji przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 1947B Szczepankowo-Jarnuty-droga 61 w miejscowości Jarnuty gmina Łomża oraz porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo. Zarząd podjął także 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
W dniu 16 lipca br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu: rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na remont klatki schodowej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży; przyjął porozumienie z Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia nr 33/2012 z dnia 28.09.2012 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; rozpatrzył wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: w sprawie przyznania kwoty ok. 40.000 zł na wykonanie remontu chodnika w Drozdowie oraz w sprawie przyznania kwoty ok. 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej kładki w Drozdowie. Następnie Zarząd podjął 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok; przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016. Poza tym Zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
W dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego przyjęty został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni członkowie Zarządu Powiatu lub też oddelegowani przedstawiciele naszego samorządu:
21.06.2013r. – Konferencja podsumowująca projekt „Postaw na Siebie” zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży oraz konferencja dot. strategii działania w starzejącym się społeczeństwie „Tezy i rekomendacje”. Ponadto w tym dniu uczestniczyliśmy w oddaniu czci upamiętnienia ofiar męczonych i zamordowanych przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945-56 w Komunistycznej Katowni.
22.06.2013 r. – Jubileusz Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
23.06.2013 r. – Msza Polowa w 69 rocznicę bitwy stoczonej w 1944 roku przez oddziały AK i NSZ z niemieckimi okupantami oraz 10-lecie Klubu Sportowego Śniadowo.
24.06.2013 r. – Uroczyste spotkanie z młodzieżą sportowo-uzdolnioną Powiatu Łomżyńskiego.
26-01.07.2013r. – Oficjalna wizyta w Bawarii na zaproszenie Heinricha Trappa - Starosty Powiatu Dingolfing-Landau.
27.06.2013 r. – 40 rocznica konsekracji biskupiej Biskupa Seniora Tadeusza Zawistowskiego.
29.06.2013 r. – Uroczyste otwarcie- Jubileuszowego XX Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2013.
30.06.2013 r. – XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.
01-06.07.2013 r. – Wyjazd studyjny do Werony we Włoszech.
4.07.2013 r. – Uroczyste zamknięcie XIII Polonijnych Igrzysk Młodzieży szkolnej im. Jana Szypuły.
5.07.2013 r. – Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.
7.07.2013 r. – Uroczyste zakończenie Jubileuszowego XX Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2013.
10.07.2013 r. – Seminarium podsumowujące Konkurs Podlaska Agroliga 2013.
17.07.2013 r. – Uroczyste otwarcie Nowoczesnego Jałownika w miejscowości Kalinowo.
18.07.2013 r. – Uroczyste oddanie do eksploatacji drogi gminnej nr 105 716B z drogą gminną nr 105 715B we wsi Gać.
20.07.2013 r. – Otwarcie wystawy pt. „Z Torunia do gwiazd. Opowieści o Mikołaju
Koperniku”. Odbyło się ono w Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży. Ponadto w tym dniu uczestniczyliśmy w Jarmarku Rozmaitości, Pikniku wieprzowym oraz festynie „Gościniec Łomżyński”.
23.07.2013 r. – Spotkanie samorządowców z naszego regionu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim.
24.07.2013 r. – Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz konferencja otwarta zorganizowana przez Towarzystwo Kultury i Języka.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Sławomir Łomotowski – pragnę złożyć interpelację w sprawie możliwości naprawy drogi na odcinku Janowo – w kierunku Jarnuty. Dotarły do mnie informacje, że na tym odcinku droga jest zniszczona, łącznie z poboczami.

2) Radny Sławomir Łomotowski – ponadto pragnę złożyć interpelację w sprawie możliwości otrzymywania materiałów na sesje zarówno w wersji papierowej jaki i w formie elektronicznej – na adres mailowy.

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 9 porządku obrad.
Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok zawiera następujące zapisy: w § 1 pkt 1 zawarto zapisy o proponowanych zmianach w czterech załącznikach do uchwały budżetowej na 2013 rok. Konkretnie wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2013 rok, który w stosunku do przyjętego załącznika na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 19 czerwca 2013 roku uległ zmianie po wprowadzeniu zmian proponowanych w przedstawionym dla Państwa projekcie uchwały a także w wyniku podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 16 lipca. Załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 niniejszego projektu uchwały. Szczegółowy opis zawarto w załączniku Nr 6 niniejszego projektu. W § 1 pkt 2, 3 i 4 wskazuje się na zmianę załączników pn. „Przychody i rozchody w 2013 roku” oraz „dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.” oraz „Wykazu wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Są to obligatoryjne załączniki do uchwały budżetowej i bezwzględnie muszą być aktualizowane po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok. Załączniki te otrzymały brzmienie załącznika Nr 2, 3 i 4 do niniejszego projektu. Załącznik dotyczący „przychodów i rozchodów” ulega zmianie, ponieważ zmiany w budżecie mają wpływ na deficyt budżetu. Zaś załączniki Nr 3 i 4 aktualizuje się po zmianach wprowadzonych przez Zarząd od czasu ostatniej uchwały Rady zmieniającej budżet, zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu. W § 2 i 3 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu, o czym szczegółowo w załączniku Nr 6, który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVIII/155/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie na 2013 rok, jakie są proponowane, wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją zmian wcześniej przyjętych. Deficyt planowany na 2013 rok po zmianach zwiększony został o kwotę 247.747,00 do wysokości 3.528.937,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawione zostały przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVIII/156/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków małych projektów o charakterze transgranicznym przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” Powiat Łomżyński planuje złożyć wniosek pt. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Planowany termin realizacji projektu to 01.03 – 31.07.2014 r.
Celem projektu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się, do aktywnej współpracy służącej budowaniu wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wiedza uzyskana w ramach bezpośrednich spotkań uczestników projektu, co pozwoli najszczerzej oddać otaczającą nas rzeczywistość i ludzi. W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:
1. Ludowe warsztaty taneczne – z udziałem Pieśni i Tańca Łomża.
2. Warsztaty tańca współczesnego – z udziałem Zespołu Akat.
3. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej.
4. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Turnieju Tańca Towarzyskiego.
5. Dzień Polsko-Litewski – z udziałem 30 osób z Litwy. Planujemy w ramach tego działania udział wspólnie z gośćmi litewskim z paradzie łomżyńskiej, która będzie organizowana w tym okresie.
6. Promocja Projektu – planujemy wykonanie audycji radiowej oraz filmu w dwóch językach, a także wydania kalendarza.
7. Zarządzanie projektem.
Liczba uczestników warsztatów: 40 osób, w tym tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, Klubu AKAT oraz uczestnicy z Litwy. Każda ze stron ma zgłosić po 11 uczestników. Nieformalnym partnerem jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Jest on zainteresowany współpracą także na innych szczeblach. Partner formalny nie był wymagany w tym projekcie. Planowana wartość projektu to 25.596 Euro, w tym 15 % wkład własny 3.839,40 Euro, czyli około 16.000 zł. Kurs musieliśmy ustalić, wobec tego kurs został ustalony na poziomie 4,20 zł/ 1 Euro. Wartość projektu po wyłonieniu usługodawców z pewnością spadną.
Bardzo ważną kwestią jest wykazanie efektu transgranicznego, nie będzie to łatwe, ponieważ jesteśmy regionem, który bezpośrednio nie graniczy z terytoriami innych państw. Poza tym wynagrodzenie kadry projektu będzie stanowić udział własny, natomiast wszystkie płatności muszą być wykonane w czasie trwanie projektu. Koszty wynagrodzenia mają dotyczyć jedynie opłacenia tłumaczenia i konferansjera. Pozostałe koszty obejmują opłacenie usług, tj. noclegi wyżywienie, przejazdy itp.
Generalnie nasze koszty znacznie się zmniejszą, z tym, że będziemy musieli pokryć koszty realizacji projektu, a następnie ubiegać się o refundację, która może nastąpić dopiero w 2015 roku.
Jest także możliwość ubiegania się o zaliczkowanie, które jest określone w maksymalnej wartości 30 % kosztów całości projektu, natomiast pozostała część byłaby zwrócona po prawidłowym rozliczeni projektu, ponieważ w oparciu o zasady dofinansowania takich projektów możemy liczyć jedynie na refundację jego kosztów.

Radny Andrzej Piotrowski – w odniesieniu do przedstawionego projektu chciałbym wyrazić obawy o los Polaków na Litwie, szczególnie na Wileńszczyźnie, ponieważ krótko mówiąc Polacy na tych terenach są zdecydowanie dyskryminowani, są wywłaszczani, mają zakaz używania polskiego nazewnictwa. Natomiast taki projekt sugeruje, że jest wszystko w porządku w stosunkach polsko-litewskich. W związku z tym będę głosował przeciw przedstawionemu projektowi uchwały.

Starosta – w tym projekcie w większości będą uczestniczyli Polacy. Ponadto dodam, że intencją tego projektu było także umożliwienie zespołowi Pieśni i Tańca Łomża oraz zespołowi Akat przeprowadzenia warsztatów i sfinansowania zakwaterowania i wyżywienia w planowanych warsztatach. W mojej ocenie jest ważna pomoc i wsparcie dla tych zespołów. Generalnie musimy się z tym liczyć, że będzie trudno nam uzyskać akceptację tego projektu, ponieważ będziemy konkurować z około 40-toma innymi.
Na pewno ten projekt nie jest głaskaniem władz litewskich, więc nie należy tego odbierać politycznie.

Radny Andrzej Piotrowski – jeżeli jest chęć pomocy Polakom na Litwie to są szkoły i inne instytucje, które możemy wspierać.

Edyta Zawojska – myślę, że ten projekt może być zaczątkiem współpracy na szerszym szczeblu, następny projekt może obejmować wsparcie polskich szkół i uczniów.

Radna Barbara Zalewska – a jak przebiega współpraca na szczeblu samorządów, naszego i litewskiego?

Edyta Zawojska – aktualny mer nie wyraża zainteresowania współpracą, w przeciwieństwie do poprzedniego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy” została podjęta 14-ma głosami „za” i 1-y,
m głosem przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono dwa zapytania. Wobec powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi bądź też ustosunkowanie się pisemnie do zgłoszonych problemów.

1) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – odnosząc się do interpelacji w sprawie drogi relacji Janowo – Jarnuty pragnę poinformować, że faktycznie stan tej drogi nie jest najlepszy, jest to wąska droga – 3,5 m, wiemy że budują się tam nowi mieszkańcy i wobec tego na pewno w tej sprawie będziemy dalej interweniować.

Radny Sławomir Łomotowski – prosiłbym, aby w tej kwestii skontaktować się jeszcze z panią Sołtys.

Lech Marek Szabłowski – ZDP z panią Sołtys jest w stałym kontakcie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

2) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – odnosząc się do interpelacji w sprawie przesyłania materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady pragnę przypomnieć, że podejmowaliśmy inicjatywę, aby radnym zakupić odpowiedni sprzęt do komunikacji elektronicznej – tabletów, oczywiście nie z budżetu powiatu, ale z diet radnych, które mają pokrywać koszty wykonywania funkcji radnego przez radnych. Takie kompatybilne urządzenia poprawiłby, ułatwiły i obniżyły koszty funkcjonowania biura obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji. Jednak radni postanowili we własnym zakresie przeprowadzić takie zakupy. Jeśli byłaby taka akceptacja większości radnych to taką prośbę – o przesyłania materiałów drogę także elektroniczną – to wówczas rozpatrzymy taki wniosek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 W wolnych wnioskach radna Elżbieta Parzych poprosiła, aby radni wspierali działania na rzecz ochrony drogi powiatowej, która z powodu remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Nowogród – Łyse jest użytkowana obecnie przez transport ciężki i w związku z tym jest niszczona w bardzo szybkim tempie.
Dodała przy tym, że na tej drodze jest odpowiednio oznakowania, aby nie dopuścić do poruszania się na niej transportu ciężkiego i powiadomione są wszystkie odpowiedzialne służby, jednak mimo to często dochodzi do bezkarnego łamania zakazów obowiązujących na drodze powiatowej na terenie gm. Zbójna, którą sobie kierowcy ciężarówek wybrali jako drogę objazdową.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ponadto w wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.27 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 16 sie 2013 13:50
Data opublikowania: piątek, 16 sie 2013 13:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1964 razy