BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXV/13

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 13 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że w pierwszej części obrad nastąpi uroczystość dotycząca przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Nawiązując do powyższego poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska stwierdziła: Wysoka Rado, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo, od 2009 roku Powiat Łomżyński prowadzi politykę wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W 2012 roku na mocy uchwały nr 24/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, zakres wsparcia uzdolnionej młodzieży został poszerzony o 2 nowe dziedziny: sportowa i naukową. Zgodnie z treścią cytowanej wyżej uchwały stypendium może zostać przyznane uczniowi/studentowi, zamieszkującemu teren powiatu łomżyńskiego, osiągającemu wysokie wyniki w nauce i jednocześnie dzięki talentowi, pasji i pracy odnoszącemu znaczące sukcesy artystyczne, naukowe jak i sportowe. Stypendia mają pomóc w realizacji pasji, dążeniu do kolejnych sukcesów i służyć dalszemu rozwojowi talentów a także budować dumę lokalną i poczucie przynależności Stypendystów z macierzystą społecznością, miejscem z którego się wywodzą. Od 17 do 31 stycznia 2013 roku prowadziliśmy otwarty nabór wniosków o przyznanie stypendium starosty w 3 w/w obszarach na rok szkolny/akademicki 2012/2013. Do siedziby urzędu wpłynęło łącznie 18 wniosków (6 – sport, 9 – nauka, 3 – dz. artystyczna), trzy pozostały bez rozpatrzenia bowiem nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe 15 wniosków zostało skierowanych do rozpatrzenia przez Komisje stypendialna powołaną Zarządzeniem Starosty nr 7/2013 z dnia 11 lutego br. W wyniku szczegółowej oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała, a Zarząd Powiatu przyjął decyzję o przyznaniu stypendium Starosty w 3 dziedzinach następującym osobom: w dziedzinie sportowej – Ewelinie Lubiejewskiej, gm. Piątnica; w dziedzinie naukowej – Karolowi Kurpiewskiemu, gm. Łomża; w dziedzinie artystycznej – Piotrowi Komorowskiemu, gm. Piątnica. Stypendystom gratulujemy talentu, pracowitości i wytrwałości w realizacji swoich pasji. Rodzicom dziękujemy za to, że w opiekę wkładają serce i często poważne środki finansowe a nauczycielom – bo potrafią o te talenty zadbać na dalszej drodze twórczej, motywować ich do pracy i pomagać im, często - w trudnych warunkach.

Z kolei Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych prezentując sylwetki trójki stypendystów stwierdziła: zamysł ustanowienia Stypendium Starosty Łomżyńskiego zrodził się z potrzeby wyróżnienia i wsparcia najlepszych z najlepszych – (najzdolniejszych) wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego, którzy osiągają wysokie oceny w nauce i jednocześnie dzięki talentowi, pasji i pracy odnoszą znaczące sukcesy artystyczne, naukowe jak i sportowe. Stypendium ma także pobudzać, motywować ich do dalszego rozwijania uzdolnień i służyć budowaniu dumy lokalnej i związku Stypendystów z macierzystą społecznością miejscem z którego się wywodzą.
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Panowie Starostowie! Szanowni Goście! Stypendyści Starosty Łomżyńskiego! Przypadł mi zaszczyt i niewątpliwa przyjemność zaprezentowania Państwu sylwetek stypendystów i zarysowania ich osiągnięć.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie nauki otrzymał Karol Kurpiewski – absolwent Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, ze średnią ocen szkolnych 5,46. Karol Kurpiewski jest obecnie licealistą wszechstronnie uzdolnionym, o szerokich zainteresowaniach i licznych pasjach. Znajduje to potwierdzenie w postaci Jego sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W 2012 roku uczestniczył w VIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, został laureatem wojewódzkiego konkursu geograficznego i mistrzem ortografii klas III w roku szkolnym 2011/2012, zdobył i miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego I know english and i’m lovin’it (aj noł inglisz) na poziomie klas III, otrzymał również dyplom uznania za udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej olimpus sesja wiosenna z historii, uzyskał najwyższe wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2011/2012. Gratuluję dotychczasowych dokonań i życzę kolejnych sukcesów. Proszę Pana Karola Kurpiewskiego o wystąpienie, Pana Starostę proszę o uhonorowanie stypendysty.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej otrzymała lekkoatletka – Ewelina Lubiejewska. Stypendystka jest studentką Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Zawodniczką Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego „PREFBET ŚNIADOWO” – podopieczną trenera Andrzeja Korytkowskiego. Miarą jej talentu i osiągnięć jest zdobycie złotego medalu i tytułu Przełajowej Mistrzyni Polski Juniorek. Kolejnym sukcesem Pani Eweliny Lubiejewskiej jest zdobycie tytułu Halowej Wicemistrzyni Polski Juniorek. Stypendystka pobiła również rekord Województwa Podlaskiego juniorek na 300 m z przeszkodami (10:56:07 – to wynik, który jest również I klasą sportową). Bardzo cieszy fakt, iż Powiat Łomżyński i Łomża ma swoją mistrzynię, że na naszym terenie pojawiła się prawdziwa „ perełka” sportu wyczynowego. Dziś jest nieobecna ze względu na udział w zgrupowaniu i przygotowania do kolejnych zawodów. Proszę o przekazanie Pani Ewelinie Lubiejewskiej serdecznych gratulacji i życzeń kolejnych medali i kolejnych zwycięstw w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Proszę przedstawiciela stypendystki o wystąpienie, Pana Starostę proszę o wręczenie wyróżnienia.
Kolejnym stypendystą, który otrzymał stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej jest wywodzący się z Pagórek w gminie Piątnica Piotr Komorowski student klasy akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Piotr jest utalentowanym artystycznie instrumentalistą. Został dostrzeżony i wysoko oceniony przez jury makroregionalnych konkursów. Jego sukcesy artystyczne to m.in. zdobycie II miejsca w Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Olecku, III miejsca w III Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Suwałkach, a także wyróżnienie specjalne za piękną grę na IX Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej. Piotr Komorowski jest kreatywnym i poszukującym muzykiem. Koncertuje jako solista i kameralista w trakcie Piątków Muzycznych organizowanych przez Bibliotekę Społecznego Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, bierze udział w koncertach muzyki współczesnej – Muzyki naszych czasów, koncertuje także ze studentami klas gitary i akordeonu w AM w Gdańsku. Cieszy fakt, iż w czasie kiedy muzyka akordeonowa przeżywa swój renesans, z naszych terenów pochodzi Student, który jest jej znakomitym wykonawcą. Gratuluję Panu szeregu sukcesów artystycznych i życzę dalszego rozwoju i zdobycia laurów na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Proszę Pana Piotra Komorowskiego o wystąpienie, Pana Starostę proszę o wyróżnienie, uhonorowanie stypendysty. Jednocześnie Proszę Pana Piotra Komorowskiego o próbkę talentu i wprowadzenie nas w świat muzyki akordeonowej.

Następnie, po wysłuchaniu przez zgromadzonych występu akordeonowego w wykonaniu stypendysty – Pana Piotra Komorowskiego, Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych pogratulował wyróżnionym stypendystom, po czym ogłosił pięciominutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwalina, radnego Andrzeja Piotrowskiego i radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.
15. Informacja nt. stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego.
16. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012.
17. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku za rok 2012.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, od XXIV zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 19 grudnia 2012 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 28 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego: rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie. Podjęto także 8 uchwał: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2013 rok; w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek; w sprawie planów finansowych zadań na 2013 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego; oraz trzy uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 30 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu: Rozpatrzył wnioski: Dyrektora ZPOZ w Łomży o akceptację umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów ogłoszonych przez Dyrektora na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środków trwałych. Poza tym Zarząd podjął 6 uchwał: 5 w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok; oraz uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej. Z kolei na posiedzeniu przyjęto 2 porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica; oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
Podczas posiedzenia w dniu 27 lutego br. Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży w sprawie zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok oraz wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w sprawie zmiany w planie wydatków jednostki w 2013 roku i zabezpieczenia środków z rezerwy budżetowej ogólnej; Rozpatrzył wnioski Dyrektora ZDP: o przyznanie kwoty 8.000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji; o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży środków trwałych będących na stanie ZDP; oraz o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej. Zarząd rozpatrzył sprawozdanie finansowe Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok. Rozpatrzył sprawozdanie finansowe Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2012 rok. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na posiedzeniu tym przyjęto również 3 porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu; podjęto postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zatwierdzono listę osób zarekomendowanych do otrzymania stypendiów Starosty Łomżyńskiego. Podjęto 3 uchwały: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. Zarząd także zapoznał się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat łomżyński (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz zajął stanowisko w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci oraz w sprawie czynności podejmowanych w stosunku do najemców zalegających z czynszami.
W dniu 6 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego: przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”; w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016; w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. Na posiedzeniu zapoznano się z treścią odpowiedzi udzielonej radnemu Panu Rafałowi Kołakowskiemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na zakup pięciu zestawów komputerowych lekarzom pracującym w ZGLR w Śniadowie, Nowogrodzie, Miastkowie i GLR w Szczepankowie. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego oraz zapoznano się z porządkiem obrad XXV sesji Rady Powiatu.
Natomiast w dniu 8 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.
Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:
04.01.2013 r. – Noworoczne Spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – uczestniczyła p. Elżbieta Gosk – Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
05.01.2013 r. – Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu młodych artystów w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
09.01.2013 r. – Spotkanie noworoczne Związek Sybiraków – uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta.
11.01.2013 r. – Spotkanie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
12.01.2013 r. – Spotkanie Towarzystwa Kultury Języka – uczestniczyła p. Elżbieta Gosk Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
14.01.2013 r. – Cykliczne seminarium „Ocenianie i egzaminowanie w praktyce szkolnej pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty - uczestniczyła p. Elżbieta Gosk Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
17.01.2013 r. - Konferencja inaugurująca działalność Centrum Integracji Społecznej w Łomży w ramach realizacji projektu „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
18.01.2013 r. – Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Jarosławem Kalinowskim zorganizowane przez Zarząd Powiatowy PSL w Łomży oraz spotkanie pt. „Aniołowie się radują” – wieczór kolęd – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
22.01.2013 r. – Obchody 150 rocznicy Powstania styczniowego.
23.01.3013 r. – Odprawa roczna Komendy Miejskiej Policji w Łomży z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji.
24.01.2013 r. – Konferencja „Młodzież a wyzwania rynku pracy”.
25.01.2013 r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego.
26.01.2013 r. – Koncert kolęd orkiestry koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z solistami.
28.01.2013 r. – coroczna Gala Radia Nadzieja.
29.01.2013 r. – Debata nt. założeń Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 -2020 z udziałem Pana Krzysztofa Jurgiela, Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1.02.2013r. – Spotkanie dot. dróg – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce (uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta i p. Janusz Świderski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży).
02.02.2013 r. – Uroczyste przekazanie samochodu OSP w Śniadowie.
04.02.2013 r. – Konferencja „Travel, Work, Study – Forum Edukacji i Pracy im. Kazimierza Gzowskiego” zorganizowana przez łomżyńską szkołę języków obcych Linguo oraz wręczenie promesy dotacji dla Powiatu na kwotę 900 tys. zł na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
07.02.2013 r. – IV karnawałowy raut Forteczny oraz koncert inaugurujący Rok Lutosławskiego.
12.02.2013 r. – Podsumowanie działalności ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za 2012 r., spotkanie z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP.
13.02.2013 r. – Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej w woj. Podlaskim – uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta.
14.02.2013 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” – uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta oraz spotkanie z Wojewodą Podlaskim p. Maciejem Żywno.
16.02.2013 r. – Posiedzenie Podlaskiego Wojewódzkiego Zarządu PSL.
19.02.2013 r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia.
20.02.2013 r. – Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
26.02.2013 r. – Konferencja podsumowująca projekt „Wiedza i praktyka” – klucz do sukcesu w biznesie (uczestniczył p. Adam Sowa Wicestarosta).
1.03.2013r. – Otwarcie wystawy „Łowiectwo Ziemi Łomżyńskiej” – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
05.03.2013 r. – Spotkanie z wójtami powiatu łomżyńskiego w sprawie wspólnego udziału w obchodach 500-lecia Województwa Podlaskiego oraz udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie łomżyńskim”. Ponadto w tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, posiedzenie Komisji Rewizyjnej, posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
07.03.2013 r. – Uroczyste otwarcie centrum handlowego Veneda w Łomży.
12.03.2013 r. – Posiedzenie Komisji Budżetu.
13.03.2013 r. – Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz posiedzenie Komisji Rolnictwa Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, a także posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o szersze przedstawienie działań i realizacji projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

Starosta – stwierdził, że samorząd powiatu łomżyńskiego, wspólnie z 6-ma gminami z terenu powiatu, które wyraziły zainteresowanie udziałem w programie dotyczącym uzyskaniem dostępu do interntu szerokopasmowego dla rodzin z terenu powiatu łomżyńskiego. Dotyczy to rodzin, które są zagrożone z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności oraz dla rodzin, w których dzieci mają dobre wyniki w nauce a nie mają dostępu do Internetu. W ramach tego projektu zostało zaproponowane mini pracowni internetowych w jednostkach podległych powiatowi lub na terenie gmin w jednostkach podległych tym gminom. Projekt będzie finansowany w 100 % ze środków Ministerialnych, o ile zostanie zaakceptowany. Naszym zadaniem będzie utrzymanie trwałości tego projektu.

Radny Sławomir Łomotowski – czy są przewidziane jakieś inwestycje w infrastrukturę?

Starosta – założenia są takie, że opieramy się na infrastrukturze istniejącej, stąd też np. gmina Zbójna nie mogła przystąpić do tego projektu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Krzysztof Kozicki – pragnę złożyć interpelację w sprawie zamiaru likwidacji kolei do Łomży. W tej kwestii od pewnego czasu dużo możemy usłyszeć w lokalnych mediach. Jest to bardzo niepokojąca informacja i w związku z tym do władz samorządowych województwa podlaskiego kierowane są liczne petycje, apele i zapytania, aby powstrzymać działania PKP PL na rzecz likwidacji kolei. Przypomnę, że w 2008 roku Zarząd PKP wyraził podobną wolę likwidacji kolei na wspomnianym odcinku. Wtedy z innymi samorządowcami podjęliśmy cały proces interwencyjny, łącznie z wizytami w Zarządzie Spółki PKP PL oraz u Ministra Gospodarki, a także u ówczesnego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury – obecnego Wicepremiera Gospodarki p. Janusza Ciechocińskiego, który był dla nas bardzo pomocny i życzliwy. Mieliśmy przy tym pełne wsparcie przedsiębiorców, którzy korzystają z usług PKP i są z tym przedsiębiorstwem związani biznesowo. W konsekwencji wspólnie z miastem Ostrołęka i Gminą Sokoły podjęliśmy uchwałę o zamiarze przejęcia torów kolejowych na ziemi łomżyńskiej, jeżeli PKP PL będzie wycofywać się z utrzymania kolei na problemowych odcinkach. W odpowiedzi na te działania PKP PL poinformowało, że utrzymanie kolei na odcinkach, które miały być likwidowane na naszym terenie jest dla nich sprawą strategiczną ze względu na zmianę strategii rozwoju kolei. Ponadto PKP PL poinformowała, że zamierza na tych odcinakach przeprowadzić remonty, które zostały faktycznie przeprowadzone w kilku punktach, między innymi Stacja Śniadowo została poddana remontom. Jednak rozwój tych odcinków kolei został zatrzymany, ponieważ plany co do sprowadzania węgla ze wschodu nie powiodły się. Także Elektrownia Ostrołęka nie rozbudowała swojego przedsiębiorstwa.
Niestety władze miasta Łomży podjęły inną decyzję, bowiem wystąpiły do PKP z wnioskiem o skrócenie ilości torów i o przejęcie tych terenów, ale to już inna kwestia.
Wobec powyższego pytam Pana Starostę, czy zostały podjęte jakieś działania, aby nie dopuścić do likwidacji na naszym terenie?
Zwracam się do Pana Starosty z apelem o podjęcie zdecydowanych działań w nawiązaniu do poruszonej kwestii, czyli ratowania kolei na naszym terenie. Uważam, że obecnie jest to sprawa najwyższej wagi i wymaga podjęcia zdecydowanych kroków. Może trzeba będzie wrócić do pomysłu w zakresie podjęcia uchwały o chęci przejęcia linii kolejowej, która miałaby być zlikwidowana. Jest taka ewentualność, że jako samorząd możemy przejąć odcinek linii kolejowej wraz z przyległą infrastrukturą.

2) Radna Barbara Zalewska – proszę Pana Starostę o przedstawienie informacji nt. stanu modernizacji drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej do m. Grzymały i m. Sławiec. Pragnę zapytać, kiedy będzie i czy w ogóle będzie budowana ta droga?

3) Radny Sławomir Łomotowski – chciałem zapytać czy wpłynął wniosek od mieszkańców miejscowości Jednaczewo w sprawie wykonania projektu technicznego w zakresie przebudowy odcinka drogi, o który to już wielokrotnie pytałem, chodzi o odcinek drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Jednaczewo.

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 18 porządku obrad.
Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na wstępie chciałabym zwrócić uwagę, iż przy projekcie uchwały dot. zmiany WPF na lata 2013-2106 są trzy załączniki a nie dwa jak państwo otrzymaliście. Do ostatniej chwili uzgadnianie były zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie MF w sprawie WPF i dlatego trudno było określić na etapie wysyłania do Państwa materiałów jak te zmiany będą wyglądać. Co do zasady do załącznika Nr 2” Wykaz przedsięwzięć do WPF zostały przeniesione te same dane dot. 2013 roku, tylko na inny druk i uaktualniono dane zgodnie z wykonaniem za 2012 rok, po jego zakończeniu. Może pokrótce omówię załącznik Nr 2, który zawiera dane dot. projektu unijnego realizowane przez PUP w Łomży przez okres od 2010 do 2014 roku. Dane dotyczą nakładów, jakie poniesie powiat przy realizacji tego zadania. Łączne nakłady w wskazanych latach wyniosą 197.906,00 zł a limit na 2013 rok został określony na kwotę 40.279,00 zł i 32.046,00 zł. Wartości wskazane na lata 2013, 2014 są zgodne z uchwałą budżetową, zaś łączne nakłady zostały zweryfikowane po wykonaniu 2012 roku i są mniejsze o 761,00 zł, ponieważ zostały poniesione o te kwotę mniejsze wydatki. W załączniku nr 3 zawarte jest uzasadnienie do proponowanych zmian. Propozycje zmian w budżecie, które zostały przedłożone przez Zarząd Powiatu, mają wpływ na wielkość deficytu budżetowego. Deficyt zwiększyłby się do wysokości 3.243.218,00 zł, a zostałby pokryty ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Na tę sytuację wpływ ma przede wszystkim zmiana wykazu zadań inwestycyjnych, (przy uchwale zmieniającej budżet na 2013 r.) do którego wprowadzono nowe zadania i zadania, które z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane, z których pozostałe środki weszły do kwoty nadwyżek z lat ubiegłych. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Finansów należy przystosować dane dotyczące WPF powiatu łomżyńskiego do nowych zasad przedstawionych w tym rozporządzeniu. Zmienia się także jak już na wstępie mówiłam załącznik dot. przedsięwzięć. Samorządy zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązek ten muszą zrealizować do 31 marca br. To też zostało wykonane i przedłożone dla Wysokiej Rady w formie projektu uchwały zmieniającej kształt WPF przyjętej 19 grudnia 2012 roku. Proszę Państwa radnych o przyjęcie proponowanych zmian.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/135/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – analogicznie jak przy pierwszym projekcie uchwały Rady chciałam poinformować Wysoką Radę o tym, że w wersji omawianej w tej chwili jest o jeden załącznik więcej tj. o załącznik pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Został on zmieniony o środki jakie pozyskano od momentu obowiązywania uchwały budżetowej tj. od 1 stycznia 2013 rok. Ten załącznik ma numer 3 przy niniejszym projekcie. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu i mają charakter porządkowy, ponieważ wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu, po podpisaniu umów na realizację projektów unijnych. Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok zawiera 5 załączników, w których ujęte zostały proponowane zmiany przez Zarząd Powiatu w stosunku do uchwały budżetowej przyjętej przez Wysoką Radę 19 grudnia 2012 roku. W Załączniku Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2013 roku„ omawianego projektu uchwały proponuje się wprowadzić zadania, które były planowane w 2012 roku, jednakże z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane. Są to zadania wykazane w poz. 4, 5 i 6 oraz 9 – zwiększenie z kwoty 50.000,00 do 120,000,00 zł. Ponadto w poz. 7 wprowadza się zadanie, na które powiat uzyskał promesę na kwotę 900,000 zł z budżetu państwa. Załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody” zmiana, w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego z kwoty 1.611.628,00 zł do wysokości 3.234,218,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia uaktualniony wykaz wydatków na programy i projekty realizowane przez powiat w 2013 roku, po zmianach wprowadzonych od momentu uchwalenia uchwały budżetowej. W Załączniku Nr 4 zawarte są zmiany w planie dochodów budżetu, które należy wprowadzić po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok dot. ostatecznych kwot subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto wprowadza się środki z gmin Śniadowo i Przytuły, z których współfinansowane będą zdania ujęte w załączniku Nr 1. Ze strony gmin planuje się pomoc finansową na kwotę 1.280.444,00 zł oraz wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie drogi zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej z terenu gm. Śniadowo tj. 900.000 zł. Załącznik Nr 5 przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w wydatkach bieżących i majątkowych. Uzasadnienie zmian w planie wydatków bieżących ujęte zostały w załączniku Nr 8 lit. A projektu uchwały. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się w dziale „Transport i łączność” środki na pokrycie zadań ujętych w poz. 4 i 5. Są to środki powiatu i gmin oraz dotacja z budżetu państwa. Ponadto kwotę 371.622,00 zł na pokrycie II etapu inwestycji z poz. 7 proponuje się pokryć z kwoty 425.000,00 zł zapisanej w uchwale budżetowej na 2013 rok. Po zabezpieczeniu pełnego pokrycia na realizację zadania na drodze powiatowej Nr 1952B , pozostało na wspólne inwestycje z gminami 53.478,00 zł, co zapisano w załączniku Nr 1 w poz. 3. Załącznik Nr 6, 7, 8 i 9 zawierają uzasadnienie do proponowanych zmian w załącznikach od Nr 1 do 5 niniejszego projektu uchwały. Proszę Państwa radnych o przyjęcie proponowanych zmian.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – poprosił zebranych o wypowiadania się w przedmiotowej sprawie.

Radny Rafał Kołakowski – odnosząc się do przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji stwierdził – wielkość zaangażowanych środków finansowych ze strony powiatu w inwestycję drogową dotyczącą tylko jednej gminy, zamyka pozostałym gminom z powiatu łomżyńskiego możliwość współpracy w 2013 r. ze starostwem powiatowym w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Stwierdził, że kwota jaka pozostanie – około 50.000 zł z niespełna 1.000.000 zł. może wystarczyć, co najwyżej na sporządzenie dokumentacji projektowej.
Dodał, że tak duże zaangażowanie finansowe powiatu łomżyńskiego w inwestycję drogową tylko w jednej gminie w sytuacji, gdy np. mieszkańcy miejscowości Karwowo z terenu Gminy Jedwabne pokrywają koszty sporządzenia dokumentacji projektowej dla potrzebnego im odcinka drogi ze środków własnych tj. funduszu sołeckiego, jest
w jego ocenie niesprawiedliwe. W tym przypadku Powiat zawarł z Gminą Jedwabne porozumienie na sporządzenie dokumentacji projektowej, za którą zapłacą mieszkańcy, a nie samorząd gminny bądź powiatowy. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o bardziej sprawiedliwy podział środków finansowych na współpracę z gminami w zakresie przebudowy dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jedwabne.

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – stwierdził: inwestycja, która ma być realizowana na drodze powiatowej na terenie gminy Śniadowo będzie dofinansowana kwotą 900.000 zł z budżetu Państwa, jest to inwestycja, która była planowana do realizacji w tej kadencji. W roku 2011 zostało podpisane porozumienie z Gminą Śniadowo dotyczące współfinansowania modernizacji 3-ch odcinków dróg powiatowych: drogi Śniado – Mężewo; Jakać Stara – Szabły Stare – Szabły Młode – Jakać – Borki i odcinka drogi od drogi wojewódzkiej 677 do m. Zagrody. Dokumentacje techniczne na te trzy odcinki zostały sfinansowane z budżetu Gminy Śniadowo. Ta droga, o której rozmawiamy zalicza się do trzech, o których wspomniałem. Wykorzystując w pewnym sensie możliwość ubiegania się o środki klęskowe, ponieważ miała miejsce nawałnica, która uszkodziła przedmiotowy odcinek drogi, zwróciliśmy się do Wojewody Podolskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia z puli na pokrycie skutków klęsk żywiołowych.
900.000 zł nie jest to kwota w pełni satysfakcjonująca, jednak biorąc pod uwagę nasze możliwości budżetowe jest to kwota bardzo istotna. Stąd też działania podjęte przez nas na rzecz przebudowy omawianego odcinka drogi. Ponadto należy zaznaczyć, że Gmina Śniadowo dalej uczestniczy w finansowaniu inwestycji.
Nie życzę żadnej gminie, aby dotknęła ją klęska żywiołowa, ale jeżeli zajdzie analogiczna sytuacja to taka gmina również będzie przez nas wsparta.
Z kolei pragnę podkreślić, że z Gminą Piątnica zostały podpisane dwa porozumienia i trzy porozumienia z Gminą Jedwabne, o czym wspominałem podczas sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Porozumienia te dotyczą wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych. Na te cele środki zostały zabezpieczone. Dokumentacja ma być wykonana w roku bieżącym, a realizacja inwestycji ma być w roku przyszłym.
To, że pozostanie około 50.000 zł to nie znaczy, że środki na tym się zakończą. Z pewnością po zakończeniu przetargów pozostaną środki, które przeznaczymy na wydatki drogowe.
W roku bieżącym planujemy złożenie wniosku do NPPDL w celu uzyskania dofinansowania na dokończenie inwestycji drogowej na terenie gminy Jedwabne – dotyczy to oczywiście tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził – odnosząc się do gminy Łomża, do listy zadań inwestycyjnych zaplanowanych od roku 2007 do roku 2015, konkretnie do przebudowy drogi Siemień – Rybno – Pniewo o długości około 7 km zaplanowanej do przebudowy na rok 2013, pragnę zapytać czy są te środki, które określono na poziomie 3.792.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie?

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – stwierdził: jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to są zapisane potrzeby, natomiast to co zostało zapisane, zabezpieczone w budżecie to pani Skarbnik szczegółowo Państwu przedstawiła.

Radny Sławomir Łomotowski – czy są prowadzone jakieś rozmowy i podejmowane działania, aby wykonać inwestycje drogowe na terenie gminy Łomża?

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – inwestycja, o której Pan wspomniał jest systematycznie przygotowywana, obecnie jest kontynuowana aktualizacja dokumentacji. Wartość kosztorysowana t4ego zadania to jest 17 mln zł, a nasz budżet na wszystkie zadania drogowe to około 5 – 6 mln zł. Stąd też nawet przy udziale Gminy Łomża nie ma realnych szans na pokrycie kosztów takiej inwestycji. Osobiście przy każdej okazji poruszam ten temat podczas różnych spotkań z Wojewodą oraz Marszałkiem i członkami Zarządu Województwa. Intensywnie lobbujemy na rzecz tej inwestycji. Jeżeli będzie ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji drogowych, a taka szansa jest, to będziemy przygotowani do złożenia projektu. Z Wójtem – panem Jackiem Nowakowskim jesteśmy w dobrych relacjach i wspólnie staramy się lobbować i wykonać tą inwestycję.
Ponadto w ramach programów dla rozwoju Polski Wschodniej – projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ma być możliwość budowania ścieżek rowerowych. Podkreślam, że nasz projekt inwestycyjny przewidywał wybudowanie także ścieżki rowerowej i mamy taką możliwość, aby zmniejszyć koszty, o realizację tej części inwestycji, z innego działania. Na ile będzie to możliwe jeszcze nie wiemy, ale podejmiemy działania, aby na tę część inwestycji pozyskać środki z dodatkowego źródła.
W ramach tej inwestycji zaplanowany jest wykup ponad 200 działek, wobec tego koszty realizacji są tak duże.

Radny Sławomir Łomotowski – czy dokumentacja jest już w pełni gotowa?

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – jeszcze nie, aktualnie został opracowany raport oddziaływania inwestycji na środowisko i studium wykonalności. Na podstawie tego raportu Wójt będzie mógł wydać decyzję środowiskową, która wskaże co ma być uwzględnione w inwestycji i następnie będziemy mogli uzyskać pozwolenie na inwestycję. Pozostają jeszcze kwestie sporne z firmą Fojud, o których wielokrotnie rozmawialiśmy.

Radny Sławomir Łomotowski – kiedy jest przewidywany termin dokończenia, zakończenia wszystkich elementów proceduralnych związanych z przygotowywaną dokumentacją techniczną?

Radna Wiesława Masłowska – pragnę dodać, że ustaliliśmy na posiedzeniu Zarządu oraz w rozmowach z Wójtem Jackiem Nowakowskim, iż w sytuacji kiedy nie pojawi się możliwość skorzystania ze wsparcia środków zewnętrznych, to podejmiemy rozmowy i działania, aby odcinkami wykonywać tą inwestycję.
Uzupełniając pragnę zaznaczyć, że to nie jest tak, iż ja nic nie robię w tym kierunku. Podejmuję wszelkie działania, aby wykonać zarówno tę inwencję, jak i potwierdzam, że droga w Jednaczewie także jest bardzo potrzebna. Także potrzebna jest przebudowa mostu w Kotach, ten mostek stwarza już zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sprawie, jak w innych sprawach składałam interpelacje.

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – potwierdzam to wszystko, co powiedziała pani radna – Wiesława Masłowska.

Radny Rafał Kołakowski – jeszcze raz zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o bardziej sprawiedliwy i równy podział środków na realizację inwestycji drogowych pomiędzy poszczególne gminy z terenu powiatu łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – jak Państwo pamiętają z poprzednich kadencji, nigdy nie był stosowany równy podział środków na zadania inwestycyjne w poszczególnych gminach. Jest to podyktowane bardzo skromnym budżetem.

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – stwierdził – przyjmuję uwagę radnego pana Rafała Kołakowskiego i będę oczywiście czynił starania, aby prowadzić inwestycje drogowe na terenie każdej z gmin, jednak jak wiemy, bez pomocy środków zewnętrznych nie da się zrealizować praktycznie żadnej, większej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/136/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady udzielił głosu gł. spec. ds. kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – objaśniając projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Przedstawiony projekt nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2012. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński ma zamiar przeznaczyć, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – poinformowała, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2013 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 850.345 zł. Jest to o 45% mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2013 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 06 lutego 2013 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2013 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2013 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł. Natomiast kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. Kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu łomży. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON (zobowiązania dotyczące działania WTZ) pozostaje kwota w wysokości 332.485 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 130.000 zł tj. na: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto na rehabilitację społeczną w kwocie 202.485 zł na: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/138/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady ponownie o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – poinformowała, że powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego przez Radę Powiatu powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 – uchwałą Nr XVI/69/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia: 28 listopada 2011 roku. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny będzie realizowany przez PCPR po raz drugi. W roku ubiegłym Wojewoda przeznaczył na ten cel kwotę 33.000 zł. W ramach tych środków zostało przeszkolonych 26 sprawców, na 24 planowanych w programie a przystąpiło do programu 31. Zajęcia prowadziło 2 psychologów wyłonionych w drodze konkursu ofert.
Odbyły się 3 edycje programu, pierwszy dla 10 osób w Zakładzie karnym w Czerwonym Borze w wymiarze 68 godzin trwający od marca do maja, drugi dla 4 osób w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w Łomży dla tzw. osób wolnościowych, które same zgłosiły chęć udziału w programie bądź zostały zgłoszone przez gminy w wymiarze 75 godzin trwający od września do listopada oraz trzeci dla 8 sprawców w wymiarze 60 godzin w zakładzie karnym w Grądach Woniecku w okresie od października do grudnia. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie program ten trwa 3 miesiące. W grudniu ubiegłego roku Wojewoda Podlaski kontrolował PCPR z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z przepisami. Kontrola wypadła pozytywnie. Największą trudnością w realizacji programu jest niska motywacja sprawców w systematycznym uczestnictwie w zajęciach. Dlatego tez podpisaliśmy porozumienia z Zakładem karnym w Czerwonym Borze i Gradach Woniecku na realizacje tych programów na terenie tych placówek. Natomiast w 2013 r. Powiat Łomżyński na realizację programu otrzymał kwotę 25.000 zł tj. na przeszkolenie 17 osób. Zgodnie z programem planujemy przeszkolenie 24 osób na kwotę 36.000 zł. Środki te będą na pewno sukcesywnie zwiększane jak w roku ubiegłym. Część powiatów nie realizuje programu z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników, w związku z tym w drugiej połowie roku Wojewoda będzie uzupełniał brakujące środki powiatom.
W tym roku wyłoniliśmy w drodze konkursu już 2 psychologów do realizacji programu. 18 lutego zawarliśmy pierwsze umowy na przeszkolenie 6 sprawców przemocy. Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w okresie od lutego do maja w wymiarze 86 godzin. Osoby do programu zostały zgłoszone przez Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne pracujące na terenie naszych gmin. 5 marca zostały zawarte kolejne umowy ze specjalistami na przeszkolenie 11 sprawców przemocy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w okresie od marca do maja w wymiarze 72 godzin.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/139/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Natomiast ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację wspomnianej ustawy Rada Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zwiększenie liczby przystanków o trzy na drodze nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Woj. Polskiego) wynikła z pominięcia jednej linii PKS Łomża, Kolno – Białystok przez Stawiski – Jedwabne, Plac Jana Pawła II – Wizna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/140/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, ponieważ przedmiotowe stawki nie były zmieniane aż od 9 lat. W związku z tym stawki te w powiecie łomżyńskim są najmniejsze w całym regionie. Np. w powiecie kolneńskim są one na tyle większe, że samorząd ten, mimo mniejszej sieci dróg, ma znacznie większe dochody za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych niż powiat łomżyński. Z kolei objaśniając dodał, że zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały stawki są na średnim poziomie – przy odniesieniu do okolicznych powiatów. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zajęcie pasa drogowego jest obowiązkiem samorządów i należy z tego elementu korzystać, szczególnie przy aktualnym kryzysie finansowym, gdzie brakuje pieniędzy nawet na zakup materiałów do łatania dziur w naszych drogach. Niektóre stawki zostały na poziomie z aktualnie obowiązującej uchwały, natomiast pozostałe zostały podniesione średnio o 200 %, jednak przez 9 lat te stawki nie były regulowane, teraz to może wyglądać, iż stawki są podnoszone o bardzo duży wskaźnik. Zaznaczył przy tym, że nowe stawki plasują się na średnim poziomie w naszym regionie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/141/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania lub uwagi odnoszące się do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.

Wobec braku pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania lub uwagi odnoszące się do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.

Wobec braku pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXV/143/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Ireneusz Denysiuk – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Łomży – w oparciu o prezentację multimedialną, przedstawił informację nt. stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łomżyńskiego (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Radny Rafał Kołakowski – zapytał czy w samorządzie województwa podlaskiego zostały zaplanowane środki na cele związane z zakupem sprzętu dla jednostek krajowego systemu ratownictwa. Konkretnie sprawa dotyczy zakupu sprzętu dla osp w Jedwabnem?

Ireneusz Denysiuk – poinformował, że zakup sprzętu dla jednostki krajowego systemu ratownictwa – OSP w Jedwabnem został już pozytywnie rozpatrzony na szczeblu centralnym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.17 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 Przewodniczący Rady zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź uwagi dotyczące sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku za rok 2012 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.19 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono trzy interpelacje. Wobec powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi.

1) Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji radnego Krzysztofa Kozickiego w sprawie zamiaru likwidacji kolei pragnę poinformować, że ta sprawa jest dla ogromną troską. Z pewnością dla z Państwa także, a szczególnie dla przedsiębiorców korzystających z usług kolei.
Osobiście uważam, że w Polsce jest brak skoordynowania pewnych działań, szczególnie związanych z rozwojem firm. Dodam, że Przedsiębiorstwo Prefbet ze Śniadowa otrzymało dotację na wprowadzenie nowych technologii w produkcji bloczków i prefabrykatów betonowych i duża część tej produkcji, nawet do 10 %, jest transportowana właśnie linią kolejową, która ma być zlikwidowana. Podobnie jest z tworzeniem specjalnej, łomżyńskiej strefy ekonomicznej, gdzie prace nad tym zaceniam są już zawansowane, a jednocześnie planuje się likwidację połączeń kolejowych. Jest to niezrozumiałe.
Poprosiłem przedsiębiorców, którzy korzystają z przewozów kolejowych z naszego regionu, aby przedstawili wielkość towarów przewożonych właśnie koleją. Proszę sobie wyobrazić, że kilkunastu przedsiębiorców rocznie ma przewozić nawet powyżej 300.000 ton towarów. Podpisali oni do apel, aby podjąć stosowne działania, aby PKP wycofało się ze swojej decyzji. Wobec tego zainteresowałem tą problematyką posła – Pana Jacka Boguskiego. Poza tym rozważamy przejęcie przez samorządy przejęcie tej części linii kolejowej.
Jutro jadę z Prezydentem Łomży na spotkanie z Prezesem PKP do Urzędu Marszałkowskiego, w którym ma wziąć udział między innymi Minister Transportu.
Jeżeli PKP nie będzie chciała utrzymać tych linii i inwestować w nie to zostaniemy zmuszeni do realizacji przejęcia na rzecz samorządów tej linii.
Jeżeli będę posiadał szersze informacje na ten temat to przekażę je Państwu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

2) Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji radnej Barbary Zalewskiej w sprawie stanu modernizacji drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej do m. Grzymały i m. Sławiec przypomnę, że informowałem Radę Powiatu, iż wniosek nasz nie był na liście do realizacji inwestycji. Jednak na udało się doprowadzić do tego, aby znalazł się na tej liście. Niestety jest to lista rezerwowa, a wniosek jest na miejscu 4-tym tej listy. Zabrakło nam bardzo mało, aby został wyżej oceniony. Zabrakło nam około 0,2 pkt. Szczegółowo analizowałem karty oceny wniosków, jednak uznałem, że wniesienie protestu nic nie zmieni. Natomiast do realizacji tej inwestycji potrzebne będą oszczędności w wysokości 25 %. Jest to realne, ponieważ ostatnio w ramach przetargów ceny znacząco równią się od kosztorysowych, te różnice sięgają nawet ponad 40 %. Musimy poczekać do rozstrzygnięcia przetargów.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

3) Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie wniosku od mieszkańców miejscowości Jednaczewo dotyczącego wykonania projektu technicznego przebudowy odcinka drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Jednaczewo pragnę poinformować, że zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości. Osobiście nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ miałem ważny wyjazd służbowy. W moim imieniu uczestniczył Dyrektor ZDP. Podczas rozmów ustalono, że szanse na realizację tej inwestycji byłyby znacznie większe w sytuacji, kiedy zaangażowałby się samorząd Gminy Nowogród – połączenie się ze szlakiem Szabla – Nowogród. Rozmowy na ten temat są zaplanowane w najbliższym czasie. Oczywiście będziemy rozważać sfinansowanie tej inwestycji w oparciu o środki zewnętrzne.

Radny Sławomir Łomotowski – czy rozważane było zainteresowanie tą inwestycją Prezydenta Miasta Łomża?

Starosta Łomżyński – uważamy, że Prezydent raczej nie będzie zainteresowany finansowym uczestnictwem w tej inwestycji, natomiast zainteresowaliśmy tą inwestycją Wicewojewodą Podlaskiego.

Radny Sławomir Łomotowski – kiedy mogłaby nastąpić ewentualna realizacja tej inwestycji?

Starosta Łomżyński – biorąc pod uwagę wszelkie procedury to najwcześniej w 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.20 1) W wolnych wnioskach radny Kazimierz Polkowski – w nawiązaniu do poruszonej przez radnego Rafała Kołakowskiego kwestii w zakresie nierównego traktowania poszczególnych gmin przy inwestycjach w drogi w powiatowe – stwierdził, że wspólnie z Burmistrzem Jedwabnego, panem Starostą oraz Dyrektorem ZDP przeprowadził objazd dróg powiatowych na terenie gminy Jedwabne oraz gminy Przytuły. Podczas tych oględzin ustalono potrzeby i w konsekwencji po około pół roku podpisano 3 porozumienia w sprawie wykonania dokumentacji technicznych. Poza tym odnosząc się do kwestii inwestowania mieszkańców miejscowości Karwowo w przebudowę drogi powiatowej stwierdził, iż życzyłby sobie więcej takich inicjatyw, gdzie osobiście współpracuje z jednym z radnych gminy Jedwabne, który bardzo konstruktywnie podchodzi do problemów i wzorowo współpracuje z ZDP.

Radny Rafał Kołakowski – podkreślił, że on informował o tym, iż zasada taka, aby mieszkańcy oddolnie, z funduszu sołeckiego finansowali wykonanie dokumentacji technicznej jest niewłaściwa.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.20 2) Radna Wiesława Masłowska – podziękowała Dyrektorowi ZDP za zajęcie się problemem dotyczącym zalewania jednej z posesji i domu przy drodze Łomża – Siemień, gdzie z kałuż powstających na drodze woda tryska na ogrodzenie i dom.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.20 3) Radny Rafał Kołakowski – poprosił Starostę oraz Dyrektora ZDP, aby zwrócili uwagę na to jak zwracają się pracownicy do radnych i interesantów, ponieważ osobiście spotkał się z odpowiedzią na zadane pytanie, w której pracownik mówi do niego „po co piszesz te pisma, niepotrzebnie robotę mamy przez Ciebie”.

Przewodniczący Rady – w tej sprawie trzeba konkretnie wskazać: kto i kiedy dopuścił się takiego potraktowania radnego powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego problemu.


Ponadto w wolnych wnioskach nie poruszono innych tematów.

Ad.27 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 28 maj 2013 13:09
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2013 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2268 razy