BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIV/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 19 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.25.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
10. Prezentacja budżetu na 2013 rok:
1) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności– Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
21. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
22. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
23. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2011/2012.
24. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXIII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 17 października 2012 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu.
W dniu 17 października 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały: dwie w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego i jedną w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2013 rok; rozpatrzył wniosek o rozdysponowanie z rezerwy budżetowej na 2012 rok kwoty 1.270 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry.
W dniu 31 października br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym na 2012 rok; rozpatrzył informację Dyrektora ZPOZ w Łomży na temat funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży; zajął stanowiska: w sprawie regulacji stanu prawnego działki nr 381 położonej w obrębie Grzymały gm. Nowogród oraz w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej. Ponadto Zarząd podjął 4 uchwały: uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Z kolei Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2013 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2013 rok; zapoznał się z wnioskami Pani Wiesławy Masłowskiej - członka Zarządu Powiatu w sprawie wykonania przepustu w miejscowości Jarnuty oraz przeprowadzenia remontu na drodze powiatowej w kierunku Jednaczewa.
W dniu 15 listopada br. podczas trzeciego posiedzenia Zarządu Powiatu: rozpatrzono informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. warunków technicznych i finansowych przebudowy drogi powiatowej 1934 B Piątnica – Kalinowo – Drozdowo; rozpatrzono wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych na 2012 rok; rozpatrzono projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; rozpatrzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013 – 2016 i projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013 – 2016 i uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok; rozpatrzono informację nt. rozdysponowania w 2012 roku środków na schroniska młodzieżowe; omówiono kwestię dotyczącą funkcjonowania ZGLR Nr 4 w Łomży.
W dniu 28 listopada 2012 r. odbyło się czwarte posiedzenie, podczas którego Zarządu Powiatu: zajął stanowisko w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci oraz stanowisko w sprawie pisma Posła na Sejm RP Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego skierowanego do Starosty Łomżyńskiego dotyczącego obniżenia czynszu Panu Janowi Lutostańskiemu zam. Gać, za lokal mieszkalny. Zarząd także podjął 6 uchwał: w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa; w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego i 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Zarząd po powtórnym rozpatrzeniu, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Następnie przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015” oraz projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Poza tym Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach konsultacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013” oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia wymienionego wyżej Programu. W sprawach różnych Zarząd zapoznał się z informacjami na temat: odpowiedzi Wójta Gminy Piątnica w sprawie regulacji stanu prawnego części działki Nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej; wprowadzenia oszczędności w zakresie oświetlenia nieruchomości Muzeum Przyrody w Drozdowie; nieprawidłowości przy zatrudnianiu osób uczestniczących w projekcie w ramach spółdzielni socjalnych.
W dniu 12 grudnia br. odbyło się piąte posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego: przyjęto projekty dziewięciu uchwał Rady Powiatu: w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014; w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”; w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego; w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Ponadto podjęto 6 uchwał: w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; w sprawie zmiany projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015; w sprawie zmian do złożonego projektu budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok. Wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu zostały przekazane Przewodniczącemu Rady i znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Ponadto Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń i uroczystości pomiędzy sesjami, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele samorządu powiatu wymienił:
19.10.2012 r. – XII uroczysta konferencja z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
20.10.2012 r. – XX lecie Zespołu Kurpiowskiego Zbójna; 21.10.2012 r. – Uroczyste zakończenie VIII jesiennego Festiwalu Sacrum et Musica im. Jana Pawła II;
23.10.2012 r. – Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego;
24.10.2012 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Łomżyńskiego;
26.10.2012 r. – III Powiatowy Konkurs plastyczny pt. „Hanka Bielicka w oczach dzieci”;
4.11.2012 r. – Uroczystość złotych godów Gminy Śniadowo;
6.11.2012 r. – Uroczystości upamiętniające 70 rocznicę likwidacji getta łomżyńskiego;
9.11.2012 r. – Uroczystość otwarcia i poświęcenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Wręczenie nagród starosty Łomżyńskiego w dziedzinie kultury, sportu oraz inicjatywy społeczno – gospodarczej;
10.11.2012 r. – Uroczystości związane z obchodami Dnia niepodległości oraz Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego;
12.11.2012 r. – Kongres Trzeźwości Organizator: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii uzależnień oraz uroczystości związane z obchodami święta niepodległości, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach;
16.11.2012 r. – 40-lecie pracy zawodowej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży;
18.11.2012 r. – Konferencja podsumowująca projekt „Moja edukacja szansą na życie innych -dycja 3” – uczestniczył p. Wicestarosta Adam Sowa;
19.11.2012 r. – Spotkanie z wnukiem Marszałka Piłsudskiego, Szkołą Podstawowa Nr 5 w Łomży;
20.11.2012 r. – Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
21.11.2012 r. – Dzień Pracownika Socjalnego;
22.11.2012 r. – Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
23.11.2012 r. – Dzień Honorowego Krwiodawstwa;
25.11.2012 r. – 100-lecie życia Druha Czesława Babińskiego – Ochotnicza Straż Pożarna w Wiźnie;
26.11.2012 r. – Konferencja naukowa pt.: „Różnorodność form spółdzielczości we współczesnym świecie. Tradycja i nowoczesność”. – uczestniczył p. Wicestarosta Adam Sowa;
28.11.2012 r. - 29.11.2012 r. Biebrzańskie Forum Samorządowe – uczestniczył p. Wacław Sierbiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.;
28.11.2012 r. – 10 rocznica nadania imienia Obrońców Wizny Szkole Podstawowej w Wiźnie;
29-30.11.2012 r. – Szkolenie z zakresu Zarządzania Kryzysowego;
3.12.2012 r. – Polsko – Norweskie seminarium informacyjne dot. poszukiwania partnerów do wspólnych projektów samorządowych w ramach mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014; Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Łomżyńskiego oraz Uroczyste otwarcie drogi Śniadowo – Chomentowo;
4.12.2012 r. – Konferencja inaugurująca projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” – uczestniczył p. Wicestarosta Adam Sowa;
5-6.11.2012 r. – konferencja poświęcona realizacji dwóch przedsięwzięć wchodzących w skład projektu połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy;
5.12.2012 r. – Podsumowanie sezonu lekkoatletycznego Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego „PFERBET ŚNIADOWO” – uczestniczył p. Wicestarosta Adam Sowa;
7.12.2012 r. – 100-lecie mieszkanki domu Pomocy Społecznej – uczestniczył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Edward Jarota; Posiedzenie Komisji Rolnictwa , Geodezji, Gospodarki wodnej. Ochrony środowiska i Leśnictwa Powiatu Łomżyńskiego; Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Powiatu Łomżyńskiego; Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i porządku publicznego Powiatu Łomżyńskiego oraz Posiedzenie Komisji Budżetu Powiatu Łomżyńskiego;
9.12.2012 r. – Mikołajkowy Przegląd ROK-u;
10.12.2012 r. – Uroczyste otwarcie „Cyfrowej szkoły” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach;
11.12.2012 r. – Debata Klimatyczna „Dobry Klimat dla Powiatów” oraz Ogólnopolska konferencja „Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych od terapii zajęciowej do pracy zawodowej” – uczestniczył p. Wicestarosta Adam Sowa i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Edward Jarota;
13.12.2012 r. – Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i porządku publicznego Powiatu Łomżyńskiego oraz obchody 31 rocznicy stanu wojennego;
14.12.2012 r. Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
16.12.2012 r. – Świąteczny dzień w Nowogrodzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

1) Radny Krzysztof Kozicki – pragnę złożyć interpelację w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Od dłuższego czasu trwają prace nad uchwaleniem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Przypomnę, że ta Strategia to najważniejszy dokument dotyczący kierunków rozwoju województwa podlaskiego. Od tego jakie zapisy znajdą się w Strategii zależą przyszłe zapisy w Programach Operacyjnych dotyczących województwa. Jeśli dane działanie, dany obszar zostanie uznany za priorytetowy w zakresie rozwoju, to będzie mieć to przełożenie w ocenach punktowych przyszłych projektów.
Moje pytanie brzmi: Czy Zarząd Powiatu zajął jakieś stanowisko w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego? Czy zgłosił wnioski w przedmiotowej sprawie? Jakie kierunki rozwoju naszego powiatu Zarząd uważa za priorytetowe?
Pragnę podkreślić, że ewentualne zaniedbania w tej sprawie będą miały skutki dla całej przyszłej dekady.

2) Radny Andrzej Piotrowski – chciałbym o wyjaśnienie, w jakim momencie procedery prawnej lub w jakim momencie inwestycyjnym znajduje się inwestycja dotycząca drogi powiatowej w miejscowości Supy na terenie gminy Przytuły?

3) Radny Sławomir Łomotowski – proszę o wyjaśnienie kwestii przebiegu reklamacji drogi powiatowej w Łochtynowie, gmina Łomża? Przypomnę, że sprawa ta była zgłaszana już wcześniej.

4) Radny Sławomir Łomotowski – ponadto proszę o zainstalowanie słupa pionowego z lustrem w miejscowości Czaplice na drodze powiatowej. Mieszkańcy tej miejscowości skarżą się na bardzo trudny i niebezpieczny wyjazd.

5) Radny Sławomir Łomotowski – w związku z upoważnieniem Wójta przez Radę Gminy Łomża do rozmów z Panem Starostą w sprawie drogi w Jednaczewie, chciałbym także zapytać jak przedstawia się sprawa wykonania projektu technicznego przebudowy tej drogi?

6) Radny Sławomir Łomotowski – także zwracam się z prośbą, aby w kierowanych do mnie pismach i odpowiedziach na moje interpelacje nie zwracano się do mnie „Pan Łomotowski”, bowiem „panów łomotowskich” może być wielu. Jestem przekonany, że pismo urzędowe powinno mieć inną formę.

7) Radna Barbara Zalewska – proszę o przedstawienie stanu realizacji inwestycji na drodze powiatowej Grzymały – Sławiec, na terenie gminy Nowogród.

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na złożone interpelacje nastąpią w punkcie nr 25 porządku obrad.
Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.380,00 zł na zadania własne w dziale 720, rozdziale 72095 w § 2337, tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Decyzji z dnia 28 lutego 2012 roku. Zmiany należy dokonać, ponieważ wydatki pierwotnie w uchwale budżetowej zostały zaplanowane w rozdziale 75095, a winny być zapisane zgodnie z pismem z 14 września br. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w rozdziale 72095. W wyniku tej zmiany deficyt budżetu na 2012 rok ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.100,00 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę o kwotę 70.571,00 zł z tego plan dochodów bieżących w § 2440 - 1.722,00 zł i plan dochodów majątkowych w § 6260 – 68.849,00 zł. Jest to związane z przyznaniem dla powiatu łomżyńskiego środków na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar B programu pn. „Przyjazna przychodnia – rozbudowa budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa podjazdu dla wózków inwalidzkich” – nazwa beneficjenta: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Kwota dofinansowania stanowi 40% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które będzie realizowane w 2013 roku. Środki na w/w zadanie zostały przekazane przez PFRON na rachunek wyodrębniony w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/120/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci z projektów uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok ma charakter porządkowy. Załączniki określone w § 1 niniejszej uchwały zostały zaktualizowane na podstawie uchwał podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu na mocy upoważnień. W załączniki nr 1 w stosunku do ostatnich zmian, jakie wprowadzono uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku zmieniono wykaz inwestycji na podstawie zapisów uchwał Zarządu Powiatu. Wprowadzono kwoty pomocy finansowej z Gminy Śniadowo i Gminy Miastkowo oraz urealnione kwotę dotacji z budżetu państwa z kwoty 972.500,00 do wysokości 584.482,00 zł. Ponadto przesunięto środki z poz. 2 i 3 w wysokości 50.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku musi być zgodny z planem wydatków w tym zakresie na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego” został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody„ wskazuje aktualny deficyt budżetowy, który po zmianach wprowadzonych uchwałami stanowi kwotę 2.626.680,00 zł i jest niższy od ustalonego uchwałą Rady z 27 września br. o kwotę 78.961,00 zł. Załączniki Nr 4 i 5 dotyczące wysokości dotacji, jakie były przyznane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy deficytu. Mianowicie zapisy zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 27 września br. tj. od ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd Powiatu w ramach upoważnień wprowadzał zmiany w formie uchwał zmieniających budżet na 2012 rok. Projekt uchwały w sprawie zmian zawiera załączniki, które mają wpływ na kształt WPF na lata 2012-2015. Są to załącznik Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” oraz załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”. W trakcie minionego okresu zwiększyły się wydatki inwestycyjne oraz zmniejszył się deficyt budżetowy oraz prognoza dochodów i wydatków na 2012 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012 oraz wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych i wysokość deficytu budżetowego. W tym przypadku planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu z kwoty 2.705.641,00 zł do wysokości 2.626.680,00 zł. Natomiast w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany limitu wydatków na 2012 roku z kwoty 37.460,00 zł do wysokości 35.275,00 zł w wyniku urealnienia wydatków z tego tytułu. Ponadto zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 200.852,00 zł do kwoty 198.667,00 zł, w konsekwencji zmiany limitu wydatków na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonych zmian należy urealnić wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć, co przynależy do kompetencji Rady.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński – przekazany Państwu projekt budżetu na 2013 rok, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady, opracowany został w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego prawa w ramach, którego funkcjonują powiaty. Ponadto projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że zostały zaplanowane subwencje dla powiatu w wysokości 8.756.611,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa na poziomie 6.068.400,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 9.248.994,00 zł i łącznie dochody w projekcie budżetu stanowią wartość 24.073.605,00 zł. Należy zauważyć, że kwota wydatków jest wyższa od planowanych dochodów, gdyż wynoszą one 25.685.233,00 zł. W tej sytuacji budżet na 2013 roku jest deficytowy i należało zaangażować środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.611.628,00 zł. Przy konstruowaniu budżetu zostały spełnione wymogi art. 211, art. 214,art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy o finansach między innymi w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Należy mieć na uwadze, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Trudno przewidzieć czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone do projektu budżetu państwa, gdyż w tej chwili projekt jest w komisjach Senatu a pod koniec stycznia 2013 roku ma być podpisany przez Prezydenta RP. Zaplanowane rezerwy budżetowe pozwolą na ewentualne pokrycie zmniejszeń wartości dochodów przekazywanych z budżetu państwa. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam, ze jest przedstawiony w formie poprawnej. Jednakże należy zwrócić uwagę na pogarszająca się z roku na rok sytuację finansową powiatu, na którą wpływ mają przede wszystkim czynniku zewnętrzne. Utrzymywanie się poziomu dochodów ze źródeł budżetu państwa od kilku lat na niezmiennym poziomie, przy wzroście nawet minimalnym wydatków powoduje, że środki z nadwyżki z lat ubiegłych topnieją. Jak Państwu wiadomo, źródeł dochodów na które by Zarząd Powiatu miał wpływ nie mamy. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych z roku na rok rosną, w znacznym stopniu wzrosły koszty bieżącego utrzymania naszych instytucji kultury. Spowodowane to jest utratą środków, jakie były przekazywane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązek utrzymania spadł w zdecydowanym stopniu na samorząd powiatowy. Jednakże środki przeznaczane z budżetu powiatu zaspakajają w minimalnym stopniu potrzeby naszych instytucji. Wyczerpujące się środki z nadwyżek lat ubiegłych mają także wpływ na możliwości Powiatu w zakresie planowania inwestycji na drogach powiatowych. Subwencja z budżetu państwa na 2013 rok przyznana dla Powiatu w wysokości 2.550.303,00 zł, zabezpiecza jedynie wydatki na bieżące utrzymanie dróg bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Zarząd Powiatu na rok budżetowy 2013 planuje przeznaczyć 5.714.908,00 zł to jest o 124 % więcej niż wynosi kwota subwencji. Jednakże na zadania inwestycyjne i zakupy wraz z rezerwą drogową zaplanowana jest kwota niższa niż w 2012 roku o 516.141,00 zł i stanowi kwotę 1.898.607,00 zł. Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących powiatu, w sytuacji kiedy dochodów majątkowych praktycznie nie uzyskujemy i wzrostu wydatków bieżących istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi o tym, że musi być zachowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Jeżeli taki stan nie ulegnie zmianie, będzie trudno realizować zadania obligatoryjne wynikające z ustaw, nie mówiąc o inwestycjach. Następną barierą w prowadzeniu działalności Powiatu, przy tak niskich dochodach będzie wejście w życie w 2014 roku art. 243 ustawy, który zmienia zasady zadłużania się samorządów. Powiat, który nie ma dochodów majątkowych i nie posiada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uzyska nawet kredytu, gdyż nie będzie miał z czego go spłacić. Sytuacja kryzysowa w Europie i w naszym kraju w życiu gospodarczym coraz bardziej wpływa na finanse naszego Powiatu. Bez pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić ponad zadania ustawowe.
Wysoka Rado, mimo pogarszającej się sytuacji finansowej Powiatu należy uznać, że w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednakże należy zauważyć, że nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych o nich wyliczanych są kosztami stałymi, które skutkują zwiększeniem wydatków na kolejne lata. Gdy planowane dochody nie ulegają wzrostowi, nie można zwiększać wydatków, gdyż naruszy się już wcześniej wspominany art. 242 ustawy o finansach publicznych, co za tym idzie zostanie zachwiana płynność finansowa. W żadnym razie nie można do tego dopuścić. Ponadto w założeniach do projektu budżetu państwa zostały zamrożone wynagrodzenia w administracji rządowej , mimo ,ze wprost nie ma blokady na wynagrodzenia w administracji samorządowej, ale zaplanowane kwoty dla Powiatu wskazują, że bez dodatkowych stałych dochodów własnych Zarząd Powiatu nie może wdrożyć podwyżek płac dla pracowników. Jedynie wynagrodzenie minimalne, które wzrasta w 2013 roku z kwoty 1.500,00 zł na 1.600,00 zł. Zatem wydaje się, że skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapomnieć o instrumencie finansowym, jakim, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu, która będzie wprowadzona w formie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwaloną WPF na lata 2012-2015, poprzez wprowadzenia okresu finansowania 2013-2016. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 uzyskał także pozytywną opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Wykazane planowane dochody i wydatki w prognozie na 2013 rok, są zgodne z danymi w projekcie budżetu na 2013 roku, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która znajdzie przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.611.628,00 zł. W prognozie na lata 2014-2016 to jest trzy kolejne lata po roku budżetowym, zaplanowano w ten sposób, że zrównoważono dochody z wydatkami. Wnoszę, zatem o przyjęcie budżetu na 2013 roku i Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2016. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla wprowadzenia zmian w budżecie, Zarząd Powiatu przedłoży stosowne projekty uchwał, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie mógł ich wprowadzić we własnym zakresie. Zmiany, które wpłyną na wynik budżetu, automatycznie będą skutkowały zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z kolei radny Andrzej Piotrowski – chciałbym zapytać, czy rezerwa drogowa w kwocie 425.000 zł ma już jakieś konkretne przeznaczenie? Czy jest to forma rezerwy celowej?

Starosta – nie ma na dzień dzisiejszy konkretnych ustaleń i na tym etapie nie przygotowujemy jeszcze porozumień z gminami. Ta rezerwa będzie uruchamiana w trakcie roku, po przyjęciu budżetu przez naszą Radę oraz rady poszczególnych gmin

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 (ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Następnie Maria Mrozek stwierdziła, że Komisja Budżetu przyjęła opinię o treści: Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów został oszacowany na kwotę 24.073.605,00 zł w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że ujęte w projekcie budżetu dochody Powiatu nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 25.685.233,00 zł i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w kwocie 1.611.628,00 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z nadwyżek z lat ubiegłych. Reasumując należy podkreślić, iż planowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu Powiatu. Ponadto została zachowana zasada zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące muszą być niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jednakże nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z roku na rok maleje. Sytuacja staje się niekorzystna dla finansów Powiatu, gdyż dochody od kilku lat są na porównywalnym poziomie, przy ciągłym wzroście wydatków bieżących. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu muszą być zabezpieczone na poziomie umożliwiającym ich realizację. Środki własne powiatu na wydatki inwestycyjne zmniejszają się, przy wzroście stałych wydatków bieżących powiatu. Bez pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych i przy malejących kwotach nadwyżki z lat ubiegłych, będzie coraz trudniej realizować zadania inwestycyjne a przede wszystkim drogowe. Ponadto, gdy dochody Powiatu nie będą wzrastały, istnieje realne zagrożenie dla zachowania płynności finansowej. W sytuacji ujawnionych ocen o coraz bardziej realnych trudnościach na skutek kryzysu finansowego w gospodarce państw Europy i naszego kraju należy mieć na uwadze „ ewentualne zmniejszenia w budżecie powiatu na 2013 rok” a utworzone rezerwy budżetowe pozwolą złagodzić te zmiany. Oceniając całokształt budżetu na 2013 rok Komisja opiniuje go pozytywnie. Zachowana ostrożność przy ustalaniu budżetu z umiarkowanym deficytem budżetowym na rok 2013, mającym pokrycie w nadwyżkach z lat ubiegłych, pozwoli na wprowadzenie nowych ustawowych zasad budżetowania w latach przyszłych, bez drastycznych cięć wydatków w budżecie powiatu

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/123/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Łomżyński (ww. uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że od kilku lat trwają prace dotyczące przystąpienia do projektu, który obejmowałby budowę tras rowerowych na terenie naszego powiatu. Natomiast aktualnie pojawiła się szansa na takie uczestnictwo w charakterze partnera w projekcie pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Projekt ten ma być realizowany na terenie Województwa Podlaskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wobec tego istnieje konieczność wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do tego projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie członkom lokalnej oraz regionalnej społeczności jak najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji oraz promocja walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa narodowego Województw Polski Wschodniej. Planowana łączna długość trasy rowerowej w powiecie wynosi 24.496 m. W ramach realizacji tras rowerowych na naszym terenie, nie są planowane żadne budowy i przebudowy skrzyżowań czy obiektów inżynierskich. Zadaniem Powiatu będzie pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości około 8.683,17 PLN brutto oraz zapewnienie trwałości projektu przez 5 lat od daty zakończenia w kwocie około 15.007,12 PLN brutto. Środki te zostaną zabezpieczone w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który jest jednocześnie instytucją realizującą to zadanie i prowadzącą bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Radny Krzysztof Kozicki – chciałbym zapytać jak będą przebiegały te trasy rowerowe, chodzi oczywiście o teren naszego powiatu? Pragnę poinformować, że we wcześniejszym okresie staraliśmy się lobować pewne rozwiązania. W pierwszej kolejności nasze propozycje trafiły do Urzędu Marszałkowskiego a następnie do Ministerstwa Rozwoju, po czy wróciła wersja okrojona. W związku z tym proszę o odpowiedź czy ta trasa dotyczy pierwotnej wersji czy jest to jakaś inna wersja?

Edyta Zawojska – jest to wersja trasy rowerowej, która była przedstawiona pierwotnie.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że obowiązek wykonania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na Lata 2012 – 2015 wynika z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., w której w art. 87. 1. informuje się, że zarząd województwa, powiatu lub wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Programy przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są one ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Do głównych idei programów należy: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Z realizacji programów zarządy samorządów lub wójt, burmistrz, czy prezydent miasta sporządza, co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”.została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady udzielił głosu gł. spec. ds. kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że stosowną uchwałą Zarządu Powiatu został skierowany do konsultacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”. Informacja nt. konsultacji była szeroko opublikowana, między innymi w naszym BIP. Żadnych uwag nie nadesłano, uwag telefonicznych także nie było. Wobec tego nie mamy żadnych przeciwwskazań, aby ten Program przyjąć. Chciałabym zwrócić uwagę na najważniejsze sfery zadań publicznych dotyczące programu. Pierwsza odnosi się do pielęgnowania i podtrzymywania tradycji oraz polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejna sfera to zadania z zakresu ochrony sztuki i dóbr kultury. Trzecia odnosi się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013.została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że od 2009 roku Powiat Łomżyński prowadzi politykę wspierania młodzieży uzdolnionej poprzez przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Proponowana zmiana polegająca między innymi na wprowadzeniu nowych obszarów przyznawania stypendiów jest kolejnym etapem realizacji tej polityki. Uchwała w nowym kształcie proponuje przyznawanie stypendiów: naukowych, sportowych i artystycznych dla uczniów i studentów zamieszkujących powiat Łomżyński. Stypendium naukowe – przeznaczone jest dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jakieś dziedzinie wiedzy, tj. sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz szkoły lub uczelni i społeczności uczniowskiej lub studenckiej. Stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki. Stypendium sportowe – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. Stypendium może zostać przyznane uczniom lub studentom, do ukończenia 26 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium nie obejmuje uczniów szkół podstawowych. Stypendia dla uczniów przyznawane są na okres 10 miesięcy a w przypadku studentów na 9 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane do 10 września każdego roku. Ze względu na czas przyjęcia uchwały rok 2013 będzie rokiem przejściowym w przyznawanych stypendiach – w roku szkolnym lub akademickim 2012/2012 wnioski o przyznanie stypendium będą mogły być składane do 31 stycznia 2013 roku i będą wypłacane na okres 5 m-cy tj. od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok. Wypłaty stypendium dokonuje się w systemie miesięcznym lub na uzasadniony wniosek stypendysty w formie jednorazowej wypłaty. Kandydatów do stypendium moją prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów/studentów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, Starosta Łomżyński, dyrektor szkoły/rektor uczelni. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji przedstawionej przez Komisję powołaną w tej sprawie przez Starostę Łomżyńskiego. W skład Komisji wchodzą: 2 członków Zarządu Powiatu, 2 członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz pracownik urzędu. W kwestiach formalnych uchwała wprowadza także wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) oraz umowę stypendialną (załącznik nr 3) do uchwały. Ustanowienie stypendiów w 3 w/w obszarach będzie stanowiło dodatkowy czynnik motywujący uczniów i studentów w dążeniu do kolejnych sukcesów. Poza tym osoby te poprzez swoje osiągnięcia promują także pozytywny wizerunek powiatu łomżyńskiego. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Radny Andrzej Piotrowski zabierając głos podkreślił, że w jego ocenie inicjatywa w zakresie zgłaszania kandydatów do stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego powinna dotyczyć także radnych powiatu.

Edyta Zawojska przypomniała, że część radnych jest oddelegowana do pracy w Komisji, która ocenia poszczególne kandydatury i w ten sposób można lobować poszczególne kandydatury.

Przewodniczący Rady uznał, że jeżeli radny zgłosi swoją propozycję w powyższym zakresie do Starosty to z pewnością Starosta wesprze jego zgłoszenie czy inicjatywę.

Radny Sławomir Łomotowski zapytał czy te stypendia można łączyć z innymi stypendiami?

Edyta Zawojska stwierdziła, że te stypendia będą przyznawane za osiągnięcia w danej dziedzinie, więc jest przekonana, iż nie będzie żadnych przeciwwskazań przy łączeniu omawianych stypendiów z innymi.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę, po zakończeniu której udzielił głosu gł. spec. ds. zdrowia z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Ad.15 Renata Wierzba – w czerwcu br. została podjęta uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W międzyczasie pojawił się wyrok NSA, który stwierdza, iż statuty i uchwały tego typu winny być publikowane w dzienniku urzędowym – jako akty prawa miejscowego, czyli zmienia się też termin wejścia w życie takowych uchwał. Wobec tego Wojewoda Podlaski zalecił dostosowanie takich aktów do obowiązujących wymogów i stąd zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – głównym celem przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 jest ograniczenie do minimum kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Projekt wynika z zapisów art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym programu jest skuteczny rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Łomżyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa zastępczego. Zgodnie z wymienioną ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom opieki zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Aktualnie w domach dziecka przebywa 10-ro dzieci z naszego powiatu, a koszty utrzymania jednego dziecka w takich placówkach przekraczają 3.000 zł miesięcznie. Większość rodzin w ramach pieczy zastępczej w naszym powiecie to rodziny spokrewnione, jest to aż 18 rodzin. Jedynie dwie rodziny mają charakter rodzin zawodowych, które to otrzymują wynagrodzenie miesięczne, natomiast wg programu zakładamy, że jedna rodzina zawodowa nam przybędzie. W ramach tego programu będziemy współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z sądami, z innymi centrami pomocy rodzinie oraz innymi instytucjami.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” stanowi kontynuację programu realizowanego już od 2008 roku. Jest to największy program systemowy w tym zakresie. Z tego programu skorzystało ponad 730 osób, natomiast środki pozyskane z tego tytułu wynoszą ponad 4.200.000 zł. W sumie wartość projektu na 2013 rok wyniesie około 1.500.000 zł. Należy podkreślić, że w ramach zaprojektowanego na 2013 rok budżetu powiatu wygenerowanie jakichkolwiek środków na przedmiotowy cel byłoby bardzo trudne. Podjęcie uchwały pozwoli na realizację wskazanego Projektu w przyszłym roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – kwestia określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z samorządami w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Podstawą opracowania lokalizacji tych przystanków były: opomiarowanie samochodowe, mapy zasadnicze, projekty przebudowanych dróg, internet i szereg uzgodnień, między innymi z PKS i MPK. Dodatkowo uwzględniono trzy przystanki, które nie są zlokalizowane w pasie drogowym. Sytuacja ta dotyczy przystanków, które nie są w pasie drogowym, ponieważ są położone na działkach gminnych. W kwestii formalnej dodam, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Wobec tego gminy mają obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych, powiaty na powiatowych, a województwa na drogach wojewódzkich.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.19 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – stwierdziła, że w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach wymienionych do przekazanych Państwu dokumentach. Jest to pięć następujących sytuacji: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; oraz pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub też nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 7 sierpnia 2012r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 579 z dnia 9 sierpnia 2012 r. obowiązujące w 2013 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec tego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.20 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie ustaleń Komisji dotyczących skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży a także realizację zadań przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Henryk Krajewski – stwierdził, że Komisja po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez służby Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydział ROŚB i GN Komisja ustaliła, iż pan Tadeusz Ramotowski w dniu 23.10.2012r., złożył do Rady Powiatu Łomżyńskiego skargę, w której zarzucił, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje oświadczeniem podpisanym przez syna skarżącego – pana Wiesława Ramotowskiego, z którego wynika, iż syn wyraża zgodę na wywłaszczenie działki. Pan Tadeusz Ramotowski nadmienił jednocześnie, że nie było to możliwe, ponieważ jego syn przebywał w tym czasie za granicą. Ponadto skarżący zarzucił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży odmówił mu ponownego wglądu do dokumentacji. Pan Tadeusz Ramotowski w złożonej skardze stwierdził również, że nie ma możliwości obrony swoich praw, bowiem jego sąsiad – pan Eugeniusz Rogowski jest szwagrem jednego z „wysoko postawionych” pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pana Kazimierza Polkowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego przekazał niniejszą skargę do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 14.11.2012 roku w związku z czym niezwłocznie podjęto czynności mające na celu rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Ramotowskiego. Wobec tego w dniu 16.11.12 r. ZDP wystosował do Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego pismo, w którym ustosunkował się do wszystkich podniesionych zarzutów wyjaśniając tym samym, że:
1) oświadczenie podpisane przez pana Wiesława Ramotowskiego, w którym wyraża on zgodę na wywłaszczenie działki nie był wystosowany do żadnego z mieszkańców wsi Supy. Zarząd Dróg Powiatowych nadmienił także, że pan Wiesław Ramotowski złożył czytelny podpis na dokumencie dotyczącym „zawiadomienia o czynnościach ustalenia, pomiaru i stabilizacji pasa drogowego”. Dokument ten został wystosowany zgodnie z procedurą prawną, jaką geodeta musi zachować przy wszczęciu postępowania dotyczącego okazania, ustalenia oraz utrwalenia i pomiaru granic na gruncie tj; m. in. podziału nieruchomości pod drogę publiczną.
2) Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje dokumentacją, którą udostępnia wszystkim zainteresowanym. Wobec powyższego stwierdzenie zawarte przez pana Tadeusza Ramotowskiego: „(…) ZDP odmówił mi ponownego wglądu do dokumentacji (...)” uznaje się za nieprawdziwe..
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie zajął stanowiska, co do stwierdzenia pana Tadeusza Ramotowskiego „(…) w trakcie rozmowy sąsiad (Rogowski Eugeniusz) powiedział mi, że jego szwagier (Polkowski Kazimierz) jest wysoko postawiony w Zarządzie Dróg Powiatowych i w związku z tym ja nie mam możliwości obrony swoich praw i droga będzie wykonana według projektu”. Przytoczony zarzut ma charakter prywatnej opinii, która nie jest poparta żadnymi wiarygodnymi argumentami, a co za tym idzie nie ma żadnego związku ze sprawą.
W dalszej części obrad Komisja, w oparciu o dane i informacje przedstawione przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pana Stanisława Kozikowskiego stwierdziła, że: mapa do celów projektowych jest wykonana poprawnie, uwzględnia ona położenie szczegółów terenowych widocznych na gruncie oraz przebieg granic zgodnie z dokumentami źródłowymi, czyli planem scaleniowym z roku 1925. Rozbieżność na planie scaleniowym co do szerokości drogi została przyjęta wg wersji
korzystnej dla skarżącego. Przyjęto, że droga w obrębie skrzyżowania na odcinku przylegającym do działki nr.14/2 ma szerokość 8,00m, a nie jak mógłby sugerować rysunek na planie scaleniowym ok. 13,00m. Dlatego też do opracowania mapy do celów projektowych jak również do podziału i obliczeń powierzchni zajętej pod projektowaną drogę przyjęto szerokość drogi 8,00m, czyli z korzyścią dla skarżącego.
Ponadto Komisja podkreśla, że czynności geodezyjne – sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie projektu podziału – wykonywali geodeci posiadający stosowne
uprawnienia. Zarzut, jakoby w wykonywanych pracach geodezyjnych na potrzeby związane
z projektem drogowym pominięto dane z planu scaleniowego jest niezasadny. Prawdą jest, że mapa do celów projektowych jest wykonywana na podstawie mapy zasadniczej.
Natomiast mapa zasadnicza w swej treści zawiera przebieg granic zgodny z danymi liczbowymi zawartymi w planie scaleniowym a także inne szczegóły terenowe. Wobec powyższego, Komisja w swojej opinii uznaje skargę za niezasadną.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Ad.21 Sławomir Pieniek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami informacji o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że świadomość rolników pozyskujących drewno systematycznie wzrasta i pozyskiwane drewno z lasów prywatnych jest częściej legalizowane.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.22 Artur Macioch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami informacji o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2012 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Reasumując również podkreślił, że świadomość rolników pozyskujących drewno systematycznie wzrasta i pozyskiwane drewno z lasów prywatnych jest znacznie częściej legalizowane – Nadleśnictwo zalegalizowało ponad 340 m3 drewna.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.23 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z pracy Poradni w roku szkolnym 2011/2012 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). Reasumując stwierdziła, że niestety coraz częściej pomocy i fachowej porady potrzebują rodzice, którzy nie potrafią wychowywać dzieci i zdecydowanie nie radzą sobie z problemami wychowawczymi.

Radny Andrzej Piotrowski poprosił o scharakteryzowanie diagnozy uczniów zdolnych.

Joanna Dardzińska-Mądry – poinformowała, że wg najnowszych teorii i badań istnieją inteligencje wielorakie, jest ich osiem rodzajów. Dotychczas uznawane było, że uczeń zdolny był to uczeń, który uzyskiwał na teście powyżej 120 punktów i spełnił szereg innych kryteriów. Aktualnie obserwowane są także inne czynniki przez pedagogów, na podstawie których uczeń może zostać uznany za zdolnego bez tak dobrego wyniku na teście, gdzie zostanie stwierdzone, iż jego zdolności ukierunkowane są np. na baletmistrza.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.24 Krystyna Sobocińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.25 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego zgłoszono kilka interpelacji i zapytań. Wobec powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie na nie odpowiedzi.

1) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji w sprawie prac nad zmianą Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, która będzie obejmowała okres do roku 2020 pragnę poinformować, że osobiście pracuję w zespole, który zajmuje się obszarem Infrastruktura i Środowisko – uznając, że jest w tym obszarze najwięcej do zrobienia w naszym powicie. Mam tu na myśli przede wszystkim poprawę stanu sieci dróg powiatowych i w tym przedmiocie zgłaszam wnioski. Oczywiście zajmujemy się także zgłaszaniem spraw dotyczących dróg wojewódzkich i krajowych. Dodatkowo zostały zgłoszone na piśmie konkretne zadania – przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu sieci dróg naszego powiatu.
Z zakresu spraw społecznych także zgłosiliśmy wnioski, których uwzględnienie jest uzależnione od woli Sejmiku Województwa.
Dysponuję raportem ze stanu prac nad zmianą Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, która będzie obejmowała okres do roku 2020, gdzie uwzględnione jest przede wszystkim obszar Infrastruktura i Środowisko. Jeżeli Pan radny Krzysztof Kozicki i Państwo radni wyrażacie wolę zapoznania się z tym raportem to z chęcią go udostępnię.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

2) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji w sprawie inwestycji dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Supy na terenie gminy Przytuły pragnę poinformować, że tak jak Pan radny Andrzej Piotrowski wie, decyzja o zezwoleniu na realizację tej inwestycji została uchylona w związku z odwołaniem jednego z uczestników tego przedsięwzięcia. Odwołanie nie zostało uznane za zasadne, jednak w tym pozwoleniu prawnicy Wojewody doszukali się pewnych uchybień w wydanej decyzji, generalnie natury technicznej i wobec tego ją uchylili. W związku z tym wznowione zostało postępowanie w sprawie wydania nowego zezwolenia na realizację inwestycji. Decyzja została wydana, jednak zauważyliśmy pewien błąd, który ewentualnie mógł spowodować negatywne konsekwencje.
Błąd polegał on tylko na złej, pomylonej dacie. W konsekwencji tego oraz z powodu braku możliwości realizacji inwestycji w okresie zimowym postanowiliśmy zgodnie z procedurą wydać i opublikować obwieszczenie o uchyleniu własnej decyzji. Jest zgodnie z procedurą 28 dni na odwołanie od decyzji o uchyleniu tej inwestycji. Na tym etapie nie mamy możliwości ograniczenia interweniowania i blokowania protestów skarżącego, który nie chciał dopuścić do zrealizowania inwestycji.
Mam nadzieję, że decyzja, która będzie wydana w najbliższym czasie będzie już bezbłędna i inwestycja zostanie zrealizowana.

3) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie reklamacji drogi powiatowej w Łochtynowie, gmina Łomża, pragnę poinformować, że Komisja dokonująca przeglądu drogi w ramach gwarancji ustaliła, iż należy wykonać pewne naprawy. W tej sprawie szczegółowej odpowiedzi udzieli Dyrektor ZDP w Łomży – pan Janusz Świderski.

Z kolei Przewodniczący Rady o uzupełnienie poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – potwierdzam słowa Pana Starosty. Komisja była na miejscu i oceniła sprawę reklamacji drogi powiatowej w Łochtynowie. Konkretnie ustaliła z wykonawcą przebudowy drogi, że uszkodzony – popękany odcinek drogi o długości około 250 m zostanie naprawiony do 30 maja 2013 roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

4) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do innej interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego – w sprawie zainstalowanie słupa pionowego z lustrem w miejscowości Czaplice na drodze powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa pragnę poinformować, że Dyrektor ZDP w Łomży – pan Janusz Świderski przekaże Panu radnemu stosowane informacje – po dokonaniu na miejscu oceny zasadności realizacji tego zadania i ustaleniu zakresu ewentualnych prac.

Z kolei Przewodniczący Rady udzielił głosu głównemu specjaliście z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Kazimierz Polkowski – poinformował, że w sprawie zainstalowania dodatkowych urządzeń czy znaków lub generalnie dotyczącej podjęcia działań usprawniających poruszanie się drogą lub poprawie bezpieczeństwa, wymagany jest pisemny wniosek skierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Wniosek z opisem sprawy i uzasadnieniem powinien być skierowany np. przez mieszkańców lub Policję, jeżeli sprawa dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Radny Sławomir Łomotowski – uważam, że takie sprawy powinny być przyjmowane na podstawie ustnego zgłoszenia radnego Powiatu, ale jeżeli trzeba to zgłosimy także taki wniosek formalnie na piśmie.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

5) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do innej interpelacji radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łomża przez Radę Gminy Łomża do rozmów i podjęcia wstępnych ustaleń ze Starostą w sprawie przebudowy drogi w Jednaczewie pragnę poinformować, że środki zapisane w rezerwie drogowej w uchwalonym dziś budżecie powiatu na 2013 rok w części mogą być przeznaczone na wykonanie projektu technicznego przebudowy tej drogi. Jednak powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić, kiedy będziemy w stanie wykonać tę inwestycję, ponieważ zainwestować środki w projekt a następnie włożyć go do „szuflady” nie ma sensu.

Radny Sławomir Łomotowski – czy rozmawiał Pan z Wójtem Gminy Łomża, jeżeli tak to jakie były ustalenia?

Lech Marek Szabłowski – tak rozmawialiśmy, jednak ustalenia nie zapadły, obaj byliśmy przekonani co do zasadności tej inwestycji, jednak nie udało się spiąć finansowania tej inwestycji po ewentualnym wykonaniu projektu technicznego. Oczywiście co do projektu technicznego przebudowy tej drogi to źródło udałoby się ustalić, ale chodzi o dalszy etap, gdzie środki niezbędne do jego wykonania są znacznie większe, z tym mamy duży problem.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

6) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do zapytania radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie skierowanego do Pana radnego pisma ze zwrotem „Pan Łomotowski” – bez podania imienia i funkcji radnego, pozostaje mi tylko przeprosić za urzędnika, który użył takich sformułowań i mieć nadzieję, że w przyszłości takie pisma już nie zostaną skierowane.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

7) Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do zapytania radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie aktualnego stanu realizacji inwestycji na drodze powiatowej Grzymały – Sławiec, na terenie gminy Nowogród pragnę powtórzyć to co mówiłem na posiedzeniu właściwej Komisji. Otóż składając wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie popełniliśmy błędu. Brakowało jednego dokumentu, jednak nie mogliśmy jego złożyć. Uczyniliśmy to w pełni świadomie, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że w procedurze odwoławczej uzupełnimy ten wniosek. Wniosek został uzupełniony. Aktualnie z optymizmem czekamy na 15-go stycznia 2013 roku, czyli na ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przedstawiającej inwestycje dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Z kolei Przewodniczący Rady o uzupełnienie poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – pragnę dodać, że mogliśmy złożyć kilka wniosków, które miały szansę powodzenia, tych wniosków jest 5. Jednak uznaliśmy, że wniosek dotyczący realizacji inwestycji na drodze powiatowej Grzymały – Sławiec ma większe szansę na realizację i może zostać najwyżej oceniony.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.26 W wolnych wnioskach radna Maria Mrozek podziękowała za wsparcie udzielone przez radnych państwu Dzierzgowskim – rodzinie z gminy Łomża z miejscowości Chojny, w której urodziły się trojaczki.

Następnie radny Sławomir Łomotowski – poruszając inną sprawę, zapytał czy umorzone na podstawie stosownej uchwały podjętej przez Radę Powiatu odsetki od zadłużenia, które miała spłacić firma w ramach niewykonanej dokumentacji technicznej zachęciły ją do uregulowania zadłużenia?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że firma ta nie spłaciła zadłużenia, wobec czego odsetki nie zostały umorzone, ponieważ warunkiem umorzenia tych odsetek była spłata zadłużenia.

Zebrani nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.


Ponadto nie poruszono innych tematów.

Ad.27 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 25 sty 2013 08:41
Data opublikowania: piątek, 25 sty 2013 08:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2233 razy