BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVII/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 19 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego, radnego Krzysztofa Kozickiego oraz radnego Rafała Kołakowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta – Lech Marek Szabłowski – proszę o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Sprawa ta wynika z potrzeby niezwłocznego podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, która jest niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na aktywizację osób bezrobotnych w ramach przeprowadzenia staży absolwenckich. Konkretnie dzięki temu projektowi możemy zaktywizować kilkadziesiąt osób bezrobotnych – poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Szczegóły Państwu przedstawi Dyrektor PUP w Łomży.

Wobec braku innych propozycji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. propozycja została przyjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2012 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXVI zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 29 maja 2013 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 29 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie podczas którego podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej.
W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży,
• rozpatrzył wnioski Dyrektora ZDP w Łomży: o zwiększenie środków finansowych na zakup programu z zestawem komputerowym; o zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dróg; o wprowadzenie przebudowy przepustu do wykazu zadań inwestycyjnych na 2013,
• rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji celowej inwestycyjnej oraz środków bieżących,
• podjął 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
• przyjął projekty 4 uchwał Rady Powiatu (w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok),
• zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji.
W dniu dzisiejszym, przed sesją, odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego przyjęty został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt uchwały, po posiedzeniu został przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu:
1.06.2013r. – spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Sulin przez Stowarzyszenie edukacyjno-pomocowe „Empatia” i Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.
2.06.2013r. – Uroczysta premiera filmu „Obcy” w reżyserii Piotra Domalewskiego w Kinie Milenium w Łomży oraz uroczyste obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
4.06.2013r. – Spotkanie z wójtami powiatu poświęcone wspólnego aplikowania o środki na szkolenia oraz sprzęt komputerowy dla pracowników naszych urzędów; poświęcenie nowej kaplicy, nowo dobudowanej części budynku „Caritas bliźnim” oraz uroczystego otwarcia wakacyjnej Akcji Caritas 2013 (Nowogród, Ptaki).
5.06.2013r. – Konferencja prasowa z okazji nadchodzącego Jubileuszowego XX Międzynarodowego Festiwalu – Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.
6.06.2013r. – Spotkanie Statutowe Rady Podlaskie Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Wali o Niepodległość Rzeczypospolitej w Miastkowie.
7.06.2013r. – Koncert Finałowy X Konkursu Recytatorskiego „Miejsce na wiersz” oraz debata w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, pod hasłem „Łomża, zostaję czy uciekam”.
10.06.2013r. – Konferencja krajowa Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.
11.06.2013r. – VI Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych w Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz posiedzenie Grupy Roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie.
12.06.2013r. – Uroczyste otwarcie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Walizka.
13.06.2013r. – Ceremonia głoszenia wyników i rozdania nagród, wyróżnień laureatom Trzeciego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2013, w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości.
14.06.2013r. – Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów 2013; Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie pod honorowym patronatem Marszałka Woj. Podlaskiego.
16.06.2013r. – XX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
17.06.2013r. – XII Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa podlaskiego oraz Zwyczajne zgromadzenie Wspólników – Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Łomży.
19.06.2013r. – Komisja Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Sławomir Łomotowski – pragnę złożyć interpelację w sprawie przebudowy drogi Śniadowo – Osobne. Jak pamiętam były problemy z wykonaniem tej inwestycji. Były zakwestionowane pewne elementy dokumentacji technicznej i w konsekwencji wyłoniony wykonawca złożył pozew do sądu w tej sprawie. Chciałbym zapytać jak zakończyła się ta sprawa?

2.) Radna Barbara Zalewska – chciałabym złożyć interpelację, która dotyczy rozliczenia zadłużenia Gminy Nowogród wobec Powiatu Łomżyńskiego. Konkretnie chodzi o realizację porozumienia spłaty zadłużenia w ramach wspólnej inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Serwatki – Kupnina. Czy zostało ono w pełni wykonane, czy też Gmina zlega jeszcze z płatnością wobec naszego samorządu?

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 11 porządku obrad.

Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu.

Ad.6 Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński – uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku budżet powiatu na 2012 rok przewidywał łączne dochody na kwotę 21.916.867,00 zł oraz wydatki w kwocie 24.285.102,00 zł, a więc wyższe wydatki o 2.368.235,00 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 28.536.954,40 zł tj. o 6.620.087,40 zł czyli o 30,21 % , a plan wydatków o 6.857.189,40 tj. o 28,24 %, do wysokości– 31.142.291,40 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 2.605.337,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) dotacji celowej z budżetu państwa – 584.392,00 zł;
b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.954.980,00 zł;
c) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 3.219.912,00 zł;
d) dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 860.803,40 zł na finansowanie takich zadań jak: opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (512.000 zł);
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 89,82 % w stosunku do ogólnego planu.
W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się , iż na wydatki inwestycyjne i remonty w 2012 roku przeznaczono kwotę 3.578.612,46 zł tj. 65,65 %. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 283.049,99 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych kwotę 3.295.562,47 zł, z przeznaczeniem m. innymi na: 196.493,00 na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości; 2.832.963,69 zł na przebudowę odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami, środki z gminy to 1.037.135,25 zł, 266.105,78 zł m. innymi na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, wkład własny powiatu to 183.105,79.
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2012 przebiegała na ogół poprawnie. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań.
Natomiast porównując dochody uzyskiwane w latach 2010-2011-2012 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania ulega zmianie, ale na nie korzyść finansów Powiatu. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji. Dochody te spadały z 8.157.490 w roku 2010 do 8.128.328 w roku 2011. Natomiast w roku 2012 do 7.902.226, bez subwencji oświatowej. Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, ale nie osiągają kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były wysokie. W roku 2010 wyniosły 141.735,00 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 zł, a w 2012 roku zaledwie 2.900,80 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się drastycznie, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie.
Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2012 zamknął się w efekcie wynikiem dodatnim. Pozostałe środki niewykorzystane w roku budżetowym, zostały zaangażowane w 2013 roku na zadania niezrealizowane w roku 2012 oraz na pokrycie planowanego deficytu, który w tym roku ustalony został na poziomie 3.243.218,00 zł.
Zbiorcze sprawozdania finansowe za 2012 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego sporządzono na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że Powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2012 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2013 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.
Szanowni Państwo. Reasumując, oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową powiatu Łomżyńskiego. Zatem Proszę o przyjęcie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za rok 2012 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2013 roku dnia w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok (ww. uchwała znajduje się w aktach Wydziału FN), po czym poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji.

Następnie Kazimierz Polkowski stwierdził, że Komisja na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok i po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Starosty Łomżyńskiego oraz Skarbnika Powiatu stwierdziła, iż uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów kwocie 28.536.954,40 zł. Dochody wykonano w wysokości 28.292.902,38 zł, co stanowi 99,14% planu. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 31.142.291,40 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 27.981.193,41 zł, co stanowi 89,85% planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 4.953.538,00 zł, co stanowi 15,91% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3.213.006,68 zł, co stanowi 64,86% planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 1.710.568,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2013 roku (między innymi zmiana terminu zakończenia inwestycji lub rozpoczęcia). Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 25.691.617,40 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 24.402.580,95 zł, co stanowi 94,98% ogółu planu. Z powyższej kwoty 68,54% stanowiły wydatki na zadania własne, a 31,74% to zadania zlecone i na porozumienia. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2012 roku ustalony został na poziomie 2.605.337,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych. Budżet Powiatu zamknął się za 2012 rok niewielką nadwyżką budżetową tj. wynikiem dodatnim w wysokości 311.708,97 zł. Powiat na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Ponadto w dniu 20 maja 2013 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku. Komisja opiniowała także sprawozdania finansowe, na które składają się: bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 4.608.553,82 zł – wykazujący nadwyżkę z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok w kwocie 311.708,97 zł; łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma bilansową 55.657.094,23 zł; łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.887.925,12 zł; łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący wzrost funduszu 1.377.155,87 zł; oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmującą dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia i odpisy aktualizacyjne wynosi 66.078.622,70.zł i obejmuje aktywa trwałe 60.678.681,76 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.399.940,94 zł. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2012 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok została podjęta 11-ma głosami „za” oraz 3-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/150/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2013 roku dnia w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2012 rok (ww. uchwała z stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Z kolei zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do powyższego tematu.
W związku z ich brakiem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji.

Kazimierz Polkowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2012 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i zawnioskowała o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2012 rok.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok została podjęta 11-ma głosami „za” oraz 3-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/151/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na wstępie pragnę poinformować, że wystąpiła zmiana kwot w załączniku nr 4 dot. przesunięcia zaplanowanych kwot z rozdziału 60078 do rozdziału 60014 w projekcie uchwały, którą Państwo otrzymaliście wpisano kwotę 743.044,00 po stronie zmniejszeń i zwiększeń a winno być 371.522,00 zł. Zmiany tych wartości nie mają wpływu na kształt budżetu, jedynie porządkują zadania wg klasyfikacji budżetowej i mieszczą się wartości całkowitej uchwalonej w poprzedniej uchwale z dnia 13 marca br. Za pomyłkę bardzo przepraszam. A teraz wskażę ogólnie na zmiany proponowane, ponieważ szczegóły macie Państwo opisane w załączniku Nr 5 niniejszego projektu. Projekt uchwały zawiera zapisy w § 1 pkt 1 o proponowanych zmianach w trzech załącznikach do uchwały budżetowej na 2013 rok. Dotyczy to wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2013 rok, który w stosunku do przyjętego załącznika na posiedzeniu Rady Powiatu 13 marca 2013 roku uległ zmianie po wprowadzeniu zmian proponowanych w przedstawionym dla Państwa projekcie uchwały a także w wyniku podjętych uchwał przez Zarząd Powiatu. Załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 niniejszego projektu uchwały. Szczegółowy opis zawarto w załączniku Nr 5 niniejszego projektu. W § 1 pkt 2 i 3 wskazuje się na zmianę załącznika „Przychody i rozchody w 2013 roku” i „dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2013 r.” w stosunku do uchwały budżetowej na 2013 rok, które otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 i 3 niniejszego projektu. W związku ze zmianą wysokości deficytu i wysokości przyznanych dotacji m.in. po wprowadzeniu zmian w planie wydatków przedstawionych w załączniku Nr 4. W § 2 wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu powiatu, o czym szczegółowo w załączniku Nr 5 pod poz. IV, który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał z jakich przyczyn inwestycja w zakresie instalacji ogniw fotowolkanicznych nie została zrealizowana.

Barbara Gorzęba – stwierdziła, że ww. inwestycja nie uzyskała akceptacji wymaganej przez instytucje oceniające projekty, które mają być dofinansowywane ze środków unijnych.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/152/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła: zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie na 2013 rok, jakie są proponowane, wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją zmian wcześniej przyjętych. Ponadto wprowadza się dane informacyjne do WPF (na lata 2014-2016), które wynikają z zapisów wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( poz. 1.1.1 do 1.1.5 ( z wyłączeniem poz. 1.1.3.1) oraz poz. 11.1. Deficyt planowany na 2013 rok po zmianach zwiększony został o kwotę 37.972,00 do wysokości 3.281.190,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawione zostały przy omawianiu zmian, jakie zostały zaproponowane przy projekcie uchwały, zmieniającej budżet na 2013 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany WPF powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016 została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Mieczysław Bieniek – Dyrektora PUP w Łomży – stwierdził, że Powiat Łomżyński zamierza przystąpić w Partnerstwie z Powiatami Zambrowskim i Kolneńskim do konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany w imieniu Powiatu Łomżyńskiego będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, zaś w imieniu Partnerów, przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie i Kolnie. Wartość projektu to kwota 1.800,000 zł z tego Powiat Łomżyński otrzymałby 800.000 zł. Powiat Zambrowski i Kolneński po 500.000 zł. Dzięki temu projektowi może zostać zrealizowana aktywizacja kilkudziesięciu osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie o ewentualnym dofinansowaniu zapadnie w ramach rozstrzygnięcia konkursowego.

Przewodniczący Rady zapytał od kiedy ma być ruszyć ww. projekt.

Mieczysław Bieniek – odpowiedział, że projekt ma rozpocząć się od 1 grudnia br.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił przedstawiciela Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Grażyna Hutnik – zapoznała zgromadzonych z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2012 roku (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady zapytał kto jest odpowiedzialny za zatrudnienie ratownika na niestrzeżonych kąpieliskach.

Grażyna Hutnik – odpowiedziała, że za zatrudnienie ratowników na niestrzeżonych kąpieliskach odpowiedzialny jest właściciel gruntu, na którym znajduje się kąpielisko, o ile takie kąpielisko występuje za jego wiedzą i zgodą.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono dwie interpelacje. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży oraz Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi bądź też ustosunkowanie się pisemnie do zgłoszonych problemów.

1) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – w odpowiedzi na interpelację w sprawie przebudowy drogi Szczepankowo – Śniadowo – Osobne pragnę poinformować, że ostatecznie sprawa została już rozstrzygnięta. Przypomnę przy tym, że dysponowaliśmy dokumentacją oraz przyznaną dotacją na realizację przebudowy wspomnianej drogi. Niestety w trakcie realizacji inwestycji okazało się, iż niemożliwe jest dalsze wykonywanie robót, ponieważ pod drogą znajdowały się grunty wysadzinowe oraz podbudowa brukowcowa, co w ogóle nie było uwzględnione w dokumentacji technicznej. Wobec tego niezwłocznie zorganizowałem spotkanie z projektantem i wykonawcą. Zmiana technologii wymagała ponad 700.000 zł większych nakładów finansowych. To była bardzo trudna sytuacja, ponieważ nie chcieliśmy utracić dotacji i utrzymać jednocześnie umowę. Wobec tego zaproponowałem projekt zamienny i badania geologiczne wykonane na koszt projektanta. Jednak musiałem tym samym doprowadzić do zerwania pierwotnej umowy. Z tego tytułu znaleźliśmy się w sądzie, ale nie doprowadziłem do utraty dotacji. Dziś inwestycja jest wykonana w pełnym zakresie.
Sąd przypatrując się argumentacji obu stron zaproponował ugodę, do czego ustosunkowałem się pozytywnie, po konsultacji z naszym radcą prawnym. Wykonawca także zgodził się na ugodę i Sąd takie orzeczenie wydał.
Inwestycja jest skończona, dotacja zachowana, uważam, że interes Powiatu został zabezpieczony w prawidłowy sposób, mimo bardzo trudnej sytuacji.

Radny Sławomir Łomotowski – jakie były koszty ugody?

Janusz Świderski – był to koszt, łącznie z odsetkami to niespełna 220.000 zł, z tego zapłaciliśmy tylko 50 %.
Dodam, że pomimo wzmocnienia konstrukcji i wykonania odwodnienia oraz wymiany gruntów wysadzinowych, łączny koszt inwestycji nie uległ zwiększeniu.
Jestem przekonany, że zastosowane rozwiązanie było optymalne.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

2) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – w odpowiedzi na interpelację, która dotyczyła rozliczenia zadłużenia Miasta i Gminy Nowogród wobec Powiatu Łomżyńskiego – czyli realizacji porozumienia spłaty zadłużenia w ramach wspólnej inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Serwatki – Kupnina, informuję że Miasto i Gmina Nowogród nie ma już żadnych zobowiązań finansowych wobec naszego samorządu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.13 W wolnych wnioskach Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński podziękował wszystkim radnym za udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2012 rok.

Ponadto nie poruszono innych zagadnień.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 27 cze 2013 13:48
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2013 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1883 razy