BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVI/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 29 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.00.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego oraz radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2012.
13. Sprawozdanie PCPR w Łomży w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w 2012 roku.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łomżyńskim w roku 2012.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXV zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 13 marca 2013 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 27 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie podczas którego: podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego; rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok i podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok. Ponadto na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
W dniu 18 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył bilans Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2012 rok i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu ZPOZ w Łomży za 2012 rok oraz uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej,
• przyjął dwa porozumienia: pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły oraz pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo,
• zapoznał się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą sprawy przyjęcia odcinka drogi gminnej o dł. 440 mb. od wsi Stanisławowo do granicy województwa mazowieckiego,
•podjął 4 uchwały: w sprawie zadeklarowania wysokości składki członkowskiej; w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami; w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego; w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
Podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia br. Zarząd Powiatu:
•przyjął projekty 2 uchwał Rady Powiatu: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZPOZ w Łomży; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża,
• podjął 3 uchwały: w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.; w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2012 rok; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
W dniu 15 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego przyjęto projekty 4 uchwał Rady Powiatu: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”, w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński; w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
• przyjął informację Dyrektora PCPR w Łomży nt. oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2012,
• zapoznał się z porządkiem obrad XXVI sesji Rady Powiatu.
Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu:
14.03.2013r.– Spotkanie dotyczące omówienia przyszłości inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej i utrzymania linii kolejowych w regionie, organizator Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, a także Podlaski Kongres Sportu Powszechnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
16.03.2013 r. – Koncert: „Witold Lutosławski: Wielki Polak- Wielki Artysta” upamiętniający 100 rocznicę urodzin sławnego twórcy muzyki, czyli Rok Lutosławskiego.
20.03.2013r. – Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Woj. Podlaskiego, a także gala wręczenia nagród laureatom konkursu Ludzie Przyroda Kultura.
21.03.2013r. – Wiosna na sportowo- program profilaktyczny pod patronatem Starosty Łomżyńskiego – organizator KMP Łomża.
22.03.2013 r. – Czytanie poezji w Liceum Ekonomicznym w Łomży, oraz sesja Rady Gminy Śniadowo.
25.03.2013 r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia, a także posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta Łomża.
26.03.2013 r. – Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, oraz spotkanie wielkanocne Szpital Wojewódzki w Łomży.
8.04.2013 r. – Spotkanie dotyczące kolei na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.
9.04.2013 r. – Komisja Rolnictwa.
10.04.2013 r. – Rada Społeczna ZPOZ.
11.04.2013r. – Finał XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwa.
12.04.2013r. – Konferencja „Ocena działania samorządu lokalnego”, a także spotkanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr IV w Łomży – w ramach uroczystości Katyńskich – odsłonięcie tablicy.
13.04.2013 r. – XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomża i Starosty Łomżyńskiego, a także VII Dziecięca Gala Taneczna.
14.04.2013 r. – Rozdanie nagród „Turniej Szachowy”, także Dziecięcy Turniej Tańca.
15.04.2013r. – 150 rocznica przemarszu przez gminę Jedwabne w czasie powstania styczniowego oddziału dowodzonego przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego.
18.04.2013r. – Spotkanie z wójtami powiatu łomżyńskiego dotyczące wspólnego zakupu energii elektrycznej, oraz spotkanie w Urzędzie Miejskim dotycząc sieci elektroenergetycznej.
19.04.2013r. – Posiedzenie Zarządu Regionalnego Związku Żołnierzy Polskich, oraz podsumowanie konkursu „Moja Biblioteka” Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych.
20.04.2013r.– Otwarcie wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży pt. „Życie i dokonanie Marii Skłodowskiej – Curie”.
23.04.2013r. – Posiedzenie plenarne Komisji Dialogu- PUW Społecznego, a także konsultacje Społeczne Projektu „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości. Ponadto tego miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz podsumowanie konkursu Finału IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Pamięć zorganizowanego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
24.04.2013r. – Uroczystość złożenia ślubowania i przyjęcia czepków pielęgniarski dyplomatorium w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
25.04.2013r. – Gala Konkursu „Podlaska Marka Roku 2012”.
26.04.2013r. – Parada w ramach 500-lecia urodzin Województwa Podlaskiego.
27.04.2013r. – Jubileusz XXXV-lecia Działalności Artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca.
02.05.2013r. – Uroczyste podniesienie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy 33 pp.
03.05.2013r. – Obchody związane z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także Sesja Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych pt. „Spotkajmy się w maju nad Narwią”.
07.05.2013r. –Konferencja dotycząca projektu połączenia systemów energetycznego Polski i Litwy.
08.05.2013r. – Konferencja Urzędu Miasta w Łomży „Stop Wykluczenia cyfrowemu w mieście Łomża” – uczestniczyła Joanna Olszewska – podinspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, a także złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy 33 pp
w Piątnicy, oraz piknik militarny i turnieje strzeleckie.
17.05.2013r. – VIII Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku.
18.05.2013r. – Uroczystość otwarcia terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią, a także „Noc Muzeów- spotkanie z przyrodą, historią i kulturą”
19.05.2013r. – Uroczystości Dnia Strażaka 2013 w Pniewie; a także Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych.
20.05.2013r. – Komisja Rewizyjna
23.05.2013r. – Debata Społeczna „Razem dbajmy o bezpieczeństwo” zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Łomży.
28.05.2013r. – Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej dot. prowadzenia negocjacji w imieniu osób podpisujących wnioski o dofinansowanie projektu pt. „Przygotowanie pilotażowe, wdrożenie programu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli z Powiatu Łomżyńskiego podporządkowany ich potrzebom w ramach programu 3.5 – kompleksowe wspomaganie szkół (POKL 2007-2013)”.
29.05.2013r.–Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, a także Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Sławomir Łomotowski – pragnę złożyć interpelację w sprawie możliwości wykonania przeglądu skrzyżowaniu w miejscowości Wygoda. Chodzi o zjazd na drogę krajową. Na tym skrzyżowaniu zbiera się dużo wody i stwarza to zagrożenie dla ruchu.

2) Radny Sławomir Łomotowski – kolejna moja interpelacja dotyczy wykonania przeglądu skrzyżowania w miejscowości Czaplice, jest to droga biegnąca od Szczepankowo. Mieszkańcy skarżą się na bardzo złą widoczność na tym skrzyżowaniu. Wobec tego celowe jest zamontowanie lustra sferycznego w tym miejscu. Takie rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

3) Radny Sławomir Łomotowski – trzecia moja interpelacja dotyczy wyjaśnienia przyczyn niewykonania remontu przepustu drogowego w miejscowości Jarnuty.

4) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy poszerzenia drogi w miejscowości Mikołajki. Ta sprawa była omawiana z mieszkańcami 21 maja br. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszego Zarządu Dróg Powiatowych – pan Kazimierz Polkowski oraz Dyrektor – pan Janusz Świderski oraz przedstawiciele gminy Łomża odpowiedzialni za drogi. Już po raz drugi składam interpelację w tej sprawie. Do tej interpelacji dołączone są podpisy mieszkańców gminy Śniadowo oraz gminy Łomżą.

5) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy miejscowości Jarnuty. W tej miejscowości znajdują się dwa przepusty, jednego właścicielem jest Powiat a drugiego Gmina. Gmina swój przepust wyremontowała a na nasz wykonała projekt. Okazało się, że także potrzebny jest operat wodno-prawny. Wójt wspólnie ustalił ze Starostą, że ten koszt pokryje Gmina, natomiast Powiat pokryje koszty przebudowy. Ta inwestycja ma być wykonana jeszcze w tym roku. Problem leży w tym, że Gmina we wrześniu ubiegłego roku przekazała dokumentację, a w tamtym okresie nie kwestionowano żadnych braków.

6) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy odcinka drogi powiatowej Łochtynowo – Konarzyce. Tutaj jest potrzebny podział 25 działek i na ten cel potrzebne są środki.

7) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy zamontowania ograniczenia tonażu w miejscowości Łochtynowo.

8) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przebudowy drogi na odcinku Stara Łomża – Pniewo. Tę sprawę już podnosiłam wielokrotnie, między innymi na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Proszę o informację ze spotkania, które odbyło się w tej sprawie pomiędzy Starostą, Wójtem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.

9) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przebudowy mostu w Kanarzycach. Pragnę zapytać, kiedy byłby możliwy termin przebudowy tego mostu.

10) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przepustu na drodze z Modzel do Wyrzyk. Jeden z rolników nie wyraził zgody na propozycje Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Czy Państwo mają jakąś inną propozycję rozwiązania tego problemu.

11) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy skrzyżowania w Chojnach Młodych w kierunku Nowogrodu, z którego nie jest odprowadzana woda. Załamane jest ujście do studzienki. Lewa strona w ubiegłym roku została naprawiona, ale prawa nadal jest nieczynna i uszkodzona.

12) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy ul. Młynarskiej w Konarzycach, kiedy jest zaplanowana przebudowa.

13) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przebudowy mostku w miejscowości Koty. Wiem, że na ten cel zostały przekazane – zabezpieczone środki.

14) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przebudowy drogi Szablak – Jednaczewo – w kierunku Nowogrodu. Jakie są ustalenia w tej sprawie z Burmistrzem Nowogrodu?

15) Radna Wiesława Masłowska – kolejna moja interpelacja dotyczy przebudowy mostu na odcinku drogi w miejscowości Milewo – Łady Borowe, ubytków w asfalcie i zapadania się tego mostu.


16) Radna Barbara Zalewska – chciałabym złożyć interpelację, która dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg:
• pierwszy od drogi wojewódzkiej do miejscowości Sławiec;
• natomiast drugi Jankowo – Młodzianowo.
Wielokrotnie pytałam o postępy w tej kwestii. Czy już coś więcej wiadomo na temat dofinansowania przebudowy tych odcinków?

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 15 porządku obrad (interpelacje radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnej Wiesławy Masłowskiej zostały złożone na piśmie i stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – poinformował, że Regulamin Rady Społecznej ZPOZ w Łomży ostatnio był uchwalany 18 marca 2003 roku. Natomiast 15 kwietnia 2012 roku zmieniła się ustawa o działalności leczniczej i stąd też konieczność wprowadzenia pewnych aktualizacji. Dodał przy tym, że Rada Społeczna jest ciałem opiniującym i doradczym i jej regulamin jest zatwierdzany przez Radę Powiatu w formie uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/144/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy ufundowania nagrody w ramach festiwalu „Teatr w walizce”, który jest organizowany od wielu lat przez władze miejskie. W ubiegłym roku Starosta Łomżyński ufundował nagrodę za scenografię. W roku bieżącym proponowane jest przeznaczenie środków w analogicznej wysokości, które były przyznane w roku 2012. Nagrody funduje między innymi także Marszałek Województwa oraz Prezydent Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/145/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformowała, że zmiany w zakresie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński wynikają z tego, że PKS doszedł do wniosku, że należy wybudować jeszcze kilka przystanków – trzy na drodze nr 1942B Koziki – Kołaczki – Sierzputy Zagajne i o dwa na drodze nr 1944B – Sierzputy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo wynikło z utworzenia nowej linii PKS Łomża – Strzeszewo przez Koziki, Śniadowo. W związku z tym, w oparciu o podstawę prawną podaną w projekcie uchwały, samorząd powiatu ma obowiązek zaktualizowania uchwały Rady Powiatu podjętej w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/146/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują 3 dziedziny: rehabilitację społeczną; rehabilitację zawodową i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Niniejszy program opracowano w oparciu o dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Starostwa Powiatowego w Łomży. Określono w nim misję, cele i zadania programu. Wskazano również realizatorów, potencjalne źródła finansowania oraz oczekiwane efekty z realizacji zadań programu. Do najważniejszych obszarów problemowych zaliczono: umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dostępu do jak najpełniejszej informacji o prawach i uprawnieniach; ułatwienie dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym i społecznym; umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym i zawodowym; dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z obniżoną funkcjonalnością; wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej; wypracowanie współpracy pomiędzy instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problemów osób niepełnosprawnych; przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych do pełnego udziału w życiu publicznym i przestrzeni publicznej; prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej.
Program wyznacza główne kierunki działań w zakresie polityki społecznej Powiatu, mające służyć podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych, które ze względu na szczególną sytuację życiową, zdrowotną, społeczną i zawodową nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, społecznym, publicznym i zawodowym. Działania zapisane w Programie zmierzają do aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, edukacyjnym w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska wykluczenia osób niepełnosprawnych, które może być przyczyną ich społecznej eliminacji i marginalizacji. Przedłożony Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – stwierdził, że Starosta Powiatu w Kolnie zwrócił się do naszego Starosty z prośbą o zawarcie porozumienia, aby mieszkańcy tamtego powiatu mogli ewentualnie korzystać z pomocy naszego ośrodka pomocy społecznej w Kownatach. Tamtejsza Rada Powiatu wyraziła zgodę, aby z takiej pomocy mogli oni skorzystać. Zasadniczo nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie porozumienie zostało podpisane. Dodatkową korzyścią będzie możliwość pozyskiwania maksymalnych środków na działalność ośrodka pomocy społecznej w Kownatach i jego pełne zagospodarowanie. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wolny miejsc w tym Ośrodku, jeżeli chodzi o pobyt całodobowy, jednak w przyszłości mogą takie miejsca się pojawić. Oczywiście na pobyt dzienny w pierwszej kolejności będziemy przyjmować mieszkańców naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Z przeprowadzonych ankiet w szkołach w powicie łomżyńskim wynika, że w 6 gminach, na 9 w naszym powiecie, występuje przemoc w rodzinie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016” została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Ad.12 Edward Jarota – poinformował, że od 2012 roku, dotychczas przygotowany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej został zastąpiony Oceną Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Obowiązek przygotowania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy województwa OZPS wynika z nowelizacji w 2011 roku ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 16 a tejże ustawy powiat sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Sporządzona ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest radzie powiatu. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012, zawiera informacje dotyczące zadań powiatu realizowanych z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ocena została sporządzona w formie tabelarycznej i zawiera obraz ilościowy osób korzystających z pomocy społecznej oraz poniesione nakłady finansowe w latach 2010 – 2012 oraz prognozy i potrzeby na lata 2013 – 2014. Informacje zebrane w dokumencie Analiza Zasobów Pomocy Społecznej, pozwoliły na dogłębną analizę sytuacji społecznej w powiecie łomżyńskim, a w szczególności osób korzystających ze wsparcia tut. Centrum. Dane statystyczne wskazują, że liczba klientów korzystających z pomocy społecznej PCPR w Łomży utrzymuje się na stałym poziomie. W wyniku analizy danych dotyczących sytuacji rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu łomżyńskiego przez pryzmat ostatnich dwóch lat wynika, że liczba rodzin zastępczych pozostaje na podobnym poziomie, tj. 34 rodzin. Zdecydowanie większą liczbę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, co wiąże się z tym, że rodziny takie są powoływane przez sąd poprzez orzeczenie o umieszczeniu w nich dziecka bez konieczności wcześniejszego przeszkolenia rodziców. Z danych dotyczących rodzin zastępczych niespokrewnionych (od roku 2012 nazywanymi niezawodowymi) wynika, iż nieznacznie rośnie ich liczba. Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonuje dwie rodziny zastępcze zawodowe – wielodzietne, w której w ciągu roku przebywa do kilkanaściorga dzieci. Na postawie analizy danych dotyczących pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wynika, że liczba usamodzielnianych wychowanków pozostaje na podobnym poziomie – od 33 do 37 osób rocznie. Na tym samym poziomie jest również liczba osób kończących proces usamodzielnienia i otrzymujących pieniężne usamodzielnienie – ok. 10 osób rocznie. Wśród usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę przeważają osoby z rodzin zastępczych – ponad 28 osób w ciągu roku w stosunku do ok. 10 osób w ciągu roku z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z analizy danych dot. środków finansowych wydatkowanych na zadania własne wynika, że w roku 2013 planowane jest zwiększenie środków na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych w stosunku do roku 2012 aż o 10%. Jest to powiązane z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która zwiększa świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Ustawa będzie miała również wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania Centrum w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników w roku 2014, gdyż nałożyła obowiązek zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej. Jest to osoba odpowiedzialna za pracę socjalną z rodziną zastępczą oraz za kontakt z asystentami rodzin pracującymi z rodzinami biologicznymi. Celem współpracy koordynatora i asystenta rodziny jest umożliwienie dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej. Z danych dotyczących utrzymania i rozwoju Domów Pomocy Społecznej wynika, że w ciągu ostatnich lat systematycznie rośnie; średnio o ok. 10% koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z usług dps. Na podstawie analizy środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej można wywnioskować, że koszt utrzymania powyższych placówek jest niezmienny od kilku lat. Zmianie nie uległ również koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z usług powyższych instytucji. Koszt utrzymania jednej osoby korzystającej z pobytu dziennego w Ośrodki Wsparcia wynosi 1.000 zł miesięcznie – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast utrzymanie jednego miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej wynosi 1.190 zł – dotacja z budżetu powiatu i środki z PFRON. Analizując dane dotyczące umieszczania osób w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach należy stwierdzić, że placówka w pełni zaspokaja potrzeby 45 osób w zakresie zapewnienia opieki dziennej oraz całodobowej opieki dla 8 osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i psychicznie przewlekle chorych z terenu powiatu łomżyńskiego.

Radna Barbara Zalewska – zapytała czy jest sporządzone zapotrzebowanie na pomoc społeczną z podziałem na poszczególne gminy?

Edward Jarota – poinformował, że z gmin nie są przekazywane informacje nt. ww. zapotrzebowania. Takie informacje posiada Policja, przy czym PCPR doskonale wie, jaki zakres pomocy występuje w poszczególnych gminach, ponieważ na co dzień ma styczność z potrzebującymi pomocy. Natomiast nie jest to opracowane w ujęciu liczbowym.
Kontynuując dodał, że aby poszerzyć możliwości pomocy oferowane przez PCPR pozyskujemy również środki z EFS na dodatkowe formy wsparcia dla naszych mieszkańców. PCPR w Łomży od 1 lipca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (...). W 2012 roku objętych zostało wsparciem 143 osoby, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Realizacja Projektu dała możliwość zaproponowania mieszkańcom powiatu łomżyńskiego dodatkowych form pomocy. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy i pozwoliło po raz kolejny w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom. Dzięki projektowi można było zrealizować m.in. następujące zadania: organizowano poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, z których skorzystało 243 uczestników projektu; przeprowadzano szkolenia, których celem był trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy z których skorzystało 206 osób; udzielono wsparcia 13 usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w postaci finansowania stancji i czesnego; skierowano i sfinansowano kursy i szkolenia dostosowane do predyspozycji osobistych uczestników projektu, które pozwoliły zdobyć nowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe 176 osobom, w tym 52 osoby niepełnosprawne. W 2012 roku skierowano i sfinansowano 76 osób niepełnosprawnych na indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu w 2008 roku powstał Punkt Doradczo-Konsultacyjny, w którym bezpłatnie przyjmowali specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal pełni swoje funkcje. W ramach projektu PCPR wydawało Biuletyn Informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych. Analiza zebranych danych w ocenie zasobów pomocy społecznej dla powiatu łomżyńskiego określa pozytywne efekty działalności powiatowych instytucji pomocy społecznej jak i potrzeby lokalnego systemu zabezpieczenia społecznego. Odzwierciedla prawidłowe zaangażowanie środków finansowych i kadrowych w poszczególne obszary działalności. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w kolejnych latach będzie koncentrowała się na kontynuacji realizowanych zadań, podejmowaniu nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania istniejących problemów społecznych oraz dążeniu do zapewnienia rodzinom potrzebującym pomocy warunków pełnego rozwoju. PCPR pragnie realizować te zadania w taki sposób, aby instytucja pomocy społecznej była w przyszłości jeszcze bardziej skuteczna i efektywna w swoich działaniach.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.13 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w 2012 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.14 Marcin Pieńkowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego zapoznał zebranych ze sprawozdaniem dotyczącym Rzecznika w 2012 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.15 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono kilkanaście interpelacji i zapytań. Wobec powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi bądź też ustosunkowanie się pisemnie do zgłoszonych problemów.

1) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – stwierdził, że postara się odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone interpelacje, jednak z pewnością w szczegółach nie będzie w stanie wyjaśnić wszystkich przedstawionych problemów. Wszystkie te tematy, które mają charakter drogowy, zostaną skierowane do naszego zarządu Dróg Powiatowych i odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Z kolei dodał: odnosząc się do interpelacji w sprawie skrzyżowania na drodze w miejscowości Wygoda, konkretnie sprawy dotyczącej zjazdu na drogę krajową informuję, że właściwym do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg jest podmiot, który zarządza drogami rangi wyższej, czyli w tej kwestii wystąpienie z prośbą o wyjaśnienia zostanie skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

2) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca wykonania przeglądu skrzyżowania w miejscowości Czaplice, na odcinku drogi biegnącej od Szczepankowa, jest sprawą wymagającą oględzin na miejscu. Rozumiem, że chodzi o poprawę widoczności z ewentualnym zamontowaniem lustra sferycznego.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

3) i 5) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja zgłoszona przez radnych: Sławomira Łomotowskiego i radną Wiesławę Masłowską dotycząca przepustu w miejscowości Jarnuty. W tej miejscowości znajdują się dwa przepusty, jednego właścicielem jest Powiat a drugiego Gmina. Na spotkaniu poświęconym poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w roku 2011 ustalono, że między innymi zostanie wyremontowany przepust w m. Jarnuty. Jednak nie mieliśmy możliwości, aby wpisać tę inwestycję do naszego budżetu na 2012 rok. Skupiliśmy się na tych inwestycjach, które miała szansę na dofinansowanie z zewnątrz. W tej chwili dokumentacja jest uzupełniania przez Wójta i po jest aktualizacji planujemy jeszcze w tym roku wykonanie remontu przepustu.

Radny Sławomir Łomotowski – jaki jest koszt wykonania tego przepustu?

Lech Marek Szabłowski – w tej chwili nie pamiętam, ale taką informację udzielimy Panu radnemu na piśmie.
Jestem przekonany, że najbliższej sesji zostanie Państwu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu, która będzie dotyczyła ww. inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

4) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca spotkania, które odbyło się w bardzo szerokim gronie w dniu 27 maja br. się w gminie Łomża. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu podmiotów i instytucji, którzy generalnie są odpowiedzialni za inwestycje drogowe bądź też bezpieczeństwo i sprawną komunikację na tych drogach. Nikt z zabranych nie kwestionował potrzeby poszerzenia tej drogi, która była budowana jeszcze ze środków przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD. Wówczas były standardy i możliwości, które przewidywały budowę dróg o szerokości 3,5 m, obecnie raczej nie buduje się tak wąskich dróg, ale w tamtym okresie takie drogi budziły zadowolenie mieszkańców. Mimo to zebrani byli zgodni co do tego, iż ta droga znajduje się w dobrym lub nawet bardzo dobrym stanie technicznym. Jest wiele odcinków dróg, które są w nieporównywalnie gorszym stanie. Na dzień dzisiejszy musimy zadowolić się tym co jest. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego odcinka drogi.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

6) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca odcinka drogi Łochtynowo – Konarzyce. W tej kwestii dodam, że dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2010. Potrzeba wykupu kilkunastu działek jest poważnym problemem, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami i w momencie, gdy nie mamy możliwości finansowych do przebudowy tej drogi to inwestycja w wykupy jest niezasadna. Namawiam Wójta Gminy Łomża do złożenia wspólnie wniosku do NPPDL, który mógłby wesprzeć tę inwestycję. Potwierdza, że ta inwestycja jest jak najbardziej potrzebna.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

7) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca zamontowania znaku ograniczającego tonaż w miejscowości Łochtynowo może uderzyć w przedsiębiorców i rolników, którzy posiadają ciężki sprzęt. Sprawa zostanie oceniona na miejscu przez ZDP.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

8) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Stara Łomża – Siemień – Pniewo dotyczy kwestii, która była wielokrotnie omawiana na różnych zebraniach i posiedzeniach. W tej chwili wójt wystąpił o ocenę i akceptację raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ. Instytucja ta zawnioskowała o aktualizację dokumentacji i taka aktualizacja jest w trakcie przygotowywania. Spotkania w tej sprawie pomiędzy Starostą, Wójtem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych odbywają się systematycznie, nawet jedno z nich miało miejsce w ubiegłym tygodniu.

Radna Wiesława Masłowska – jeżeli ta dokumentacja będzie gotowa to należy rozpocząć inwestycję, nawet jeżeli trzeba będzie zaciągnąć kredyt.

Lech Marek Szabłowski – ta sprawa zostanie w niedalekiej przyszłości wyjaśniona.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

9) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy mostu w Konarzycach – sprawa ta zostanie oceniona przez ZDP, jeszcze nie wiemy, kiedy byłby możliwy termin przebudowy tego mostu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

10) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy przepustu na drodze z Modzel do Wyrzyk – sprawę tę oceni ZDP i udzieli odpowiedzi.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

11) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca skrzyżowania w Chojnach Młodych w kierunku Nowogrodu, z którego nie jest odprowadzana woda – sprawa ta podobnie jak już jedna z omawianych, leży w kompetencji zarządu dróg, które w hierarchii są wyżej usytuowane. Jest to skrzyżowanie z drogą krajową i w tej sprawie skierujemy zapytanie do GDDKiA.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

12) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy ul. Młynarskiej w Konarzycach została już omówiona podczas interpelacji dotyczącej przebudowy drogi na odcinku Łochtynowo – Konarzyce.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

13) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy mostku w miejscowości Koty jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej i jest złożone pozwolenie na budowę. Wobec tego niebawem ogłosimy przetarg na wspomnianą inwestycję.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

14) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy odcinka drogi Szablak – Jednaczewo – w kierunku Nowogrodu – ustalenia w tej sprawie nie zostały jeszcze z Burmistrzem Nowogrodu dokonane. Jest to sprawa przyszłościowa.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

15) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja dotycząca przebudowy mostu na odcinku drogi w miejscowości Milewo – Łady Borowe, ubytków w asfalcie i zapadania się tego mostu – dotyczy sprawy bardzo pilnej. Jednak tyle spraw mostowych się pojawiło w ostatnim czasie, że jesteśmy zmuszeni do przebudowy lub naprawy kilku mostów jednocześnie. W powyższym problemie również konieczne jest sporządzenie dokumentacji, której opracowanie będziemy musieli zlecić.
Dodam, że nie możemy sobie pozwolić na wykonywanie dokumentacji i projektów technicznych na inwestycje, które w najbliższych latach nie będą realizowane.

Radny Sławomir Łomotowski – czy mam rozumieć, że będą wykonywane projekty techniczne do inwestycji na terenie gminy Śniadowo?

Lech Marek Szabłowski – ostatnio na inwestycje na terenie gminy Śniadowo były wykonywane projekty techniczne w 2010 roku.

Radny Sławomir Łomotowski – czy Pan Starosta zobowiąże się do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Łomża w sprawie wykonania dokumentacji technicznych.

Lech Marek Szabłowski – na tym etapie ta sprawa dotyczy samorządu gminy Łomża i samorządu Powiatu, jedna osoba nie podejmie decyzji, a docelowo planowane jest zaangażowanie także samorządu gminy Nowogród.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

16) a) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja pani radnej Barbary Zalewskiej dotycząca przebudowy dwóch odcinków dróg: pierwszy od drogi wojewódzkiej do miejscowości Sławiec, natomiast drugi Jankowo – Młodzianowo, faktycznie była już wielokrotnie omawiana. Obecnie pierwsza z inwestycji jest na liście rezerwowej do dofinansowania z NPPDL. Po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje, które są na liście głównej możliwe jest dofinansowanie trzech pierwszych inwestycji z listy rezerwowej, czyli wnioski które są przed nami. Jednak nie wszystkie powiaty rozstrzygnęły swoje przetargi, mało tego, dwa powiaty nawet powtarzają przetargi. Wg zasad NPPDL nie obowiązku dotrzymania terminów rozstrzygnięcia przetargów i z tego powodu to wszystko przeciąga się. Ponadto każda zaakceptowana inwestycja będzie musiała mieć pozytywną ocenę, akceptację Wojewody i Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak wszystko wskazuje, że uda nam się zrealizować nasza inwestycję – po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów.

Radna Barbara Zalewska – czy na trzecim miejscu listy rezerwowej jest inwestycja powiatu bielskiego?

Lech Marek Szabłowski – tak.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

16) b) Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – interpelacja pani radnej Barbary Zalewskiej dotycząca przebudowy drogi na odcinku Jankowo – Młodzianowo także była już wielokrotnie omawiana. Obecnie sprawa skomplikowała się, ponieważ konieczne jest przerobienie w zasadzie całego projektu technicznego. Jest wiele warunków niespełnionych w tym projekcie, szczególnie jeżeli chodzi o odwodnienie. Ta sprawa jest poważana, bowiem sami wiemy jakie konsekwencje ma źle zaprojektowane odwodnienie.

Radna Barbara Zalewska – a kto wykonywał ten projekt?

Lech Marek Szabłowski – projekt wykonała pani Krystyna Lipińska.
Dodam, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi przebudową tej drogi. Na te spotkanie przyszli w zasadzie wszyscy okoliczni mieszkańcy. Na tym zebraniu wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę i podpisali deklarację współpracy. Za około 2-3 tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie, na którym przedstawimy szczegóły mieszkańcom, przede wszystkim w zakresie wykupu działek.

Uważam, że na tyle ile mogłem wyjaśniłem zgłoszone przez Państwa interpelacje i zapytania.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.16 W wolnych wnioskach radny Kazimierz Polkowski stwierdził: chciałbym przedstawić pewne sprawy dotyczące działalności jednostki, w której pracuję od wielu lat – Zarządu Dróg Powiatowych. Osobiście znam problemy drogowe każdej naszej gminy. Często spotykam się z mieszkańcami i znam całą problematykę drogową.
Może niektórzy radni znają adres ZDP, ale z pewnością nie wiedzą czym się dokładnie zajmujemy i jakie posiadamy wyposażenie. Mamy 530 km dróg powiatowych o różnej nawierzchni. W strukturze zatrudnienia funkcjonuje 3 dróżników, którzy kolejno odpowiadają za każdy poszczególny obwód. Na jednego przypada mniej więcej po 170 km. Do tego jest zatrudniony operator i kierowca ciągnika. Każdy z dróżników odpowiada za 340 km pobocza, więc nie jest w stanie mieć bieżących informacji na temat każdego kilometra pobocza.
Tegoroczna zima była bardzo uciążliwa, już w tym roku wyłożyliśmy 80 ton masy na zimno. W ubiegłym roku wyłożyliśmy 60 ton masy na zimno. Poza tym wyłożyliśmy - wyrobiliśmy 200 ton grysu i 25 ton emulsji.
Nie ma takiego dnia żeby 2 skrapiarki nie pracowały.
Mam do radnych prośbę, aby zgłaszali nam na bieżąco problemy – poprzez telefon. Natomiast jeżeli radni będą pisać pisma to czas będzie znacznie się wydłużał.
Nawiązaliśmy kontakt z firmą, która nieodpłatnie wycia nam krzewy rosnące w pasie drogowym.

Chciałabym jeszcze odnieść się do problemów z przepustem na drodze Modzele – Wyrzyki. W tym przypadku jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na przepust i nadzór budowlany wydał nakaz rozbiórki tego przepustu. Negocjowaliśmy z nim, ale żadne rozwiązania nie przyniosły skutku. Wobec tego mam apel, aby z tym panem porozmawiali radni z terenu gminy Łomża. Może Państwo będą mieli na niego i uda się tę sprawę rozwiązać.
Na wynajem sprzętu zewnętrznego, tej zimy, wydaliśmy jedynie 5.000 zł, resztę wykonaliśmy własnymi siłami.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ponadto w wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.27 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 12:32
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 12:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2571 razy